Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2007 z dne 5. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2007 z dne 5. 10. 2007

Kazalo

4479. Sklep o pripravi Občinskega prostorskega načrta Občine Vitanje, stran 12128.

Na podlagi 46. in 98. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt; Uradni list RS, št. 33/07) ter na podlagi 30. člena Statuta Občine Vitanje (Uradni list RS, št. 116/06) je župan Občine Vitanje sprejel
S K L E P
o pripravi Občinskega prostorskega načrta Občine Vitanje
1. Ocena stanja in razlogi za pripravo Občinskega prostorskega načrta Občine Vitanje
Dne 28. 4. 2005 je začel veljati Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt; Uradni list RS, št. 33/07), s katerim se razveljavlja Zakon o urejanju prostora (ZUreP-1; Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popravek in 58/03 – ZZK-1) v delih, ki se nanašajo na prostorsko načrtovanje. ZPNačrt vpliva na postopek priprave in sprejemanja Strategije prostorskega razvoja in Prostorskega reda Občine Vitanje, za katerega je bil Program priprave objavljen v Uradnem listu RS, št. 102/06 z datumom 5. 10. 2006 (Program priprave po ZureP-1).
S tem sklepom se, ob upoštevanju 46. člena ZPNačrt-a ter ugotovljenega stanja pri pripravi občinskih prostorskih aktov na osnovi prej navedenega Programa priprave po ZUreP-1, ugotavlja in določa:
– ocena stanja in razlogi za pripravo prostorskega načrta (OPN) in določitev vrste in območja prostorskega načrta;
– način pridobitve strokovnih rešitev;
– nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovanje prostorske ureditve iz njihove pristojnosti;
– roki za pripravo OPN in njegovih posameznih faz.
1.1 Ugotovitve stanja pri pripravi občinskih prostorskih aktov na osnovi programa priprave po ZUreP-1
1.2.1 Do sprejetja tega sklepa so bile pri pripravi občinskih prostorskih aktov Občine Vitanje po ZUreP-1 opravljene naslednje aktivnosti:
+------+-----------------------+-------------+---------------+
| Zap. |    Aktivnost    |  Datum  | Objavljeno/ |
| št. |            |       |  obveščeni  |
+------+-----------------------+-------------+---------------+
|1.  |Obvestilo o nameri   |13. 12. 2006 |RS,      |
|   |priprave Strategije  |       |Ministrstvo za |
|   |prostorskega razvoja  |       |okolje in   |
|   |Občine (CPVO)     |       |prostor    |
+------+-----------------------+-------------+---------------+
|2.  |Odločba št. 35409-   |26. 1. 2007 |Občina Vitanje |
|   |351/2006 z datumom 17. |       |        |
|   |1. 2007 (CPVO je    |       |        |
|   |potrebno izvesti)   |       |        |
+------+-----------------------+-------------+---------------+
|3.  |Poziv k oddaji     |14. 8. 2006 |– Novice    |
|   |razvojnih pobud k   |       |– spletna   |
|   |Strategiji       |       |stran Občine  |
|   |prostorskega razvoja  |       |– oglasna   |
|   |ter pobud za spremembo |       |deska Občine  |
|   |rabe zemljišč v    |       |        |
|   |Prostorskem redu    |       |        |
|   |Občine Vitanje     |       |        |
+------+-----------------------+-------------+---------------+
|4.  |Prva prostorska    |13. 9. 2006 |– Novice    |
|   |konferenca za     |       |– nosilci   |
|   |Strategijo       |       |urejanja    |
|   |prostorskega razvoja  |       |prostora    |
|   |občine in Prostorski  |       |        |
|   |red občine Vitanje   |       |        |
+------+-----------------------+-------------+---------------+
|5.  |Program priprave    |5. 10. 2006 |Uradni list  |
|   |Strategije       |       |RS, št. 102/06 |
|   |prostorskega razvoja  |       |        |
|   |in Prostorskega reda  |       |        |
|   |Občine Vitanje     |       |        |
+------+-----------------------+-------------+---------------+
|6.  |Pridobitev smernic in |vloge:    |– 22 nosilcev |
|   |strokovnih podlag   |15. 1. 2007 |urejanja    |
|   |nosilcev za Strategijo |       |prostora    |
|   |in Red         |       |– 8 drugih   |
|   |            |       |sodelujočih  |
+------+-----------------------+-------------+---------------+
|   |            |podane    |– 16 nosilcev |
|   |            |smernice do |urejanja    |
|   |            |10. 9. 2007 |prostora    |
|   |            |       |– 6 drugih   |
|   |            |       |sodelujočih  |
+------+-----------------------+-------------+---------------+
1.2.2 Do sprejetja tega sklepa so bile pri pripravi občinskih prostorskih aktov Občine Vitanje po ZUreP-1 izdelane naslednje strokovne podlage (SP) ter opravljeno delo:
– SP Analiza stanja in teženj v prostoru Občine Vitanje (v pripravi).
