Uradni list

Številka 91
Uradni list RS, št. 91/2007 z dne 8. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 91/2007 z dne 8. 10. 2007

Kazalo

4520. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta prenove gospodarske cone Cikava, stran 12197.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07) ter 30. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/06 – uradno prečiščeno besedilo) je župan Mestne občine Novo mesto sprejel
S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta prenove gospodarske cone Cikava
1. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN prenove gospodarske cone Cikava)
Osnovni zazidalni načrt za izgradnjo obrtno industrijske cone Cikava je bil uveljavljen leta 1986 ter spremenjen v letih 1989, 1992 in 1999. Območje osnovnega zazidalnega načrta se je smiselno zmanjšalo po realizaciji predvidenih gradenj na funkcionalno zaokroženih območjih, ki se urejajo po določilih prostorsko ureditvenih pogojev. Veljavni zazidalni načrt obravnava območje Cikave – zgornji del, kjer so bile komunalno opremljene gradbene parcele v večji meri dokončno prodane in zgrajene stavbe ter objekti, predvideni v zazidalnem načrtu, do danes. Ob uveljavitvi posameznih sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta je bilo območje urejanja smiselno zmanjšano na nerealizirano območje, na že izvedenih območjih pa prostorsko urejanje območje obravnava Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za Novo mesto in predmestna središča.
Mestna občina Novo mesto je v zadnjem obdobju evidentirala več parcialnih pobud, ki so predmet prenove gospodarske cone:
– sprememba namenske rabe hladilnice in za širitev hladilnice rezerviranih zemljišč po izvedenem prometu z nepremičninami,
– racionalizacijo izrabe zgrajene infrastrukture s povečanjem gradbenih parcel na degradirana območja zelenih površin ter na stavbna zemljišča, ki so bila v preteklosti izvzeta iz območij predvidene pozidave zaradi reliefno neugodnih karakteristik, med drugim za namen preselitve nosilcev proizvodno storitvenih dejavnosti iz območja Drgančevja, kjer je predvidena drugačna namenska raba,
– določitev pogojev za gradnjo komunalne infrastrukture v povezavi s širitvijo obrtne cone proti jugu, med drugim zagotovitev zemljišč za mirujoči promet.
2. člen
(okvirno območje občinskega podrobnega prostorskega načrta)
Območje OPPN je približno identično z območjem prvotnega zazidalnega načrta in zajema pozidana in nepozidana stavbna zemljišča.
3. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
Strokovne rešitve se izdelajo na osnovi analize prostora ter programskih izhodišč, pridobljenih smernic in analize le teh ter v skladu z veljavno zakonodajo.
Izdelovalec sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta izdela eno strokovno rešitev razen v primeru, da se potrebe po izdelavi variantnih rešitev pokaže v postopku priprave, če takšna potreba izhaja iz izdelanih strokovnih podlag in analiz prostora.
4. člen
(roki za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta in njegovih posameznih faz)
Priprava OPPN se izvede po postopku, ki ga določa Zakon o prostorskem načrtovanju za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta:
– Sprejem sklepa o pripravi in objava – september 2007;
– Izdelava strokovnih podlag in osnutka – 45 dni po podpisu pogodbe z izdelovalcem;
– Pridobitev smernic nosilcev urejanja prostora – 30 dni po prejemu osnutka; v navedenem roku;
– Ministrstvo za okolje sporoči, ali je potrebna izdelava celovite presoje vplivov na okolje;
– Izdelava dopolnjenega osnutka – december 2007;
– V primeru, da je potrebno izvesti CPVO, se za dopolnjen osnutek izdela okoljsko poročilo, ki se ga pred javno razgrnitvijo skupaj z dopolnjenim osnutkom pošlje ministrstvu, pristojno za varstvo okolja, ki preveri ustreznost okoljskega poročila – v roku 15 dni;
