Uradni list

Številka 91
Uradni list RS, št. 91/2007 z dne 8. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 91/2007 z dne 8. 10. 2007

Kazalo

4533. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Šmarjeta, stran 12227.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 13/93, 66/93, 45/99 – odl. US, 8/96, 31/00 – ZP-L, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – ZOFVI-UPB5 in 118/06 – ZUOPP-A) ter 17. člena Statuta Občine Šmarješke Toplice (Uradni list RS, št. 21/07) je Občinski svet Občine Šmarješke Toplice na 8. seji dne 25. 9. 2007 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Šmarjeta
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom Občina Šmarješke Toplice, s sedežem Šmarjeta 66, 8220 Šmarješke Toplice (v nadaljevanju: ustanoviteljica) ustanavlja na področju osnovnega šolstva in predšolske vzgoje javni vzgojno-izobraževalni zavod Osnovno šolo Šmarjeta (v nadaljevanju: zavod).
Ustanoviteljske pravice in obveznosti izvršuje Občinski svet Občine Šmarješke Toplice.
II. IME IN SEDEŽ ZAVODA
2. člen
Ime zavoda je: Osnovna šola Šmarjeta.
Skrajšano ime zavoda je: OŠ Šmarjeta.
Sedež zavoda je: Šmarjeta 1, 8220 Šmarješke Toplice.
III. PEČAT ZAVODA
3. člen
Zavod ima pečat okrogle oblike s premerom 35 mm in pečat s premerom 20 mm. Sredi pečata je grb Republike Slovenije, na obodu pa izpisano ime in sedež: Osnovna šola Šmarjeta, Šmarjeta 1, 8220 Šmarješke Toplice.
4. člen
Število posameznih pečatov, njihovo uporabo, način varovanja in uničevanja ter delavce, ki so zanje odgovorni, določi ravnatelj.
IV. DEJAVNOSTI ZAVODA
5. člen
Dejavnosti zavoda so:
– M80.102 Osnovnošolsko splošno izobraževanje,
– M80.101 Dejavnost vrtcev in predšolsko izobraževanje,
– M80.422 Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, d.n.,
– O92.511 Dejavnost knjižnic,
– G52.471 Dejavnost knjigarn,
– DE22.1 Dejavnost založništva,
– H55.510 Dejavnost menz,
– H55.520 Priprava in dostava hrane (catering),
– I60.230 Drugi kopenski potniški promet,
– I60.220 Dejavnost taksistov,
– K70.320 Dajanje lastnih nepremičnin v najem,
– K72.600 Druge računalniške dejavnosti,
– K74.871 Prirejanje razstav, sejmov, kongresov,
– O92.610 Obratovanje športnih objektov,
– O92.320 Obratovanje objektov za kulturne prireditve,
– DD20.510 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa,
– DD20.520 Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in kartona,
– DD21.250 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in kartona,
– DH25.240 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas.
Poleg opredeljene dejavnosti opravlja zavod v okviru svoje registrirane dejavnosti še dejavnosti kot so:
– spodbuja in organizira interesno in družbeno aktivnost otrok in se v ta namen povezuje s starši, kulturnimi in drugimi organizacijami ter ostalimi občani,
– skupaj s starši in drugimi uporabniki v občini razvija in organizira širše možnosti za aktivnosti otrok učencev, druge mladine in občanov na področju vzgoje, izobraževanja, kulture, tehnične kulture in športa.
6. člen
Zavod opravlja javno službo, ki obsega javno veljavni izobraževalni program in program za predšolske otroke, ki je sprejet na način in po postopku določenim z zakonom.
V. ORGANIZACIJA ZAVODA
7. člen
Izobraževalni program se izvaja na lokaciji Šmarjeta 1, 8220 Šmarješke Toplice.
Za izvajanje programov za predšolske otroke se v zavodu organizira enota vrtca. Ime enote vrtca je Osnovna šola Šmarjeta – Vrtec Sonček, s sedežem Šmarjeta 1, 8220 Šmarješke Toplice.
VI. ŠOLSKI OKOLIŠ
8. člen
Zavod je ustanovljen za opravljanje osnovnošolskega izobraževanja za šolski okoliš, ki obsega območje Občine Šmarješke Toplice. Šolski okoliš obsega naselja: Bela Cerkev, Brezovica, Čelevec, Dolenje Kronovo, Dol pri Šmarjeti, Draga, Družinska vas, Gorenja vas pri Šmarjeti, Gradenje, Grič pri Klevevžu, Hrib, Koglo, Mala Strmica, Orešje, Radovlja, Sela, Sela pri Zburah, Strelac, Šmarješke Toplice, Šmarjeta, Vinica pri Šmarjeti, Vinji Vrh, Zbure, Žaloviče.
