Uradni list

Številka 91
Uradni list RS, št. 91/2007 z dne 8. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 91/2007 z dne 8. 10. 2007

Kazalo

4497. Pravilnik o smeri in stopnji izobrazbe predavateljev višje strokovne šole in drugih strokovnih delavcev v višješolskem študijskem programu višjega strokovnega izobraževanja ŽIVILSTVO IN PREHRANA, stran 12162.

Na podlagi šestega odstavka 92. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo) minister za šolstvo in šport izdaja
P R A V I L N I K
o smeri in stopnji izobrazbe predavateljev višje strokovne šole in drugih strokovnih delavcev v višješolskem študijskem programu višjega strokovnega izobraževanja
ŽIVILSTVO IN PREHRANA
1. člen
Ta pravilnik določa izobrazbo, ki jo morajo imeti predavatelji višje strokovne šole (v nadaljevanju: predavatelji) in drugi strokovni delavci, ki z njimi sodelujejo pri izvajanju strokovnih nalog v višješolskem programu višjega strokovnega izobraževanja Živilstvo in prehrana, ki ga je sprejel minister, pristojen za šolstvo, s Pravilnikom o višješolskem študijskem programu Živilstvo in prehrana (Uradni list RS, št. 43/07).
2. člen
V tem pravilniku izobrazba pomeni študijski program za pridobitev izobrazbe, po katerem se pridobi strokovni naslov v skladu z Zakonom o strokovnih in znanstvenih naslovih (Uradni list RS, št. 61/06).
3. člen
Če v tem pravilniku pri posameznih predmetih ni navedeno, ali je ustrezen enopredmetni ali dvopredmetni študijski program, se šteje, da je ustrezen tako enopredmetni kot dvopredmetni študijski program.
4. člen
1. Poslovno sporazumevanje in vodenje
Predavatelj poslovnega sporazumevanja in vodenja je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program komunikologija, ekonomija, organizacija in management sistemov, psihologija, pedagogika ali sociologija.
Inštruktor poslovnega sporazumevanja in vodenja je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program komunikologija, ekonomija, organizacija in management sistemov, psihologija, pedagogika ali sociologija ali visokošolski strokovni študijski program visoke poslovne šole, poslovne ekonomije, podjetništva, managementa, upravljanja in poslovanja, komerciale ali organizacije in managementa.
2. Ekonomika in menedžment podjetij
Predavatelj ekonomike in menedžmenta podjetij je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program ekonomija, organizacija in management sistemov, gospodarsko inženirstvo – smer strojništvo, živilska tehnologija, kmetijstvo – agronomija, kmetijstvo – zootehnika, kmetijstvo ali gozdarstvo.
Inštruktor ekonomike in menedžmenta podjetij je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program ekonomija, organizacija in management sistemov, gospodarsko inženirstvo – smer strojništvo, živilska tehnologija, kmetijstvo – agronomija, kmetijstvo – zootehnika, kmetijstvo ali gozdarstvo ali visokošolski strokovni študijski program visoke poslovne šole, poslovne ekonomije, podjetništva, managementa, upravljanja in poslovanja, komerciale, organizacije in managementa, kmetijstvo – agronomija in hortikultura, agronomija, kmetijstvo – zootehnika, zootehnika ali gozdarstvo in gospodarjenje z gozdnimi viri.
3. Strokovna terminologija v tujem jeziku
Predavatelj strokovne terminologije v tujem jeziku je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program ustreznega tujega jezika.
Inštruktor strokovne terminologije v tujem jeziku je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program ustreznega tujega jezika.
4. Strokovna informatika in statistične metode vrednotenja
Predavatelj strokovne informatike in statističnih metod je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program računalništvo in informatika, računalništvo, matematika, fizika, ekonomija, organizacija in management sistemov, elektrotehnika, strojništvo, gradbeništvo, gospodarsko inženirstvo – smer strojništvo, gospodarsko inženirstvo – smer elektrotehnika, gospodarsko inženirstvo – smer gradbeništvo, tekstilna tehnologija, tekstilstvo in grafična tehnologija (smer – tekstilstvo), tekstilstvo, živilska tehnologija, kmetijstvo – agronomija, kmetijstvo – zootehnika, kmetijstvo ali gozdarstvo.
