Uradni list

Številka 91
Uradni list RS, št. 91/2007 z dne 8. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 91/2007 z dne 8. 10. 2007

Kazalo

4518. Pravila za izvolitev predstavnikov Občine Mokronog - Trebelno v volilno telo za volitve člana državnega sveta ter za določitev kandidata za člana Državnega sveta Republike Slovenije, stran 12195.

Na podlagi 14. in 15. člena Zakona o državnem svetu (Uradni list, št. 100/05 – ZDSve-UPB1), Zakona o določitvi volilnih enot za volitve predstavnikov lokalnih interesov v državni svet (Uradni list RS, št. 48/92) in 19. člena Statuta Občine Mokronog - Trebelno (Uradni list RS, št. 14/07) je Občinski svet Občine Mokronog - Trebelno na 2. dopisni seji dne 4. 10. 2007 sprejel
P R A V I L A
za izvolitev predstavnikov Občine Mokronog - Trebelno v volilno telo za volitve člana državnega sveta ter za določitev kandidata za člana Državnega sveta Republike Slovenije
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S temi pravili se ureja postopek izvolitve predstavnikov Občine Mokronog - Trebelno v volilno telo 14. volilne enote za izvolitev člana državnega sveta ter postopek za določitev kandidata za člana državnega sveta.
2. člen
Predstavnike Občine Mokronog - Trebelno v volilno telo 14. volilne enote in kandidata za člana državnega sveta v 14. volilni enoti izvoli Občinski svet Občine Mokronog - Trebelno.
II. VOLITVE PREDSTAVNIKOV V VOLILNO TELO IN DOLOČITEV KANDIDATA ZA ČLANA DRŽAVNEGA SVETA
3. člen
Volilno telo za volitve člana državnega sveta v 14. volilni enoti sestavljajo izvoljeni predstavniki občin na območju 14. volilne enote, ki obsega občine: Dolenjske Toplice, Mirna Peč, Novo mesto, Šentjernej, Škocjan, Trebnje, Žužemberk, Mokronog - Trebelno, Straža, Šmarješke Toplice in Šentrupert.
4. člen
Glede na določbe 40. in 41. člena Zakona o državnem svetu izvoli Občinski svet Občine Mokronog - Trebelno v volilno telo 14. volilne enote za volitve člana državnega sveta 1 predstavnika (v nadaljevanju: elektorja) in lahko določi (1) kandidata za člana državnega sveta.
5. člen
Predloge za kandidata za elektorja oziroma za kandidata za državni svet lahko predlaga vsak član občinskega sveta ali vsaka svetniška skupina oziroma lista, katere predstavniki so bili na zadnjih volitvah izvoljeni v občinski svet.
6. člen
Predlagatelji iz prejšnjega člena lahko predlagajo največ 1 (enega) kandidate za elektorje in 1 (enega) kandidata za člana državnega sveta.
Predlogu za kandidata za člana državnega sveta morajo predložiti tudi pisno soglasje kandidata.
7. člen
Predloge z osebnimi podatki kandidatov za elektorje oziroma za člane državnega sveta posredujejo predlagatelji Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja pri Občinskem svetu Občine Mokronog - Trebelno.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja sestavi seznam predlaganih kandidatov za elektorje po abecednem redu z navedenimi predlagatelji in ga pošlje županu Občine Mokronog - Trebelno.
8. člen
Elektorje se voli na seji občinskega sveta s tajnim glasovanjem. Glasuje se z glasovnicami. Na glasovnici so kandidati napisani po abecednem vrstnem redu.
Član občinskega sveta glasuje za posameznega kandidata tako, da obkroži zaporedno številko pred največ toliko kandidati, kolikor se voli elektorjev.
Izvoljen je tisti kandidat, ki je prejel največ glasov.
9. člen
Kandidata za člana državnega sveta se določi s tajnim glasovanjem. Glasuje se z glasovnicami. Na glasovnici so kandidati navedeni po abecednem vrstnem redu. Glasuje se tako, da se obkroži zaporedna številka pred imenom enega kandidata.
Določen je tisti kandidat, ki je prejel največ glasov.
10. člen
V primeru, ko je več kandidatov za elektorja oziroma za člana državnega sveta pri glasovanju prejelo enako število glasov, odloči o izvolitvi oziroma o določitvi žreb, ki se takoj opravi na seji občinskega sveta, in sicer se vrstni red žrebanja kandidata določi po abecednem redu. Žreb opravijo predstavniki vlagateljev kandidatur ali člani občinskega sveta, ki jih določi predsedujoči na seji občinskega sveta.
11. člen
Občinska uprava mora najpozneje 30. dan pred dnem glasovanja predložiti volilni komisiji 14. volilne enote seznam izvoljenega elektorja ter kandidaturo za člana državnega sveta skupaj s potrebnimi prilogami.
III. KONČNE DOLOČBE
12. člen
Ta pravila vsebujejo določbe poslovniške narave in jih občinski svet sprejme z dvotretjinsko večino navzočih članov občinskega sveta.
13. člen
Ta pravila pričnejo veljati z dnem sprejema na seji Občinskega sveta Občine Mokronog - Trebelno in se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 11-10/07
Mokronog, dne 4. oktobra 2007
Župan
Občine Mokronog - Trebelno
Anton Maver l.r.

AAA Zlata odličnost