Uradni list

Številka 91
Uradni list RS, št. 91/2007 z dne 8. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 91/2007 z dne 8. 10. 2007

Kazalo

4530. Odlok o rebalansu proračuna Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2007, stran 12224.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 108. člena Statuta Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 41/99 in 91/01) je Občinski svet Občine Šmarje pri Jelšah na 8. redni seji dne 25. 9. 2007 sprejel
O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2007
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2007 se spremeni 2. člen tako, da se glasi:
»Proračun Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2007 je na ravni podskupin kontov določen v naslednjih zneskih:
+--------------------------------------------------------------+
|A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV               |
+---------------------------------------+----------------------+
|Skupina / Podskupina kontov      |   Znesek v EUR   |
+----------+----------------------------+----------------------+
|I.    |SKUPAJ PRIHODKI       |       9.113.044|
|     |(70+71+72+73+74)      |           |
+----------+----------------------------+----------------------+
|     |TEKOČI PRIHODKI (70+71)   |       6.797.973|
+----------+----------------------------+----------------------+
|70    |DAVČNI PRIHODKI       |       5.699.178|
+----------+----------------------------+----------------------+
|     |700 Davki na dohodek in   |       4.946.954|
|     |dobiček           |           |
+----------+----------------------------+----------------------+
|     |703 Davki na premoženje   |        407.540|
+----------+----------------------------+----------------------+
|     |704 Domači davki na blago in|        344.684|
|     |storitve          |           |
+----------+----------------------------+----------------------+
|71    |NEDAVČNI PRIHODKI      |       1.098.795|
+----------+----------------------------+----------------------+
|     |710 Udeležba na dobičku in |        316.726|
|     |dohodki od premoženja    |           |
+----------+----------------------------+----------------------+
|     |711 Takse in pristojbine  |        23.565|
+----------+----------------------------+----------------------+
|     |712 Denarne kazni      |          501|
+----------+----------------------------+----------------------+
|     |713 Prihodki od prodaje   |         2.086|
|     |blaga in storitev      |           |
+----------+----------------------------+----------------------+
|     |714 Drugi nedavčni prihodki |        755.917|
+----------+----------------------------+----------------------+
|72    |KAPITALSKI PRIHODKI     |       1.408.295|
+----------+----------------------------+----------------------+
|     |720 Prihodki od prodaje   |        821.799|
|     |osnovnih sredstev      |           |
+----------+----------------------------+----------------------+
|     |722 Prihodki od prodaje   |        586.496|
|     |zemljišč in neopredmet.   |           |
|     |dolg. sred.         |           |
+----------+----------------------------+----------------------+
|73    |PREJETE DONACIJE      |          50|
+----------+----------------------------+----------------------+
|     |730 Prejete donacije iz   |          50|
|     |domačih virov        |           |
+----------+----------------------------+----------------------+
|74    |TRANSFERNI PRIHODKI     |        906.726|
+----------+----------------------------+----------------------+
|     |740 Transferni prihodki iz |        674.393|
|     |drugih javnofinančnih    |           |
|     |institucij         |           |
+----------+----------------------------+----------------------+
|     |741 Prejeta sredstva iz   |        232.333|
|     |državnega proračuna iz   |           |
|     |sred.EU za kohezijsko    |           |
|     |politiko          |           |
+----------+----------------------------+----------------------+
|II.    |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)|      10.101.066|
+----------+----------------------------+----------------------+
|40    |TEKOČI ODHODKI       |       1.720.360|
+----------+----------------------------+----------------------+
|     |400 Plače in drugi izdatki |        503.889|
|     |zaposlenim         |           |
+----------+----------------------------+----------------------+
|     |401 Prispevki delodajalcev |        84.168|
|     |za socialno varnost     |           |
+----------+----------------------------+----------------------+
|     |402 Izdatki za blago in   |       1.051.065|
|     |storitve          |           |
+----------+----------------------------+----------------------+
|     |403 Plačila domačih obresti |        25.286|
+----------+----------------------------+----------------------+
|     |409 Rezerve         |        55.952|
+----------+----------------------------+----------------------+
|41    |TEKOČI TRANSFERI      |       2.762.202|
+----------+----------------------------+----------------------+
|     |410 Subvencije       |        20.400|
+----------+----------------------------+----------------------+
|     |411 Transferi posameznikom |       1.814.280|
|     |in gospodinjstvom      |           |
+----------+----------------------------+----------------------+
|     |412 Transferi neprofitnim  |        262.872|
|     |organizacijam in ustanovam |           |
+----------+----------------------------+----------------------+
|     |413 Drugi tekoči domači   |        664.650|
|     |transferi          |           |
+----------+----------------------------+----------------------+
|42    |INVESTICIJSKI ODHODKI    |       4.718.426|
