Uradni list

Številka 91
Uradni list RS, št. 91/2007 z dne 8. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 91/2007 z dne 8. 10. 2007

Kazalo

4513. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o komunalnem prispevku v Občini Kočevje, stran 12188.

Na podlagi 79., 80. in 108. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07), 21. in 27. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 23/99, 53/99 – popravek, 73/02, 117/02, 43/03 in 44/05), 74. in 86. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 68/99 in 43/03) je Občinski svet Občine Kočevje na 7. redni seji dne 24. 9. 2007 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o komunalnem prispevku v Občini Kočevje
1. člen
Ta odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o komunalnem prispevku v Občini Kočevje določa spremembe in dopolnitve obstoječega Odloka o komunalnem prispevku v Občini Kočevje (Uradni list RS, št. 99/99) in Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o komunalnem prispevku v Občini Kočevje (Uradni list RS, št. 38/01) ter Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o komunalnem prispevku v Občini Kočevje (Uradni list RS, št. 61/05) – v nadaljevanju: Odlok o komunalnem prispevku v Občini Kočevje.
2. člen
V Odloku o komunalnem prispevku v Občini Kočevje se spremeni 2. člen, ki se po spremembi glasi:
»Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je investitor, oziroma lastnik objekta, ki se na novo priključuje na komunalno opremo, ali ki povečuje neto tlorisno površino objekta ali spreminja njegovo namembnost.«.
3. člen
V Odloku o komunalnem prispevku v Občini Kočevje se spremeni 7. člen, ki se po spremembi glasi:
»Povprečje stroškov komunalnega opremljanja stavbnega zemljišča na kvadratni meter stavbnega zemljišča v Občini Kočevje preračunano na m2 neto uporabne površine objektov na dan 31. 8. 2007 znaša 59,36 €/m2 (= 100%), kjer je upoštevana opremljenost s komunalnimi objekti v naslednjih deležih:
     Individualna raba:
    Fekalna kanalizacija          27,43%
    Vodovod                 11,15%
    Cab. tel.                4,77%
 
    Kolektivna raba:
    Cesta asfalt/ makadam     39,15% / 25,55%
    Meteorna kanalizacija          12,08%
    Javna razsvetljava            5,42%
4. člen
V 8. členu Odloka o komunalnem prispevku v Občini Kočevje se spremenijo in dopolnijo faktorji za pospeševanje razvoja gospodarskih dejavnosti:
K= 0,5 za kmetijske gospodarske objekte
K= 0,5 za objekte, ki so namenjeni turizmu, športu, rekreaciji in prostemu času (zaprta pokrita igrišča, hangerji, pokriti poligoni, turistične nastanitvene zmogljivosti – hoteli, moteli, penzioni, hotelska naselja, apartmajska naselja, pokriti bazeni).«.
5. člen
Vsa ostala določila v do sedaj sprejetem Odloku o komunalnem prispevku v občini Kočevje ostanejo še naprej v veljavi.
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-1/2007-1404
Kočevje, dne 25. septembra 2007
Župan
Občine Kočevje
Janko Veber l.r.