Uradni list

Številka 91
Uradni list RS, št. 91/2007 z dne 8. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 91/2007 z dne 8. 10. 2007

Kazalo

4519. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Poganci, stran 12196.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07) in 30. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/06 – uradno prečiščeno besedilo) je župan Mestne občine Novo mesto sprejel
S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Poganci
1. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta)
Območje predvidenega Občinskega podrobnega prostorskega načrta Poganci (v nadaljevanju: OPPN Poganci) se nahaja v južnem delu Novega mesta, na delu bivše ureditve za obrambne potrebe RS, ki dolgoročno ni več namenjeno za tovrstne potrebe. Na delu območja predvidenega območja OPPN Poganci že dobro desetletje deluje podjetje Kolpa d.d. Metlika, preostali, delno pozidani del, pa je predviden za urbanistično in arhitekturo prenovo z izgradnjo varovanih stanovanj, stanovanj in spremljajočih storitvenih dejavnosti oskrbe in družbenih dejavnosti.
Zaradi neposrednega stika z območjem, namenjenim za obrambne potrebe ter zaradi naravne fizične oddaljenosti od urbanega dela mesta, območje v preteklosti ni bil zanimivo za intenzivno pozidavo tako kot ostali deli mesta, kjer je potencial razvoja večji zaradi bližine nakupovalnih središč, industrijskih con – delovnih mest, razvejanih cestnih komunikacij. Odkar obravnavana lokacija, v večjem delu v lasti Begrada d.d., ni več namenjena potrebam obrambe, je to opuščeno obrambno območje postalo zanimivo za razvoj drugih, predvsem družbenih dejavnosti. Kot najbolj aktualna se kaže kombinirana družbeno – stanovanjska raba s spremljajočimi poslovnimi dejavnostmi. Potencial razvoja obravnavane lokacije bo še posebej dobil na pomenu z ureditvijo sistema zbirnih in obvoznih cest v južnem delu Novega mesta, ki trenutno še ni primerno urejen in zato tudi eden od zaviralcev razvoja na tem območju.
V urbanistični zasnovi NM je namenska raba prostora določena za družbene dejavnosti. Obravnavani prostor se trenutno urejajo na podlagi določil prostorsko ureditvenih pogoji za Novo mesto (izven mestnega jedra) in predmestna središča, ki na delu območja dovoljuje le gradnjo javnih stavb in na preostalem delu ohranjanje kvalitetne, avtohtone gozdne vegetacije ter gozdnih tal.
Begrad d.d. je, po predhodni pridobitvi lastniške pravice na delu predvidenega območja OPPN Poganci, ob koncu leta 2006 na MONM podal pobudo za pričetek priprave OPPN Poganci. Namera investitorja je sanacija opuščenega vojaškega območja z novo pozidavo v naslednjem naboru: večstanovanjske stavbe oziroma oskrbovana stanovanja in dom za ostarele občane, spremljajoči program za trgovske, poslovne in storitvene dejavnosti. Hkrati s tem območjem se predvidi tudi urejanje območja z obstoječo poslovno dejavnostjo. Pri tem je potrebno določiti prostorske pogoje tako za sanacijo opuščenega vojaškega kompleksa za namen novih gradenj, kakor tudi nadaljnje možnosti razvoja na zemljiščih Kolpe d.d. (morebitne gradnje novih objektov, prenove, dozidave …), ki v obstoječih občinskih prostorskih aktih niso predvidene.
Na podlagi teh ugotovitev je potrebno pripraviti občinski podrobni prostorski načrt sanacije oziroma prenove opuščenega območja na Pogancih v lasti Begrada d.d. ter urejanje območja v lasti Kolpe d.d., v skupni velikosti ca. 4,77 ha.
V OPPN Poganci se predvidi tudi prometno ureditev, ki bo zagotovila možnost gradenj na območju opuščenega peskokopa na območju med območjem OPPN Poganci in naseljem Jedinščica, ki je v obstoječem prostorskem planu MONM opredeljeno kot kmetijska površina II.ktg v delni lasti MONM in delni lasti Sklada kmetijskih zemljišč RS, ki pa so dolgoročno neuporabna za intenzivno kmetijsko izrabo.
2. člen
(okvirno območje podrobnega prostorskega načrta)
Območje predvidenega OPPN Poganci se nahaja v južnem delu Novega mesta oziroma južno od stanovanjskih naselij Jedinščica in Regrča vas, in sicer na lokaciji nekdanjega (opuščenega) vojaškega kompleksa Poganci. Večji del območja je v lasti podjetja Begrad d.d. Novo mesto, manjši del ob dovozni cesti z obstoječim poslovnim objektom pa je v lasti podjetja Kolpa d.d. Metlika.
Velikost skupnega območja OPPN Poganci znaša 4,77 ha. Od tega je ca. 4,3 ha veliko območje na zemljiških parcelah št. 543/3, 543/4, 543/5, 543/6, 543/7, 543/12, 543/13, 543/14, 543/15, 543/16, 543/17, vse k.o. Gotna vas, v lasti investitorja OPPN. Manjši del v velikosti ca. 0,47 ha na zemljiških parcelah št. 543/8, 543/9, 543/10, 543/11, vse k.o. Gotna vas, pa je v lasti podjetja Kolpa d.d.
Vse komunalne infrastrukturne ureditve se smiselno dopolnjujejo z ureditvami v sosednjih območjih ter z drugimi občinskimi obstoječimi ali predvidenimi prostorsko izvedbenimi akti.
3. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
