Uradni list

Številka 91
Uradni list RS, št. 91/2007 z dne 8. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 91/2007 z dne 8. 10. 2007

Kazalo

4522. Pravila za izvolitve predstavnikov Mestne občine Novo mesto v volilno telo za volitve člana državnega sveta ter za določitev kandidata za člana državnega sveta, stran 12200.

Na podlagi 14. in 15. člena Zakona o državnem svetu (Uradni list RS, št. 100/05), Zakona o določitvi volilnih enot za volitve predstavnikov lokalnih interesov v državni svet (Uradni list RS, št. 48/92) in 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/06) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 9. seji dne 27. 9. 2007 sprejel
P R A V I L A
za izvolitve predstavnikov Mestne občine Novo mesto v volilno telo za volitve člana državnega sveta ter za določitev kandidata za člana državnega sveta
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S temi pravili se ureja postopek izvolitve predstavnikov Mestne občine Novo mesto v volilno telo 14. volilne enote za izvolitev kandidata za člana državnega sveta ter postopek za določitev kandidata za člana državnega sveta.
2. člen
Občinski svet Mestne občine Novo mesto glede na določbe 40. in 41. člena Zakona o državnem svetu izvoli predstavnike v volilno telo 14. volilne enote in kandidata za člana državnega sveta v 14. volilni enoti.
II. VOLITVE PREDSTAVNIKOV V VOLILNO TELO
3. člen
Volilno telo za volitve člana državnega sveta v 14. volilni enoti sestavljajo izvoljeni predstavniki naslednjih občin:
Mestne občine Novo mesto in predstavniki ostalih občin na območju 14. volilne enote: Dolenjske Toplice, Mirna Peč, Šentjernej, Škocjan, Trebnje, Žužemberk, Mokronog - Trebelno, Straža, Šmarješke Toplice in Šentrupert (sedež: Novo mesto).
Glede na določbe 40. in 41. člena Zakona o državnem svetu izvoli Občinski svet Mestne občine Novo mesto v volilno telo 14. volilne enote za volitve člana državnega sveta osem predstavnikov (v nadaljevanju: elektorjev).
4. člen
Postopek obsega predlaganje kandidatov za elektorje in njihovo izvolitev.
5. člen
Kandidate za elektorje lahko predlagajo stranke in liste, zastopane v Občinskem svetu Mestne občine Novo mesto ter člani občinskega sveta v razmerju z doseženim rezultatom na zadnjih lokalnih volitvah.
6. člen
Kandidat za elektorja je lahko polnoleten državljan Republike Slovenije, ki ima poslovno sposobnost in stalno prebivališče na območju Mestne občine Novo mesto.
7. člen
Predlagatelji morajo predloge z osebnimi podatki kandidatov za elektorje pisno posredovati Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto najpozneje osem dni pred sejo občinskega sveta za izvolitev predstavnikov v volilno telo za volitve člana državnega sveta ter za določitev kandidata za člana državnega sveta.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto izmed predlaganih kandidatov oblikuje listo osmih kandidatov za elektorje po abecednem redu ter z navedenimi predlagatelji, upoštevajoč proporcionalno zastopanost predlagateljev v Občinskem svetu Mestne občine Novo mesto. Tako sestavljeno listo komisija predloži v potrditev Občinskemu svetu Mestne občine Novo mesto najpozneje v 43 dneh od dneva, določenega za izvedbo volilnih opravil v razpisu volitev.
8. člen
Občinski svet glasuje o zaprti listi kandidatov za elektorje v celoti z javnim glasovanjem.
Predstavniki so izvoljeni, če dobi lista večino opredeljenih glasov.
Če predlog liste ni bil izglasovan, se zadeva vrne pristojni komisiji, ki nemudoma pripravi nov predlog in ga predloži občinskemu svetu v odločanje na isti seji.
III. DOLOČITEV KANDIDATA ZA ČLANA DRŽAVNEGA SVETA
9. člen
Glede na določbe 41. člena Zakona o državnem svetu določi Občinski svet Mestne občine Novo mesto enega kandidata za člana državnega sveta.
10. člen
Stranke in liste, zastopane v Občinskem svetu Mestne občine Novo mesto, lahko predlagajo po enega kandidata za člana državnega sveta.
11. člen
Kandidat za člana državnega sveta je lahko polnoleten državljan Republike Slovenije, ki ima poslovno sposobnost in stalno bivališče na območju 14. volilne enote.
12. člen
Pismeni predlogi kandidatov za člana državnega sveta morajo vsebovati naslednje osebne podatke: ime, priimek, rojstni datum, naslov stalnega prebivališča, poklic in delo, ki ga opravlja.
Predlogu mora biti priloženo podpisano soglasje kandidata.
13. člen
Predloge kandidatov za člana državnega sveta posredujejo predlagatelji Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto najpozneje v 10 dneh od dneva, določenega za izvedbo volilnih opravil v razpisu volitev.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto sestavi seznam kandidatov po abecednem vrstnem redu priimkov kandidatov, začenši s črko, ki se določi z žrebom, z navedbo predlagatelja.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pošlje seznam kandidatov županu Mestne občine Novo mesto najpozneje v 22 dneh od dneva, določenega za izvedbo volitev v razpisu volitev.
14. člen
Kandidata za člana državnega sveta se določi z javnim ali tajnim glasovanjem.
15. člen
Kandidat za člana državnega sveta je izvoljen, če je pri glasovanju prejel večino glasov članov občinskega sveta, ki so glasovali.
Če nobeden od kandidatov pri glasovanju ni dobil potrebne večine glasov, se opravi novo glasovanje.
Pri drugem glasovanju se glasuje o kandidatih, ki sta pri prvem glasovanju dobila največ glasov.
Če pri prvem glasovanju dobi več kandidatov enako najvišje število glasov, se izbira kandidatov za ponovno glasovanje med kandidati z enakim številom glasov določi z žrebom.
16. člen
Pri drugem glasovanju se glasuje o kandidatih po vrstnem redu glede na število glasov, dobljenih pri prvem glasovanju oziroma po abecedi v primeru enakega števila glasov.
17. člen
Predstavnik kandidature za člana državnega sveta je župan Mestne občine Novo mesto. Če je za kandidata za člana državnega sveta določen župan, je predstavnik kandidature predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Predstavnik kandidata mora najkasneje 30. dan pred glasovanjem predložiti pristojni volilni komisiji seznam izvoljenih elektorjev ter kandidaturo za člana državnega sveta z vsemi potrebnimi podatki oziroma prilogami.
III. KONČNE DOLOČBE
18. člen
Za izvolitev elektorjev in določitev kandidat za člana državnega sveta se uporabljajo določila Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto.
19. člen
Kandidat za elektorja ali kandidat za člana državnega sveta ne more biti član komisije za izvolitev elektorjev oziroma za določitev kandidata za člana državnega sveta.
20. člen
Ta pravila pričnejo veljati z dnem sprejema na seji Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto.
Št. 002-1/2007
Novo mesto, dne 27. septembra 2007
Župan
Mestne občine Novo mesto
Alojzij Muhič l.r.

AAA Zlata odličnost