Inštruktor strokovne informatike in statističnih metod je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program računalništvo in informatika, računalništvo, matematika, fizika, ekonomija, organizacija in management sistemov, elektrotehnika, strojništvo, gradbeništvo, gospodarsko inženirstvo – smer strojništvo, gospodarsko inženirstvo – smer elektrotehnika, gospodarsko inženirstvo – smer gradbeništvo, tekstilna tehnologija, tekstilstvo in grafična tehnologija (smer – tekstilstvo), tekstilstvo, živilska tehnologija, kmetijstvo – agronomija, kmetijstvo – zootehnika, kmetijstvo ali gozdarstvo ali visokošolski strokovni študijski program računalništvo in informatika, visoka poslovna šola, poslovna ekonomija, podjetništvo, management, upravljanje in poslovanje, komerciala, organizacija in management, strojništvo, elektrotehnika, gradbeništvo, tekstilna tehnika, tekstilstvo, kmetijstvo – agronomija in hortikultura, agronomija, kmetijstvo – zootehnika, zootehnika ali gozdarstvo in gospodarjenje z gozdnimi viri.
5. Trajnostni razvoj z izbranimi poglavji iz biologije
Predavatelj trajnostnega razvoja z izbranimi poglavji iz biologije je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program biologija, biotehnologija, kemija, kemijski inženirstvo, kemijska tehnologija, kmetijstvo – agronomija, kmetijstvo, živilska tehnologija ali gozdarstvo.
Inštruktor trajnostnega razvoja z izbranimi poglavji iz biologije je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program biologija, biotehnologija, kemija, kemijski inženirstvo, kemijska tehnologija, kmetijstvo – agronomija, kmetijstvo, živilska tehnologija ali gozdarstvo ali visokošolski strokovni študijski program kemijska tehnologija, kmetijstvo – agronomija in hortikultura, agronomija ali gozdarstvo in gospodarjenje z gozdnimi viri.
Laborant trajnostnega razvoja z izbranimi poglavji iz biologije je lahko, kdor je končal višješolski študijski program biologija, kemija, kemijska tehnologija, kmetijstvo, živilska tehnologija ali gozdarstvo ali višješolski študijski program višjega strokovnega izobraževanja kmetijstvo, vrtnarstvo, upravljanje podeželja in krajine, hortikulture, živilstvo ali živilstvo in prehrana.
6. Živilska mikrobiologija in biotehnologija
Predavatelj živilske mikrobiologije in biotehnologije je lahko, kdor ima univerzitetni študijski program mikrobiologija, biologija, biotehnologija, veterinarstvo, živilska tehnologija, medicina ali splošna medicina.
Inštruktor živilske mikrobiologije in biotehnologije je lahko, kdor ima univerzitetni študijski program mikrobiologija, biologija, biotehnologija, veterinarstvo, živilska tehnologija, medicina ali splošna medicina ali visokošolski strokovni študijski program zdravstvene nege.
Laborant živilske mikrobiologije in biotehnologije je lahko, kdor je končal višješolski študijski program kemija, kemijska tehnologija, živilska tehnologija ali kmetijstvo ali višješolski študijski program višjega strokovnega izobraževanja živilstvo, živilstvo in prehrana, kmetijstvo, vrtnarstvo, upravljanje podeželja in krajine ali hortikultura.
7. Tehnološki procesi z varstvom pri delu, embalaža in logistika
Predavatelj tehnoloških procesov z varstvom pri delu, embalaže in logistike je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program živilska tehnologija, kemija, kemijsko inženirstvo, kemijska tehnologija, strojništvo, gospodarsko inženirstvo – smer strojništvo, kmetijstvo – agronomija ali kmetijstvo.
Inštruktor tehnoloških procesov z varstvom pri delu, embalaže in logistike je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program živilska tehnologija, kemija, kemijsko inženirstvo, kemijska tehnologija, strojništvo, gospodarsko inženirstvo – smer strojništvo, kmetijstvo – agronomija ali kmetijstvo ali univerzitetni študijski program prve stopnje logistika sistemov ali visokošolski strokovni študijski program kemijska tehnologija, strojništvo, gospodarska in tehniška logistika, varstvo pri delu in požarno varstvo, kmetijstvo – agronomija in hortikultura ali agronomija.
