Uradni list

Številka 91
Uradni list RS, št. 91/2007 z dne 8. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 91/2007 z dne 8. 10. 2007

Kazalo

4496. Pravilnik o smeri in stopnji izobrazbe predavateljev višje strokovne šole in drugih strokovnih delavcev v višješolskem študijskem programu višjega strokovnega izobraževanja UPRAVLJANJE PODEŽELJA IN KRAJINE, stran 12159.

Na podlagi šestega odstavka 92. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo) minister za šolstvo in šport izdaja
P R A V I L N I K
o smeri in stopnji izobrazbe predavateljev višje strokovne šole in drugih strokovnih delavcev v višješolskem študijskem programu višjega strokovnega izobraževanja UPRAVLJANJE PODEŽELJA IN KRAJINE
1. člen
Ta pravilnik določa izobrazbo, ki jo morajo imeti predavatelji višje strokovne šole (v nadaljevanju: predavatelji) in drugi strokovni delavci, ki z njimi sodelujejo pri izvajanju strokovnih nalog v višješolskem programu višjega strokovnega izobraževanja Upravljanje podeželja in krajine, ki ga je sprejel minister, pristojen za šolstvo, s Pravilnikom o višješolskem študijskem programu Upravljanje podeželja in krajine (Uradni list RS, št. 43/07).
2. člen
V tem pravilniku izobrazba pomeni študijski program za pridobitev izobrazbe, po katerem se pridobi strokovni naslov v skladu z Zakonom o strokovnih in znanstvenih naslovih (Uradni list RS, št. 61/06).
3. člen
Če v tem pravilniku pri posameznih predmetih ni navedeno, ali je ustrezen enopredmetni ali dvopredmetni študijski program, se šteje, da je ustrezen tako enopredmetni kot dvopredmetni študijski program.
4. člen
1. Poslovno sporazumevanje in vodenje
Predavatelj poslovnega sporazumevanja in vodenja je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program komunikologija, ekonomija, organizacija in management sistemov, psihologija, pedagogika ali sociologija.
Inštruktor poslovnega sporazumevanja in vodenja je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program komunikologija, ekonomija, organizacija in management sistemov, psihologija, pedagogika ali sociologija ali visokošolski strokovni študijski program visoke poslovne šole, poslovne ekonomije, podjetništva, managementa, upravljanja in poslovanja, komerciale ali organizacije in managementa.
2. Ekonomika in menedžment podjetij
Predavatelj ekonomike in menedžmenta podjetij je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program ekonomija, organizacija in management sistemov, gospodarsko inženirstvo – smer strojništvo, živilska tehnologija, kmetijstvo – agronomija, kmetijstvo – zootehnika, kmetijstvo ali gozdarstvo.
Inštruktor ekonomike in menedžmenta podjetij je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program ekonomija, organizacija in management sistemov, gospodarsko inženirstvo – smer strojništvo, živilska tehnologija, kmetijstvo – agronomija, kmetijstvo – zootehnika, kmetijstvo ali gozdarstvo ali visokošolski strokovni študijski program visoka poslovna šola, poslovna ekonomija, podjetništvo, management, upravljanje in poslovanje, komerciala, organizacija in management, kmetijstvo – agronomija in hortikultura, agronomija, kmetijstvo – zootehnika, zootehnika ali gozdarstvo in gospodarjenje z gozdnimi viri.
3. Strokovna terminologija v tujem jeziku
Predavatelj strokovne terminologije v tujem jeziku je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program ustreznega tujega jezika.
Inštruktor strokovne terminologije v tujem jeziku je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program ustreznega tujega jezika.
4. Strokovna informatika in statistične metode vrednotenja
Predavatelj strokovne informatike in statističnih metod je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program računalništvo in informatika, računalništvo, matematika, fizika, ekonomija, organizacija in management sistemov, elektrotehnika, strojništvo, gradbeništvo, gospodarsko inženirstvo – smer strojništvo, gospodarsko inženirstvo – smer elektrotehnika, gospodarsko inženirstvo – smer gradbeništvo, tekstilna tehnologija, tekstilstvo in grafična tehnologija (smer – tekstilstvo), tekstilstvo, živilska tehnologija, kmetijstvo – agronomija, kmetijstvo – zootehnika, kmetijstvo ali gozdarstvo.
