Uradni list

Številka 91
Uradni list RS, št. 91/2007 z dne 8. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 91/2007 z dne 8. 10. 2007

Kazalo

4494. Uredba o določitvi nalog, katerih stroški se upoštevajo pri ugotovitvi primernega obsega sredstev za financiranje nalog občin in metodologije za izračun povprečnine, stran 12153.

Na podlagi drugega odstavka 11. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o določitvi nalog, katerih stroški se upoštevajo pri ugotovitvi primernega obsega sredstev za financiranje nalog občin in metodologije za izračun povprečnine
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina uredbe)
Ta uredba določa naloge, katerih stroški se upoštevajo pri ugotovitvi primernega obsega sredstev za financiranje nalog občin in metodologijo za izračun primernega obsega sredstev za financiranje nalog občin (v nadaljnjem besedilu: povprečnina).
2. NALOGE
2. člen
(naloge za ugotovitev primernega obsega sredstev)
Naloge, katerih stroški se upoštevajo pri ugotovitvi primernega obsega sredstev za financiranje nalog občin, se določijo na podlagi podprogramov iz pravilnika, ki ureja programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov.
Pri izračunu povprečnine se po posameznih podprogramih upoštevajo tekoči odhodki in tekoči transferi (v nadaljnjem besedilu: tekoči stroški), ki jih občine sporočajo Ministrstvu za finance na podlagi pravilnika, ki ureja poročanje občin o prejemkih in izdatkih proračunov občin.
Pri izračunu povprečnine se upoštevajo tekoči stroški na podprogramih, ki so navedeni v seznamu podprogramov, ki je Priloga 1 te uredbe in njen sestavni del.
3. METODOLOGIJA ZA IZRAČUN POVPREČNINE
3. člen
(podatki)
Povprečnina (P) se izračuna za naslednje leto (t).
Izračun povprečnine za naslednje leto (P(t)) se opravi v mesecu juniju tekočega leta (t-1).
Osnova za izračun so tekoči stroški po podprogramih iz seznama podprogramov iz Priloge 1 te uredbe za leta od (t-5) do (t-2).
4. člen
(povprečna vrednost tekočih stroškov)
Povprečna vrednost tekočih stroškov (TStr(a)) za posamezno leto (a) znotraj obdobja od (t-5) do (t-2) se izračuna po formuli:
               TStra=(∑∑TStr(ij))O
 
Pri tem je:
∑∑TStr(ij)   vsota tekočih stroškov vseh občin (i) za izvajanje nalog, ki
        jih morajo občine opravljati na podlagi svojih pristojnosti,
        določenih z zakoni na posameznih področjih proračunske
        porabe (j)
O       število prebivalcev v državi po podatkih Statističnega urada
        Republike Slovenije na dan 31. december leta, za katero se
        računa povprečna vrednost tekočih stroškov vseh občin na
        prebivalca
5. člen
(prilagojena povprečna vrednost tekočih stroškov)
Prilagojena povprečna vrednost tekočih stroškov (PTStr) za obdobje od leta (t-5) do leta (t-2) se izračuna po formuli:
              PTStr = ¼∑(d(a)TStr(a))
 
Pri tem je:
TStr(a)  povprečna vrednost tekočih stroškov vseh občin na prebivalca, za
      posamezno leto (a) znotraj obdobja od (t-5) do (t-2)
d(a)    pretvornik tekočih stroškov iz posameznega leta (a) za obdobje od
      (t-5) do (t-2) iz tekočih cen na stalno osnovo. Pretvornik (d(a))
      je obratna vrednost indeksa cen življenjskih potrebščin (Ic(t-2))
      za opazovano leto (a) znotraj obdobja od (t-5) do (t-2) s stalno
      osnovo v letu (t-2) po podatkih Statističnega urada Republike
      Slovenije
6. člen
(izračun povprečnine)
Povprečnina za naslednje proračunsko leto (P(t)) se izračuna po formuli:
 P(t)=PTStr*Ic((t-2)/t)± Delta TStrx(t) Pri tem je:
 
