Uradni list

Številka 91
Uradni list RS, št. 91/2007 z dne 8. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 91/2007 z dne 8. 10. 2007

Kazalo

4495. Pravilnik o smeri in stopnji izobrazbe predavateljev višje strokovne šole in drugih strokovnih delavcev v višješolskem študijskem programu višjega strokovnega izobraževanja HORTIKULTURA, stran 12157.

Na podlagi šestega odstavka 92. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo) minister za šolstvo in šport izdaja
P R A V I L N I K
o smeri in stopnji izobrazbe predavateljev višje strokovne šole in drugih strokovnih delavcev v višješolskem študijskem programu višjega strokovnega izobraževanja HORTIKULTURA
1. člen
Ta pravilnik določa izobrazbo, ki jo morajo imeti predavatelji višje strokovne šole (v nadaljevanju: predavatelji) in drugi strokovni delavci, ki z njimi sodelujejo pri izvajanju strokovnih nalog v višješolskem programu višjega strokovnega izobraževanja Hortikultura, ki ga je sprejel minister, pristojen za šolstvo, s Pravilnikom o višješolskem študijskem programu Hortikultura (Uradni list RS, št. 43/07).
2. člen
V tem pravilniku izobrazba pomeni študijski program za pridobitev izobrazbe, po katerem se pridobi strokovni naslov v skladu z Zakonom o strokovnih in znanstvenih naslovih (Uradni list RS, št. 61/06).
3. člen
Če v tem pravilniku pri posameznih predmetih ni navedeno, ali je ustrezen enopredmetni ali dvopredmetni študijski program, se šteje, da je ustrezen tako enopredmetni kot dvopredmetni študijski program.
4. člen
1. Poslovno sporazumevanje in vodenje
Predavatelj poslovnega sporazumevanja in vodenja je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program komunikologija, ekonomija, organizacija in management sistemov, psihologija, pedagogika ali sociologija.
Inštruktor poslovnega sporazumevanja in vodenja je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program komunikologija, ekonomija, organizacija in management sistemov, psihologija, pedagogika ali sociologija ali visokošolski strokovni študijski program visoke poslovne šole, poslovne ekonomije, podjetništva, managementa, upravljanja in poslovanja, komerciale ali organizacije in managementa.
2. Ekonomika in menedžment podjetij
Predavatelj ekonomike in menedžmenta podjetij je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program ekonomija, organizacija in management sistemov, gospodarsko inženirstvo (smer – strojništvo), živilska tehnologija, kmetijstvo – agronomija, kmetijstvo – zootehnika, kmetijstvo ali gozdarstvo.
Inštruktor ekonomike in menedžmenta podjetij je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program ekonomija, organizacija in management sistemov, gospodarsko inženirstvo – smer strojništvo, živilska tehnologija, kmetijstvo – agronomija, kmetijstvo – zootehnika, kmetijstvo ali gozdarstvo ali visokošolski strokovni študijski program visoka poslovna šola, poslovna ekonomija, podjetništvo, management, upravljanje in poslovanje, komerciala, organizacija in management, kmetijstvo – agronomija in hortikultura, agronomija, kmetijstvo – zootehnika, zootehnika ali gozdarstvo in gospodarjenje z gozdnimi viri.
3. Strokovna terminologija v tujem jeziku
Predavatelj strokovne terminologije v tujem jeziku je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program ustreznega tujega jezika.
Inštruktor strokovne terminologije v tujem jeziku je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program ustreznega tujega jezika.
4. Strokovna informatika in statistične metode vrednotenja
Predavatelj strokovne informatike in statističnih metod je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program računalništvo in informatika, računalništvo, matematika, fizika, ekonomija, organizacija in management sistemov, elektrotehnika, strojništvo, gradbeništvo, gospodarsko inženirstvo – smer strojništvo, gospodarsko inženirstvo – smer elektrotehnika, gospodarsko inženirstvo – smer gradbeništvo, tekstilna tehnologija, tekstilstvo in grafična tehnologija (smer – tekstilstvo), tekstilstvo, živilska tehnologija, kmetijstvo – agronomija, kmetijstvo – zootehnika, kmetijstvo ali gozdarstvo.
Inštruktor strokovne informatike in statističnih metod je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program računalništvo in informatika, računalništvo, matematika, fizika, ekonomija, organizacija in management sistemov, elektrotehnika, strojništvo, gradbeništvo, gospodarsko inženirstvo – smer strojništvo, gospodarsko inženirstvo – smer elektrotehnika, gospodarsko inženirstvo – smer gradbeništvo, tekstilna tehnologija, tekstilstvo in grafična tehnologija (smer – tekstilstvo), tekstilstvo, živilska tehnologija, kmetijstvo – agronomija, kmetijstvo – zootehnika, kmetijstvo ali gozdarstvo ali visokošolski strokovni študijski program računalništvo in informatika, visoka poslovna šola, poslovna ekonomija, podjetništvo, management, upravljanje in poslovanje, komerciala, organizacija in management, strojništvo, elektrotehnika, gradbeništvo, tekstilna tehnika, tekstilstvo, kmetijstvo – agronomija in hortikultura, agronomija, kmetijstvo – zootehnika, zootehnika ali gozdarstvo in gospodarjenje z gozdnimi viri.
