Uradni list

Številka 91
Uradni list RS, št. 91/2007 z dne 8. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 91/2007 z dne 8. 10. 2007

Kazalo

4521. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev OLN Univerzitetni kampus Novo mesto, stran 12198.

Na podlagi 57. člena in 97. člena Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07) ter 30. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/06 – uradno prečiščeno besedilo) je župan Mestne občine Novo mesto dne 25. 9. 2007 sprejel
S K L E P
o začetku priprave sprememb in dopolnitev OLN Univerzitetni kampus Novo mesto
1. člen
Ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev OLN
Odlok o občinskem lokacijskem načrtu Univerzitetni kampus Novo mesto (v nadaljevanju OLN) je bil sprejet leta 2006 (Uradni list RS, št. 118/06). V postopku izdelave študije izvedljivosti so se pokazale določene pomanjkljivosti, zaradi katerih so potrebne spremembe in dopolnitve OLN.
Glavni razlogi so:
1. Vsebine posameznih objektov oziroma inštitucij, ki so v OLN natančno opredeljene in ločene po inštitucijah, se posploši. S tem bodo podane tudi možnosti za izvajanje dejavnosti na področju raziskovanja in razvoja v območju OLN.
2. Na podlagi izdelane Urbanistično – arhitekturne preveritve umestitve nove večnamenske športne dvorane v OLN Univerzitetni kampus Novo mesto (junij 2007) se predvidi oziroma dopusti možnost izgradnje športne dvorane večjih tlorisnih dimenzij od predvidenih po določilih OLN ter možnost izgradnje pokritega olimpijskega bazena.
3. Objekti v območju OLN so predvideni znotraj ene gradbene parcele. Ker so objekti različne namembnosti in verjetno različnega lastništva, je smiselno objektom določiti svoje gradbene parcele.
4. Glede na aktualne razpise za sofinanciranje izvedbe Univerzitetnega kampusa se predvidena faznost oziroma etapnost prilagodi oziroma spremeni po posameznih projektih.
5. Predvidi se možnost izgradnje podzemnih garaž v eni ali dveh etažah, odvisno od potreb oziroma realnega obsega izgradnje objektov znotraj OLN. Preveri oziroma zagotovi se parkiranje po terenu.
6. In druge spremembe, ki se bodo pokazale v nadaljnjih fazah realizacije projekta.
2. člen
Območje sprememb in dopolnitev OLN
Območje sprememb in dopolnitev OLN je identično območju veljavnega OLN in meri 45,37 ha.
3. člen
Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovna rešitev in druge strokovne podlage se izdela v skladu z Zakonom o prostorskem načrtovanju. Variantne rešitve niso potrebne, ker se s spremembami in dopolnitvami ne spreminja koncepta natečajne rešitve.
Izdela se širše strokovne podlage, v katerih se preveri podrobnejša namenska raba kotanje oziroma zelene površine južno od kampusa ter poda infrastrukturne rešitve.
S strokovnimi podlagami se preveri odstopanja od določil OLN.
Pri izdelavi sprememb in dopolnitev OLN se upošteva Urbanistično – arhitekturno preveritev umestitve nove večnamenske športne dvorane v OLN Univerzitetni kampus Novo mesto (Ravnikar Potokar arhitekturni biro d.o.o., junij 2007).
4. člen
Roki za pripravo sprememb in dopolnitev OLN
Sprejem sklepa in objava – september 2007.
Izdelava osnutka prostorskega akta – 30 dni po podpisu pogodbe z izdelovalcem.
Pridobitev smernic nosilcev urejanja prostora – 30 dni po prejemu osnutka.
V navedenem roku Ministrstvo za okolje sporoči, ali je potrebna izdelava celovite presoje vplivov na okolje.
Izdelava dopolnjenega osnutka – januar 2007.
V primeru, da je potrebno izvesti CPVO, se za dopolnjen osnutek izdela okoljsko poročilo, ki se ga pred javno razgrnitvijo skupaj z dopolnjenim osnutkom pošlje ministrstvu za okolje in prostor, ki preveri ustreznost okoljskega poročila – v roku 15 dni.
Javna razgrnitev – 30 dni z javno obravnavo – februar 2008.
Stališča do pripomb, seznanitev lastnikov s stališči do pripomb, ki so jih podali v času javne razgrnitve – 15 dni po javni razgrnitvi.
Izdelava predloga – april 2007.
Pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora – v roku 30 dni.
V primeru izdelave CPVO, ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, odloči o sprejemljivosti vplivov izvedbe sprememb in dopolnitev PUP in izda potrdilo.
Sprejem usklajenega predloga sprememb in dopolnitev PUP z odlokom na OS in objava – junij 2008.
5. člen
Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice
(1) Občina pripravi osnutek sprememb in dopolnitev OLN na podlagi analize stanja in usmeritev za spremembe in dopolnitve, strokovnih podlag ter ugotovljenih potreb.
(2) Občina pošlje osnutek nosilcem urejanja prostora ter jih pozove, da v 30 dneh dajo smernice. Če nosilci urejanja v 30 dneh od prejema ne dajo smernic, se šteje, da jih nimajo.
Ministrstvo za okolje in prostor pisno sporoči občini ali je za spremembe in dopolnitve OLN, ki bodo izdelane kot občinski podrobni prostorski načrt, potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje.
(3) Nosilci urejanja prostora so:
1. Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Izpostava Novo mesto, Ljubljanska cesta 47, 8000 Novo mesto;
2. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Oddelek območja spodnje Save, Novi trg 9, 8000 Novo mesto;
3. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana;
4. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana;
5. JP Elektro Ljubljana d.d., DE Novo mesto – za področje distribucije električne energije, Ljubljanska 7, 8000 Novo mesto;
6. Komunala Novo mesto, d.o.o., Podbevškova 12, 8000 Novo mesto;
7. Mestna občina Novo mesto, Oddelek za krajevne skupnosti in komunalne zadeve, Novi trg 6, 8000 Novo mesto;
8. Istrabenz plini d.o.o., PE Osrednja Slovenija, Podbevškova ulica 10, 8000 Novo mesto;
9. Geoplin plinovodi d.o.o., Cesta ljubljanske brigade 11, 1000 Ljubljana;
10. Telekom Slovenije, d.d., Regionalna enota TK omrežja Zahod, Novi trg 7a, 8000 Novo mesto;
11. UPC Telemach d.o.o., Cesta ljubljanske brigade 21, 1000 Ljubljana;
12. Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Novo mesto, Gubčeva ulica 15, 8000 Novo mesto;
13. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za CPVO, Dunajska 48, 1000 Ljubljana.
(4) V kolikor se v postopku priprave ugotovi, da je potrebno pridobit smernice in mnenja tudi drugih nosilcev urejanja prostora, ki niso navedeni, se le-te pridobi v postopku.
6. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave sprememb in dopolnitev OLN)
Izdelavo sprememb in dopolnitev OLN financira Mestna občina Novo mesto.
7. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije. Sklep se objavi tudi na spletni strani Mestne občine Novo mesto in posreduje Ministrstvu za okolje in prostor.
Št. 3505-13/2007
Novo mesto, dne 25. septembra 2007
Župan
Mestne občine Novo mesto
Alojzij Muhič l.r.

AAA Zlata odličnost