Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2007 z dne 5. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2007 z dne 5. 10. 2007, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

4414. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč (ZOPNN-B)

Sklepi

4415. Sklep o imenovanju ministrice
4416. Sklep o imenovanju na sodniško mesto vrhovne sodnice na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije
4417. Sklep o spremembi Sklepa o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednika ter članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije Državnega zbora Republike Slovenije za ugotovitev politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij v zvezi z domnevnim oškodovanjem državnega premoženja pri prodaji deležev Kapitalske družbe d.d. in Slovenske odškodninske družbe d.d. v gospodarskih družbah in sicer tako, da zajema preiskava vse prodaje, ki so sporne z vidika skladnosti z zakoni in drugimi predpisi ter z vidikov preglednosti in gospodarnosti

MINISTRSTVA

4418. Pravilnik o priznanjih na področju pravosodja
4419. Pravilnik o spremembi Pravilnika o postopku vpisa sorte v sortno listo in o vodenju sortne liste
4420. Obvestilo o uveljavitvi in začetku uporabe davčne regijske olajšave za raziskave in razvoj

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

4421. Pravilnik o hranjenju, uporabi in izločanju obveznih izvodov publikacij
4422. Pravilnik o vrstah in izboru elektronskih publikacij za obvezni izvod

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

4423. Sklep o vzpostavitvi centralnega registra oporok
4424. Navodilo o načinu nakazovanja nadomestil za opravo vpisov v centralni register oporok in izpisov iz centralnega registra oporok
4425. Dodatek št. 2 h Kolektivni pogodbi za kovinsko industrijo Slovenije

OBČINE

Brezovica

4426. Odlok o spremembi Odloka o plačilu komunalnega prispevka

Celje

4427. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju prostorskih ureditvenih pogojev za območje Lokrovec, za območje Lahovniška hosta in za območje Zg. Hudinja - Lahovna
4428. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Otok (Pakman)
4429. Sklep o določitvi šolskih okolišev osnovnih šol na območju Mestne občine Celje
4430. Sklep o začetku uporabe digitalnih prostorskih sestavin planskih aktov Mestne občine Celje
4431. Sklep o ukinitvi statusa zemljišč v splošni rabi v k. o. Celje in k. o. Spodnja Hudinja
4432. Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Zgornja Hudinja

Cerkno

4433. Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva ter podeželja v Občini Cerkno

Črna na Koroškem

4434. Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Črna na Koroškem za programsko obdobje 2007–2013 

Dobrepolje

4435. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Dobrepolje za leto 2007
4436. Pravilnik o sofinanciranju programov za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Dobrepolje

Dol pri Ljubljani

4437. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode
4438. Odlok o spremembi Odloka o komunalnem prispevku za Občino Dol pri Ljubljani
4439. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo

Dravograd

4440. Odlok o porabi proračunske rezerve Občine Dravograd za leto 2007

Gorenja vas-Poljane

4441. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2007
4442. Obvezna razlaga Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Območje Občine Gorenja vas - Poljane

Ilirska Bistrica

4443. Sklep o potrditvi mandata za funkcijo člana Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica za preostanek mandatne dobe

Ivančna Gorica

4444. Sklep o začetku postopka sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta I4/A »Novi center Ivančna Gorica«
4445. Sklep o razveljavitvi Sklepa o začetku postopka sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta I4/a »Novi center Ivančna Gorica«
4485. Pravila za izvolitev predstavnikov Občine Ivančna Gorica v volilno telo za volitve člana državnega sveta ter za določitev kandidata za člana državnega sveta

Kamnik

4446. Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Kamnik za programsko obdobje 2007–2013

Komen

4447. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Antona Šibelja-Stjenka Komen
4448. Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra

Koper

4449. Ugotovitveni sklep o stanju postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za ureditev trgovsko poslovne cone »Slavček«
4450. Spremembe pravil za izvolitev predstavnikov v volilno telo za volitve člana Državnega sveta ter za določitev kandidata za člana Državnega sveta

Kozje

4451. Pravilnik o tarifnem sistemu ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Kozje

Kranjska Gora

4452. Odlok o 2. spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Kranjska Gora za leto 2007
4453. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Laško

4454. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o tržnem redu tržnice v Laškem

Litija

4455. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Litija za leto 2006

Ljubljana

4456. Cenik za posamezne tarifne skupine toplote
4457. Cenik za posamezne tarifne skupine plina

Log-Dragomer

4458. Odlok o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Log - Dragomer
4459. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Log - Dragomer
4460. Pravila za izvolitev predstavnikov v volilno telo za volitve člana državnega sveta ter za določitev kandidata za člana državnega sveta

Metlika

4461. Odlok o spremembi Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Metlika
4462. Odlok o spremembi Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Metlika
4463. Sklep o ceni ogrevanja soseske iz skupne kotlovnice v Naselju Borisa Kidriča v Metliki za kurilno sezono 2007/2008

Mokronog-Trebelno

4464. Pravilnik o višini in načinu določanja plač oziroma plačil za opravljane funkcije funkcionarjem, sejnin članom delovnih teles občinskega sveta in drugih organov Občine Mokronog - Trebelno ter o povračilih stroškov

Naklo

4465. Pravilnik o tarifnem sistemu ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Naklo

Novo mesto

4466. Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta Nadomestna gospodarska cona ob Straški cesti
4467. Javno naznanilo o razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta Turkov hrib

Polzela

4468. Statut Občine Polzela
4469. Poslovnik Občinskega sveta Občine Polzela

Puconci

4470. Pravila za izvolitev predstavnikov Občine Puconci v volilno telo za volitve člana državnega sveta ter za določitev kandidata za člana državnega sveta

Slovenske Konjice

4471. Odlok o uporabi sredstev rezervnega sklada Občine Slovenske Konjice v letu 2007
4472. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Sveti Jurij ob Ščavnici

4473. Sklep o določitvi ekonomske cene programov predšolske vzgoje in plačila staršev v vrtcu Sonček

Šempeter-Vrtojba

4474. Sklep o nadaljevanju postopka priprave lokacijskega načrta Caufovo v Vrtojbi
4475. Sklep o pričetku priprave Občinskega prostorskega načrta Občine Šempeter - Vrtojba

Šentrupert

4476. Pravilnik o podeljevanju štipendij Občine Šentrupert

Šmarješke Toplice

4477. Sklep o določitvi cene najema mrliške vežice v Občini Šmarješke Toplice

Tabor

4486. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Tabor za leto 2007

Tišina

4478. Pravila za izvolitev predstavnikov Občine Tišina v volilno telo za volitve člana državnega sveta ter za določitev kandidata za člana državnega sveta

Vitanje

4479. Sklep o pripravi Občinskega prostorskega načrta Občine Vitanje

Zagorje ob Savi

4480. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za proizvodno-obrtno cono v Kisovcu
4481. Sklep o javni razgrnitvi osnutka Odloka občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje »Gostišča KUM v Zagorju ob Savi«

Zreče

4487. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Zreče za leto 2007

Žalec

4482. Pravilnik o štipendiranju v Občini Žalec

Žužemberk

4483. Pravilnik o dodeljevanju sredstev iz naslova finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Žužemberk za programsko obdobje 2007–2013
4484. Etični kodeks izvoljenih predstavnikov Občine Žužemberk

POPRAVKI

4488. Tehnični popravek Odloka o občinskem lokacijskem načrtu območja Pl 8 – Planina vzhod

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave po Zakonu o elektronskih komunikacijah

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Sodni register, vpisi po Zakonu o gospodarskih družbah

Preklici

AAA Zlata odličnost