Uradni list

Številka 91
Uradni list RS, št. 91/2007 z dne 8. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 91/2007 z dne 8. 10. 2007

Kazalo

4535. Pravilnik o dodeljevanju državnih in drugih pomoči, ter ukrepov za programe razvoja podeželja v Občini Zavrč, stran 12236.

Na podlagi 36. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo) in 8. in 17. člena Statuta Občine Zavrč (Uradni List RS, št. 64/99 in 98/04) je Občinski svet Občine Zavrč na 8. seji dne 17. 9. 2007 sprejel
P R A V I L N I K
o dodeljevanju državnih in drugih pomoči, ter ukrepov za programe razvoja podeželja v Občini Zavrč
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa področje uporabe, pogoje ter vrste pomoči in ukrepov Občine Zavrč (v nadaljevanju: občine) na področju izvajanja programa razvoja podeželja. Za majhna in srednje velika podjetja kot je opredeljeno v Prilogi 1 Uredbe Komisije (ES) št. 70/2001 z dne 12. januarja 2001 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe Evropske skupnost pri pomoči za majhna in srednja velika podjetja (UL L št. 10 z dne 13. 1. 2001, str. 33, z vsemi spremembami), v nadaljevanju: priloga 1 Uredbe (ES) št. 70/2001 v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 1857/2006 z dne 15. decembra 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri državni pomoči za majhna in srednja velika podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo kmetijskih proizvodov in o spremembi Uredbe (ES) št. 70/2001 (UL L št. 358 z dne 16. 12. 2006, str. 3) (v nadaljevanju: Uredba za skupinske izjeme) in z Uredbo Komisije (ES) št. 1998/2006 z dne 15. december 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri pomoči deminimis (UL L št. 379 z dne 28. 12. 2006, str. 5) za naložbe v dopolnilne in nekmetijske dejavnosti na kmetijah.
2. člen
Sredstva za pomoči po tem pravilniku se zagotavljajo v proračunu Občine Zavrč v višini, ki je določena z odlokom o proračunu občine za posamezno leto. Sredstva se lahko pridobivajo tudi iz drugih virov.
3. člen
Za uresničevanje ciljev občine na področju razvoja podeželja se sredstva po tem pravilniku razdeljujejo za:
– pomoči, usklajene s pravili za dodeljevanje državnih pomoči (skupinske izjeme, de minimis),
– ukrepe, ki ne sodijo na področje državnih pomoči.
4. člen
Državne pomoči usklajene s pravili za dodeljevanje državnih pomoči obsegajo:
1. pomoči na podlagi Uredbe komisije (ES) št. 1857/2006 z dne 15. decembra 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe ES pri državni pomoči za majhna in srednje velika podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo kmetijskih proizvodov, in o spremembi Uredbe (ES) št. 70/2001, ki se dodeljujejo za naslednje namene:
– naložbe v kmetijska gospodarstva;
– varstvo tradicionalne krajine in stavb;
– pomoč za plačilo zavarovalnih premij;
– pomoč za arondacijo;
– pomoč za spodbujanje kakovostnih kmetijskih proizvodov;
– zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu.
2. pomoči na podlagi Uredbe komisije (ES) št. 1998/2006 z dne 15. december 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri pomoči de minimis, ki se dodeljujejo za namene:
– naložbe v dopolnilne dejavnosti, predelavo in trženje;
– trženje proizvodov in storitev kmetijskih gospodarstev;
– naložbe v nekmetijske dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih;
– zagotavljanje tehnične podpore na področju dopolnilnih dejavnosti predelave in trženja kmetijskih proizvodov.
Drugi ukrepi, ki ne sodijo na področje državnih pomoči, so namenjeni za različne projekte in programe razvoja podeželja.
5. člen
Državne pomoči in drugi ukrepi po tem pravilniku se lahko dodelijo pod pogojem podane izjave upravičencev, da za isti namen niso prejeli sredstev iz javnih virov (državnih, občinskih in mednarodnih virov) oziroma, koliko teh sredstev so iz teh virov že pridobili.
Zgornja višina prejetih pomoči ne sme preseči višine določene v tem pravilniku, in sicer ne glede nato, iz katerih javnih virov so sredstva dodeljena.
