Uradni list

Številka 91
Uradni list RS, št. 91/2007 z dne 8. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 91/2007 z dne 8. 10. 2007

Kazalo

4516. Akt o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta izgradnje večnamenskega nogometnega stadiona, športne dvorane ter spremljajočega objekta s pripadajočo infrastrukturo, stran 12192.

Na podlagi prvega odstavka 40. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06; v nadaljevanju ZJZP) in 27. členom Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01, 28/01 in 42/07) Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 9. seji dne 1. 10. 2007 sprejme
A K T
o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta izgradnje večnamenskega nogometnega stadiona, športne dvorane ter spremljajočega objekta s pripadajočo infrastrukturo
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
Ta odlok vsebuje odločitev o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev javno-zasebnega partnerstva in izvedbo projekta izgradnje večnamenskega nogometnega stadiona, športne dvorane ter spremljajočega objekta s pripadajočo infrastrukturo v Stožicah (v nadaljevanju: projekt) v eni izmed oblik javno-zasebnega partnerstva določenih z ZJZP. Poleg tega ta odlok določa predmet, pravice in obveznosti javnega in zasebnega partnerja, postopek izbire zasebnega partnerja in način financiranja izvedbe projekta.
Javni partner je Mestna občina Ljubljana. Zasebni partner je pravna oseba ali fizična oseba izbrana na javnem razpisu kot izvajalec javno-zasebnega partnerstva.
II. VSEBINA IN PREDMET JAVNO-ZASEBNEGA PARTNERSTVA
2. člen
(javni interes)
Mestna občina skladno z določilom enajste alineje 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 in 60/07; ZLS-UPB1) v povezavi s tretjo alinejo, drugega odstavka 3. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98) s tem aktom sprejema odločitev, da obstoja javni interes za izgradnjo večnamenskega nogometnega stadiona in športne dvorane s pripadajočo infrastrukturo v Stožicah. Najučinkovitejši in najgospodarnejši način za zadovoljitev javnega interesa je sklenitev javno-zasebnega partnerstva.
3. člen
(predmet)
Predmet javno-zasebnega partnerstva je izgradnja večnamenskega nogometnega stadiona, športne dvorane ter spremljajočega objekta s pripadajočo infrastrukturo v Stožicah. V okviru javno-zasebnega partnerstva bo zasebni partner izdelal projektno dokumentacijo in zgradil večnamenski nogometni stadion in športno dvorano ter spremljajoč objekt s pripadajočo infrastrukturo, skladno s projektnimi smernicami javnega partnerja in po terminskem planu, ki bo dogovorjen v postopku izbire zasebnega partnerja. Za realizacijo projekta bo javni partner namenil zazidljivo zemljišče v Stožicah, namenjeno izgradnji večnamenskega nogometnega stadiona, športne dvorane ter spremljajočega objekta s pripadajočo infrastrukturo. Zasebni partner bo moral v celoti zagotoviti financiranje projekta.
Za potrebe realizacije projekta bo javni partner prenesel na zasebnega partnerja stavbno pravico v obsegu in za obdobje, kot bo dogovorjeno v postopku izbire zasebnega partnerja. Po zaključeni gradnji in uspešno izvedenem prevzemu objektov bosta javni in zasebni partner sklenila sporazum o delitvi etažne lastnine na zgrajenih objektih, ki bo v bistvenih elementih dogovorjen v postopku izbire zasebnega partnerja. Na podlagi sporazuma o delitvi etažne lastnine bo javni partner prenesel dogovorjen sorazmeren delež lastninske pravice na delu zemljišča, kjer bo stal spremljajoč objekt, na zasebnega partnerja. Zemljišče, kjer bo zgrajen večnamenski nogometni stadion in športna dvorana bo ostalo v lasti javnega partnerja.