VII. ORGANI ZAVODA
9. člen
Organi zavoda so:
– svet zavoda,
– ravnatelj,
– pomočnik ravnatelja,
– vodja enote vrtca,
– strokovni organi,
– svet staršev.
1. Svet zavoda
10. člen
Organ upravljanja zavoda je svet zavoda.
Svet zavoda poleg nalog, določenih z zakonom in drugimi predpisi, potrjuje letno poročilo zavoda in opravlja druge naloge, določene s tem odlokom ter naloge, za katere ni pooblaščen drug organ.
11. člen
Svet zavoda sestavljajo:
– trije predstavniki ustanoviteljice,
– trije predstavniki delavcev zavoda,
– trije predstavniki staršev.
Predstavnike ustanoviteljice imenuje in razrešuje Občinski svet Občine Šmarješke Toplice skladno s svojimi akti.
Delavci zavoda volijo svoje predstavnike v svet zavoda in jih odpokličejo po postopku, določenim s tem odlokom.
Predstavnike staršev v svet zavoda volijo in razrešujejo starši na svetu staršev po postopku, določenim s tem odlokom.
12. člen
Člani sveta so imenovani oziroma izvoljeni za štiri leta in so lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat zaporedoma.
Članu sveta zavoda preneha mandat v svetu zavoda pred potekom dobe, za katero je bil imenovan oziroma izvoljen, če:
– izgubi pravico biti voljen oziroma imenovan v svet zavoda,
– je odpoklican ali razrešen,
– odstopi,
– umre.
Predstavniku staršev preneha mandat, ko preneha status učenca njegovemu otroku oziroma, ko njegov otrok ni več vključen v program predšolske vzgoje.
Odstop člana sveta zavoda je veljaven, ko svet na podlagi pisne izjave člana sveta o odstopu sprejme ugotovitveni sklep.
Ko svet zavoda ugotovi, da je članu sveta prenehal mandat, o tem takoj obvesti pristojne za imenovanje oziroma izvolitev novega člana. Če je potekel mandat predstavniku delavcev, svet najkasneje v 30 dneh od dneva ugotovitve o prenehanju mandata razpiše nadomestne volitve.
Če članu sveta zavoda predčasno preneha mandat, se za preostanek mandatne dobe imenuje oziroma izvoli nov član po istem postopku, kot je bil imenovan oziroma izvoljen član, kateremu je potekel mandat.
13. člen
Predstavnike delavcev zavoda volijo delavci zavoda na neposrednih in tajnih volitvah, tako da izvolijo:
– dva predstavnika izmed delavcev osnovne šole,
– enega predstavnika izmed delavcev enote vrtca.
Svet zavoda razpiše volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda s sklepom največ 90 in najmanj 60 dni pred iztekom mandatne dobe članov sveta. Volitve se opravijo najkasneje 15 dni pred potekom mandata sveta zavoda. S sklepom o razpisu volitev mora biti določen dan volitev in število članov sveta, ki se volijo.
S sklepom o razpisu volitev se imenuje tudi volilna komisija, ki jo sestavljajo predsednik, njegov namestnik in dva člana ter njuna namestnika. Volilna komisija se imenuje za dobo štirih let. Člani volilne komisije in njihovi namestniki ne morejo biti kandidati za člane sveta zavoda.
14. člen
Pravico voliti predstavnike v svet zavoda imajo vsi delavci zavoda, razen ravnatelja in pomočnika ravnatelja.
Pravico predlagati kandidate za člane sveta zavoda imajo učiteljski in vzgojiteljski zbor, najmanj trije delavci zavoda in reprezentativni sindikat.
Predlogi kandidatov za člane sveta zavoda, ki se predložijo volilni komisiji v 21 dneh od dneva objave sklepa o razpisu volitev, morajo biti pisni, s podpisi vseh predlagateljev in s priloženimi pisnimi soglasji h kandidaturi vseh predlaganih kandidatov.
15. člen
Glasovanje na volišču vodi volilna komisija.
Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovljena tajnost glasovanja.
Volilna komisija lahko določi, da se za delavce, ki bodo odsotni na dan volitev, zagotovi možnost predčasnih volitev in določi dan predčasnih volitev.