6. člen
Izrazi uporabljeni v tem pravilniku imajo naslednji pomen:
»pomoč« pomeni vsak ukrep, ki izpolnjuje merila iz člena 87 (1) Pogodbe;
»kmetijski proizvodi« pomenijo proizvode iz seznama v Prilogi I pogodbe ES, razen ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva, zajetih v Uredbi Sveta (ES) št. 104/2000; proizvode, ki se uvrščajo v oznake KN 4502, 4503 in 4504 (plutasti izdelki); proizvode, ki posnemajo ali nadomeščajo mleko in mlečne proizvode, kakor je navedeno v členu 3(2) Uredbe EGS št. 1898/87;
»predelava kmetijskih proizvodov« pomeni vsak postopek na kmetijskem proizvodu po katerem proizvod ostane kmetijski proizvod, razen dejavnosti na kmetijah za pripravo živalskega ali rastlinskega proizvoda za prvo prodajo;
»trženje kmetijskih proizvodov« pomeni imeti na zalogi ali razstavljati z namenom prodaje, ponudbe za prodajo, dobave ali katerega koli drugega načina dajanja v promet razen prve prodaje primarnega proizvajalca prodajnemu posredniku ali predelovalcu in vsake dejavnosti priprave proizvoda za tako prvo prodajo; prodaja, ki jo opravi primarni proizvajalec končnemu potrošniku, se šteje za trženje, če se opravlja v ločenih, za to namenjenih prostorih;
»bruto intenzivnost pomoči« pomeni znesek pomoči, izražen kot odstotek stroškov, za katere je projekt upravičen do pomoči. Vsi uporabljeni zneski so zneski pred odbitkom neposrednih davkov;
»območja z omejenimi možnostmi« pomeni območja, kakor so jih države članice opredelile na podlagi člena 17 Uredbe (ES) št. 1257/1999;
»kakovosten proizvod« pomeni proizvod, ki izpolnjuje merila, določena v skladu s členom 32 Uredbe (ES) št. 1698/2005;
»mikropodjetje« pomeni podjetje, ki ima manj kot 10 zaposlenih in manj kot 2 milijona EUR letnega prometa;
»slabe vremenske razmere«, ki jih lahko izenačimo z naravnimi nesrečami, pomeni vremenske pojave, kot so zmrzal, toča, led, dež ali suša, ki uničijo v posameznem pojavu več kot 30% običajne letne proizvodnje določenega kmeta, dosežene v predhodnem triletnem obdobju, ali triletnega povprečja, osnovanega na predhodnem petletnem.
II. DRŽAVNE POMOČI – skupinske izjeme
7. člen
Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo
1. Z naložbo je treba doseči enega ali več naštetih ciljev:
– zmanjšanje proizvodnih stroškov,
– izboljšanje in preusmeritev proizvodnje,
– izboljšanje kakovosti in/ali
– ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja ali izboljšanje higienskih razmer ali standardov za dobro počutje živali.
2. Pomoč se ne sme dodeliti za že izvedene aktivnosti.
3. Bruto intenzivnost pomoči:
– do 50% upravičenih naložb na območjih z omejenimi možnostmi,
– do 40% upravičenih naložb na drugih območjih,
– do 50% upravičenih naložb na drugih območjih, če naložbe izvajajo mladi kmetje v petih letih od vzpostavitve kmetijskega gospodarstva,
– do 100% stroškov obresti kreditov za naložbe na kmetijskem gospodarstvu, za vrednost kredita do 40% vrednosti celotne naložbe oziroma do 50% vrednosti naložbe na območjih z omejenimi možnostmi,
– najvišji skupni znesek pomoči iz 7. člena sme znašati do 5.000 EUR na kmetijsko gospodarstvo na leto.
4. Najvišji znesek dodeljene pomoči posameznemu mikropodjetju (kmetijskemu gospodarstvu) ne sme preseči 400.000 EUR v katerem koli obdobju treh proračunskih let ali 500.000 EUR, če je podjetje (kmetijsko gospodarstvo) na območju z omejenimi možnostmi.
