Uradni list

Številka 91
Uradni list RS, št. 91/2007 z dne 8. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 91/2007 z dne 8. 10. 2007

Kazalo

4507. Odlok o rebalansu proračuna Občine Kamnik za leto 2007, stran 12177.

Na podlagi 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSPDPO) in 16. člena Satuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 47/99, 40/01 in 68/03) je Občinski svet Občine Kamnik na 8. seji dne 26. 9. 2007 sprejel
O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Kamnik za leto 2007
1. člen
V odloku o proračunu Občine Kamnik za leto 2007 (Uradni list RS, št. 30/07) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV            v EUR
------------------------------------------------------------
Skupina/Podskupina kontov           Rebalans 2007
------------------------------------------------------------
I.    SKUPAJ PRIHODKI             20.053.847
     (70+71+72+73+74+78)
     TEKOČI PRIHODKI (70+71)         16.119.334
70    DAVČNI PRIHODKI             14.278.765
     700 Davki na dohodek in         12.048.260
     dobiček
     703 Davki na premoženje          1.989.726
     704 Domači davki na blago in        240.779
     storitve
     706 Drugi davki                  0
71    NEDAVČNI PRIHODKI             1.840.569
     710 Udeležba na dobičku in         842.433
     dohodki od premoženja
     711 Takse in pristojbine           41.729
     712 Globe in druge denarne          40.000
     kazni
     713 Prihodki od prodaje blaga        98.724
     in storitev
     714 Drugi nedavčni prihodki         817.683
72    KAPITALSKI PRIHODKI            2.737.857
     720 Prihodki od prodaje           122.145
     osnovnih sredstev
     721 Prihodki od prodaje zalog           0
     722 Prihodki od prodaje          2.615.712
     zemljišč in neopredmetenih
     dolg.sredstev
73    PREJETE DONACIJE               89.968
     730 Prejete donacije iz           89.968
     domačih virov
     731 Prejete donacije iz tujine          0
74    TRANSFERNI PRIHODKI            1.058.282
     740 Transferni prihodki iz        1.058.282
     drugih javnofinančnih
     institucij
78    PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE         48.406
     UNIJE
     786 Ostala prejeta sredstva iz        48.406
     proračuna Evropske unije
II.   SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)       23.413.169
40    TEKOČI ODHODKI              3.431.995
     400 Plače in drugi izdatki        1.145.103
     zaposlenim
     401 Prispevki delodajalcev za        180.174
     socialno varnost
     402 Izdatki za blago in          1.972.601
     storitve
     403 Plačila domačih obresti            0
     409 Rezerve                 134.117
41    TEKOČI TRANSFERI             8.281.009
     410 Subvencije               259.596
     411 Transferi posameznikom in       3.664.243
     gospodinjstvom
     412 Transferi neprofitnim          801.487
     organizacijam in ustanovam
     413 Drugi tekoči domači          3.555.683
     transferi
     414 Tekoči transferi v tujino           0
42    INVESTICIJSKI ODHODKI          10.568.941
     420 Nakup in gradnja osnovnih      10.568.941
     sredstev
43    INVESTICIJSKI TRANSFERI          1.131.224
     431 Inv.transferi pravnim in        723.496
     fiz. osebam, ki niso pror.
     uporabniki
     432 Investicijski transferi         407.728
     proračunskim uporabnikom
III.   PRORAČUNSKI PRESEŽEK           –3.359.322
     oziroma PRIMANJKLJAJ (I.-II.)
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
------------------------------------------------------------
IV.   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL         1.252
     IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
     (750+751+752)
75    PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL         1.252
     750 Prejeta vračila danih           1.252
     posojil
     751 Prodaja kapitalskih deležev          0
     752 Kupnine iz naslova              0
     privatizacije
V.    DANA POSOJILA IN POVEČANJE            0
     KAPITALSKIH DELEŽEV
     (440+441+442+443)
44    DANA POSOJILA IN POVEČANJE            0
     KAPITALSKIH DELEŽEV
     440 Dana posojila                0
     441 Povečanje kapitalskih             0
     deležev in naložb
     442 Poraba sredstev kupnin iz           0
     naslova privatizacije
     443 Povečanje namenskega             0
     premoženja v javnih skladih in
     drugih osebah javnega prava, ki
     imajo premoženje v svoji lasti
VI.   PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN        1.252
     SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
     (IV.-V.)
C) RAČUN FINANCIRANJA
------------------------------------------------------------
VII.   ZADOLŽEVANJE (500)                0
50    ZADOLŽEVANJE                   0
     500 Domače zadolževanje              0
VIII   ODPLAČILA DOLGA (550)               0
55    ODPLAČILA DOLGA                  0
     550 Odplačila domačega dolga           0
IX.   POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV     –3.358.070
     NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-
     VIII.)
X.    NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)          0
XI.   NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-       3.359.322
     VIII.-IX.)
------------------------------------------------------------
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12.       3.401.807
PRETEKLEGA LETA
------------------------------------------------------------
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Kamnik.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2007 dalje.
Št. 410-0167/2006
Kamnik, dne 26. septembra 2007
Župan
Občine Kamnik
Anton Tone Smolnikar l.r.

AAA Zlata odličnost