Laborant tehnoloških procesov z varstvom pri delu, embalaže in logistike je lahko, kdor je končal višješolski študijski program živilska tehnologija, strojništvo, kemija, kemijska tehnologija ali kmetijstvo ali višješolski študijski program višjega strokovnega izobraževanja živilstvo, živilstvo in prehrana, strojništvo, kmetijstvo, vrtnarstvo, upravljanje podeželja in krajine ali hortikultura.
8. Prehrana in zdravje
Predavatelj prehrane in zdravja je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program živilska tehnologija, medicina ali splošna medicina.
Inštruktor prehrane in zdravja je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program živilska tehnologija, medicina ali splošna medicina ali visokošolski strokovni študijski program zdravstvena nega, prehransko svetovanje – dietetika ali sanitarno inženirstvo.
Laborant prehrane in zdravja je lahko, kdor je končal višješolski študijski program kemija, kemijska tehnologija, živilska tehnologija, zdravstvena nega ali sanitarno inženirstvo ali višješolski študijski program višjega strokovnega izobraževanja živilstvo ali živilstvo in prehrana.
9. Živilska kemija z analizo živil
Predavatelj živilske kemije z analizo živil je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program živilska tehnologija, kemija, kemijsko inženirstvo, kemijska tehnologija ali biokemija.
Inštruktor živilske kemije z analizo živil je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program živilska tehnologija, kemija, kemijsko inženirstvo, kemijska tehnologija ali biokemija ali visokošolski strokovni študijski program kemijska tehnologija.
Laborant živilske kemije z analizo živil je lahko, kdor je končal višješolski študijski program kemija, kemijska tehnologija, živilska tehnologija ali sanitarno inženirstvo ali višješolski študijski program višjega strokovnega izobraževanja živilstvo ali živilstvo in prehrana.
10. Zakonodaja, zagotavljanje kakovosti in nadzor
Predavatelj zakonodaje, zagotavljanja kakovosti in nadzora je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program živilska tehnologija, veterinarstvo, mikrobiologija, kemija, kemijsko inženirstvo, kemijska tehnologija, pravo, ekonomija, organizacija in management sistemov, kmetijstvo – agronomija ali kmetijstvo.
Inštruktor zakonodaje, zagotavljanja kakovosti in nadzora je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program živilska tehnologija, veterinarstvo, mikrobiologija, kemija, kemijsko inženirstvo, kemijska tehnologija, pravo, ekonomija, organizacija in management sistemov, kmetijstvo – agronomija ali kmetijstvo ali visokošolski strokovni študijski program kemijske tehnologije, visoka poslovna šola, poslovna ekonomija, podjetništvo, management, upravljanja in poslovanja, komerciala, organizacija in management, kmetijstvo – agronomija in hortikultura, agronomija ali sanitarno inženirstvo.
11. Tehnologija mesa
Predavatelj tehnologije mesa je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program živilska tehnologija, veterinarstvo, kmetijstvo – zootehnika ali kmetijstvo.
Inštruktor tehnologije mesa je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program živilska tehnologija, veterinarstvo, kmetijstvo – zootehnika ali kmetijstvo ali visokošolski strokovni študijski program kmetijstvo – zootehnika ali zootehnika.
Laborant tehnologije mesa je lahko, kdor je končal višješolski študijski program kemija, kemijska tehnologija, kmetijstvo, živilska tehnologija ali višješolski študijski program višjega strokovnega izobraževanja kmetijstvo, vrtnarstvo, upravljanje podeželja in krajine, hortikultura, živilstvo, živilstvo in prehrana ali gostinstvo.
12. Tehnologija mleka
Predavatelj tehnologije mleka je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program živilska tehnologija, veterinarstvo, kmetijstvo – zootehnika ali kmetijstvo.
Inštruktor tehnologije mleka je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program živilska tehnologija, veterinarstvo, kmetijstvo – zootehnika ali kmetijstvo ali visokošolski strokovni študijski program kmetijstvo – zootehnika ali zootehnika.