5. Upravičenci do pomoči:
– pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, so vpisani v register kmetijskih gospodarstev in imajo v lasti oziroma v zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju občine,
– društva, ki imajo sedež na območju občine, se ukvarjajo z dejavnostjo s področja kmetijstva ter izvajajo aktivnosti na območju občine, oziroma društva, ki izvajajo aktivnosti za kmetovalce občine,
– institucije, ki izvajajo dejavnosti za potrebe kmetijstva in razvoja podeželja na območju občine,
– ali v njihovem imenu pooblaščeni vlagatelji.
6. Pomoč se lahko dodeli le kmetijskim gospodarstvom, ki niso podjetja v težavah.
7. Pomoči za naložbe v kmetijska gospodarstva so:
7.1. Posodabljanje kmetij
7.2. Urejanje pašnikov
7.3. Urejanje kmetijskih zemljišč
7.1. Posodabljanje kmetij
Pomoči se dodelijo za naložbe v živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih.
Upravičeni stroški:
– stroški za pripravo načrta/dokumentacije za novogradnjo in adaptacijo hlevov in gospodarskih poslopij na kmetiji,
– stroški za nakup materiala za gradnjo/adaptacijo hlevov in gospodarskih poslopij na kmetiji ter ureditev izpustov,
– stroški za nakup nove in rabljene kmetijske mehanizacije,
– stroški za nakup opreme hlevov, vključno z računalniškimi programi,
– stroški za nakup materiala za gradnjo ali adaptacijo pomožnih živinorejskih objektov (seniki, silaže, itd), stroški adaptacije ali rekonstrukcije gnojnih jam in gnojišč zaradi izpolnjevanja standarda nitratne direktive niso opravičljive.
– stroški nakupa rastlinjaka in montaže ter opreme,
– stroški nakupa in postavitve mrež proti toči, stroški postavitve, stroški priprave načrta za postavitev mreže,
– stroški ureditve trajnega nasada: stroški priprave izvedbenega načrta za zasaditev novega sadnega nasada, stroški priprave zemljišča, nakup opore, nakup mreže za ograjo in nakup večletnega sadilnega materiala, razen jagod,
– stroški obresti za kredite.
Pogoji za pridobitev:
– ustrezno dovoljenje/dokumentacija za izvedbo investicije,
– predračun, račun oziroma dokazila o plačilu stroškov za katere uveljavljajo pomoč,
– kreditna pogodba, izračun obresti, potrdilo o plačilu obresti, poslovni načrt in
– drugi splošni pogoje povezane z opravljanjem kmetijske dejavnosti.
7.2. Urejanje pašnikov
Upravičeni stroški:
– stroški izdelave načrta/dokumentacije za ureditev pašnika,
– stroški za nakup opreme za ograditev pašnika z električno ograjo in pregraditev pašnikov z ograjo na pašne čredinke,
– stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za živino.
Pogoji za pridobitev:
– predračun, račun oziroma dokazila o plačilu stroškov za katere uveljavljajo pomoč,
– načrt postavitve pašnika s popisom del,
– minimalne površine 3 ha,
– drugi splošni pogoji povezani z opravljanjem kmetijske dejavnosti.
7.3. Urejanje kmetijskih zemljišč
Upravičeni stroški:
– stroški agromelioracij: stroški investicijskega programa in izvedbe agromelioracijskih del.
Pogoji za pridobitev:
– predračun, račun oziroma dokazila o plačilu stroškov za katere uveljavljajo pomoč,
– ustrezna dokumentacija za izvedbo investicije in
– drugi splošni pogoji povezani z opravljanjem kmetijske dejavnosti.
8. člen
Pomoči se lahko dodelijo za naložbe namenjene ohranjanju značilnosti neproizvodne dediščine in se nahajajo na kmetijskih gospodarstvih (npr. arheološke ali zgodovinske znamenitosti), za varstvo kulturne dediščine proizvodnih sredstev na kmetijah in kmetijskih poslopij, če naložba ne povzroči povečanja proizvodnje zmogljivosti kmetije.
Upravičeni stroški:
– stroški izdelave dokumentacije,
– stroški za nabavo materiala za obnovo,
– stroški za izvajanje del.