Inštruktor strokovne informatike in statističnih metod je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program računalništvo in informatika, računalništvo, matematika, fizika, ekonomija, organizacija in management sistemov, elektrotehnika, strojništvo, gradbeništvo, gospodarsko inženirstvo – smer strojništvo, gospodarsko inženirstvo – smer elektrotehnika, gospodarsko inženirstvo – smer gradbeništvo, tekstilna tehnologija, tekstilstvo in grafična tehnologija (smer – tekstilstvo), tekstilstvo, živilska tehnologija, kmetijstvo – agronomija, kmetijstvo – zootehnika, kmetijstvo ali gozdarstvo ali visokošolski strokovni študijski program računalništvo in informatika, visoka poslovna šola, poslovna ekonomija, podjetništvo, management, upravljanje in poslovanje, komerciala, organizacija in management, strojništvo, elektrotehnika, gradbeništvo, tekstilna tehnika, tekstilstvo, kmetijstvo – agronomija in hortikultura, agronomija, kmetijstvo – zootehnika, zootehnika ali gozdarstvo in gospodarjenje z gozdnimi viri.
5. Podjetništvo in trženje
Predavatelj podjetništva in trženja je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program ekonomija, organizacija in management sistemov, kmetijstvo – agronomija, kmetijstvo – zootehnika ali kmetijstvo.
Inštruktor podjetništva in trženja je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program ekonomija, organizacija in management sistemov, kmetijstvo – agronomija, kmetijstvo ali kmetijstvo – zootehnika ali visokošolski strokovni študijski program visoka poslovna šola, poslovna ekonomija, podjetništvo, management, upravljanje in poslovanje, komerciala, organizacija in management, kmetijstvo – agronomija in hortikultura, agronomija, kmetijstvo – zootehnika ali zootehnika.
6. Organizacija in poslovanje
Predavatelj organizacije in poslovanja je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program ekonomija, organizacija in management sistemov, kmetijstvo – agronomija, kmetijstvo – zootehnika ali kmetijstvo.
Inštruktor organizacije in poslovanja je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program ekonomija, organizacija in management sistemov, kmetijstvo – agronomija, kmetijstvo ali kmetijstvo – zootehnika ali visokošolski strokovni študijski program visoka poslovna šola, poslovna ekonomija, podjetništvo, management, upravljanje in poslovanje, komerciala, organizacije in managementa, kmetijstvo – agronomija in hortikultura, agronomija, kmetijstvo – zootehnika ali zootehnika.
7. Gospodarjenje v poljedelstvu in vrtnarstvu
Predavatelj gospodarjenja v poljedelstvu in vrtnarstvu je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program kmetijstvo – agronomija ali kmetijstvo.
Inštruktor gospodarjenja v poljedelstvu in vrtnarstvu je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program kmetijstvo – agronomija ali kmetijstvo ali visokošolski strokovni študijski program kmetijstvo – agronomija in hortikultura ali agronomija.
8. Gospodarjenje v sadjarstvu in vinogradništvu
Predavatelj gospodarjenja v sadjarstvu in vinogradništvu je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program kmetijstvo – agronomija ali kmetijstvo.
Inštruktor gospodarjenja v sadjarstvu in vinogradništvu je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program kmetijstvo – agronomija ali kmetijstvo ali visokošolski strokovni študijski program kmetijstvo – agronomija in hortikultura ali agronomija.
9. Varstvo rastlin s fitofarmacijo
Predavatelj varstva rastlin s fitofarmacijo je lahko, kdor ima univerzitetni študijski program kmetijstvo – agronomija, kmetijstvo, kemija, kemijsko inženirstvo ali kemijska tehnologija.
