Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2007 z dne 5. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2007 z dne 5. 10. 2007

Kazalo

4473. Sklep o določitvi ekonomske cene programov predšolske vzgoje in plačila staršev v vrtcu Sonček, stran 12121.

Na podlagi 30., 31. in 32. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB), 3. in 7. člena Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 129/06), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05 in 120/05) in 15. člena Statuta Občine Sv. Jurij ob Ščavnici (Uradni list RS, št. 29/00) je Občinski svet Občine Sv. Jurij ob Ščavnici na 8. redni seji dne 27. 9. 2007 sprejel
S K L E P
o določitvi ekonomske cene programov predšolske vzgoje in plačila staršev v vrtcu Sonček
1. člen
V Vrtcu Sonček se določijo ekonomske cene v naslednji višini:
– Prva starostna skupina jaslični oddelek     428,19 EUR
(1–3 let)
– Druga starostna skupina (3–6 let),        326,61 EUR
celodnevni program
– Druga starostna skupina (3–6 let),       261,29 EUR.
poldnevni program
2. člen
Skupni stroški živil na otroka mesečno znašajo 14,95 EUR.
– Cena kosila mesečno            14,78 EUR
– Cena malice mesečno            0,17 EUR
– Dnevna odbitna postavka          0,71 EUR/dan.
3. člen
Za manjkajoče otroke do zakonsko določenega normativa v posameznem oddelku vrtca, se cena programa zniža za stroške živil. Tako znižana cena je podlaga za plačilo cene, ki jo krije lokalna skupnost zavezanka.
4. člen
Sredstva za delo specialnega pedagoga v vrtcu »Sonček« za otroke s posebnimi potrebami, se zagotavljajo v skladu z odločbo Ministrstva za šolstvo in šport, izven ekonomske cene.
5. člen
Za dnevne odsotnosti nad 3 dni, ne glede na vzrok odsotnosti, se staršem od plačila odšteje dnevna odbitna vrednost za živila, za toliko dni, kolikor je bil otrok odsoten. Starši morajo odsotnost otroka nad 3 dni sporočiti v vrtec. Dnevna postavka odsotnosti za en in dva dni se ne bosta odštevala od plačila.
6. člen
Starši otrok, za katere je Občina Sv. Jurij ob Ščavnici po veljavni zakonodaji dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje v vrtcu, lahko uveljavljajo rezervacijo. Rezervacijo lahko uveljavljajo za neprekinjeno odsotnost otroka najmanj 30 dni in so jo dolžni vrtcu pisno sporočiti najkasneje en teden pred prvim dnem odsotnosti otroka iz vrtca. Starši plačajo rezervacijo v višini 30% zneska, določenega z odločbo o višini plačila staršev.
Če otroka starši začasno izpišejo iz vrtca, pri ponovnem vpisu ni mogoče jamčiti prostega mesta v vrtcu oziroma je otrok razvrščen v odvisnosti od razpoložljivih kapacitet, pri čemer imajo prednost pri vpisu otroci, ki jih starši vpisujejo prvič.
7. člen
Starši lahko uveljavljajo rezervacijo tudi v primeru, ko gre za neprekinjeno odsotnost otroka nad 30 dni zaradi bolezni, vendar le na podlagi zdravniškega potrdila.
To določilo velja samo za starše, ki imajo skupaj z otrokom stalno prebivališče v Občini Sv. Jurij ob Ščavnici, za druge pa samo v pisnem soglasju z občino, plačnico razlike med ceno programa in plačilom staršev.
8. člen
Vrtcu Sonček se daje soglasje za uvedbo fleksibilnega normativa in s tem povečanje števila otrok za največ dva otroka v oddelkih prvega starostnega obdobja »jaslični oddelek« in v oddelkih drugega starostnega obdobja, od sprejema sklepa dalje.
9. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 9. 2007 dalje.
Št. 602-00052/2007
Sv. Jurij ob Ščavnici, dne 27. septembra 2007
Župan
Občine Sv. Jurij ob Ščavnici
Anton Slana l.r.

AAA Zlata odličnost