5. Trajnostni razvoj z izbranimi poglavji iz biologije
Predavatelj trajnostnega razvoja z izbranimi poglavji iz biologije je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program biologija, biotehnologija, kemija, kemijski inženirstvo, kemijska tehnologija, kmetijstvo – agronomija, kmetijstvo, živilska tehnologija, okolje ali gozdarstvo.
Inštruktor trajnostnega razvoja z izbranimi poglavji iz biologije je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program biologija, biotehnologija, kemija, kemijski inženirstvo, kemijska tehnologija, kmetijstvo – agronomija, kmetijstvo, živilska tehnologija, okolje ali gozdarstvo ali visokošolski strokovni študijski program kemijska tehnologija, kmetijstvo – agronomija in hortikultura, agronomija ali gozdarstvo in gospodarjenje z gozdnimi viri.
Laborant trajnostnega razvoja z izbranimi poglavji iz biologije je lahko, kdor je končal višješolski študijski program biologija, kemija, kemijska tehnologija, kmetijstvo, živilska tehnologija ali gozdarstvo ali višješolski študijski program višjega strokovnega izobraževanja kmetijstvo, vrtnarstvo, upravljanje podeželja in krajine, hortikulture, živilstvo ali živilstvo in prehrana.
6. Vrtnarska tehnologija
Predavatelj vrtnarske tehnologije je lahko, kdor ima univerzitetni študijski program kmetijstvo – agronomija, kmetijstvo, kemija, kemijsko inženirstvo, kemijska tehnologija, biologija ali mikrobiologija.
Inštruktor vrtnarske tehnologije je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program kmetijstvo – agronomija, kmetijstvo, kemija, kemijsko inženirstvo ali kemijska tehnologija ali visokošolski strokovni študijski program kmetijstvo – agronomija in hortikultura, agronomija ali kemijska tehnologija.
Laborant vrtnarske tehnologije je lahko, kdor je končal višješolski študijski program kmetijstvo ali višješolski študijski program višjega strokovnega izobraževanja vrtnarstvo, kmetijstvo, hortikultura ali upravljanje podeželja in krajine.
7. Varovanje krajine, prostora in okolja
Predavatelj varovanja krajine, prostora in okolja je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program kmetijstvo – agronomija, kmetijstvo, okolje ali krajinska arhitektura.
Inštruktor varovanja krajine, prostora in okolja je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program kmetijstvo – agronomija, kmetijstvo, okolje ali krajinska arhitektura ali visokošolski strokovni študijski program kmetijstvo – agronomija in hortikultura ali agronomija.
Laborant varovanja krajine, prostora in okolja je lahko, kdor je končal višješolski študijski program kmetijstvo ali višješolski študijski program višjega strokovnega izobraževanja vrtnarstvo, kmetijstvo, hortikultura ali upravljanje podeželja in krajine.
8. Mehanizacija v krajinarstvu in hortikulturi
Predavatelj mehanizacije v krajinarstvu in hortikulturi je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program kmetijstvo – agronomija ali kmetijstvo.
Inštruktor mehanizacije v krajinarstvu in hortikulturi je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program kmetijstvo – agronomija ali kmetijstvo ali visokošolski strokovni študijski program kmetijstvo – agronomija in hortikultura, agronomija ali kmetijska tehnika.
9. Poslovanje vrtnarskega obrata
Predavatelj poslovanja vrtnarskega obrata je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program kmetijstvo – agronomija, kmetijstvo, ekonomija ali organizacija in management sistemov.
Inštruktor poslovanja vrtnarskega obrata je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program kmetijstvo – agronomija, kmetijstvo, ekonomija ali organizacija in management sistemov ali visokošolski strokovni študijski program kmetijstvo – agronomija in hortikultura, agronomija, visoka poslovna šola, poslovna ekonomija, podjetništvo, management, upravljanje in poslovanje, komerciala ali organizacija in management.
10. Zakonodaja v kmetijstvu in zagotavljanje kakovosti
Predavatelj zakonodaje v kmetijstvu in zagotavljanja kakovosti je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program kmetijstvo – agronomija, kmetijstvo ali pravo.
Inštruktor zakonodaje v kmetijstvu in zagotavljanja kakovosti je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program kmetijstvo – agronomija, kmetijstvo ali pravo ali visokošolski strokovni študijski program kmetijstvo – agronomija in hortikultura ali agronomija.
11. Pridelovanje vrtnin
Predavatelj pridelovanja vrtnin je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program kmetijstvo – agronomija ali kmetijstvo.
