Uradni list

Številka 91
Uradni list RS, št. 91/2007 z dne 8. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 91/2007 z dne 8. 10. 2007

Kazalo

4527. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Slovenske Konjice, stran 12217.

Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi – ZLS (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB1, 21/06 – Odl. US) in 16. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 31/99, 19/01 in 100/02) je Občinski svet Občine Slovenske Konjice na 9. redni seji dne 27. septembra 2007 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E S T A T U T A
Občine Slovenske Konjice
1. člen
V 2. členu Statuta Občine Slovenske Konjice ter spremembah in dopolnitvah (Uradni list RS, št. 31/99, 19/01 in 100/02) se pri KS Jernej doda naselje Spodnji Jernej, ki se pri KS Loče izbriše.
2. člen
V 7. členu se:
v 1. točki črta četrta alineja in se doda besedilo: »sprejema programe razvoja občine«.
v 10. točki spremeni besedilo prve alineje tako, da se glasi: »občinske ceste, ulice in javne poti.«, v peti alineji pa se za besedo »občini« doda besedilo. »in zagotavlja varnost v cestnem prometu na občinskih cestah.«
v 12. točki se spremeni besedilo prve alineje tako, da se glasi: »sprejema programe varnosti«, v drugi alineji se črta besedna zveza »denarne kazni«, ki se nadomesti z besedo »globe«.
13. točka se črta.
3. člen
Spremeni se besedilo 9. člena, ki se glasi:
»Občina opravlja statistične, evidenčne in analitične naloge za svoje potrebe.
Občina obdeluje podatke, ki jih potrebuje za opravljanje nalog iz svoje pristojnosti in jih pridobi v skladu z zakonom«.
4. člen
Spremeni se besedilo 11. člena, ki se glasi:
»Občina ima občinsko upravo, ki v skladu z zakonom, statutom in splošnimi akti občine opravlja upravne, strokovne, pospeševalne in razvojne naloge ter naloge v zvezi z zagotavljanjem javnih služb iz občinske pristojnosti.
Občinska uprava odloča o upravnih stvareh iz občinske pristojnosti na prvi stopnji ter opravlja inšpekcijske naloge in naloge občinskega redarstva oziroma drugih služb nadzora.
Občinska uprava opravlja strokovna, organizacijska in administrativna opravila za občinske organe (in organe ožjih delov občin).
Občinsko upravo lahko sestavljajo organi občinske uprave oziroma notranje organizacijske enote.
Občinsko upravo vodi direktor (tajnik občine), usmerja in nadzoruje pa jo župan.«
5. člen
V zadnjem stavku drugega odstavka 13. člena se za besedo »Slovenije« doda besedilo:
»in uradni spletni strani občine«.
6. člen
V prvem odstavku 16. člena se za besedo« sveta«, doda besedilo: »ter sprejema mnenja o vsebini zakonov in drugih predpisov, ki se tičejo koristi občine.«.
V drugem odstavku 16. člena se:
– spremeni deseta alineja tako da glasi: »določi, kateri izmed članov občinskega sveta bo začasno opravljal funkcijo župana, če temu predčasno preneha mandat, pa ne določi podžupana, ki bo začasno opravljal njegovo funkcijo, ali če je razrešen«,
– črta štiriindvajseta alineja,
– dodata se naslednji alineji:
– »lahko sprejme akt, v katerem glede na potrebe gostov in značilnosti ter potrebe kraja določi podrobnejša merila za določitev obratovalnega časa,
– v okviru kadrovskega načrta določa število in vrste delovnih mest za določen čas v občinski upravi«.
Alineje se ustrezno preštevilčijo.