– SP izhodišča in cilji prostorskega razvoja Občine Vitanje.
– Izdelava kriterijev za odločanje o pobudah za spremembo rabe (poselitev z možnostmi osnovne komunalne opreme, varovanja in omejitve v prostoru).
– Izdelava popisnih listov za 55 pobud za spremembo rabe z oceno možnosti nadaljnje obravnave pobud glede na izbrane kriterije; opravljeno je bilo svetovanje 35 pobudnikom za nadaljevanje obravnave njihovih pobud.
– Oblikovanje in utemeljitev posameznih pobud za spremembo rabe v sklopu izdelave Elaborata (SP) za poselitev (v pripravi).
– SP s področja kmetijstva (v pripravi).
1.2 Ugotovitve stanja in uskladitve pri pripravi občinskih prostorskih aktov glede na določila novega ZPNačrt.
1.3.1 Glede na to, da še ni bila izvedena javna razgrnitev občinskih prostorskih aktov Občine Vitanje po ZureP-1, se skladno z določili prvega in drugega odstavka 89. člena ZPNačrt-a, postopki za sprejem prostorskih aktov nadaljujejo in končajo po določbah ZPNačrt-a kot Občinski prostorski načrt Občine Vitanje (OPN Občine Vitanje).
1.3.2 OPN Občine Vitanje, ki bo pripravljen za celotno območje občine Vitanje, bo skladno z 39. členom ZPNačrt-a vseboval:
Strateški del OPN:
– izhodišča in cilji ter zasnova prostorskega razvoja občine;
– usmeritve za razvoj poselitve in za celovito prenovo, usmeritve za razvoj v krajini, za določitev namenske rabe zemljišč in prostorskih izvedbenih pogojev ter zasnovo javne infrastrukture lokalnega pomena;
– območja naselij vključno z območji razpršene gradnje, ki so z njimi prostorsko povezana;
– območja razpršene poselitve.
Izvedbeni del OPN po posameznih enotah urejanja prostora, ki bo določal:
– območja namenske rabe prostora;
– prostorske izvedbene pogoje;
– območja, za katera se pripravijo občinski podrobni načrti (OPPN).
1.3.3 Občina Vitanje bo pri vsebini, obliki in načinu priprave OPN ter pri pogojih za določitev območij sanacij razpršene gradnje in območij za razvoj in širitev naselij, upoštevala podzakonske predpise iz 39. in 112. člena ZPNačrta-a.
1.3.4 Na osnovi odločbe št. 35409-351/2006 z datumom 17. 1. 2007, ki jo je izdalo Ministrstvo za okolje in prostor, ter ob upoštevanju določil 16. in 47. člena ZPNačrt-a, bo postopek celovite presoje vplivov OPN Občine Vitanje vključen v postopek priprave in sprejemanja OPN Občine Vitanje. Občina Vitanje bo zagotovila izdelavo Okoljskega poročila skladno za zahtevami ZPNačrt-a in zakona, ki ureja varstvo okolja.
1.3.5 Predmet in programska izhodišča za pripravo OPN Občine Vitanje ostajajo enaka kot so opredeljena v tč. 2.1 »Predmet strategije in reda Občine Vitanje« ter v prvem in drugem odstavku tč. 2.2 »Programska izhodišča« iz Programa priprave po ZUreP-1.
2. Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne rešitve se pridobijo v skladu z ZPNačrt-om ter podzakonskimi predpisi do tiste stopnje natančnosti, ki omogočajo odločitve na strateškem in izvedbenem nivoju.
Za pripravo OPN Občine Vitanje se smiselno uporabijo že izdelane študije in analize, ki so vezane na usmerjanje prostorskega razvoja. Pripravljavec OPN Občine Vitanje v sodelovanju z izdelovalcem poskrbi za pripravo oziroma pridobitev strokovnih podlag, ki morajo vsebovati analize stanja in možnosti ter podati strokovne rešitve prostorskega razvoja glede na:
– analizo razvojnih možnosti za posamezne dejavnosti v prostoru;
– poselitev (omrežje naselij, poselitvena območja, usmeritve in kriterije za razvoj ter urejanje naselij);
– zasnovo komunalne infrastrukture s pogoji za komunalno opremljanje;
– izhodišča za organizacijo družbene javne infrastrukture.
Kot podlaga za vsebino strateškega in izvedbenega dela OPN Občine Vitanje se pripravi Urbanistični načrt za območje občinskega središča Vitanje.
Izdelajo se lahko tudi druge analize prostora in podrobnejše strokovne podlage, za katere se v postopku priprave OPN Občine Vitanje ugotovi, da so pomembne za kvalitetno pripravo.
Geodetske podlage (M 1:50000 in M 1:25000 ter M 1:5000) za potrebe izdelave OPN Občine Vitanje zagotovi pripravljavec in jih posreduje izdelovalcu.
3. Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovanje prostorske ureditve iz njihove pristojnosti
Nosilci urejanja prostora, ki so že podali smernice za načrtovanje prostorskih ureditev iz njihove pristojnosti, so bili določeni v tč. 3.2 »Nosilci urejanja prostora« iz Programa priprave po ZUreP-1 in se smiselno upoštevajo pri nadaljevanju priprave OPN Občine Vitanje.
Določila iz tč. 3. »Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki sodelujejo pri pripravi Strategije in Prostorskega reda Občine Zreče« (pripravljavec, projektni svet, nosilci urejanja prostora, izdelovalec) iz Programa priprave po ZUreP-1, se smiselno upoštevajo pri pripravi OPN Občine Vitanje.
4. Roki za pripravo prostorskega načrta in njegovih posameznih faz
Priprava OPN Občine Vitanje (OPN) se bo po sprejetju tega sklepa nadaljevala in zaključila po naslednjem terminskem planu:
– izdelava strokovnih podlag za OPN: september 2007 – sredina februarja 2008;
– priprava delovnega dopolnjenega osnutka OPN: sredina februarja 2008;
– usklajevanje delovnega dopolnjenega osnutka OPN z najpomembnejšimi nosilci urejanja prostora: marec – april 2008;
– potrditev delovnega dopolnjenega osnutka OPN: začetek maja 2008;
– izdelava dopolnjenega osnutka OPN: konec maja 2008;
– priprava okoljskega poročila (OP): oktober – april 2008;
– pridobitev mnenja MOP o ustreznosti OP in dopolnjenega osnutka OPN: junij – julij 2008;
– javna razgrnitev in javna obravnava dopolnjenega osnutka OPN: avgust – september 2008;
– stališča do pripomb in predlogov: konec septembra 2008;
– priprava predloga OPN: konec začetek oktobra 2008;
– predložitev predloga OPN na MOP: sredina oktobra 2008;
– pridobivanje mnenj nosilcev urejanja prostora k predlogu OPN (v pristojnosti MOP): oktober – november 2008;
– izdaja sklepa o potrditvi OPN ter izdaja potrdila, da so vplivi izvedbe OPN na okolje sprejemljivi (v pristojnosti MOP): začetek decembra 2008;
– prva obravnava predloga OPN na Občinskem svetu: december 2008;
– druga obravnava predloga OPN na Občinskem svetu: januar 2009;
– objava odloka o OPN: konec januarja 2009.
Št. 3500-07/2006-023
Vitanje, dne 24. septembra 2007
Župan
Občine Vitanje
Slavko Vetrih l.r.

AAA Zlata odličnost