Uradni list

Številka 91
Uradni list RS, št. 91/2007 z dne 8. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 91/2007 z dne 8. 10. 2007

Kazalo

4512. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Kočevje, stran 12188.

Na podlagi 6. člena Zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (Uradni list RS, št. 54/07, ZVVJTO-UPB4), 27. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 23/99, 53/99 – popravek, 73/02, 117/02, 43/03 in 44/05) ter 74. in 86. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 68/99 in 43/03) je Občinski svet Občine Kočevje na 7. redni seji dne 24. 9. 2007 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Kočevje
1. člen
V Odloku o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 86/02) se v 6. členu doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Sorazmerni deleži se ugotavljajo v razmerju med dejanskim vložkom posameznega upravičenca in vsoto vseh plačil, na podlagi katerega se izračuna odstotek vlaganj posameznega upravičenca. Višina vračila upravičencu je določena v razmerju do celotnih sredstev, ki jih v ta namen prejme Občina Kočevje s strani Slovenske odškodninske družbe, d.d.«.
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
2. člen
Doda se nov 6.a člen, ki se glasi:
»6.a člen
Dejanski končni upravičenci iz 2. člena tega odloka uveljavljajo vračilo sorazmernega deleža vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na podlagi vloge oziroma zahtevka za vračilo.
Vse aktivnosti v zvezi s postopki obravnave vloženih zahtevkov vodi Komisija za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Kočevje (v nadaljevanju: komisija). Komisija določi višino sorazmernega deleža. Župan izda odločbo o dodeljeni višini vračila z navedenim rokom nakazila.«.
3. člen
Spremeni se 7. člen tako, da se glasi:
»Občina Kočevje vrača deleže dejanskim upravičencem dve leti od prejema sredstev na svoj račun.
Po preteku dveh let se neizplačana sredstva prenesejo med prihodke proračuna, upravičenci pa po tem datumu izgubijo pravico do prejema teh sredstev. Občina vloži neizplačana sredstva v infrastrukturo na območju, kjer je bilo izvršeno predmetno vlaganje.«.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 346-3/01-103
Kočevje, dne 25. septembra 2007
Župan
Občine Kočevje
Janko Veber l.r.

AAA Zlata odličnost