PTStr      prilagojena povprečna vrednost tekočih
         stroškov vseh občin
Ic((t-2)/t)   pričakovana letna stopnja inflacije iz
         osnovnih makroekonomskih okvirov razvoja
         Republike Slovenije, ki jih sprejme Vlada
         Republike Slovenije, za leto, za katero se
         ugotavlja povprečnina
± Delta TStrx(t) predvideno povečanje ali zmanjšanje tekočih
         stroškov vseh občin na prebivalca v letu (t),
         nastalo zaradi uvedbe ali ukinitve nalog, ki jih
         morajo občine opravljati na podlagi pristojnosti,
         določenih z zakoni
7. člen
(ugotovitev povečanja oziroma zmanjšanje tekočih stroškov)
Predvideno povečanje in zmanjšanje tekočih stroškov (±Delta TStrx(t)) ugotovi ministrstvo, pristojno za finance, v soglasju z reprezentativnimi združenji občin.
4. KONČNA DOLOČBA
8. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, prvič pa se uporabi za izračun povprečnine za leto 2009.
Št. 00701-17/2007/7
Ljubljana, dne 20. septembra 2007
EVA 2006-1536-0020
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik
                           PRILOGA 1:

  Seznam podprogramov:

+--------------------------------------------------------------+
|01 POLITIČNI SISTEM                      |                  
+--------------------------------------------------------------+
   0101   Politični                  
        sistem                   

        01019001    Dejavnost občinskega sveta  

        01019002    Izvedba in nadzor volitev in 
               referendumov         

        01019003    Dejavnost župana in     
               podžupanov          

                              
+--------------------------------------------------------------+
|02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA            |
+--------------------------------------------------------------+
   0202   Urejanje na področju fiskalne politike    

        02029001    Urejanje na področju     
               fiskalne politike      

   0203   Fiskalni nadzor               

        02039001    Dejavnost nadzornega odbora 

                              
+--------------------------------------------------------------+
|03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ            |
+--------------------------------------------------------------+
   0302   Mednarodno sodelovanje in udeležba      

        03029001    Članarine mednarodnim    
               organizacijam        

        03029002    Mednarodno sodelovanje občin 

   0303   Mednarodna pomoč               

        03039001    Razvojna in humanitarna   
               pomoč            

                              
+--------------------------------------------------------------+
|04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE  |  
+--------------------------------------------------------------+
   0401   Kadrovska uprava               

        04019001    Vodenje kadrovskih zadev   

   0402   Informatizacija uprave            

        04029001    Informacijska infrastruktura 

        04029002    Elektronske storitve     

   0403   Druge skupne administrativne službe     

        04039001    Obveščanje domače in tuje  
               javnosti           

        04039002    Izvedba protokolarnih    
               dogodkov           

        04039003    Razpolaganje in upravljanje 
               z občinskim premoženjem   

                              
+--------------------------------------------------------------+
|06 LOKALNA SAMOUPRAVA                     |  
+--------------------------------------------------------------+
   0601   Delovanje na področju lokalne samouprave ter 
        koordinacija vladne in lokalne ravni     

        06019001    Priprava strokovnih podlag s 
               področja lokalne samouprave 
               ter strokovna pomoč lokalnim 
               organom in službam      

        06019002    Nacionalno združenje     
               lokalnih skupnosti      

        06019003    Povezovanje lokalnih     
               skupnosti          

   0602   Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov 
        občin in zvez občin             

        06029001    Delovanje ožjih delov občin 

        06029002    Delovanje zvez občin     

   0603   Dejavnost občinske uprave          

        06039001    Administracija občinske   
               uprave            

        06039002    Razpolaganje in upravljanje 
               s premoženjem, potrebnim za 
               delovanje občinske uprave  

                              
+--------------------------------------------------------------+
|07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH           |   
+--------------------------------------------------------------+
   0703   Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 

        07039001    Pripravljenost sistema za  
               zaščito, reševanje in pomoč 

        07039002    Delovanje sistema za     
               zaščito, reševanje in pomoč 

                              
+--------------------------------------------------------------+
|08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST                 |
+--------------------------------------------------------------+
   0802   Policijska in kriminalistična dejavnost   

        08029001    Prometna varnost       

        08029002    Notranja varnost       

                              
+--------------------------------------------------------------+
|10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI                 |
+--------------------------------------------------------------+
   1003   Aktivna politika zaposlovanja        

