Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2007 z dne 5. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2007 z dne 5. 10. 2007

Kazalo

Št. 63/07 Ob-27128/07 , Stran 6714
Na podlagi 82. člena Zakona o javnih uslužbencih – uradno prečiščeno besedilo (ZJU-UPB3) (Ur. l. RS, št. 63/07), objavlja Občina Pesnica javni natečaj za položajno delovno mesto: direktor občinske uprave (m/ž). Kandidati morajo izpolnjevati naslednje pogoje: – imeti univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem družboslovne smeri, – najmanj 6 let delovnih izkušenj, – znanje uradnega jezika, – državljanstvo Republike Slovenije, – ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – zoper nje ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe. Delovno področje: organiziranje in vodenje občinske uprave in opravljanje drugih najzahtevnejših upravnih in strokovnih nalog. Prijava mora vsebovati naslednje: 1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena, 2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih izkušenj, 3. izjavo kandidata, da: – je državljan Republike Slovenije, – ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, 4. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Občini Pesnica pridobitev podatkov iz uradne evidence. Pisna prijava naj vsebuje tudi kratek življenjepis in navedbo o tem, katera druga znanja in veščine je kandidat poleg formalne izobrazbe pridobil (to uvrstite med merila natečajne komisije). Izbranemu kandidatu se bodo pravice določile glede na uradniški naziv »podsekretar«. Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas (5 let) s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Občine Pesnica, na naslovu Pesnica pri Mariboru 39a, Pesnica pri Mariboru. Kandidat naj vloži prijavo v pisni ali elektronski obliki. Prijave v pisni obliki kandidati pošljejo v zaprti ovojnici z označbo: »Prijava na javni natečaj – direktor občinske uprave« na naslov: Občina Pesnica, Pesnica pri Mariboru 39a, 2211 Pesnica pri Mariboru, in sicer v roku 8 dni po objavi v Uradnem listu RS in na spletni strani Ministrstva za javno upravo. Za pisno obliko prijave se šteje tudi v obliki, poslani na elektronski naslov: obcina.pesnica@pesnica.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Informacije o izvedbi javnega natečaja daje: Irena Ribič Hlebec (tel. 02/654-23-10).

AAA Zlata odličnost