Uradni list

Številka 91
Uradni list RS, št. 91/2007 z dne 8. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 91/2007 z dne 8. 10. 2007

Kazalo

4503. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Dobrepolje za leto 2006, stran 12171.

Na podlagi 62. člena in 96.–99. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B) in 51. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99) in na podlagi 16. člena Statuta Občine Dobrepolje (Uradni list RS, št. 37/99) je Občinski svet Občine Dobrepolje na 8. redni seji dne 25. 9. 2007 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Dobrepolje za leto 2006
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Občine Dobrepolje za leto 2006
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Dobrepolje za leto 2006 se izkazuje:
-------------------------------------------------------------
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV       v tisoč SIT
-------------------------------------------------------------
Skupina/Podskupina kontov         Zaključni račun
                         2006
-------------------------------------------------------------
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)          683.742
TEKOČI PRIHODKI (70+71)                361.809
70   DAVČNI PRIHODKI                273.970
    700 Davki na dohodek in dobiček        197.302
    703 Davki na premoženje             41.689
    704 Domači davki na blago in          34.979
    storitve
71   NEDAVČNI PRIHODKI                87.839
    710 Udeležba na dobičku in           33.675
    dohodki
    od premoženja
    711 Takse in pristojbine             1.680
    712 Denarne kazni                 479
    713 Prihodki od prodaje blaga in          478
    storitev
    714 Drugi nedavčni prihodki           51.527
72   KAPITALSKI PRIHODKI               8.341
    720 Prihodki od prodaje osnovnih
    sredstev
    722 Prihodki od prodaje zemljišč         8.341
    in nematerialnega premoženja
73   PREJETE DONACIJE                   0
    730 Prejete donacije iz domačih           0
    virov
74   TRANSFERNI PRIHODKI              313.592
    740 Transferni prihodki iz           313.592
    drugih
    javnofinančnih institucij
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)           627.573
40   TEKOČI ODHODKI                 113.435
    400 Plače in drugi izdatki           31.746
    zaposlenim
    401 Prispevki delodajalcev za          5.194
    socialno varnost
    402 Izdatki za blago in storitve        75.495
    403 Plačila domačih obresti
    409 Rezerve                   1.000
41   TEKOČI TRANSFERI                228.946
    410 Subvencije                   807
    411 Transferi posameznikom in         157.137
    gospodinjstvom
    412 Transferi neprofitnim            27.109
    organizacijam in ustanovam
    413 Drugi tekoči domači             43.893
    transferi
42   INVESTICIJSKI ODHODKI             224.302
    420 Nakup in gradnja osnovnih         224.302
    sredstev
43   INVESICIJSKI TRANSFERI             60.890
    430 Investicijski transferi
    431 Investicijski transferi           57.327
    pravnim in fiz. Osebam, ki niso
    pror. Uporabniki
    432 Investicijski transferi           3.563
    proračunskim uporabnikom
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK ali             56.169
PRIMANJKLJAJ (I. –II.)
-------------------------------------------------------------
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV            v tisoč SIT
IN NALOŽB
-------------------------------------------------------------
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POS.             6.250
IN PRODAJA KAPITAL. DELEŽEV
75   PREJETA VRAČILA DANIH POS.            6.250
    IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
    750 Prejeta vračila danih            6.250
    posojil – od posameznikov
    751 Prodaja kapitalskih deležev           0
    752 Kupnine iz naslova                0
    privatizacije
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE              2.100
KAPITALSKIH DELEŽEV
44   DANA POSOJILA IN POVEČANJE            2.100
    KAPITALSKIH DELEŽEV
    440 Dana posojila                  0
    441 Povečanje kapitalskih            2.100
    deležev
    in naložb
    442 Poraba sredstev kupnin iz            0
    naslova privatizacije
VI. PREJETA MINUS DANA POSO.              4.150
IN SPREMEM. KAPITAL. DELEŽ. (IV.-V.)
-------------------------------------------------------------
C. RAČUN FINANCIRANJA               v tisoč SIT
-------------------------------------------------------------
VII. ZADOLŽEVANJE                      0
50   ZADOLŽEVANJE                     0
    500 Domače zadolževanje               0
VIII. ODPLAČILA DOLGA
55   ODPLAČILA DOLGA
    550 Odplačila domačega dolga
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE)               60.319
SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
XI. NETO FINANCIRANJE                 –56.169
(VI.+VII.-VII.-IX.=III)
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH            195.099
DNE 31.12. PRETEKL. LETA
-------------------------------------------------------------
Pregled realizaciranih prihodkov in drugih prejemkov ter odhodki in drugi izdatki občine za leto 2006 so zajeti v bilanci prihodkov in odhodkov, računu finančnih terjatev in naložb in računu financiranja.
3. člen
Sredstva na postavki IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH se prenesejo v proračun Občine Dobrepolje za leto 2007.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-2/07
Videm, dne 25. septembra 2007
Župan
Občine Dobrepolje
Janez Pavlin l.r.