Bruto intenzivnost pomoči:
– do 75% upravičenih stroškov na območjih z omejenimi možnostmi,
– do 60% upravičenih stroškov na drugih območjih,
– do 100% upravičenih stroškov za naložbe namenjene za ohranjanje neproizvodne dediščine in se nahajajo na kmetijskih gospodarstvih (arheološke ali zgodovinske znamenitosti), pod pogojem, da naložba ne povzroči povečanja proizvodne zmogljivosti kmetije.
– do 100% dodatne pomoči za pokritje izrednih stroškov, ki nastanejo zaradi uporabe tradicionalnih vrst materiala, ki je potreben za ohranitev značilnosti kulturne dediščine na stavbah, pod pogojem, da naložba ne povzroči povečanja proizvodne zmogljivosti kmetije.
Upravičenci do pomoči:
– lastniki objektov, ki so vpisani v register kulturne dediščine in so vpisani v register kmetijskih gospodarstev in imajo v lasti oziroma v zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju občine,
– ali v njihovem imenu pooblaščeni vlagatelji.
Pogoji za pridobitev:
– ustrezna dokumentacija za izvedbo obnove oziroma investicije,
– predračun, račun oziroma dokazila o plačilu stroškov za katere uveljavljajo pomoč,
– objekt (tradicionalna stavba) mora biti vpisana v register kulturne dediščine (RKD), ki ga vodi ministrstvo pristojno za področje kulture in
– drugi splošni pogoji povezani z opravljanjem kmetijske dejavnosti.
9. člen
Pomoč za plačilo zavarovalnih premij
Predmet podpore:
– sofinancira se zavarovalna premija, v skladu z nacionalnim predpisom o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje za tekoče leto.
Upravičeni stroški:
sofinanciranje zavarovalnih premij za:
– zavarovanje posevkov in plodov pred nevarnostjo toče, spomladansko pozebo, požarom, udarom strele, viharjem in poplavami,
– zavarovanje živali pred nevarnostjo pogina zaradi bolezni.
Bruto intenzivnost pomoči:
– višina sofinanciranja občine je razlika med višino sofinanciranja zavarovalne premije iz nacionalnega proračuna do 50% opravičljivih stroškov zavarovalne premije za zavarovanje posevkov in plodov ter zavarovanje živali za primer bolezni.
Upravičenci do pomoči:
– Nosilci kmetijskih gospodarstev, ki sklenejo zavarovalno pogodbo za tekoče leto.
Splošni pogoji upravičenosti:
– zavarovalna polica,
– drugi splošni pogoji povezani z opravljanjem kmetijske dejavnosti,
– Uredba o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje za tekoče let (za leto 2007 Uradni list RS, št. 138/06).
Podpore se ne dodelijo:
– za tiste deleže pomoči, kot jih z predpisom o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje za tekoče leto določi Vlada Republike Slovenije,
– kmetijskim gospodarstvom, ki niso vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki ga vodi pristojno ministrstvo za kmetijstvo,
– kmetijskim gospodarstvom, ki imajo sedež in pretežni del površin, ki so predmet zavarovanj, izven območja Občine Zavrč.
10. člen
Pomoč za arondacijo
Upravičeni stroški:
– stroški pravnih in upravnih postopkov, vključno s stroški pregleda, pri medsebojni menjavi kmetijskih zemljišč.
Bruto intenzivnost pomoči:
– do 100% upravičenih stroškov pravnih in upravnih postopkov, vključno s stroški pregleda.
Upravičenci do pomoči:
– pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, so vpisani v register kmetijskih gospodarstev in imajo v lasti kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju občine,
– ali v njihovem imenu pooblaščeni vlagatelji.
Pogoji za pridobitev:
– dokazila o izvedbi arondacije,
– dokazila o plačilu stroškov.
11. člen
Pomoč za spodbujanje kakovostnih kmetijskih proizvodov
Upravičeni stroški:
– za tržne raziskave, zasnovo in oblikovanje proizvoda, vključno s pomočjo za pripravo vlog za priznanje geografskih označb in označb porekla ali potrdil o posebni naravi proizvoda skladno z ustreznimi uredbami Skupnosti,
– za uvedbo sistemov zagotavljanja kakovosti, sistemov sledljivosti, sistemov za zagotavljanje upoštevanja pristnosti in tržnih normativov ali programov presoje vplivov na okolje,
– za usposabljanje osebja za uporabo programov in sistemov iz prejšnje točke,
– stroški, ki jih zaračunavajo priznani certifikacijski organi za prvo potrditev sistemov zagotavljanja kakovosti in podobnih sistemov.