Inštruktor varstva rastlin s fitofarmacijo je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program kmetijstvo – agronomija, kmetijstvo, kemija, kemijsko inženirstvo ali kemijska tehnologija ali visokošolski strokovni študijski program kmetijstvo – agronomija in hortikultura, agronomija ali kemijska tehnologija.
Laborant varstva rastlin in fitofarmacije je lahko, kdor je končal višješolski študijski program kmetijstvo, kemija ali kemijska tehnologija ali višješolski študijski program višjega strokovnega izobraževanja kmetijstvo, vrtnarstvo, upravljanje podeželja in krajine ali hortikulture.
10. Gojenje in uporaba koristnih organizmov
Predavatelj gojenja in uporabe koristnih organizmov je lahko, kdor ima univerzitetni študijski program kmetijstvo – agronomija, kmetijstvo, veterinarstvo, živilska tehnologija, biologija ali gozdarstvo.
Inštruktor gojenja in uporabe koristnih organizmov je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program kmetijstvo – agronomija, kmetijstvo, veterinarstvo, živilska tehnologija, biologija ali gozdarstvo ali visokošolski strokovni študijski program kmetijstvo – agronomija in hortikultura, agronomija ali gozdarstvo in gospodarjenje z gozdnimi viri.
Laborant gojenja in uporabe koristnih organizmov je lahko, kdor je končal višješolski študijski program kmetijstvo, biologija, živilska tehnologija ali gozdarstvo ali višješolski študijski program višjega strokovnega izobraževanja kmetijstvo, vrtnarstvo, upravljanje podeželja in krajine, hortikultura, živilstvo ali živilstvo in prehrana.
11. Gospodarjenje v živinoreji
Predavatelj gospodarjenja v živinoreji je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program kmetijstvo – agronomija, kmetijstvo – zootehnika, kmetijstvo ali veterinarstvo.
Inštruktor gospodarjenja v živinoreji je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program kmetijstvo – agronomija, kmetijstvo – zootehnika, kmetijstvo ali veterinarstvo ali visokošolski strokovni študijski program kmetijstvo – agronomija in hortikultura, agronomija, kmetijstvo – zootehnika ali zootehnika.
12. Zdravstveno varstvo domačih živali
Predavatelj zdravstvenega varstva domačih živali je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program kmetijstvo – agronomija, kmetijstvo – zootehnika, kmetijstvo ali veterinarstvo.
Inštruktor zdravstvenega varstva domačih živali je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program kmetijstvo – agronomija, kmetijstvo – zootehnika, kmetijstvo ali veterinarstvo ali visokošolski strokovni študijski program kmetijstvo – agronomija in hortikultura, agronomija, kmetijstvo – zootehnika ali zootehnika.
Laborant zdravstvenega varstva domačih živali je lahko, kdor je končal višješolski študijski program kmetijstvo ali višješolski študijski program višjega strokovnega izobraževanja kmetijstvo, vrtnarstvo, upravljanje podeželja in krajine ali hortikulture.
13. Turizem in rekreacija na podeželju
Predavatelj turizma in rekreacije na podeželju je lahko, kdor ima univerzitetni študijski program kmetijstvo – agronomija, kmetijstvo, gospodinjstvo ali gozdarstvo.
Inštruktor turizma in rekreacije na podeželju je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program kmetijstvo – agronomija, kmetijstvo, gospodinjstvo, gozdarstvo ali visokošolski strokovni študijski program hotelirstva in turizma.
14. Treniranje konj in učenje jahanja
Predavatelj treniranja konj in učenja jahanja je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program kmetijstvo – agronomija, kmetijstvo – zootehnika, kmetijstvo, veterinarstvo ali športna vzgoja.
Inštruktor treniranja konj in učenja jahanja je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program kmetijstvo – agronomija, kmetijstvo – zootehnika, kmetijstvo, veterinarstvo ali športna vzgoja ali visokošolski strokovni študijski program kmetijstvo – agronomija in hortikultura, agronomija ali zootehnika.
