Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2007 z dne 5. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2007 z dne 5. 10. 2007

Kazalo

4455. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Litija za leto 2006, stran 12086.

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B), 57. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo) in 16. člena Statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 18/04, 33/06 in 139/06) je Občinski svet Občine Litija na 10. seji dne 25. 9. 2007 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Litija za leto 2006
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Občine Litija za leto 2006, ki zajema predvidene in dosežene prihodke in druge prejemke, predvidene in dosežene odhodke ter druge izdatke proračuna Občine Litija, predvideno in doseženo izvršitev računa finančnih terjatev in naložb, predvideno in doseženo izvršitev računa financiranja in sredstva rezerv ter premoženjsko bilanco Občine Litija na dan 31. decembra 2006.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Litija za leto 2006 izkazuje v tolarjih:
+--------------------------------------+-----------------------+
|A. bilanca prihodkov in odhodkov   |            |
+--------------------------------------+-----------------------+
|I. prihodki              |     2.458.699.931|
+--------------------------------------+-----------------------+
|II. odhodki              |     2.490.343.216|
+--------------------------------------+-----------------------+
|III. proračunski presežek       |      –31.643.285|
+--------------------------------------+-----------------------+
|B. račun finančnih terjatev in naložb |            |
+--------------------------------------+-----------------------+
|IV. prejeta vračila danih posojil in |       6.241.727|
|prodaja kapitalskih deležev      |            |
+--------------------------------------+-----------------------+
|V. dana posojila in povečanje     |           0|
|kapitalskih deležev          |            |
+--------------------------------------+-----------------------+
|VI. prejeta minus dana posojila in  |       6.241.727|
|spremembe kapitalskih deležev     |            |
+--------------------------------------+-----------------------+
|C. račun financiranja         |            |
+--------------------------------------+-----------------------+
|VII. zadolževanje           |           0|
+--------------------------------------+-----------------------+
|VIII. odplačila dolga         |       19.988.593|
+--------------------------------------+-----------------------+
|IX. sprememba stanja sredstev na   |      –45.390.151|
|računu                |            |
+--------------------------------------+-----------------------+
|X. neto zadolzevanje         |      –19.988.593|
+--------------------------------------+-----------------------+
|XI. neto financiranje         |       31.643.285|
+--------------------------------------+-----------------------+
|XII. stanje sredstev na računih na  |      348.131.474|
|dan 31. 12. 2006           |            |
+--------------------------------------+-----------------------+
|D. bilanca sredstev rezerv      |            |
+--------------------------------------+-----------------------+
|I. prihodki              |       41.185.193|
+--------------------------------------+-----------------------+
|II. odhodki              |       19.077.849|
+--------------------------------------+-----------------------+
|III. presežek             |       22.107.344|
+--------------------------------------+-----------------------+
|E. premoženjska bilanca        |            |
+--------------------------------------+-----------------------+
|– sredstva:              |  8.080.638 tisoč SIT|
+--------------------------------------+-----------------------+
|– obveznosti in lastni viri:     |  8.080.638 tisoč SIT|
+--------------------------------------+-----------------------+
3. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb, račun financiranja, bilanca sredstev rezerv in premoženjska bilanca so sestavni del tega odloka.
4. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-4/2006
Litija, dne 25. septembra 2007
Župan
Občine Litija
Franci Rokavec l.r.

AAA Zlata odličnost