7. člen
V prvem odstavku 18. člena se ne spremeni prvi stavek, ki se glasi: »Župan predstavlja občinski svet ter sklicuje in vodi njegove seje, nima pa pravice glasovanje.« ter doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»Če seja občinskega sveta ni sklicana v roku sedmih dni po prejemu pisne zahteve, jo lahko skličejo člani občinskega sveta, ki so zahtevo podali. Župan in občinska uprava so dolžni zagotoviti pogoje za vodenje in izvedbo seje.«
8. člen
Doda se nov 22.a člen, ki se glasi:
»22.a člen
Občinski svet se lahko predčasno razpusti, če:
– ne izvršuje odločb ustavnega sodišča, ki mu nalagajo z ustavo in zakonom skladno ravnanje;
– v letu, za katero ni bil sprejet proračun, tudi za prihodnje leto ne sprejme v skladu z zakonom predloženega in pripravljenega proračuna, ki bi lahko začel veljati ob začetku leta ali
– če se v posameznem koledarskem letu po najmanj trikratnem sklicu sploh ne sestane na sklepčni seji.
V primeru razpustitve občinskega sveta državni zbor razpiše predčasne volitve v občinski svet.
O razpustitvi občinskega sveta odloča državni zbor na predlog vlade.
Preden izda sklep o razpustitvi občinskega sveta mora državni zbor opozoriti občinski svet na njegovo nezakonito ravnanje ter mu predlagati kako naj v primernem roku te nezakonitosti odpravi. Če občinski svet ravna v skladu z opozorilom, državni zbor postopek o razpustitvi oziroma razrešitvi s sklepom ustavi.
Državni zbor razpusti občinski svet, če ugotovi, da razlogi niso odpravljeni, da so bili uporabljeni vsi milejši zakoniti ukrepi in je predčasna razpustitev občinskega sveta v danem primeru primeren in nujen ukrep za zagotovitev lokalne samouprave v občini.
Občinski svet lahko v tridesetih dneh po prejemu vloži zahtevo za presojo ustavnosti sklepa državnega zbora iz prejšnjega odstavka. Če zahteva ni vložena v roku oziroma, če ji ni ugodeno, je občinski svet razpuščen z dnem objave odločitve državnega zbora oziroma ustavnega sodišča.
Če je občinski svet razpuščen, opravlja nujne naloge iz njegove pristojnosti v času do izvolitve novega občinskega sveta župan.
Župan mora svoje odločitve predložiti v potrditev novoizvoljenemu občinskemu svetu takoj, ko se ta sestane na prvi seji.
V primeru hkratne razpustitve občinskega sveta in razrešitve župana imenuje vlada začasnega upravitelja, ki do izvolitve novih občinskih organov opravlja nujne naloge. Začasni upravitelj mora svoje odločitve predložiti v potrditev novoizvoljenemu občinskemu svetu takoj, ko se ta sestane na prvi seji. Za začasnega upravitelja ni mogoče imenovati osebe, ki opravlja funkcijo ali delo, ki je nezdružljivo s funkcijo člana občinskega sveta in župana.«
9. člen
V 23. členu se spremenita naziva stalnih delovnih teles, in sicer se:
– Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo, veterino in lovstvo preimenuje v Odbor za podeželje,
– Odbor za mladinsko problematiko se preimenuje v Odbor za mladino.
10. člen
V 24. členu se v drugega odstavku doda šesta alineja: »izdaja akte v zvezi s pravicami in obveznostmi funkcionarjev.«
11. člen
Dodata se nova 24.a in 24.b člena, ki se glasita:
»24.a člen
Člane odborov in komisij imenuje občinski svet izmed svojih članov in največ polovico članov izmed drugih občanov. Predlog kandidatov za člane pripravi Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Delo delovnega telesa občinskega sveta vodi član občinskega sveta kot predsednik.
Prvo sejo delovnega telesa skliče župan.
Članstvo v komisiji ali odboru občinskega sveta ni združljivo s članstvom v nadzornem odboru občine ali z delom v občinski upravi.
24.b člen
Komisije in odbori občinskega sveta v okviru svojega delovnega področja v skladu s poslovnikom občinskega sveta obravnavajo zadeve iz pristojnosti občinskega sveta in dajejo občinskemu svetu mnenja in predloge.
Komisije in odbori občinskega sveta lahko predlagajo občinskemu svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove pristojnosti, razen proračuna in zaključnega računa proračuna in drugih aktov, za katere je v zakonu ali v statutu občine določeno, da jih sprejme občinski svet na predlog župana.«
12. člen
Spremeni se 26. člen, ki se na novo glasi:
»Župana volijo volivci na neposrednih in tajnih volitvah. Volitve župana se opravijo v skladu z zakonom.