Voli se z glasovnicami. Na glasovnici se navedejo imena kandidatov po abecednem redu priimkov, z navedbo, koliko kandidatov se voli izmed delavcev Osnovne šole Šmarjeta in enote Vrtca Sonček. Voli se tako, da se obkrožijo zaporedne številke pred imeni tistih kandidatov, za katere se želi glasovati.
Neizpolnjena glasovnica in glasovnica, na kateri ni mogoče ugotoviti volje volivca, sta neveljavni. Neveljavna je tudi glasovnica, če je volivec glasoval za več kandidatov, kot jih je potrebno izvoliti.
Volitve so veljavne, če se jih je udeležilo več kot polovica delavcev zavoda.
16. člen
Izvoljenih je toliko kandidatov za člane sveta zavoda, kot je predstavnikov delavcev v svetu zavoda, in sicer tisti, ki so dobili največje število glasov. Če sta dva ali več kandidatov za člana sveta dobila enako število glasov, je izvoljen tisti, ki ima daljšo delovno dobo v zavodu.
Volilna komisija sestavi zapisnik o poteku volitev in izdela poročilo o rezultatih volitev, ki ga objavi v roku 5 dni od dneva volitev.
17. člen
Svet zavoda se konstituira na svoji prvi seji z izvolitvijo predsednika sveta zavoda in njegovega namestnika. Od tega dneva začne teči mandat članom sveta zavoda.
Prvo sejo sveta zavoda v novi sestavi skliče ravnatelj najkasneje v roku 20 dni po izvolitvi oziroma imenovanju vseh članov sveta. Prvo sejo sveta zavoda vodi do izvolitve predsednika sveta zavoda najstarejši novoizvoljeni oziroma novoimenovani član sveta zavoda.
18. člen
Postopek za odpoklic predstavnika delavcev v svetu zavoda se začne na podlagi pisne zahteve najmanj 10% delavcev zavoda z aktivno volilno pravico ali na zahtevo reprezentativnega sindikata, če gre za člana sveta, ki ga je kandidiral ta sindikat.
Zahteva za odpoklic mora vsebovati razloge za odpoklic. Zahtevi za odpoklic, ki jo predložijo delavci, morajo biti priloženi podpisi delavcev, ki predlagajo odpoklic.
Zahteva se predloži volilni komisiji, ki preveri formalno pravilnost zahteve, ne da bi presojala razloge za odpoklic.
Če volilna komisija zahteve za odpoklic ne zavrne, v 30 dneh razpiše glasovanje o odpoklicu predstavnika delavcev v svetu zavoda in določi dan glasovanja.
Predstavnik delavcev v svetu zavoda je odpoklican, če je za odpoklic glasovala večina delavcev zavoda.
19. člen
Predstavnike staršev v svetu zavoda izvoli svet staršev zavoda tako, da izvoli:
– dva predstavnika izmed staršev učencev vključenih v šolo,
– enega predstavnika izmed staršev otrok, vključenih v enoto vrtca.
Kandidate za člane sveta zavoda lahko predlaga vsak član sveta staršev. Predlogu kandidatov za člane sveta zavoda morajo biti priložene pisne izjave kandidatov, da se s kandidaturo strinjajo.
20. člen
Predstavnike staršev v svetu zavoda se voli z glasovnicami.
Na glasovnici so navedena imena kandidatov za člana sveta zavoda po abecednem redu priimkov, število kandidatov, ki se jih voli ter navodilo o načinu glasovanja.
Voli se tako, da se obkrožijo zaporedne številke pred imeni kandidatov za člana sveta zavoda, za katere se želi glasovati.
21. člen
Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica vseh članov sveta staršev.
Za člana sveta zavoda so izvoljeni kandidati, ki so dobili največje število glasov.
Če sta dva ali več kandidatov dobila enako število glasov, je izvoljen tisti kandidat, ki ima v zavodu več otrok. Če niti na ta način ni mogoče ugotoviti, kdo je izvoljen za člana sveta zavoda, se člana sveta zavoda izbere z žrebom. Žrebanje izvede predsednik sveta staršev zavoda.
22. člen
Postopek za razrešitev predstavnika staršev v svetu zavoda se začne na predlog člana sveta staršev ali na predlog staršev posameznega oddelka zavoda, ki ga starši sprejmejo na roditeljskem sestanku z večino glasov staršev, navzočih na roditeljskem sestanku. Starši lahko veljavno sklepajo, če je na roditeljskem sestanku prisotna večina staršev oddelka.
Predlog za razrešitev mora vsebovati obrazložitev, v kateri so navedeni razlogi za razrešitev. Predlog mora biti podan v pisni obliki.
