Uradni list

Številka 91
Uradni list RS, št. 91/2007 z dne 8. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 91/2007 z dne 8. 10. 2007

Kazalo

4515. Odlok o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora za ureditveno območje za poselitve, ki je namenjena za centralne dejavnosti KC-44, stran 12189.

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05 in 67/06)
R A Z G L A Š A M O D L O K
o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora za ureditveno območje za poselitve, ki je namenjena za centralne dejavnosti – KC-44 (območje v planskih celotah – KC-44)
Št. 3505-25/2007
Koper, dne 28. septembra 2007
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Na podlagi prvega odstavka 81. člena in tretjega odstavka 82. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 – popr. in 58/03 – ZZK-1; ZUreP-1), Uredbe o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrste objektov in o določitvi objektov državnega pomena (Uradni list RS, št. 33/03) in na podlagi 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03, ter Uradni list RS, št. 90/05 in 67/06) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 27. septembra 2007 sprejel
O D L O K
o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora za ureditveno območje za poselitve, ki je namenjena za centralne dejavnosti – KC-44 (območje v planskih celotah – KC-44)
1. člen
(območje urejanja)
S tem odlokom se sprejmejo začasni ukrepi za zavarovanje območja urejanja prostora za območje, za katerega še ni sprejeta sprememba prostorskih aktov:
– »ureditveno območje za poselitev, ki je namenjeno za centralne dejavnosti KC-44«.
2. člen
(podlaga predvidene prostorske ureditve v prostorskem aktu)
Sprejem predvidenega prostorskega akta je utemeljen na podlagi:
Sklepa o pripravi občinskega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 74/07) in
Programa priprave za spremembe in dopolnitve prostorskih ureditvenih pogojev – Mestno jedro Koper z vplivnim območjem (Uradni list RS, št. 54/05).
3. člen
(namen sprejetja)
Namen sprejetja začasnih ukrepov je preprečitev utemeljene nevarnosti, da bo sicer izvedba prostorske ureditve onemogočena ali močno otežena oziroma, da se bodo bistveno zvišali stroški njene izvedbe, ali da bodo za njeno izvedbo potrebni znatno povečani posegi v pravice in pravne koristi lastnikov nepremičnin in drugih prizadetih subjektov.
4. člen
(območje začasnih ukrepov)
Zavarovano območje obsega nepremičnine znotraj planske celote KC-44.
Prikaz območja obravnave:
5. člen
(vrste začasnih ukrepov)
Do sprejema prostorskega akta se sprejmejo naslednji začasni ukrepi: prepoved spremembe namembnosti obstoječih gostinskih stavb (121-gostinske stavbe po CC-SI strukturi), kot tudi sprememba namembnosti v vseh drugih objektih, v katerih se izvajajo gostinske in podobne dejavnosti.
6. člen
(sprememba namembnosti v času uveljavitve začasnih ukrepov)
Ne glede na določila 5. člena je v »območju začasnih ukrepov«, dovoljena sprememba namembnosti obstoječih gostinskih stavb, kot tudi sprememba namembnosti v vseh drugih objektih, v katerih se izvajajo gostinske in podobne dejavnosti ob upoštevanju:
– zagotovitve skladnosti z Dolgoročnim planom Občine Koper (Uradne objave, št. 25/86, 10/88, 9/92, 4/93, 7/94, 25/94, 14/95, 11/98) in Družbeni plan Občine Koper (Uradne objave, št. 36/86, 11/92, 4/93, 7/94, 25/94, 14/95, 11/98) in Odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 16/99 in 33/01) in Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Mestne občine Koper (Uradni list RS, št. 96/04, 97/04),
– skladnosti razvojnih sektorskih načrtov ter
– na podlagi pozitivnega soglasja občinskega organa pristojnega za urejanje okolja in prostora.
7. člen
(izvedba del v času uveljavitve začasnih ukrepov)
Lastniki oziroma uporabniki nepremičnin v območjih, za katera je predvidena sprememba prostorskega akta, morajo dopustiti dostop do nepremičnin ter izvedbo geodetskih in drugih del potrebnih za izdelavo prostorskega akta.
Če je bila pri opravljanju del iz prejšnjega odstavka povzročena škoda, ima lastnik oziroma uporabnik nepremičnine pravico zahtevati odškodnino od naročnika teh del.
8. člen
(čas veljavnosti začasnih ukrepov)
Začasni ukrepi veljajo še eno leto po uveljavitvi prostorskega akta, razen ukrepov, ki bi ovirali izvajanje prostorskega akta.
9. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-25/2007
Koper, dne 27. septembra 2007
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino uff. n. 40/00, 30/01, e 29/03 e la Gazzetta uff. della RS, n. 90/05)
P R O M U L G O I L D E C R E T O
sui provvedimenti provvisori di istituzione del vincolo di tutela, finalizzati alla sistemazione territoriale della zona d’insediamento destinata ai servizi – KC-44 (ambiti territoriali – KC-44)
N.: 3505-25/2007
Capodistria, 28 settembre 2007
Il Sindaco
Comune citta’ di Capodistria
Boris Popovič m.p.