Bruto intenzivnost pomoči:
– pomoč se dodeli do 100% stroškov v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju proizvajalcem.
Upravičenci do pomoči:
– upravičenci do dodelitve sofinanciranja spodbujanja proizvodnje kakovostnih kmetijskih proizvodov so izvajalci, ki opravijo storitev iz tega ukrepa.
– društva, ki imajo sedež na območju občine, se ukvarjajo z dejavnostjo s področja kmetijstva ter izvajajo aktivnosti na območju občine, oziroma društva, ki izvajajo aktivnosti za kmetovalce občine,
– institucije, ki izvajajo dejavnosti za potrebe kmetijstva in razvoja podeželja na območju občine,
– ali v njihovem imenu pooblaščeni vlagatelji.
Pogoji za pridobitev:
– dokazila o izvedbi storitve,
– dokazila o plačilu stroškov,
– dokazila o vključenosti pravnih oziroma fizičnih oseb, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, so vpisani v register kmetijskih gospodarstev in imajo v lasti oziroma v zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju občine.
12. člen
Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijskem sektorju
V okviru zagotavljanja tehnične podpore v kmetijskem sektorju se izvajajo državne pomoči:
12.1 Na področju izobraževanja in usposabljanja kmetov in delavcev na kmetijskem gospodarstvu,
12.2 Na področju storitev nadomeščanja,
12.3 Na področju svetovalnih storitev, ki jih opravijo tretje osebe,
12.4 Na področju organizacije forumov, tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanja na njih,
12.5 Za publikacije, kataloge, spletišča.
Upravičeni stroški:
12.1 na področju izobraževanja in usposabljanja kmetov in delavcev na kmetijskem gospodarstvu:
– stroški organiziranja programov za usposabljanje,
12.2 na področju storitev nadomeščanja:
– dejanski stroški nadomeščanja kmeta, kmetovega partnerja ali delavca na kmetijskem gospodarstvu med boleznijo in dopustom,
12.3 na področju svetovalnih storitev, ki jih opravijo tretje osebe:
– honorarji za storitve, ki ne spadajo med trajne ali občasne dejavnosti niti niso v zvezi z običajnimi operativnimi stroški podjetja,
12.4 na področju organizacije forumov, tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanja na njih:
– za stroške udeležbe, potnih stroškov, stroškov publikacij, najemnin razstavnih prostorov, simboličnih nagrad, podeljenih na tekmovanjih do vrednosti 250 EUR na nagrado in zmagovalca,
12.5 publikacije, katalogi in spletišč, ki predstavljajo dejanske podatke o proizvajalcih iz dane regije ali proizvajalcev danega proizvoda, če so informacije in predstavitve nevtralne in imajo zadevni proizvajalci enake možnosti, da se predstavijo v publikaciji (kritje stroškov priprave in tiska katalogov, kritje stroškov vzpostavitve interne strani).
Bruto intenzivnost pomoči:
– pomoč se dodeli do 100% stroškov v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju proizvajalcem.
Upravičenci do pomoči:
– fizične in pravne osebe, ki izvajajo dejavnosti tehnične podpore, ter zagotavljajo, da je pomoč dostopna vsem upravičencem na ustreznem območju na podlagi objektivno opredeljenih pogojev,
– ali v njihovem imenu pooblaščeni vlagatelji.
Pogoji za pridobitev:
– dokazila/dokumentacija izvedbe tehnične podpore,
– dokazila o plačilu stroškov,
– dokazila o vključenosti pravnih oziroma fizičnih oseb, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, so vpisani v register kmetijskih gospodarstev in imajo v lasti oziroma v zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju občine.