15. Trajnostni razvoj z izbranimi poglavji iz biologije
Predavatelj trajnostnega razvoja z izbranimi poglavji iz biologije je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program biologija, biotehnologija, kemija, kemijski inženirstvo, kemijska tehnologija, kmetijstvo – agronomija, kmetijstvo, živilska tehnologija, okolje ali gozdarstvo.
Inštruktor trajnostnega razvoja z izbranimi poglavji iz biologije je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program biologija, biotehnologija, kemija, kemijski inženirstvo, kemijska tehnologija, kmetijstvo – agronomija, kmetijstvo, živilska tehnologija, okolje ali gozdarstvo ali visokošolski strokovni študijski program kemijska tehnologija, kmetijstvo – agronomija in hortikultura, agronomija ali gozdarstvo in gospodarjenje z gozdnimi viri.
Laborant trajnostnega razvoja z izbranimi poglavji iz biologije je lahko, kdor je končal višješolski študijski program biologija, kemija, kemijska tehnologija, kmetijstvo, živilska tehnologija ali gozdarstvo ali višješolski študijski program višjega strokovnega izobraževanja kmetijstvo, vrtnarstvo, upravljanje podeželja in krajine, hortikultura, živilstvo ali živilstvo in prehrana.
16. Razvoj podeželja z zakonodajo
Predavatelj razvoja podeželja z zakonodajo je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program kmetijstvo – agronomija, kmetijstvo, gozdarstvo, živilska tehnologija, geografija, sociologija ali pravo.
Inštruktor razvoja podeželja z zakonodajo je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program kmetijstvo – agronomija, kmetijstvo, gozdarstvo, živilska tehnologija, geografija, sociologija ali pravo ali visokošolski strokovni študijski program kmetijstvo – agronomija in hortikultura, agronomija ali gozdarstvo in gospodarjenje z gozdnimi viri ali univerzitetni študijski program prve stopnje pravo.
17. Rastlinska pridelava in reja živali
Predavatelj rastlinske pridelave in reje živali je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program kmetijstvo – agronomija, kmetijstvo – zootehnika, kmetijstvo ali veterinarstvo.
Inštruktor rastlinske pridelave in reje živali je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program kmetijstvo – agronomija, kmetijstvo – zootehnika, kmetijstvo ali veterinarstvo ali visokošolski strokovni študijski program kmetijstvo – agronomija in hortikultura, agronomija ali zootehnika.
18. Upravljanje z rekreacijskimi in športnimi površinami
Predavatelj upravljanja z rekreacijskimi in športnimi površinami je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program kmetijstvo – agronomija, kmetijstvo ali krajinska arhitektura.
Inštruktor upravljanja z rekreacijskimi in športnimi površinami je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program kmetijstvo – agronomija, kmetijstvo ali krajinska arhitektura ali visokošolski strokovni študijski program kmetijstvo – agronomija in hortikultura ali agronomija.
19. Ekološka pridelava hrane
Predavatelj ekološke pridelave hrane je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program kmetijstvo – agronomija, kmetijstvo – zootehnika ali kmetijstvo.
Inštruktor ekološke pridelave hrane je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program kmetijstvo – agronomija, kmetijstvo – zootehnika ali kmetijstvo ali visokošolski strokovni študijski program kmetijstvo – agronomija in hortikultura, agronomija ali zootehnika.
20. Logistika in mehanizacija v kmetijstvu
Predavatelj logistike in mehanizacije v kmetijstvu je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program kmetijstvo – agronomija, kmetijstvo, tehnologija prometa ali promet.
Inštruktor logistike in mehanizacije v kmetijstvu je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program kmetijstvo – agronomija, kmetijstvo, tehnologija prometa ali promet ali visokošolski strokovni študijski program kmetijstvo – agronomija in hortikultura, agronomija, kmetijska tehnika, tehnologija prometa ali promet.