        10039001    Povečanje zaposljivosti   

                              
+--------------------------------------------------------------+
|11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO             |
+--------------------------------------------------------------+
   1102   Program reforme kmetijstva in živilstva   

        11029001    Strukturni ukrepi v     
               kmetijstvu in živilstvu   

        11029002    Razvoj in prilagajanje    
               podeželskih območij     

        11029003    Zemljiške operacije     

        11029004    Ukrepi za stabilizacijo trga 

   1103   Splošne storitve v kmetijstvu        

        11039001    Delovanje služb in javnih  
               zavodov           

        11039002    Zdravstveno varstvo rastlin 
               in živali          

   1104   Gozdarstvo                 

        11049001    Vzdrževanje in gradnja    
               gozdnih cest         

   1105   Ribištvo                  

        11059001    Program razvoja ribištva   

                              
+--------------------------------------------------------------+
|12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN      |
+--------------------------------------------------------------+
   1202   Urejanje, nadzor in oskrba na področju    
        proizvodnje in distribucije električne    
        energije                   

        12029001    Oskrba z električno energijo 

   1204   Urejanje, nadzor in oskrba na področju    
        predelave in distribucije nafte in      
        zemeljskega plina              

        12049001    Oskrba s plinom       

   1206   Urejanje področja učinkovite rabe in     
        obnovljivih virov energije          

        12069001    Spodbujanje rabe obnovljivih 
               virov energije        

   1207   Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami 
        energije                   

        12079001    Oskrba s toplotno energijo  

                              
+--------------------------------------------------------------+
|13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE      |
+--------------------------------------------------------------+
   1302   Cestni promet in infrastruktura       

        13029001    Upravljanje in tekoče    
               vzdrževanje občinskih cest  

        13029002    Investicijsko vzdrževanje in 
               gradnja občinskih cest    

        13029003    Urejanje cestnega prometa  

        13029004    Cestna razsvetljava     

        13029005    Upravljanje in tekoče    
               vzdrževanje državnih cest  

        13029006    Investicijsko vzdrževanje in 
               gradnja državnih cest    

   1303   Telekomunikacije in pošta          

        13069001    Investicijska vlaganja v   
               telekomunikacijsko omrežje  

                              
+--------------------------------------------------------------+
|14 GOSPODARSTVO                        |
+--------------------------------------------------------------+
   1401   Urejanje in nadzor na področju gospodarstva 
        in varstva potrošnikov            

        14019001    Varstvo potrošnikov     

   1402   Pospeševanje in podpora gospodarski     
        dejavnosti                  

        14029001    Spodbujanje razvoja malega  
               gospodarstva         

   1403   Promocija Slovenije, razvoj turizma in    
        gostinstva                  

        14039001    Promocija občine       

        14039002    Spodbujanje razvoja turizma 
               in gostinstva        

                              
+--------------------------------------------------------------+
|15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE           |
+--------------------------------------------------------------+
   1502   Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 

        15029001    Zbiranje in ravnanje z    
               odpadki           

        15029002    Ravnanje z odpadno vodo   

        15029003    Izboljšanje stanja okolja  

   1504   Upravljanje in nadzor vodnih virov      

        15049001    Načrtovanje, varstvo in   
               urejanje voda        

   1505   Pomoč in podpora ohranjanju narave      

        15059001    Ohranjanje biotske      
               raznovrstnosti in varstvo  
               naravnih vrednot       

   1506   Splošne okoljevarstvene storitve       

        15069001    Informacijski sistem varstva 
               okolja in narave       

                              
+--------------------------------------------------------------+
|16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST |
+--------------------------------------------------------------+
   1602   Prostorsko in podeželsko planiranje in    
        administracija                

        16029001    Urejanje in nadzor na    
               področju geodetskih evidenc 

        16029002    Nadzor nad prostorom,    
               onesnaževanjem okolja in   
               narave            

        16029003    Prostorsko načrtovanje    

   1603   Komunalna dejavnost             

        16039001    Oskrba z vodo        

        16039002    Urejanje pokopališč in    
               pogrebna dejavnost      

        16039003    Objekti za rekreacijo    

        16039004    Praznično urejanje naselij  

        16039005    Druge komunalne dejavnosti  

   1605   Spodbujanje stanovanjske gradnje       

        16059001    Podpora individualni     
               stanovanjski gradnji     

        16059002    Spodbujanje stanovanjske   
               gradnje           

        16059003    Drugi programi na      
               stanovanjskem področju    

   1606   Upravljanje in razpolaganje z zemljišči   
        (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna  
        zemljišča)                  