23. člen
Predlog za razrešitev se pošlje svetu staršev. Če predlog ne vsebuje razlogov za razrešitev, ga predsednik sveta staršev vrne predlagatelju v dopolnitev.
Predlog za razrešitev se uvrsti na sejo sveta staršev, ki mora biti sklicana v roku 30 dni od dneva prejema popolnega predloga za razrešitev, če je popoln predlog za razrešitev prejet v času poletnih počitnic, pa najpozneje v roku 30 dni od začetka šolskega leta.
Predlog za razrešitev mora biti vročen članu sveta zavoda, za katerega se predlaga razrešitev, najmanj 8 dni pred sejo sveta staršev, na kateri bo obravnavan.
Član sveta zavoda, za katerega se predlaga razrešitev, ima pravico, da se opredeli, ali se z razrešitvijo strinja ali ne.
24. člen
Po končani obravnavi predloga za razrešitev sprejme svet staršev odločitev o predlogu z večino glasov vseh članov sveta staršev.
2. Ravnatelj
25. člen
Ravnatelj je pedagoški vodja in poslovodni organ zavoda.
Ravnatelj zavoda organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost dela zavoda.
Ravnatelj vodi tudi strokovno delo zavoda in je odgovoren za strokovnost dela zavoda.
Ravnatelja imenuje in razrešuje svet zavoda po postopku, določenim z zakonom.
26. člen
V zavodu se v skladu z normativi sistemizira delovno mesto pomočnika ravnatelja. Pomočnik ravnatelja opravlja naloge, za katere ga pisno pooblasti ravnatelj in ravnatelja nadomešča v času njegove odsotnosti.
Za opravljanje posameznih nalog iz svoje pristojnosti in nadomeščanje v času odsotnosti ravnatelj lahko pisno pooblasti tudi druge delavce zavoda.
27. člen
Ravnatelj v skladu z zakonom in normativi imenuje vodjo za enoto vrtca, ki opravlja naslednje naloge:
– organizira in vodi delo enote vrtca,
– predlaga ravnatelju program razvoja enote vrtca,
– predlaga nadstandardne programe,
– skrbi za sodelovanje enote vrtca z okoljem,
– obvešča starše o delu enote vrtca,
– opravlja druge naloge, za katere ga pisno pooblasti ravnatelj.
3. Strokovni organi
28. člen
Strokovni organi v zavodu so učiteljski zbor, vzgojiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbor, strokovni aktivi in razrednik.
4. Svet staršev zavoda
29. člen
Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v zavodu oblikuje svet staršev.
Svet staršev zavoda je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek šole in enote vrtca po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka.
Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj.
VIII. SREDSTVA ZA DELO ZAVODA
30. člen
Za opravljanje dejavnosti, za katere je zavod ustanovljen, daje ustanoviteljica zavodu v upravljanje naslednje nepremičnine in opremo v njih:
– parc. št. 1830/2 – pot,
– 1830/4 – pot,
– 1830/5 – travnik,
– 1831/2 – dvorišče,
– 1835/1 – njiva,
– 1835/3 – posl. stavba,
– 1835/4 – igrišče,
– 1839/1 – igrišče,
– 1839/5 – pašnik,
– 1843 – gospodarsko poslopje,
– 1843 – zelenica, 1999,
– *279/2 – stavbišče, ki so vpisani pri vl. št. 126, k.o. Gorenja vas.
Zavod je dolžan uporabljati in upravljati premoženje ustanoviteljice s skrbnostjo dobrega gospodarja.
Zavod je ustanoviteljici odgovoren za upravljanje s premoženjem, danim v upravljanje.
IX. VIRI, NAČIN IN POGOJI PRIDOBIVANJA SREDSTEV ZA DELO
31. člen
Zavod pridobiva sredstva za delo:
– iz sredstev državnega proračuna,
– iz sredstev ustanoviteljice in drugih javnih sredstev,
– iz prispevkov učencev, skladno z veljavnimi predpisi,
– s plačili staršev za storitve v predšolski vzgoji,
– z organizacijo bivanj v naravi in taborov,
– s prodajo storitev in izdelkov na trgu,
– iz donacij, prispevkov sponzorjev in iz drugih virov.
Letna višina sredstev za pokrivanje dejavnosti zavoda, ki jih zagotavlja ustanoviteljica skladno z drugo alineo prejšnjega odstavka, se določi z odlokom o proračunu ustanoviteljice na podlagi dogovorjenih in finančno ovrednotenih nalog iz letnega delovnega načrta zavoda.