Laborant logistike in mehanizacije v kmetijstvu je lahko, kdor je končal višješolski študijski program kmetijstvo ali tehnologije prometa ali višješolski študijski program višjega strokovnega izobraževanja kmetijstvo, vrtnarstvo, upravljanje podeželja in krajine, hortikulture ali prometa.
21. Terapevtska in socialna dejavnost na podeželju
Predavatelj terapevtske in socialne dejavnosti na podeželju je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program sociologija, psihologija, pedagogika, socialno delo, socialna pedagogika, defektologija, socialna in rehabilitacijska pedagogika, medicina ali splošna medicina.
Inštruktor terapevtske in socialne dejavnosti na podeželju je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program sociologija, psihologija, pedagogika, socialno delo, socialna pedagogika, defektologija, socialna in rehabilitacijska pedagogika, medicina ali splošna medicina ali visokošolski strokovni študijski program socialno delo ali zdravstvena nega.
Laborant terapevtske in socialne dejavnosti na podeželju je lahko, kdor je končal višješolski študijski program sociologija, psihologija, pedagogika, socialno dela, specialna pedagogika ali zdravstvena nega.
22. Varovanje naravnih vrednot in biotske raznovrstnosti
Predavatelj varovanja naravnih vrednot in biotske raznovrstnosti je lahko, kdor ima univerzitetni študijski program biologija, kmetijstvo – agronomija, kmetijstvo, živilska tehnologija, okolje ali gozdarstvo.
Inštruktor varovanja naravnih vrednot in biotske raznovrstnosti je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program biologija, kmetijstvo – agronomija, kmetijstvo, živilska tehnologija, okolje ali gozdarstvo ali visokošolski strokovni študijski program kmetijstvo – agronomija in hortikultura, agronomija ali gozdarstvo in gospodarjenje z gozdnimi viri.
Laborant varovanja naravnih vrednot in biotske raznovrstnosti je lahko, kdor je končal višješolski študijski program kmetijstvo, biologija, živilska tehnologija ali gozdarstvo ali višješolski študijski program višjega strokovnega izobraževanja kmetijstvo, vrtnarstvo, upravljanje podeželja in krajine, hortikulture ali živilstvo.
23. Vinarstvo
Predavatelj vinarstva je lahko, kdor ima univerzitetni študijski program kmetijstvo – agronomija, kmetijstvo ali živilska tehnologija.
Inštruktor vinarstva je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program kmetijstvo – agronomija, kmetijstvo ali živilska tehnologija ali visokošolski strokovni študijski program kmetijstvo – agronomija in hortikultura, agronomija ali vinogradništvo in vinarstvo.
Laborant vinarstva je lahko, kdor je končal višješolski študijski program kmetijstvo, kemija, kemijska tehnologija ali živilska tehnologija ali višješolski študijski program višjega strokovnega izobraževanja kmetijstvo, upravljanje podeželja in krajine, živilstvo ali živilstvo in prehrana.
24. Praktično izobraževanje
Predavatelj praktičnega izobraževanja je lahko, kdor ima univerzitetni študijski program kmetijstvo – agronomija, kmetijstvo – zootehnika, kmetijstvo, veterinarstvo, živilska tehnologija, gospodinjstvo, gozdarstvo, krajinska arhitektura, ekonomija ali organizacija in management sistemov.
5. člen
Ne glede na določbe tega pravilnika je za predavatelje ustrezna tudi izobrazba, pridobljena po podiplomskih študijskih programih za pridobitev specializacije, magisterija oziroma doktorata znanosti ustrezne smeri.
6. člen
Določila Odredbe o smeri strokovne izobrazbe predavateljev in drugih strokovnih delavcev v programu za pridobitev višje strokovne izobrazbe Kmetijstvo (Uradni list RS, št. 48/00) se uporabljajo do izteka navedenega izobraževalnega programa.
7. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-130/2007
Ljubljana, dne 12. septembra 2007
EVA 2007-3311-0059
dr. Milan Zver l.r.
Minister
za šolstvo in šport