Uradni list

Številka 91
Uradni list RS, št. 91/2007 z dne 8. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 91/2007 z dne 8. 10. 2007

Kazalo

4492. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Programu prodaje državnega finančnega in stvarnega premoženja za leti 2007 in 2008 (OdPDFSP0708-A), stran 12151.

Na podlagi prvega odstavka 80.č člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 54/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSPDPO), 11. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) in tretjega odstavka 108. člena ter prvega odstavka 171. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS št. 35/02, 60/04 in 64/07) je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 2. oktobra 2007 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o Programu prodaje državnega finančnega in stvarnega premoženja za leti 2007 in 2008 (OdPDFSP0708-A)
1. člen
V Odloku o Programu prodaje državnega finančnega in stvarnega premoženja za leti 2007 in 2008 (Uradni list RS, št. 126/06) se v PRILOGI 1 Program prodaje finančnega premoženja države za leti 2007 in 2008, v Preglednici A: »Seznam kapitalskih naložb Republike Slovenije za prodajo in drugo razpolaganje v letih 2007 in 2008, pri katerih je kupnina prejemek proračuna«, pod zaporedno številko 3, v stolpcu »delež za prodajo in drugo razpolaganje v %« število »18,39« nadomesti s številom »37,53«, v stolpcu »število delnic oziroma poslovni delež v EUR za prodajo in drugo razpolaganje« pa se število »1.201.874« nadomesti s številom »2.452.548«.
V predstavitvi posameznih kapitalskih naložb ali skupin kapitalskih naložb, ki jih preglednica vsebuje, se v točki »3. Telekom Slovenije d.d.« v drugem stavku prvega odstavka črta besedilo »in čimprejšnje izplačilo povračil upravičencem iz naslova Zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje«.
Na začetku drugega odstavka se doda besedilo, ki se glasi:
»Program prodaje dopušča različne možnosti odprodaje, v primeru navzkrižnega lastništva tudi prodajo celotnega deleža države v enem koraku. V 37,53% deležu je že vključen tudi 10% delež delnic, ki jih bo prodal za potrebe vračila vlagateljem SOD.«.
V zadnjem stavku se delež »30%« nadomesti z deležem »do 49,14%«, delež »18,39%« pa se nadomesti z deležem »37,53%«.
2. člen
V PRILOGI 2: Program prodaje stvarnega premoženja države v letih 2007 in 2008 se pri Ministrstvu za zunanje zadeve, pod zaporedno številko 70, v opisu predmeta prodaje za besedilom »nadstropje: 001« doda vejica in besedilo »002, 003 in 004«, ocenjena vrednost v EUR v znesku »434.134,54« pa se nadomesti z ocenjeno vrednostjo v EUR »1.966.000,00«.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 411-01/05-81/11
Ljubljana, dne 2. oktobra 2007
EPA 1619-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.