Strokovne rešitve se izdelajo na osnovi analize prostora ter programskih izhodišč oziroma urbanističnih, prostorskih in okoljskih zahtev, pridobljenih smernic in analize le-teh ter v skladu z veljavno zakonodajo.
Izdelovalec OPPN izdela eno strokovno rešitev, razen v primeru, da se potreba po izdelavi variantnih rešitev pokaže v postopku priprave OPPN, če takšna potreba izhaja iz izdelanih strokovnih podlag in analiz prostora.
4. člen
(roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz)
– Sprejem sklepa župana o pripravi OPPN in objava – september/oktober 2007;
– Izdelava variantnih rešitev in osnutka – 30 dni po sprejemu sklepa;
– Pridobitev smernic nosilcev urejanja prostora – 30 dni;
– Ministrstvo za okolje in prostor sporoči, ali je potrebna izvedba celovite presoje vplivov na okolje;
– Izdelava dopolnjenega osnutka OPPN – 15 dni po prejetju smernic nosilcev urejanja prostora;
– V primeru, da je potrebno izvesti CPVO, se za dopolnjen osnutek izdela okoljsko poročilo, ki se ga pred javno razgrnitvijo skupaj z dopolnjenim osnutkom pošlje ministrstvu, pristojno za okolje in prostor, ki preveri ustreznost okoljskega poročila – v roku 15 dni;
– Javna razgrnitev z javno obravnavo – 30 dni;
– Stališča do pripomb – 15 dni prejemu pripomb in predlogov javnosti;
– Seznanitev lastnikov s stališči do pripomb, ki so jih podali v času javne razgrnitve;
– Izdelava predloga – 15 dni po potrditvi stališč;
– Pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora – 30 dni;
– V primeru izvedbe CPVO, ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, odloči o sprejemljivosti vplivov izvedbe OPPN in izda potrdilo;
– Priprava usklajenega predloga – 15 dni po pridobitvi mnenj nosilcev urejanja prostora;
– Sprejem usklajenega predloga OPPN z odlokom na OS in objava;
– Priprava končnega elaborata – 15 dni po objavi.
5. člen
(nosilci urejanja prostora)
Pri pripravi OPPN morajo s svojimi smernicami za načrtovanje in mnenji k dopolnjenemu predlogu OPPN sodelovati naslednji nosilci urejanja prostora ter drugi udeleženci:
1. Mestna občina Novo mesto, Oddelek za prostor; za področje določitve urbanističnih parametrov;
2. Mestna občina Novo mesto, Oddelek za krajevne skupnosti in komunalne zadeve, Seidlova cesta 1, Novo mesto; za področje prometne in druge komunalne infrastrukture;
3. Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Izpostava Novo mesto, Ljubljanska cesta 47, 8000 Novo mesto; za področje prometne infrastrukture;
4. JP Elektro Ljubljana d.d., DE Novo mesto, Ljubljanska cesta 7, 8000 Novo mesto; za področje distribucije električne energije;
5. Komunala d.o.o. Novo mesto, Podbevškova 12, Novo mesto; za področje oskrbe z vodo in odvajanje komunalnih odpadnih in padavinskih vod ter ravnanja z odpadki;
6. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Oddelek območje spodnje Save, Novi trg 9, 8000 Novo mesto; za področje odvajanja voda;
7. Telekom Slovenije d.d., Regionalna enota TK omrežja vzhod, Novi trg 7a, Novo mesto; za področje kabelskih komunikacij;
8. Istrabenz Plini d.o.o., PE Osrednja Slovenija, Podbevškova 10, 8000 Novo mesto;
9. UPC Telemach d.o.o., Cesta ljubljanske brigade 21, 1000 Ljubljana;
10. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana; za področje zaščite in reševanja;
11. Ministrstvo za obrambo RS, Direktorat za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo, Vojkova c. 55, 1000 Ljubljana;
12. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Novo mesto, Skalickega 1, 8000 Novo mesto;
13. Zavod RS za varstvo narave, OE Novo mesto, Adamičeva 2, 8000 Novo mesto;
14. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za CPVO, Dunajska 48, 1000 Ljubljana;
15. druge gospodarske javne službe ter drugi organi in organizacije, če to pogojujejo utemeljene potrebe, ugotovljene v postopku priprave OPPN.
Nosilci urejanja prostora morajo v skladu z drugim odstavkom 58. člena ZPNačrt podati smernice v 30 dneh od prejema vloge ter v skladu s prvim odstavkom 61. člena ZPNačrt podati mnenje v 30 dneh od podane vloge. V primeru, če kdo od navedenih nosilcev urejanja prostora v zakonsko določenem roku ne poda smernic, se bo v skladu z 58. členom ZPNačrt štelo, da smernic nima, pri čemer mora načrtovalec upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo veljavni predpisi. Če kdo od navedenih nosilcev urejanja prostora v zakonsko določenem roku po prejemu zahtevka o izdaji mnenja ne bo podal odgovora, se šteje, da s predlagano prostorsko ureditvijo soglaša.
6. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave in izdelave OPPN)
Pripravo in izdelavo OPPN Poganci v celoti financira investitor Begrad d.d. Novo mesto.
7. člen
(začetek veljavnosti)
Sklep o pričetku priprave OPPN se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati z dnem objave. Sklep se objavi tudi na spletnih straneh Mestne občine Novo mesto ter v vednost pošlje Ministrstvu za okolje in prostor RS.
Št. 350-13/2006
Novo mesto, dne 18. septembra 2007
Župan
Mestne občine Novo mesto
Alojzij Muhič l.r.

AAA Zlata odličnost