13. člen
Kumulacija (19. člen Uredbe komisije (ES) št. 1857/2006)
Najvišji znesek pomoči, določeni v členih 7 do 12 tega pravilnika, se uporabljajo ne glede na to ali se podpora za projekt ali dejavnost v celoti financira iz državnih ali lokalnih sredstev ali pa se delno financira iz smernic Skupnosti.
V zvezi z istimi stroški se pomoč izvzeta z Uredbo ES št. 1857/2006, ne sme kumulirati z drugo državno pomočjo po členu 87(1) Pogodbe ali s finančnimi prispevki držav članic, vključno s tistimi iz drugega pododstavka člena 88(1) Uredbe (ES) št. 1698/2005, ali s finančnimi sredstvi Skupnosti zvezi z nekaterimi upravičenimi stroški, če bi bila s tako kumulacijo presežena največja dovoljena intenzivnost pomoči določena z Uredbo ES št. 1857/2006.
Pomoč izvzeta z Uredbo (ES) št. 1857/2006 se ne sme kumulirati s podporo de minimis v smislu Uredbe (ES) številka 1860/2004 glede na iste upravičene odhodke ali naložbeni projekt, če bi bila s tako kumulacijo presežena intenzivnost pomoči, določena v Uredbi ES št. 1857/2006 in v tem pravilniku.
III. DRŽAVNE POMOČI – de minimis
14. člen
Upravičenci do dodelitve državnih pomoči po pravilu de minimis so nosilci kmetijskih gospodarstev in njihovi družinski člani, ki se ukvarjajo z dopolnilnimi dejavnostmi, predelavo ali trženjem kmetijskih proizvodov ter z nekmetijskimi dejavnostmi na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano v register kmetijskih gospodarstev ter ima sedež in kmetijske površine na območju občine.
Skupna pomoč de minimis dodeljena kateremu koli podjetju, ne sme presegati 200.000 EUR bruto v katerem koli obdobju treh proračunskih let.
Zgornja meja pomoči se izrazi v denarni dotaciji. Dodeljena pomoč predstavlja bruto znesek pomoči, t.j. pred odbitkom davka ali drugih dajatev.
15. člen
Pomoči se dodeljujejo za namen predelave in trženja kmetijskih proizvodov ter za dopolnilne dejavnosti na kmetiji.
Upravičeni stroški:
– izdelava projektne dokumentacije za naložbo v dopolnilne delavnosti, predelavo in trženje kmetijskih proizvodov,
– nakup opreme in naprav za dopolnilne dejavnosti, predelavo in trženje kmetijskih proizvodov,
– gradnje ali obnove objekta za dopolnilne dejavnosti, predelavo in trženje kmetijskih proizvodov,
– obresti kreditov za naložbe v dopolnilne dejavnosti, predelavo in trženje na kmetijskih gospodarstvih.
Bruto intenzivnost pomoči:
– do 100% upravičenih stroškov.
Upravičenci do pomoči:
– pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo z dopolnilno dejavnostjo, predelavo ali trženjem na kmetiji, so vpisani v register kmetijskih gospodarstev in imajo v lasti oziroma v zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju občine,
– društva, ki imajo sedež na območju občine, se ukvarjajo z dopolnilnimi dejavnostmi, predelavo in trženjem ter izvajajo aktivnosti na območju občine,
– ali v njihovem imenu pooblaščeni vlagatelji.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– kolikor je dopolnilna dejavnost že registrirana na kmetijskem gospodarstvu – potrdilo o registraciji,
– kolikor kandidira upravičenec za namen, da bi v prihodnje registriral dopolnilno dejavnost, izjavo, da bo v roku 2 let dejavnost registriral,
– dejavnost se mora izvajati na kmetiji še vsaj naslednji 2 leti po zaključeni investiciji,
– projektna dokumentacija naložbe,
– predračun, račun oziroma dokazila o plačilu stroškov za katere uveljavljajo pomoč,
– kreditna pogodba, izračun obresti, potrdilo o plačilu obresti, poslovni načrt.
16. člen
Pomoči se dodeljujejo za namen promocije in trženja kmetijskih in nekmetijskih proizvodov s kmetijskih gospodarstev.
Upravičeni stroški:
– stroški promocije in trženja (sejmi, katalogi, zloženke, razstave, raziskave, svetovalne storitve …).
