Uradni list

Številka 91
Uradni list RS, št. 91/2007 z dne 8. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 91/2007 z dne 8. 10. 2007

Kazalo

4532. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Otroški vrtec Šmarje pri Jelšah, stran 12227.

Na podlagi 40. in 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – ZOFVI-UPB5) in 16. člena Statuta Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 41/99 in 91/01) je občinski svet na 8. redni seji dne 25. 9. 2007 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Otroški vrtec Šmarje pri Jelšah
1. člen
S tem odlokom se spremeni in dopolni Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Otroški vrtec Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 26/97 in 38/06) v nadaljnjem besedilu: odlok.
2. člen
V prvi alineji četrtega odstavka 2. člena se za besedno zvezo »Slomškova 13,« doda besedilo »z dislociranimi oddelki na Sv. Štefanu, Sladki Gori, Kristan Vrhu in v Zibiki,«
3. člen
V drugem odstavku 16. člena se beseda »enajst« nadomesti z besedo »devet«. V drugi alineji drugega odstavka se beseda »pet« nadomesti z besedo »trije«.
V tretjem odstavku 16. člena se črta drugi stavek, dosedanji tretji stavek postane drugi stavek tretjega odstavka.
4. člen
V tretjem odstavku 20. člena se v tretjem stavku črta besedilo, navedeno v oklepaju.
5. člen
Določbe 3. člena tega odloka se začnejo uporabljati s potekom mandata sedanjemu svetu zavoda.
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 03212-0072/2007
Šmarje pri Jelšah, dne 26. septembra 2007
Župan
Občine Šmarje pri Jelšah
Jožef Čakš l.r.