Uradni list

Številka 91
Uradni list RS, št. 91/2007 z dne 8. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 91/2007 z dne 8. 10. 2007

Kazalo

4525. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Ravne na Koroškem za leto 2007, stran 12215.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list, RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. in 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 in dopolnitve) in 16. člena Statuta Občine Ravne na Koroškem (Uradni list RS, št. 39/99, 61/01) je Občinski svet Občine Ravne na Koroškem na 9. seji dne 25. 9. 2007 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o proračunu Občine Ravne na Koroškem za leto 2007
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Ravne na Koroškem za leto 2007 (Uradni list RS, št. 27/07) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
------------------------------------------------------------
A.    BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV          v €
------------------------------------------------------------
Skupina/Podskupina kontov
------------------------------------------------------------
I.    SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)     10.492.550
     TEKOČI PRIHODKI (70+71)          8.913.422
70    DAVČNI PRIHODKI              6.785.749
     700 Davki na dohodek in dobiček      5.088.042
     703 Davki na premoženje          1.080.073
     704 Domači davki na blago in        617.634
     storitve
71    NEDAVČNI PRIHODKI             2.127.673
     710 Udeležba na dobičku in         537.981
     dohodki od premoženja
     711 Takse in pristojbine           14.797
     712 Denarne kazni                647
     713 Prihodki od prodaje blaga in       29.210
     storitev
     714 Drugi nedavčni prihodki        1.545.038
72    KAPITALSKI PRIHODKI             516.239
     720 Prihodki od prodaje osnovnih      298.646
     sredstev
     722 Prihodki od prodaje zemljišč      217.593
     in neopredmetenih dolgoročnih
     sredstev
73    DONACIJE                   22.951
     730 Prejete donacije iz domačih       22.951
     virov
74    TRANSFERNI PRIHODKI            1.039.938
     740 Transferni prihodki iz         230.027
     drugih javnofinančnih institucij
     741 Prejeta sredstva iz           809.911
     državnega
     proračuna iz sredstev proračuna
     Evropske unije
II.   SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)       11.232.275
40    TEKOČI ODHODKI              2.292.659
     400 Plače in drugi izdatki         580.603
     zaposlenim
     401 Prispevki delodajalcev za        91.747
     socialno varnost
     402 Izdatki za blago in storitve     1.571.732
     403 Plačila domačih obresti          6.848
     409 Rezerve                 41.729
41    TEKOČI TRANSFERI             3.369.658
     410 Subvencije               272.176
     411 Transferi posameznikom        1.525.813
     in gospodinjstvom
     412 Transferi neprofitnim          281.162
     organizacijam
     in ustanovam
     413 Drugi tekoči domači          1.290.507
     transferi
42    INVESTICIJSKI ODHODKI           4.841.088
     420 Nakup in gradnja osnovnih       4.841.088
     sredstev
43    INVESTICIJSKI TRANSFERI           728.870
     431 Investicijski transferi         411.867
     pravnim in fizičnim osebam, ki
     niso prorač. uporabniki
     432 Investicijski transferi         317.003
     proračunskim uporabnikom
III.   PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
     (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)         –739.725
B.    RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN
     NALOŽB
IV.   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL           0
     IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
     (750+751+752)
75    PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL           0
     IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
     750 Prejeta vračila danih             0
     posojil
V.    DANA POSOJILA IN POVEČANJE            0
     KAPITALSKIH DELEŽEV
     (440+441+442)
VI.   PREJETA MINUS DANA POSOJILA            0
     IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
C.    RAČUN FINANCIRANJA
VII.   ZADOLŽEVANJE (500)             451.372
VIII.  ODPLAČILA DOLGA (550)            111.852
IX.   NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)       339.520
X.    SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA        –400.205
     RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-
     VIII.)
------------------------------------------------------------
«.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-01-0168/2007-301
Ravne na Koroškem, dne 25. septembra 2007
Župan
Občine Ravne na Koroškem
mag. Tomaž Rožen l.r.

AAA Zlata odličnost