Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2007 z dne 5. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2007 z dne 5. 10. 2007

Kazalo

4459. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Log - Dragomer, stran 12088.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94 – Odl. US, 8/96, 18/98 – Odl. US, 36/00 in 127/06), 40 in 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, ZOFVI-UPB5) in 16. člena Statuta Občine Log - Dragomer (Uradni list RS, št. 33/07) je Občinski svet Občine Log - Dragomer na 5. izredni seji dne 26. 9. 2007 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Log - Dragomer
1. člen
V 2. členu Odloka o preoblikovanju javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Log - Dragomer (Uradni list RS, št. 65/07) se doda besedilo:
»Zavod ima podružnico Bevke, ki deluje na naslovu:
Bevke 13, Log pri Brezovici.«
2. člen
Prvemu odstavku 11. člena se dodata tretja in četrta alinea, ki se glasita:
»– izvajanje dodatnih dejavnosti v šoli,
– bivanje v naravi (letovanje, zimovanje, tabori …).«
3. člen
V drugem odstavku 14. člena se spremenita druga in tretja alinea, ki se glasita pravilno:
»– trije predstavniki delavcev zavoda (predstavnik matične šole, predstavnik podružnice Bevke, predstavnik vrtca),
»– trije predstavniki staršev (predstavnik matične šole, predstavnik podružnice Bevke, predstavnik staršev vrtca).
4. člen
Črta se 22. člen.
23. in 24. člen se preštevilčita v 22. in 23. člen.
5. člen
Prvi odstavek 25. člena se preštevilči v 24. člen in se spremeni tako, da se glasi:
»Zavod ima pomočnika ravnatelja v osnovni šoli in pomočnika ravnatelja v vrtcu.«
6. člen
26. do 27. člen se preštevilčita v 25. do 26. člen.
7. člen
Doda se nov 27. člen, ki se glasi:
»Ravnatelj v skladu z zakonom imenuje vodjo podružnične šole, ki opravlja naslednje naloge:
– organizira in vodi delo podružnične šole,
– predlaga ravnatelju program razvoja podružnične šole,
– predlaga nadstandardne programe,
– skrbi za sodelovanje podružnične šole z učenci in njihovimi starši,
– obvešča starše o delu podružnične šole,
– opravlja druge naloge, za katere ga pisno pooblasti ravnatelj.«
8. člen
V tretjem odstavku 33. člena se šesta alinea dopolni tako, da se glasi:
»– voli predstavnike staršev v svet zavoda.«
9. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 600-1/2007
Dragomer, dne 26. septembra 2007
Župan
Občine Log - Dragomer
Mladen Sumina l.r.

AAA Zlata odličnost