        16069001    Urejanje občinskih zemljišč 

        16069002    Nakup zemljišč        

                              
+--------------------------------------------------------------+
|17 ZDRAVSTVENO VARSTVO                    |
+--------------------------------------------------------------+
   1702   Primarno zdravstvo              

        17029001    Dejavnost zdravstvenih domov 

   1705   Zdravila in ortopedski pripomočki ter    
        lekarniška dejavnost             

        17059001    Lekarniška dejavnost     

   1706   Preventivni programi zdravstvenega varstva  

        17069001    Spremljanje zdravstvenega  
               stanja in aktivnosti     
               promocije zdravja      

   1707   Drugi programi na področju zdravstva     

        17079001    Nujno zdravstveno varstvo  

        17079002    Mrliško ogledna služba    

                              
+--------------------------------------------------------------+
|18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE          |
+--------------------------------------------------------------+
   1802   Ohranjanje kulturne dediščine        

        18029001    Nepremična kulturna     
               dediščina          

        18029002    Premična kulturna dediščina 

   1803   Programi v                 
        kulturi                   

        18039001    Knjižničarstvo in      
               založništvo         

        18039002    Umetniški programi      

        18039003    Ljubiteljska kultura     

        18039004    Mediji in avdiovizualna   
               kultura           

        18039005    Drugi programi v kulturi   

        18039006    Zoološki in botanični    
               vrtovi, akvariji, arboretumi 
               ipd             

   1804   Podpora posebnim skupinam          

        18049001    Programi veteranskih     
               organizacij         

        18049003    Podpora narodnostnim     
               skupnostim          

        18049004    Programi drugih posebnih   
               skupin            

   1805   Šport in prostočasne aktivnosti       

        18059001    Programi športa       

        18059002    Programi za mladino     

                              
+--------------------------------------------------------------+
|19 IZOBRAŽEVANJE                       |
+--------------------------------------------------------------+
   1902   Varstvo in vzgoja predšolskih otrok     

        19029001    Vrtci            

        19029002    Druge oblike varstva in   
               vzgoje otrok         

   1903   Primarno in sekundarno izobraževanje     

        19039001    Osnovno šolstvo       

        19039002    Glasbeno šolstvo       

        19039004    Podporne storitve v     
               primarnem in sekundarnem   
               izobraževanju        

   1904   Terciarno izobraževanje           

        19049001    Višješolsko izobraževanje  

        19049002    Visokošolsko izobraževanje  

   1905   Drugi izobraževalni programi         

        19059001    Izobraževanje odraslih    

        19059002    Druge oblike izobraževanja  

   1906   Pomoči                   
        šolajočim                  

        19069001    Pomoči v osnovnem šolstvu  

                              
+--------------------------------------------------------------+
|20 SOCIALNO VARSTVO                      |
+--------------------------------------------------------------+
   2001   Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva

        20019001    Urejanje sistema socialnega 
               varstva           

   2002   Varstvo otrok in družine           

        20029001    Drugi programi v pomoč    
               družini           

   2003   Izvajanje programov socialnega varstva    

   2004   20049001    Centri za socialno delo   

        20049002    Socialno varstvo invalidov  

        20049003    Socialno varstvo starih   

        20049004    Socialno varstvo materialno 
               ogroženih          

        20049005    Socialno varstvo zasvojenih 

        20049006    Socialno varstvo drugih   
               ranljivih skupin       

                              
+--------------------------------------------------------------+
|23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI           |
+--------------------------------------------------------------+
   2302   Posebna proračunska rezerva in programi   
        pomoči v primerih nesreč           

        23029001    Rezerva občine        

        23029002    Posebni programi pomoči v  
               primerih nesreč       
|
   2303   Splošna proračunska rezervacija       

        23039001    Splošna proračunska     
               rezervacija         

AAA Zlata odličnost