Vsebino dejavnosti, ki se bodo lahko izvajale v spremljajočem objektu določita javni in zasebni partner v postopku izbire zasebnega partnerja. Za javnega partnerja so sprejemljive dejavnosti, ki so povezane s športno infrastrukturo in spremljajoče poslovno-trgovske dejavnosti.
Upravljanje z zgrajeno športno infrastrukturo ni predmet tega javno-zasebnega partnerstva.
III. OBLIKA JAVNO-ZASEBNEGA PARTNERSTVA
4. člen
(oblika javno-zasebnega partnerstva)
Večino poslovnega tveganja za izvajanje javno-zasebnega partnerstva prevzema javni partner, zato se javno-zasebno partnerstvo skladno s 27. členom ZJZP izvede v obliki javnonaročniškega razmerja.
IV. POOBLASTILO
5. člen
(pooblastilo)
Za objavo javnega razpisa, izvedbo postopka izbire zasebnega partnerja, izbiro izvajalca javno-zasebnega partnerstva in podpis pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu ter ostala dejanja v postopku sklenitve in izvajanja javno-zasebnega partnerstva se pooblasti župana.
V. STROKOVNA KOMISIJA
6. člen
(strokovna komisija)
Za pripravo in izvedbo javnega razpisa, pregled in oceno prispelih vlog oziroma prijav ter za pripravo strokovnega poročila župan imenuje strokovno komisijo.
Strokovna komisija ima predsednika in najmanj štiri člane. Predsednik in ostali člani strokovne komisije morajo imeti najmanj visokošolsko izobrazbo in najmanj 2 leti delovnih izkušenj z delovnega področja, da lahko zagotovijo strokovno presojo vlog oziroma prijav.
Predsednik in vsi člani strokovne komisije morajo izpolnjevati pogoj iz drugega odstavka 52. člena ZJZP, kar potrdijo s podpisom izjave o izpolnjevanju pogoja iz drugega odstavka 52. člena ZJZP. Člana strokovne komisije za katerega se ugotovi, da ne izpolnjuje postavljenega pogoja iz prejšnjega stavka se nemudoma izloči iz strokovne komisije in se imenuje nadomestnega člana.
Za izvedbo posameznih dejanj v postopku izvedbe javnega razpisa morajo biti navzoči najmanj trije člani strokovne komisije (npr. javno odpiranje prijav). Poročilo o ocenjevanju prispelih prijav oziroma ponudb pripravijo in podpišejo vsi člani strokovne komisije.
Za strokovno-tehnično pomoč in svetovanje v postopku priprave in izvedbe javnega razpisa lahko strokovna komisija uporabi strokovne službe javnega partnerja ali zunanje strokovnjake. Člani strokovne komisije so lahko tudi neodvisni zunanji strokovnjaki, ki razpolagajo s specifičnim znanjem potrebnim za uspešno izbiro izvajalca javno-zasebnega partnerstva.
Poročilo je podlaga za pripravo akta izbire izvajalca javno-zasebnega partnerstva, ki ga izda župan. Poročilo se posreduje v vednost tudi mestnemu svetu.
VI. POSTOPKE IZBIRE IZVAJALCA JAVNO-ZASEBNEGA PARTNERSTVA IN POGOJI TER MERILA ZA IZBOR
7. člen
(postopek izbire)
Zasebnega partnerja se izbere na podlagi javnega razpisa, v postopku konkurenčnega dialoga. Javni razpis se objavi v Uradnem listu RS in v Uradnem glasilu ES, lahko pa tudi v dnevnem časopisju.
V postopku izbire mora javni partner zagotoviti transparentno in enakopravno obravnavanje kandidatov.
8. člen
(pogoji za izbiro zasebnega partnerja)
Javni partner mora v postopku izbire zasebnega partnerja preveriti ali je zasebni partner ekonomsko in finančno ter tehnično in kadrovsko sposoben prevzeti naloge izvajalca javno-zasebnega partnerstva. Kandidati morajo v postopku izbire izkazati, da imajo zagotovljen dostop do finančnih sredstev za realizacijo celotnega projekta javno-zasebnega partnerstva.