Laborant tehnologije mleka je lahko, kdor je končal višješolski študijski program kemija, kemijska tehnologija, kmetijstvo, živilska tehnologija ali višješolski študijski program višjega strokovnega izobraževanja kmetijstvo, vrtnarstvo, upravljanje podeželja in krajine, hortikultura, živilstvo ali živilstvo in prehrana.
13. Tehnologija predelave žit
Predavatelj tehnologije predelave žit je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program živilska tehnologija, kmetijstvo – agronomija ali kmetijstvo.
Inštruktor tehnologije predelave žit je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program živilska tehnologija, kmetijstvo – agronomija ali kmetijstvo ali visokošolski strokovni študijski program kmetijstvo – agronomija in hortikultura ali agronomija.
Laborant tehnologije predelave žit je lahko, kdor je končal višješolski študijski program kemija, kemijska tehnologija, kmetijstvo ali živilska tehnologija ali višješolski študijski program višjega strokovnega izobraževanja kmetijstvo, vrtnarstvo, upravljanje podeželja in krajine, hortikultura, živilstvo ali živilstvo in prehrana.
14. Tehnologija rastlinskih živil
Predavatelj tehnologije rastlinskih živil je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program živilska tehnologija, kmetijstvo – agronomija ali kmetijstvo.
Inštruktor tehnologije rastlinskih živil je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program živilska tehnologija, kmetijstvo – agronomija ali kmetijstvo ali visokošolski strokovni študijski program kmetijstvo – agronomija in hortikultura ali agronomija.
Laborant tehnologije rastlinskih živil je lahko, kdor je končal višješolski študijski program kemija, kemijska tehnologija, kmetijstvo ali živilska tehnologija ali višješolski študijski program višjega strokovnega izobraževanja kmetijstvo, vrtnarstvo, upravljanje podeželja in krajine, hortikultura, živilstvo ali živilstvo in prehrana.
15. Prehrana in dietetika
Predavatelj prehrane in dietetike je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program živilska tehnologija, medicina, splošna medicina ali psihologija.
Inštruktor prehrane in dietetike je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program živilska tehnologija, medicina, splošna medicina ali psihologija ali visokošolski strokovni študijski program zdravstvene nega, prehransko svetovanje – dietetika ali sanitarnega inženirstva.
Laborant prehrane in dietetike je lahko, kdor je končal višješolski študijski program kemija, kemijska tehnologija, živilska tehnologija, zdravstvena nega ali sanitarno inženirstvo ali višješolski študijski program višjega strokovnega izobraževanja živilstvo ali živilstvo in prehrana.
16. Tehnologija in organizacija prehranskih obratov
Predavatelj tehnologije in organizacije prehranskih obratov je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program živilska tehnologija, medicina ali splošna medicina.
Inštruktor tehnologije in organizacije prehranskih obratov je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program živilska tehnologija, medicina ali splošna medicina ali visokošolski strokovni študijski program zdravstvena nega, prehransko svetovanje – dietetika, sanitarno inženirstvo ali hotelirstvo in turizem.
Laborant tehnologije in organizacije prehranskih obratov je lahko, kdor je končal višješolski študijski program kemija, kemijska tehnologija, živilska tehnologija, zdravstvena nega ali sanitarno inženirstvo ali višješolski študijski program višjega strokovnega izobraževanja živilstvo, živilstvo in prehrana ali gostinstvo.
17. Prehrana z gastronomijo in kulinariko
Predavatelj prehrane z gastronomijo in kulinariko je lahko, kdor ima univerzitetni študijski program živilska tehnologija, medicina, splošna medicina, kmetijstvo – agronomija ali kmetijstvo.
Inštruktor prehrane z gastronomijo in kulinariko je lahko, kdor ima univerzitetni študijski program živilska tehnologija, medicina, splošna medicina, kmetijstvo – agronomija ali kmetijstvo ali visokošolski strokovni študijski program zdravstvene nege, prehransko svetovanje – dietetika, kmetijstvo – agronomija in hortikultura, agronomija ali hotelirstvo in turizem.