+----------+----------------------------+----------------------+
|     |420 Nakup in gradnja    |       4.718.426|
|     |osnovnih sredstev      |           |
+----------+----------------------------+----------------------+
|43    |INVESTICIJSKI TRANSFERI   |        900.078|
+----------+----------------------------+----------------------+
|     |431 Investicijski transferi |        505.127|
|     |pravnim in fizičnim osebam |           |
+----------+----------------------------+----------------------+
|     |432 Investicijski transferi |        394.951|
|     |proračunskim uporabnikom  |           |
+----------+----------------------------+----------------------+
|III.   |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-  |       –988.022|
|     |II.) (PRORAČUNSKI      |           |
|     |PRIMANJKLJAJ)        |           |
+--------------------------------------------------------------+
|                               |
+--------------------------------------------------------------+
|B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB             |
+----------+----------------------------+----------------------+
|IV.    |PREJETA VRAČILA DANIH    |        36.964|
|     |POSOJIL IN PRODAJA     |           |
|     |KAPITALSKIH DELEŽEV     |           |
|     |(750+751+752)        |           |
+----------+----------------------------+----------------------+
|75    |PREJETA VRAČILA DANIH    |        36.964|
|     |POSOJIL           |           |
+----------+----------------------------+----------------------+
|     |750 Prejeta vračila danih  |        14.964|
|     |posojil           |           |
+----------+----------------------------+----------------------+
|     |752 Kupnine iz naslova   |        22.000|
|     |privatizacije        |           |
+----------+----------------------------+----------------------+
|V.    |DANA POSOJILA IN POVEČANJE |           |
|     |KAPITALSKIH DELEŽEV     |           |
|     |(440+441+442)        |           |
+----------+----------------------------+----------------------+
|44    |DANA POSOJILA IN POVEČANJE |           |
|     |KAPITALSKIH DELEŽEV     |           |
+----------+----------------------------+----------------------+
|     |440 Dana posojila      |           |
+----------+----------------------------+----------------------+
|     |441 Povečanje kapitalskih  |           |
|     |deležev in naložb      |           |
+----------+----------------------------+----------------------+
|     |442 Poraba sredstev kupnin |           |
|     |iz naslova privatizacije  |           |
+----------+----------------------------+----------------------+
|VI.    |PREJETA MINUS DANA POSOJILA |        36.964|
|     |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH  |           |
|     |DELEŽEV (IV.-V.)      |           |
+---------------------------------------+----------------------+
|                    |           |
+---------------------------------------+----------------------+
|C) RAČUN FINANCIRANJA         |           |
+----------+----------------------------+----------------------+
|VII.   |ZADOLŽEVANJE (500)     |        318.000|
+----------+----------------------------+----------------------+
|50    |ZADOLŽEVANJE        |        318.000|
+----------+----------------------------+----------------------+
|     |500 Domače zadolževanje   |        318.000|
+----------+----------------------------+----------------------+
|VIII.   |ODPLAČILA DOLGA (550)    |        57.478|
+----------+----------------------------+----------------------+
|55    |ODPLAČILA DOLGA       |        57.478|
+----------+----------------------------+----------------------+
|     |550 Odplačila domačega dolga|        57.478|
+----------+----------------------------+----------------------+
|IX.    |POVEČANJE (ZMANJŠANJE)   |       –690.536|
|     |SREDSTEV NA RAČUNIH     |           |
|     |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) |           |
+----------+----------------------------+----------------------+
|X.    |NETO ZADOLŽEVANJE      |        260.522|
|     |(VII.-VIII.)        |           |
+----------+----------------------------+----------------------+
|XI.    |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-|        988.022|
|     |VIII.-IX.)         |           |
+---------------------------------------+----------------------+
|STANJE SREDSTEV NA RAČUNU DNE 31.12.  |       +739.535|
|PRETEKLEGA LETA (9009 Splošni sklad za |           |
|drugo – ali 0 ali +)          |           |
+---------------------------------------+----------------------+
«.
2. člen
Spremeni se 8. člen Odloka tako, da se glasi:
»Sredstva proračunske rezerve se v letu 2007 oblikujejo v višini 34.218 EUR.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 6.260 EUR župan in o tem polletno poroča občinskemu svetu.
Med odhodki proračuna je predvidena splošna proračunska rezervacija v višini 10.000 EUR kot nerazporejeni del proračunskih prejemkov za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali za namene, za katere niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu. O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan do višine 4.173 EUR, o čemer polletno poroča občinskemu svetu.«
3. člen
Spremeni se 10. člen Odloka tako, da se glasi:
»Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2007 lahko zadolži do višine 318.000 EUR, in sicer za investicijo – izgradnja atletske steze.
Občina v letu 2007 ne bo dajala poroštev k najemu posojil javnih zavodov in javnega podjetja.«
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 03212-0070/2007
Šmarje pri Jelšah, dne 26. septembra 2007
Župan
Občine Šmarje pri Jelšah
Jožef Čakš l.r.

AAA Zlata odličnost