Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2007 z dne 5. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2007 z dne 5. 10. 2007

Kazalo

Ob-27115/07 , Stran 6713
Na podlagi 57. in 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju: ZJU) Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, Ravne na Koroškem, objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta: višji svetovalec projektni vodja. Za delovno mesto je določeno, da se naloge opravljajo v uradniških nazivih: višji svetovalec II in višji svetovalec I. Izbrani javni uslužbenec bo naloge opravljal v uradniškem nazivu višji svetovalec II. V besedilu objave uporabljeni izrazi, napisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške. Naloge delovnega mesta: – organiziranje medsebojnega sodelovanja in usklajevanja notranjih organizacijskih enot in sodelovanja z drugimi organi, – sodelovanje pri oblikovanju sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv, – samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in drugih zahtevnih gradiv, – vodenje in odločanje v zahtevnih upravnih postopkih, – vodenje najzahtevnejših upravnih postopkov – samostojno opravljanje drugih zahtevnejših nalog, – vodenje in sodelovanje v najzahtevnejših projektnih skupinah, – svetovanje županu, podžupanu in občinskemu svetu v zvezi z izvajanjem občinskih projektov, – organizacija in vodenje občinskih projektov, – vodenje priprave občinskih projektov za prijave na razpise države, posameznih ministrstev in EU, – druge naloge s področja dela oziroma pristojnosti občine. Poleg splošnih pogojev, določenih v Zakonu o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št. 42/02) ter pogojev, določenih v 88. členu ZJU, morajo kandidati izpolnjevati še naslednje posebne pogoje: – univerzitetna izobrazba ekonomske smeri; – najmanj pet let delovnih izkušenj, oziroma tretjino manj, če ima kandidat magisterij znanosti ali doktorat znanosti. Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja strokovne izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira. Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe. Drugi posebni pogoji: – državni izpit iz javne uprave, – strokovni izpit iz upravnega postopka, – znanje uradnega jezika. Skladno z 89. členom ZJU se na javni natečaj lahko prijavijo tudi osebe, ki nimajo opravljenega državnega izpita iz javne uprave oziroma strokovni izpit iz upravnega postopka, pod pogojem, da bodo v primeru izbire na razpisano delovno mesto, navedeni izpit opravili najkasneje v roku enega leta od sklenitve delovnega razmerja. Delo na prostem uradniškem delovnem mestu se opravlja v prostorih Občinske uprave Občine Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, Ravne na Koroškem in po potrebi na terenu. Prijava mora vsebovati: 1. krajši življenjepis ter da se navede poleg formalne izobrazbe tudi druga znanja in veščine; 2. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede strokovne izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila pridobljena; 3. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj (obvezno navesti: obdobje, v katerem je kandidat opravljal posamezna dela, kje jih je opravljal, kandidat naj natančno opiše kakšno vrsto dela je opravljal, stopnjo zahtevnosti del ter kakšen naziv je imel); 4. izjavo o znanju uradnega jezika; 5. izjavo glede državnega izpita iz javne uprave in strokovnega izpita iz upravnega postopka; 6. izjavo kandidata, da: – ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti; 7. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Občini Ravne na Koroškem pridobitev podatkov za potrebe tega javnega natečaja. V primeru, da kandidat ne soglaša, bo moral sam predložiti ustrezna dokazila. Vloge za prijavo na prosto delovno mesto lahko dobite v tajništvu Občine Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, Ravne na Koroškem ali na spletni strani Občine Ravne na Koroškem www.ravne.si. Kandidati naj pošljejo pisne prijave v zaprti ovojnici z oznako »javni natečaj za prosto delovno mesto Višji svetovalec z univ. izobrazbo ekonomske smeri«, na naslov: Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem, v roku petnajst dni po objavi tega javnega natečaja v Uradnem listu Republike Slovenije. Za dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja je odgovorna Vesna Kozlar. Nepopolne vloge ne bodo obravnavane. Izbirni postopek se opravi s kandidati, ki na podlagi predloženih dokazil izpolnjujejo natečajne pogoje. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v 15 dneh po opravljeni izbiri. Z izbranim kandidatom bo po dokončnosti sklepa o izbiri sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas s poskusnim delom 3 mesecev.

AAA Zlata odličnost