Laborant prehrane z gastronomijo in kulinariko je lahko, kdor je končal višješolski študijski program živilska tehnologija, kemija ali kemijska tehnologija ali višješolski študijski program višjega strokovnega izobraževanja živilstvo, živilstvo in prehrana ali gostinstvo.
18. Sestava in kakovost živil s tehnologijami
Predavatelj sestave in kakovosti živil s tehnologijami je lahko, kdor ima univerzitetni študijski program živilska tehnologija.
Inštruktor sestave in kakovosti živil s tehnologijami je lahko, kdor ima univerzitetni študijski program živilska tehnologija.
Laborant sestave in kakovosti živil s tehnologijami je lahko, kdor je končal višješolski študijski program živilska tehnologija, kemija, kemijska tehnologija ali kmetijstvo ali višješolski študijski program višjega strokovnega izobraževanja živilstvo, živilstvo in prehrana, gostinstvo, kmetijstvo ali upravljanje podeželja in krajine.
19. Trženje v živilstvu in prehrani
Predavatelj trženja v živilstvu in prehrani je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program ekonomija, organizacija in management sistemov, živilska tehnologija ali oblikovanje.
Inštruktor trženja v živilstvu in prehrani je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program ekonomija, organizacija in management sistemov, živilska tehnologija ali oblikovanje ali visokošolski strokovni študijski program visoke poslovne šole, poslovne ekonomije, podjetništva, managementa, upravljanja in poslovanja, komerciale ali organizacije in managementa.
20. Okoljski management v živilstvu in prehrani
Predavatelj okoljski management v živilstvu in prehrani je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program biologija, kemija, kemijsko inženirstvo, kemijska tehnologija, živilska tehnologija ali okolje.
Inštruktor okoljski management v živilstvu in prehrani je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program biologija, kemija, kemijsko inženirstvo, kemijska tehnologija, živilska tehnologija ali okolje ali visokošolski strokovni študijski program kemijska tehnologija.
Laborant okoljski management v živilstvu in prehrani je lahko, kdor je končal višješolski študijski program kemija, kemijska tehnologija, živilska tehnologija ali kmetijstvo ali višješolski študijski program višjega strokovnega izobraževanja živilstvo, živilstvo in prehrana, kmetijstvo ali upravljanje podeželja in krajine.
21. Oskrba s hrano in potrošništvo
Predavatelj oskrbe s hrano in potrošništva je lahko, kdor ima univerzitetni študijski program živilska tehnologija, kmetijstvo – agronomija, kmetijstvo, ekonomija ali organizacija in management sistemov.
Inštruktor oskrbe s hrano in potrošništva je lahko, kdor ima univerzitetni študijski program živilska tehnologija, kmetijstvo – agronomija, kmetijstvo, ekonomija ali organizacija in management sistemov ali visokošolski strokovni študijski program visoka poslovna šola, poslovna ekonomija, podjetništvo, management, upravljanje in poslovanje, komerciala, organizacija in management, sanitarno inženirstvo ali prehransko svetovanje – dietetika.
22. Tehnologija industrijsko pripravljenih jedi
Predavatelj tehnologije industrijsko pripravljenih jedi je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program živilska tehnologija, kmetijstvo – agronomija, kmetijstvo, veterinarstvo ali organizacija in management sistemov.
Inštruktor tehnologije industrijsko pripravljenih jedi je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program živilska tehnologija, kmetijstvo – agronomija, kmetijstvo, veterinarstvo ali organizacija in management sistemov ali visokošolski strokovni študijski program kmetijstvo – agronomija in hortikultura, agronomija ali organizacija in management.
Laborant tehnologije industrijsko pripravljenih jedi je lahko, kdor je končal višješolski študijski program kemija, kemijska tehnologija, živilska tehnologija ali sanitarno inženirstvo ali višješolski študijski program višjega strokovnega izobraževanja živilstvo ali živilstvo in prehrana.
23. Tehnologija vina
Predavatelj tehnologije vina je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program živilska tehnologija, kmetijstvo – agronomija ali kmetijstvo.
Inštruktor tehnologije vina je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program živilska tehnologija, kmetijstvo – agronomija ali kmetijstvo ali visokošolski strokovni študijski program vinogradništvo in vinarstvo, kmetijstvo – agronomija in hortikultura ali agronomija.