Mandatna doba župana traja štiri leta.
Novoizvoljeni župan nastopi mandat, ko občinski svet na svoji prvi seji po izvolitvi članov občinskega sveta na podlagi potrdila občinske volilne komisije o izvolitvi župana odloči o morebitnih pritožbah drugih kandidatov ali predstavnikov kandidatur za župana oziroma ugotovi, da takih pritožb ni bilo.
Župan opravlja funkcijo nepoklicno. Župan se lahko odloči, da bo funkcijo opravljal poklicno. O svoji odločitvi mora pisno obvestiti občinski svet.«
13. člen
Spremeni se deveta alineja 27. člena, ki se na novo glasi:
– »imenuje in razrešuje direktorja občinske uprave (tajnika občine), vodje organov občinske uprave oziroma notranjih organizacijskih enot in predstojnika organa skupne občinske uprave, skupaj z drugimi župani občin ustanoviteljic.«
14. člen
Spremeni se 31. člen, ki se na novo glasi:
»Za pomoč pri opravljanju nalog župana ima občina podžupana. Podžupana izmed članov občinskega sveta imenuje in razrešuje župan.
Podžupan pomaga županu pri njegovem delu ter opravlja posamezne naloge iz pristojnosti župana, za katere ga župan pooblasti.
Podžupan nadomešča župana v primeru njegove odsotnosti ali zadržanosti. V času nadomeščanja opravlja podžupan tekoče naloge iz pristojnosti župana in tiste naloge, za katere ga župan pooblasti.
Podžupan v primeru predčasnega prenehanja mandata župana začasno opravlja funkcijo župana. Podžupan, ki opravlja funkcijo župana, nima pravice glasovati za odločitve občinskega sveta.
V soglasju z županom se lahko tudi podžupan odloči, da bo funkcijo opravljal poklicno. O tem pisno obvesti občinski svet.«
15. člen
Spremeni se 34. člen, ki se na novo glasi:
»Predčasno prenehanje mandata župana je določeno z zakonom.
Županu preneha mandat z dnem, ko občinski svet na podlagi pisne izjave oziroma predloga komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ugotovi, da so nastali razlogi za prenehanje mandata.
Občinski svet sprejme ugotovitveni sklep na seji, na kateri je dana pisna izjava ali najkasneje na prvi seji po nastanku razlogov iz prvega odstavka tega člena.
Ugotovitveni sklep posreduje občinski svet predsedniku občinske volilne komisije. Če županu preneha mandat več kot šest mesecev pred potekom mandatne dobe, razpiše občinska volilna komisija nadomestne volitve.
Podžupanu preneha mandat s prenehanjem mandata člana občinskega sveta.
Podžupanu preneha mandat podžupana, če ga župan razreši in z izvolitvijo novega župana, če je prejšnjemu predčasno prenehal mandat. Prenehanje mandata podžupana zaradi razrešitve ali izvolitve novega župana ne vpliva na njegov mandat člana občinskega sveta.«
16. člen
V 37. členu se doda prvi odstavek:
»Prvo sejo nadzornega odbora občine po imenovanju skliče župan. Nadzorni odbor se konstituira, če je na prvi seji navzočih večina članov.
Člani nadzornega odbora izvolijo izmed sebe predsednika nadzornega odbora.
Sedež nadzornega odbora je na sedežu občine v Slovenskih Konjicah. Nadzorni odbor za seje uporablja prostore občine. Nadzorni odbor za svoja pisanja uporablja pečat občine.«
Ostala odstavka postaneta drugi in tretji.
17. člen
Spremeni se besedilo 44. člena:
»Notranjo organizacijo in delovno področje občinske uprave določi občinski svet na predlog župana z odlokom.
Sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi določi župan.«
18. člen
Spremeni se besedilo 47. člena:
»Posamične upravne akte iz pristojnosti občinske uprave podpisuje direktor občinske uprave (tajnik občine) po pooblastilu župana, ki lahko vsebuje pooblastilo za pooblaščanje drugih uradnih oseb občinske uprave, ki izpolnjujejo zakonske pogoje za odločanje v upravnih zadevah, za opravljanje posameznih dejanj v postopku ali za vodenje celotnega postopka in za odločanje v upravnih zadevah.
Osebe iz prejšnjega odstavka odločajo tudi o upravnih zadevah iz prenesene državne pristojnosti, če ni z zakonom drugače določeno.«
19. člen
Besedilo v 48. členu »s predpisom Ministrstva za notranje zadeve« se zamenja z besedilom »z uredbo vlade.«
20. člen
Spremeni se besedilo 49. člena, ki po novem glasi:
»O upravnih zadevah iz občinske izvirne pristojnosti lahko odloča samo uradna oseba, ki je pooblaščena za opravljanje teh zadev in izpolnjuje pogoje v skladu z uredbo ter ima opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka.«
21. člen
V četrtem odstavku 54. člena se besedna zveza predsednik sveta krajevne skupnosti nadomesti z besedno zvezo »občinski svet«.
22. člen
V prvem odstavku 56. člena se v tretji alineji za besedo cest doda besedna zveza in javnih poti, ter se v celoti črta četrta alineja.
23. člen
V 57. členu se v:
– prvem odstavku doda zadnji stavek, ki glasi:
»Krajevna skupnost ne more biti delodajalec.«
24. člen
Spremeni se tretji odstavek 58. člena:
»Število članov sveta določi občinski svet z odlokom, s katerim določi volilne enote za volitve v svet krajevne skupnosti.«
25. člen
V 59. členu se:
v prvem odstavku besedilo »dotedanji predsednik sveta krajevne skupnosti« zamenja z besedilom »župan«.
26. člen
V 60. členu se v:
tretjem odstavku besedilo »predsednik sveta krajevne skupnosti« zamenja z besedilom »svet krajevne skupnosti«.
dodata se nova četrti in peti odstavek:
»Odločitve sveta skupnosti o uporabi sredstev in razpolaganju ter gospodarjenju s premoženjem skupnosti so veljavne, ko da nanje soglasje občinski svet.
Odločitve sveta krajevne skupnosti izvršuje župan in občinska uprava.«
27. člen
V 62. členu se v šestem odstavku doda zadnji stavek:
»Sklep o posebnem žiro računu skupnosti izda župan.«
28. člen
V 63. členu se doda drugi in tretji odstavek:
»Občinski svet lahko s spremembo statuta tudi ukine krajevno skupnost, če ugotovi, da svet krajevne skupnosti ne opravlja svojih nalog, da ni kandidatov za člane sveta oziroma da občani na njenem območju nimajo interesa za opravljanje nalog krajevne skupnosti v skladu s tem statutom.«
29. člen
V 68. členu se v tretjem odstavku beseda »sklicatelj« zamenja z besedilom »Javni uslužbenec občinske uprave, ki ga določi direktor občinske uprave (tajnik občine).«
30. člen
Črta se tretji odstavek 78. člena.
31. člen
V 86. členu se besedilo »občinske javne službe« zamenja z besedilom »Pravne osebe javnega prava, ki izvajajo občinske javne službe.«
32. člen
V 89. členu se doda nov peti odstavek:
»Za neodplačno pridobitev premoženja je treba predhodno pridobiti soglasje občinskega sveta, če bi takšno premoženje povzročilo večje stroške ali če je pridobitev povezana s pogoji, ki pomenijo obveznost občine.«
33. člen
V 90. členu se doda nov drugi odstavek:
»Občina je pod pogoji, določenimi z zakonom upravičena do sredstev sofinanciranja iz državnega proračuna.«
34. člen
V 93. členu se doda drugi odstavek, ki se glasi:
»Župan mora zagotoviti izvajanje nalog notranjega finančnega nadzora v skladu z zakonom in predpisom ministra, pristojnega za finance, izdanim na podlagi zakona.«
35. člen
V 94. členu se spremeni drugi odstavek, ki se glasi:
»Spremembe proračuna so akt o spremembah in dopolnitvah občinskega proračuna, ki ga župan predloži občinskemu svetu pred začetkom leta, na katerega se sprejeti proračun nanaša. Rebalans proračuna je akt občine o spremembi proračuna med letom.«
36. člen
V 99. členu se v:
drugem odstavku za besedo »leto« doda besedilo »in za iste programe kot v preteklem letu.«
Tretji in četrti odstavek se črtata.