9. člen
(merila za izbor zasebnega partnerja)
Javni partner mora oblikovati jasna in transparentna merila za izbor zasebnega partnerja, ki bodo omogočila izbor ekonomsko najugodnejšega kandidata. Javni partner mora merila oblikovati tako, da bodo dodatne točke pri oceni prispelih ponudb prejeli kandidati, ki bodo v spremljajočem objektu ponudili program dejavnosti, ki so povezane s športno infrastrukturo.
VII. VZPOSTAVITEV IN PRENEHANJE JAVNO-ZASEBNEGA PARTNERSTVA
10. člen
(vzpostavitev)
Pravice in obveznosti, ki izhajajo iz razmerja javno-zasebnega partnerstva, nastanejo s trenutkom sklenitve pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu. Akt izbire preneha veljati, če izbrani zasebni partner ne podpiše pogodbe o javno-zasebenem partnerstvu v roku 3 mesecev od njegove pravnomočnosti.
11. člen
(prenehanje)
Razmerje javno-zasebnega partnerstva preneha z izpolnitvijo vseh pogodbenih obveznosti obeh partnerjev. Pogoji in način predčasnega prenehanja razmerja javno-zasebnega partnerstva se določijo s pogodbo.
VIII. RAZMERJE MED JAVNIM IN ZASEBNIM PARTNERJEM
12. člen
(pravice in obveznosti partnerjev)
Pravice in obveznosti javnega in zasebnega partnerja se uredijo s pogodbo o javno-zasebnem partnerstvu. Pogodba mora biti sklenjena na način, ki zagotavlja uravnoteženo izvajanje javno-zasebnega partnerstva in na način, ki zagotavlja, da vsak izmed partnerjev prevzema tista poslovna tveganja, ki jih najlažje obvladuje. Zasebni partner mora s pogodbo prevzeti poslovno tveganje financiranja celotnega projekta javno-zasebnega partnerstva, tveganje projektiranja, tveganje gradnje in iz njega izhajajoča tveganja.
Javni partner mora s pogodbo o javno-zasebnem partnerstvo vzpostaviti mehanizme s katerimi zagotovi učinkovito zavarovanje javnega interesa.
IX. NAČIN FINANCIRANJA
13. člen
(način financiranja)
Javni partner bo skladno z določbami tega akta in na podlagi pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu, sklenjene med javnim partnerjem in izbranim zasebnim partnerjem, za izvedbo projekta in v zvezi s tem prevzete in izvedene obveznosti zasebnega partnerja, nanj prenesel lastninsko pravico na zemljišču, ki je namenjeno gradnji spremljajočega objekta. Javni partner bo prevzel sofinanciranje izgradnje komunalne in prometne infrastrukture, kot bo dogovorjeno s pogodbo o javno-zasebnem partnerstvu. Javni partner ne bo prevzel nobenih drugih finančnih obveznosti povezanih s projektiranjem in gradnjo.
Javni partner si bo prizadeval pridobiti sofinanciranje projekta s strani Republike Slovenije ter iz sredstev evropskih strukturnih in kohezijskega sklada.
X. NADZOR
14. člen
(nadzor)
Nadzor nad izvajanjem javno-zasebnega partnerstva vršita župan in mestni svet.
Župan je o aktivnostih povezanih s sklenitvijo in izvajanjem javno-zasebnega partnerstva dolžan poročati mestnemu svetu vsaj enkrat letno.
15. člen
(evalvacija)
Po prenehanju javno-zasebnega partnerstva se pripravi evalvacija projekta v okviru katere se preveri ali so bili doseženi postavljeni cilji ter ali so bile v celoti izpolnjene obveznosti javnega in zasebnega partnerja, kot izhajajo iz pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu.
16. člen
(veljavnost akta)
Ta akt stopi v veljavo naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-109/2007-5
Ljubljana, dne 1. oktobra 2007
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.