X. NAČIN RAZPOLAGANJA S PRESEŽKOM PRIHODKOV NAD ODHODKI IN NAČIN KRITJA PRIMANJKLJAJA SREDSTEV ZA DELO
32. člen
Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod pridobi s prodajo proizvodov oziroma storitev, ustvarjenih z opravljanjem vzgoje in izobraževanja oziroma z opravljanjem drugih dejavnosti v skladu s tem odlokom, uporablja zavod za plačilo materialnih stroškov, investicijsko vzdrževanje in investicije, po predhodnem soglasju ustanoviteljice pa tudi za plače.
V primeru primanjkljaja sredstev za opravljanje dejavnosti zavoda, ki jih je v skladu z veljavno zakonodajo dolžna zagotoviti ustanoviteljica, se način kritja tega primanjkljaja določi v soglasju z ustanoviteljico.
XI. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU
33. člen
Zavod je pravna oseba in v pravnem prometu samostojno sklepa pogodbe in opravlja druge pravne posle v okviru dejavnosti, ki je vpisana v sodni register.
Zavod ne sme sklepati razpolagalnih pravnih poslov v zvezi z nepremičnim premoženjem ustanoviteljice, ki ga ima v upravljanju in ki se nanašajo na odtujevanje ali obremenjevanje tega nepremičnega premoženja. Ostale pravne posle, kot so oddajanje nepremičnega premoženja v najem ali uporabo v času, ko ga zavod ne potrebuje, ter pravne posle s premičnim premoženjem, lahko sklepa prosto.
Zavod odgovarja za svoje obveznosti s sredstvi, s katerimi lahko razpolaga.
Ustanoviteljica odgovarja za obveznosti zavoda do višine sredstev, ki jih zagotavlja v skladu s 30. in 31. členom tega odloka.
XII. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI USTANOVITELJICE IN ZAVODA
34. člen
Ustanoviteljica ima do zavoda naslednje pravice in obveznosti:
– ugotavlja skladnost planov in programov dela zavoda s svojimi plani in programi,
– spremlja in nadzira namenskost in gospodarnost porabe sredstev,
– odloča o statusnih spremembah zavoda,
– daje soglasje k spremembam ali razširitvi dejavnosti,
– opravlja druge zadeve v skladu s tem odlokom in drugimi predpisi.
Zavod je dolžan ustanoviteljici:
– vsako leto predložiti letno poročilo in letni delovni načrt,
– vsako leto poročati o izvajanju letnega delovnega načrta in razvoju zavoda,
– vsako leto predložiti načrt investicijskega vzdrževanja ter upravljanja z nepremičninami,
– po potrebi posredovati podatke, potrebne za spremljanje in financiranje dejavnosti ter za statistične namene.
XIII. JAVNOST DELA ŠOLE
35. člen
Delo zavoda je javno.
Javnost dela zavoda se zagotavlja s sporočili staršem učencev in otrok ter javnosti.
Sejam in drugim oblikam dela organov zavoda ter vzgojno-izobraževalnemu delu starši, novinarji in drugi predstavniki javnosti ne morejo prisostvovati, razen, ko je to določeno z zakonom ali drugimi predpisi ali jim ravnatelj to dovoli.
O delu zavoda obvešča javnost ravnatelj ali oseba, ki jo pooblasti.
XIV. SPLOŠNI AKTI ZAVODA
36. člen
Zavod ima lahko pravila, s katerimi se urejajo vprašanja, ki so pomembna za opravljanje dejavnosti in poslovanje zavoda.
Zavod ima lahko tudi druge splošne akte, s katerimi ureja druge zadeve, če tako določa zakon.
Pravila in druge splošne akte zavoda sprejema svet zavoda, razen splošnih aktov, za katere je z zakonom določeno, da jih sprejme ravnatelj.
XV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
37. člen
Svet zavoda in svet staršev zavoda se oblikujeta v skladu s tem odlokom v roku devetih mesecev od dneva njegove uveljavitve. Do oblikovanja sveta zavoda in sveta staršev v skladu z določili tega odloka, opravljata njune naloge dosedanji svet zavoda in svet staršev.
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Šmarjeta (Uradni list RS, št. 48/96, 33/97 in 76/98).
38. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. 9. 2007.
Št. 032-0019/2007-10
Šmarješke Toplice, dne 25. septembra 2007
Županja
Občine Šmarješke Toplice
mag. Bernardka Krnc l.r.

AAA Zlata odličnost