Doda pa se nov odstavek:
»Župan sprejme sklep o začasnem financiranju v skladu z zakonom. Sklep velja največ tri mesece in se lahko na županov predlog s sklepom občinskega sveta podaljša še za tri mesece.«
37. člen
Doda se nov 100.a člen:
»Občina mora zagotoviti izvajanje tistih javnih služb, ki so po zakonu obvezne.«
38. člen
V 102. členu se dodata tretji in četrti odstavek:
»Proračunskih sredstev ni mogoče prerazporejati, razen pod pogoji in na način, določen z zakonom ali odlokom o proračunu občine.
Župan mora o izvršenih prerazporeditvah poročati občinskemu svetu v mesecu juliju in konec leta z zaključnim računom.«
39. člen
Doda se nov 102.a člen:
»Sredstva proračuna občine se smejo uporabljati, če so izpolnjeni vsi z zakonom ali drugim aktom, določeni pogoji, le za namene in v višini, določeni s proračunom.«
40. člen
V 106. členu se spremeni besedilo, ki se po novem glasi:
»Po preteku leta, za katero je bil sprejet proračun, pripravi župan predlog zaključnega računa proračuna in ga predloži občinskemu svetu v sprejem.
O sprejetju zaključnega računa proračuna obvesti župan ministrstvo, pristojno za finance v 30 dneh po sprejemu.«
41. člen
V 107. členu se spremeni besedilo, ki se po novem glasi:
»Občina se lahko dolgoročno zadolži za investicije, ki jih sprejme občinski svet, v skladu s pogoji, določenimi z zakonom.«
42. člen
V 108. členu se spremeni besedilo, ki se po novem glasi:
»Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica je občina, se lahko zadolžujejo in izdajajo poroštvo samo, če je to dovoljeno z zakonom in pod pogoji, ki jih določi občinski svet.
O poroštvih za izpolnitev obveznosti javnih podjetij in javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je občina, odloča na predlog župana občinski svet.«
43. člen
V 123. členu se doda nov drugi odstavek:
»Župan mora od pristojnih državnih organov zahtevati, da je občina obveščena o vsakem upravnem postopku, v katerem pristojni državni organ odloča na podlagi predpisov občine. Ta organ mora občino pisno obvestiti o začetku upravnega postopka v osmih dneh.«
44. člen
Doda se novo X. poglavje Nadzor nad zakonitostjo dela in nov 125.a člen, ki se glasi:
»Vsako ministrstvo na svojem področju nadzoruje zakonitost splošnih in posamičnih aktov, ki jih iz svoje izvirne pristojnosti izdajajo župan, občinski svet in pooblaščeni delavci občinske uprave.
Ministrstvo mora zaradi opravljanja nadzorstva nad zakonitostjo dela organov občin zagotoviti ustrezno sodelovanje, medsebojno obveščanje in strokovno pomoč organom občin.
V zadevah, ki jih na organe občine prenese država, opravljajo pristojna ministrstva tudi nadzorstvo nad primernostjo in strokovnostjo njihovega dela.
Pri izvajanju nadzorstva po prejšnjem odstavku lahko pristojno ministrstvo predpiše organizacijo služb za izvajanje nalog iz državne pristojnosti in pogoje za opravljanje nalog na teh delovnih mestih ter daje obvezna navodila za opravljanje nalog iz državne pristojnosti.«
Ostala poglavja in členi se ustrezno preštevilčijo.
45. člen
Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Slovenske Konjice začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-00017/2007-1(121)
Slovenske Konjice, dne 27. septembra 2007
Župan
Občine Slovenske Konjice
Miran Gorinšek l.r.

AAA Zlata odličnost