Ai sensi dell’articolo 81, primo comma, e dell’articolo 82, terzo comma, della Legge sulla pianificazione del territorio (Gazz. uff. della RS, n. 110/02 e 8/03 – rett. e 58/03 – ZZK-1; ZUreP-1), in virtù dell’Ordinanza sull’introduzione ed applicazione della classificazione unitaria dei manufatti e dell’individuazione dei manufatti di rilevanza nazionale (G.U. della RS, n. 33/03) e per effetto dell’articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino uff. n. 40/00, 30/01 e 29/03, e la Gazzetta uff. della RS, n. 90/05 e 67/06), il consiglio comunale del Comune città di Capodistria, nella seduta del 27 settembre 2007, ha accolto il
I L D E C R E T O
sui provvedimenti provvisori di istituzione del vincolo di tutela, finalizzati alla sistemazione territoriale della zona d’insediamento destinata ai servizi – KC-44 (ambiti territoriali – KC-44)
Articolo 1
(area d’intervento)
Con il presente decreto sono adottati i provvedimenti provvisori di istituzione del vincolo di tutela, finalizzati alla pianificazione territoriale delle zone sprovviste di strumento urbanistico attuattivo: »zona d’insediamento destinata ai servizi KC-44«.
Articolo 2
(basi giuridiche dell’intervento previsto)
L’approvazione dello strumento urbanistico pianificato poggia su:
La delibera sulla predisposizione del piano territoriale comunale (G. U. della RS, n., 74/07) e
Il programma di predisposizione delle modifiche ed integrazioni alle norme tecniche di attuazione – Centro storico di Capodistria con la relativa zona d’influenza (G. U. della RS, n. 54/05).
Articolo 3
(finalità)
Lo scopo dei suddetti provvedimenti provvisori è quello di prevenire eventuali difficoltà o impossibilità di attuazione della prevista sistemazione territoriale ovvero di evitare il verificarsi di un aumento sproporzionati dei costi, ma anche di eventuali violazioni dei diritti e interessi legali dei proprietari di beni immobili e di altri soggetti coinvolti.
Articolo 4
(zone d’intervento)
L’area interessata dai provvedimenti provvisori di istituzione del vincolo di tutela comprende i beni immobili ricadenti nell’ambito territoriale KC-44.
Rappresentazione dell’area d’intervento:
Articolo 5
(tipi di provvedimenti provvisori)
I provvedimenti provvisori adottati per il periodo che precede l’approvazione del previsto strumento urbanistico sono il divieto di mutamento della destinazione d’uso degli esistenti edifici adibiti alla ristorazione (121 – edifici adibiti alla ristorazione ai sensi della struttura CC-SI), come pure il divieto di mutamento della destinazione d’uso degli altri edifici ove si esercita l’attività di ristorazione.
Articolo 6
(mutamento della destinazione d’uso durante l’applicazione dei provvedimenti provvisori)
A prescindere dalle disposizioni di cui all’articolo 5, nella “zona interessata dai provvedimenti provvisori” è ammesso il mutamento della destinazione d’uso degli edifici adibiti alla ristorazione, come pure della destinazione d’uso di altri edifici ove si esercita l’attività di ristorazione, tenendo conto:
– Della garanzia di conformità al Piano a lungo termine del comune di Capodistria (Bollettino uff. n. 25/86, 10/88, 9/92, 4/93, 7/94, 25/94, 14/95, 11/98) ed al Piano sociale del comune di Capodistria (Bollettino uff. n. 36/86, 11/92, 4/93, 7/94, 25/94, 14/95, 11/98), al Decreto sulle modifiche ed integrazioni agli elementi territoriali dei piani a lungo ed a medio termine del Comune città di Capodistria (Bollettino uff. n. 16/99 e 33/01) ed al Decreto sulle modifiche ed integrazioni agli elementi territoriali dei piani a lungo ed a medio termine del Comune città di Capodistria (Gazzetta uff. della RS, n. 96/04, 97/04),
– della conformità dei piani di sviluppo settoriali del comune,
– dell’assenso da parte dell’organo comunale competete per la pianificazione territoriale.
Articolo 7
(esecuzione degli interventi durante l’applicazione dei provvedimenti provvisori)
I proprietari ovvero utenti degli immobili ubicati nella zona interessata dalla prevista modifica dello strumento urbanistico hanno l’obbligo di consentire l’accesso ai detti immobili e l’esecuzione dei rilevamenti geodetici ed altri necessari all’elaborazione dello strumento urbanistico in oggetto.
Se nel corso di esecuzione degli interventi di cui sopra si verifichino dei danni, il proprietario ovvero l’utente ha il diritto di richiedere il risarcimento dal committente di tali interventi.
Articolo 8
(durata dei provvedimenti provvisori)
I provvedimenti provvisori rimangono in vigore per il periodo di un anno dall’approvazione dello strumento urbanistico, fatte salve quelle misure che ne ostacolerebbero l’attuazione.
Articolo 9
(entrata in vigore)
Il presente decreto ha efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N.: 3505-25/2007
Capodistria, 27 settembre 2007
Il Sindaco
Comune citta’ di Capodistria
Boris Popovič m.p.

AAA Zlata odličnost