Bruto intenzivnost pomoči:
– do 100% upravičenih stroškov.
Upravičenci do pomoči:
– pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko, nekmetijsko dejavnostjo ali predelavo, so vpisani v register kmetijskih gospodarstev ter/ali imajo v lasti oziroma v zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju občine,
– društva in institucije, ki izvedejo aktivnost za namen promocije in trženja kmetijskih in nekmetijskih proizvodov s kmetij,
– ali v njihovem imenu pooblaščeni vlagatelji.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– predračun, račun oziroma dokazila o plačilu stroškov za katere uveljavljajo pomoč.
17. člen
Pomoči se dodeljujejo za nekmetijske dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih:
– turizem na kmetiji,
– dejavnosti povezanimi s tradicionalnimi znanji na kmetiji (storitve oziroma izdelki),
– pridobivanje in prodaja energije iz obnovljivih virov na kmetiji,
– kompostiranje organskih snovi,
– urejanje kmečkih dvorišč (ureditev fasad na kmetijskem gospodarstvu).
Upravičeni stroški:
– nakup strojev, opreme ali tehnologij,
– izdelava projektne dokumentacije,
– nakup materiala za izgradnjo ali obnovo prostorov za izvajanje dejavnosti,
– obresti kreditov za naložbe v nekmetijske dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih.
Bruto intenzivnost pomoči:
– do 100% upravičenih stroškov.
Upravičenci do pomoči:
– pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko ali nekmetijsko dejavnostjo, so vpisani v register kmetijskih gospodarstev in imajo v lasti oziroma v zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju občine,
– društva in institucije, ki izvedejo aktivnosti nekmetijskih dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih,
– ali v njihovem imenu pooblaščeni vlagatelji.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– dejavnost se izvaja oziroma je registrirana na kmetijskem gospodarstvu,
– predračun, račun oziroma dokazila o plačilu stroškov za katere uveljavljajo pomoč,
– kreditna pogodba, izračun obresti, potrdilo o plačilu obresti, poslovni načrt.
18. člen
Zagotavljanje tehnične podpore na področju dopolnilnih dejavnosti, predelave in trženja ter nekmetijskih dejavnosti
Pomoč se dodeljuje za spodbujanje dodatnega izobraževanja kmetov, kmečkih žena in mladine ter kmetijskih društev s prebivališčem v občini za kritje stroškov izobraževanja in usposabljanja, svetovanja, organiziranja in sodelovanja na tekmovanjih in sejmih, s področja dopolnilnih dejavnosti, predelave in trženja ter nekmetijskih dejavnosti na kmetijskem gospodarstvu.
Upravičeni stroški:
a) individualno izobraževanje:
– plačilo kotizacije in šolnine za tečaje, seminarje, predavanja in strokovne ekskurzije,
– za plačilo strokovnih gradiv, pomembnih za kmetijsko proizvodnjo oziroma dopolnilne dejavnosti, predelavo in trženje na kmetiji ter nekmetijskih dejavnosti na kmetijskem gospodarstvu,
– za udeležbo na sejmu, povezanem s kmetijstvom (za stroške najema razstavnega prostora in prevoza živali na sejem).
Pogoji za pridobitev sredstev:
– račun oziroma dokazila o plačilu stroškov za katere uveljavljajo pomoč.
b) organizacija predavanj, tečajev, seminarjev:
– za organizacijo brezplačnih predavanj, tečajev in seminarjev, ki se jih udeležijo nosilci ali člani kmetijskega gospodarstva. Med upravičene stroške sodijo honorarji predavateljev in najemnina prostorov za izobraževanje.
Pogoj za pridobitev sredstev:
– račun oziroma dokazila o plačilu stroškov za katere uveljavljajo pomoč,
– dodatna dokazila organizacije predavanj, tečajev in seminarjev določena v javnem razpisu.
c) strokovne ekskurzije
– za stroške prevoza in stroške vstopnin za strokovne oglede prireditev, opreme in objektov povezanih s kmetijstvom.
Pogoj za pridobitev sredstev
– račun oziroma dokazila o plačilu stroškov za katere uveljavljajo pomoč,
– dodatna dokazila določena v javnem razpisu.
d) strokovna tekmovanja
– za stroške najema prostora, uporabe zemljišč in opreme povezane s tekmovanjem in prevoza na tekmovanje.