Laborant tehnologije vina je lahko, kdor je končal višješolski študijski program kemija, kemijska tehnologija, živilska tehnologija ali kmetijstvo ali višješolski študijski program višjega strokovnega izobraževanja živilstvo, živilstvo in prehrana, kmetijstvo ali upravljanje podeželja in krajine.
24. Analize živil
Predavatelj analize živil je lahko, kdor ima univerzitetni študijski program živilska tehnologija, kemija, kemijsko inženirstvo, kemijska tehnologija, biokemija, mikrobiologija ali veterinarstvo.
Inštruktor analize živil je lahko, kdor ima univerzitetni študijski program živilska tehnologija, kemija, kemijsko inženirstvo, kemijska tehnologija, biokemija, mikrobiologija ali veterinarstvo ali visokošolski strokovni študijski program kemijska tehnologija.
Laborant analize živil je lahko, kdor je končal višješolski študijski program kemija, kemijska tehnologija, živilska tehnologija, sanitarno inženirstvo ali kmetijstvo ali višješolski študijski program višjega strokovnega izobraževanja živilstvo, živilstvo in prehrana, kmetijstvo ali upravljanje podeželja in krajine.
25. Higienske tehnike in materiali
Predavatelj higienske tehnike in materialov je lahko, kdor ima univerzitetni študijski program živilska tehnologija, veterinarstvo, medicina, splošna medicina, kemija, kemijsko inženirstvo, kemijska tehnologija, biokemija ali mikrobiologija.
Inštruktor higienske tehnike in materialov je lahko, kdor ima univerzitetni študijski program živilska tehnologija, veterinarstvo, medicina, splošna medicina, kemija, kemijsko inženirstvo, kemijska tehnologija, biokemija ali mikrobiologija.ali visokošolski strokovni študijski program kemijska tehnologija ali sanitarno inženirstvo.
Laborant higienske tehnike in materialov je lahko, kdor je končal višješolski študijski program kemija, kemijska tehnologija, živilska tehnologija ali sanitarno inženirstvo ali višješolski študijski program višjega strokovnega izobraževanja živilstvo ali živilstvo in prehrana.
26. Vinarstvo
Predavatelj vinarstva je lahko, kdor ima univerzitetni študijski program živilska tehnologija, kmetijstvo – agronomija ali kmetijstvo.
Inštruktor vinarstva je lahko, kdor ima univerzitetni študijski program živilska tehnologija, kmetijstvo – agronomija ali kmetijstvo ali visokošolski strokovni študijski program kmetijstvo – agronomija in hortikultura, agronomija ali vinogradništvo in vinarstvo.
Laborant vinarstva je lahko, kdor je končal višješolski študijski program živilska tehnologija, kemija, kemijska tehnologija ali kmetijstvo ali višješolski študijski program višjega strokovnega izobraževanja živilstvo, živilstvo in prehrana, kmetijstvo ali upravljanje podeželja in krajine.
27. Praktično izobraževanje
Predavatelj praktičnega izobraževanja je lahko, kdor ima univerzitetni študijski program živilska tehnologija, kmetijstvo – agronomija, kmetijstvo, veterinarstvo, kemija, kemijsko inženirstvo, kemijska tehnologija, biologija, biokemija, mikrobiologija, biotehnologija, medicina, splošna medicina, strojništvo, gospodarsko inženirstvo – smer strojništvo, ekonomija ali organizacija in management sistemov.
5. člen
Ne glede na določbe tega pravilnika je za predavatelje ustrezna tudi izobrazba, pridobljena po podiplomskih študijskih programih za pridobitev specializacije, magisterija oziroma doktorata znanosti ustrezne smeri.
6. člen
Določila Odredbe o smeri strokovne izobrazbe predavateljev in drugih strokovnih delavcev v programu za pridobitev višje strokovne izobrazbe ŽIVILSTVO (Uradni list RS, št. 8/99) se uporabljajo do izteka navedenega izobraževalnega programa.
7. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-131/2007
Ljubljana, dne 12. septembra 2007
EVA 2007-3311-0061
dr. Milan Zver l.r.
Minister
za šolstvo in šport

AAA Zlata odličnost