– Javna razgrnitev 30 dni z javno obravnavo - januar 2007;
– Stališča do pripomb, seznanitev lastnikov s stališči do pripomb, ki so jih podali v času javne razgrnitve;
– Izdelava predloga – februar 2007;
– Pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora – v roku 30 dni;
– V primeru izdelave CPVO, ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, odloči o sprejemljivosti vplivov izvedbe sprememb in dopolnitev PUP in izda potrdil;
– Sprejem usklajenega predloga spremeb in dopolnitev zazidalnega načrta z odlokom na OS in objava – marec, april 2008.
5. člen
(nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovanje prostorske ureditve iz njihove pristojnosti)
Pri pripravi OPPN morajo s svojimi smernicami za načrtovanje in mnenji k dopolnjenemu predlogu sodelovati naslednji nosilci urejanja prostora ter drugi udeleženci:
1. Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Novo mesto, Gubčeva ulica 15, 8000 Novo mesto; za področje upravljanja z gozdovi;
2. Mestna občina Novo mesto, Oddelek za krajevne skupnosti in komunalne zadeve, Seidlova cesta, 1, Novo mesto; za področje prometne infrastrukture;
3. JP Elektro Ljubljana d.d., DE Novo mesto, Ljubljanska cesta 7, 8000 Novo mesto; za področje distribucije električne energije;
4. Komunala d.o.o. Novo mesto, Podbevškova 12, Novo mesto; za področje oskrbe z vodo in odvajanjem fekalne in meteorne kanalizacije ter ravnanja z odpadki;
5. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Oddelek območje spodnje Save, Novi trg 9, 8000 Novo mesto; za področje odvajanja voda;
6. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za CPVO, Dunajska 48, 1000 Ljubljana;
7. Telekom Slovenije, d.d., Regionalna enota TK omrežja vzhod, Novi trg 7a, Novo mesto; za področje kabelskih telekomunikacij;
8. Istrabenz Plini d.o.o., PE Osrednja Slovenija, Podbevškova 10, 8000 Novo mesto;
9. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana; za področje zaščite in reševanja;
10. Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za notranji trg, Kotnikova 5, 1000 ljubljana; za področje blagovnih rezerv;
11. druge gospodarske javne službe ter drugi organi in organizacije, če to pogojujejo utemeljene potrebe, ugotovljene v postopku priprave OPPN.
Nosilci urejanja prostora morajo v skladu z drugim odstavkom 58. člena ZPNačrt podati smernice v 30 dneh od prejema vloge ter v skladu s prvim odstavkom 61. člena ZPNačrt podati mnenje v 30 dneh od podane vloge. V primeru, če kdo od navedenih nosilcev urejanja prostora v zakonsko določenem roku ne poda smernic, se bo v skladu z 58. členom ZPNačrt štelo, da smernic nima, pri čemer mora načrtovalec upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo veljavni predpisi. Če kdo od navedenih nosilcev urejanja prostora v zakonsko določenem roku po prejemu zahtevka o izdaji mnenja ne bo podal odgovora, se šteje, da s predlagano prostorsko ureditvijo soglaša.
6. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave in izdelave OPPN)
Pripravo in izdelavo OPPN prenove gospodarske cone Cikava financira Mestna občina Novo mesto.
7. člen
(začetek veljavnosti)
Sklep o pričetku priprave OPPN se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati z dnem objave. Z dnem pričetka veljavnosti tega sklepa preneha veljati Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta prenove gospodarske cone Cikava št. 3505-4/2007-1901 z dne 1. avgust 2007 (Uradni list RS, št. 74/07). Sklep se objavi tudi na spletnih straneh Mestne občine Novo mesto ter v vednost pošlje Ministrstvu za okolje in prostor RS.
Št. 3505-4/2007-1901
Novo mesto, dne 28. septembra 2007
Župan
Mestne občine Novo mesto
Alojzij Muhič l.r.

AAA Zlata odličnost