Inštruktor pridelovanja vrtnin je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program kmetijstvo – agronomija ali kmetijstvo ali visokošolski strokovni študijski program kmetijstvo – agronomija in hortikultura ali agronomija.
12. Pridelovanje okrasnih zelnatih rastlin
Predavatelj pridelovanja okrasnih zelnatih rastlin je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program kmetijstvo – agronomija ali kmetijstvo.
Inštruktor pridelovanja okrasnih zelnatih rastlin je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program kmetijstvo – agronomija ali kmetijstvo ali visokošolski strokovni študijski program kmetijstvo – agronomija in hortikultura ali agronomija.
13. Pridelovanje drevnin
Predavatelj pridelovanja drevnin je lahko, kdor ima univerzitetni študijski program kmetijstvo – agronomija, kmetijstvo ali gozdarstvo.
Inštruktor pridelovanja drevnin je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program kmetijstvo – agronomija, kmetijstvo ali gozdarstvo ali visokošolski strokovni študijski program kmetijstvo – agronomija in hortikultura, agronomija ali gozdarstvo in gospodarjenje z gozdnimi viri.
14. Zemljemerstvo in priprava terena
Predavatelj zemljemerstva in priprave terena je lahko, kdor ima univerzitetni študijski program kmetijstvo – agronomija, kmetijstvo, gozdarstvo, geodezija ali krajinska arhitektura.
Inštruktor zemljemerstva in priprave terena je lahko, kdor ima univerzitetni študijski program kmetijstvo – agronomija, kmetijstvo, gozdarstvo, geodezija ali krajinska arhitektura ali visokošolski strokovni študijski program kmetijstvo – agronomija in hortikultura, agronomija, gozdarstvo in gospodarjenje z gozdnimi viri ali geodezija.
15. Gradiva in parkovna tehnika
Predavatelj gradiv in parkovne tehnike je lahko, kdor ima univerzitetni študijski program kmetijstvo – agronomija, kmetijstvo, krajinska arhitektura ali gradbeništvo.
Inštruktor gradiv in parkovne tehnike je lahko, kdor ima univerzitetni študijski program kmetijstvo – agronomija, kmetijstvo, krajinska arhitektura ali gradbeništvo ali visokošolski strokovni študijski program kmetijstvo – agronomija in hortikultura, agronomija ali gradbeništvo.
16. Zasaditev in vzdrževanje zelenih površin
Predavatelj zasaditve in vzdrževanja zelenih površin je lahko, kdor ima univerzitetni študijski program kmetijstvo – agronomija, kmetijstvo ali krajinska arhitektura.
Inštruktor zasaditve in vzdrževanja zelenih površin je lahko, kdor ima univerzitetni študijski program kmetijstvo – agronomija, kmetijstvo ali krajinska arhitektura ali visokošolski strokovni študijski program kmetijstvo – agronomija in hortikultura ali agronomija.
17. Oblikovanje in urejanje prostora
Predavatelj oblikovanja in urejanja prostora je lahko, kdor ima univerzitetni študijski program kmetijstvo – agronomija, kmetijstvo ali krajinska arhitektura.
Inštruktor oblikovanja in urejanja prostora je lahko, kdor ima univerzitetni študijski program kmetijstvo – agronomija, kmetijstvo ali krajinska arhitektura ali visokošolski strokovni študijski program kmetijstvo – agronomija in hortikultura ali agronomija.
18. Upravljanje z rekreacijskimi in športnimi površinami
Predavatelj upravljanja z rekreacijskimi in športnimi površinami je lahko, kdor ima univerzitetni študijski program kmetijstvo – agronomija, kmetijstvo ali krajinska arhitektura.
Inštruktor upravljanja z rekreacijskimi in športnimi površinami je lahko, kdor ima univerzitetni študijski program kmetijstvo – agronomija, kmetijstvo ali krajinska arhitektura ali visokošolski strokovni študijski program kmetijstvo – agronomija in hortikultura ali agronomija.
19. Praktično izobraževanje
Predavatelj praktičnega izobraževanja je lahko, kdor ima univerzitetni študijski program kmetijstvo – agronomija, kmetijstvo ali krajinska arhitektura.
5. člen
Ne glede na določbe tega pravilnika je za predavatelje ustrezna tudi izobrazba, pridobljena po podiplomskih študijskih programih za pridobitev specializacije, magisterija oziroma doktorata znanosti ustrezne smeri.
6. člen
Določila Pravilnika o izobrazbi predavateljev in drugih strokovnih delavcev v programu za pridobitev višje strokovne izobrazbe VRTNARSTVO (Uradni list RS, št. 29/04) se uporabljajo do izteka navedenega izobraževalnega programa.
7. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-129/2007
Ljubljana, dne 12. septembra 2007
EVA 2007-3311-0060
dr. Milan Zver l.r.
Minister
za šolstvo in šport