Pogoj za pridobitev sredstev
– račun oziroma dokazila o plačilu stroškov za katere uveljavljajo pomoč,
– dodatna dokazila organizacije strokovnega tekmovanja določena v javnem razpisu.
Upravičenci do pomoči:
– pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo z dopolnilno dejavnostjo, predelavo ali trženjem ter nekmetijskimi dejavnostmi na kmetijskem gospodarstvu, so vpisani v register kmetijskih gospodarstev in imajo v lasti oziroma v zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju občine,
– institucije, ki izvedejo tehnično podporo, ki ni namenjena primarni proizvodnji temveč drugemu izobraževanju, potrebnemu za opravljanje dopolnilnih dejavnosti, predelave ali trženja ter nekmetijskih dejavnosti na kmetijskem gospodarstvu,
– ali v njihovem imenu pooblaščeni vlagatelji.
IV. DRUGE POMOČI
19. člen
Občina lahko sofinancira programe na področju kmetijstva, ki ne predstavljajo državnih pomoči. Sredstva se zagotavljajo v proračunu občine, višina za posamezne namene se določijo v proračunu Občine Zavrč za tekoče leto.
Upravičeni stroški:
– materialni stroški delovanja,
– vlaganja v opremo potrebno za delovanje društva,
– prireditve (org. razstave, materinskega dne), ki jih izvaja društvo,
Upravičenci do pomoči:
– pravne osebe – društva, ki izvajajo izključno nepridobitno dejavnost na področju kmetijstva in se dodelijo upravičencem le za ukrepe, ki se izvajajo na območju Občine Zavrč. Proračunska sredstva se upravičencem dodeljujejo v obliki dotacije.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– vloga,
– dejavnost društva mora potekati na območju Občine Zavrč,
– seznam članov društev.
V. DRUGI UKREPI
20. člen
Projekti in programi za razvoj podeželja
Občina lahko za potrebe razvoja podeželja izvaja aktivnosti:
– sodelovanja v občinskih, regijskih, nacionalnih ali mednarodnih projektih kot nosilec ali partner v projektu,
– naročil strateških in drugih projektov ter programov razvoja podeželja,
– podpore informiranja javnost o pomenu kmetijstva.
VI. NAČIN DODELJEVANJA
21. člen
Državne in druge pomoči se dodeljujejo kot nepovratna sredstva v določeni višini za posamezne namene v obliki dotacij. Drugi ukrepi se izvajajo kot materialne oziroma nematerialne oblike sodelovanja občine.
22. člen
Za vse pomoči, ki se izvajajo v obliki neposrednih finančnih spodbud, morajo biti izvedeni javni razpisi skladno s pogoji in po postopku, določenem v veljavnih predpisih, za vse ostale ukrepe pa v primeru, če tako določa poseben predpis.
23. člen
Postopek za dodelitev državnih in drugih pomoči vodi petčlanska strokovna komisija, ki jo imenuje župan.
Vse strokovne in administrativno tehnične naloge za komisijo opravlja pristojni občinski upravni organ.
24. člen
Merila in kriteriji za dodeljevanje državnih in drugih pomoči po tem pravilniku se podrobneje določijo v javnem razpisu.
25. člen
Medsebojne obveznosti med upravičencem pomoči in občino se uredijo s pogodbo.
Kontrolo nad izvajanjem pogodb opravlja pristojni občinski upravni organ.
26. člen
V primeru, da se ugotovi, da sredstva niso bila porabljena za namen, za katerega so bila dodeljena ali so bila dodeljena na podlagi neresničnih podatkov ali je prejemnik prekršil druga določila pogodbe, je občina na predlog pristojnega občinskega upravnega organa upravičena zahtevati vračilo dodeljenih sredstev s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi za obdobje od dneva nakazila dalje.
VII. KONČNE DOLOČBE
27. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Zavrč.
28. člen
Ta pravilnik začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Šifra: 352-01-1/07
Zavrč, dne 17. septembra 2007
Župan
Občine Zavrč
Miran Vuk l.r.