Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2007 z dne 5. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2007 z dne 5. 10. 2007

Kazalo

4449. Ugotovitveni sklep o stanju postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za ureditev trgovsko poslovne cone »Slavček«, stran 12077.

Na podlagi 97. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt; Uradni list RS, št. 33/07) ter na podlagi 42. člena Statuta Mestne občine Koper Uradne objave, št. 40/2000, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05 in 67/06) je župan sprejel
U G O T O V I T V E N I S K L E P
o stanju postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za ureditev trgovsko poslovne cone »Slavček« (nadaljevanje priprave OLN „Slavček”)
1. Ocena stanja pri pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta za prostorsko ureditev trgovsko poslovne cone Slavček
1.1 Temeljne ugotovitve
Dne 28. 4. 2007 je začel veljati Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt; Uradni list RS, št. 33/07), s katerim se razveljavlja Zakon o urejanju prostora (ZUreP-1; Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popravek in 58/03 – ZZK-1) v delu, ki se nanaša na prostorsko načrtovanje.
– Z dnem 28. 4. 2007 je začel veljati Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt – Uradni list RS, št. 33/07).
– Priprava prostorskega akta, ki je bila začeta skladno z Zakonom o urejanju prostora (ZUreP-1) se nadaljuje skladno z 98. členom ZPNačrt.
– Ker v postopku še ni bila izvedena javna razgrnitev akta se bo postopek nadaljeval po postopku za sprejem občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN).
1.2 Ocena stanja
– Postopek priprave predmetnega OPPN se je pričel s Programom priprave za spremembe in dopolnitve ZN »Ob Slavčku« in dopolnitev in sprememba programa priprave s Programom priprave lokacijskega načrta za prostorsko ureditev trgovsko poslovne cone »Slavček«, ki sta ga na podlagi takrat veljavnega Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03 – ZZK-1) sprejel župan Mestne občine Koper.
– Naziv prostorskega akta je bil Lokacijski načrt »Slavček«.
– Konec aprila 2007 je v veljavo stopil ZPNačrt, ki v Prehodnih in končnih določbah (98. člen) določa, da se postopki priprave občinskih prostorskih aktov, ki so se začeli na podlagi določb ZUreP-1 in pred uveljavitvijo novega zakona (ZPNačrt) še niso bili javno razgrnjeni, nadaljujejo in končajo po določbah novega zakona kot občinski podrobni prostorski načrti.
– Ministrstvo za okolje in prostor je z odločbo št. 35409-42/2007 z dne 10. 4. 2007 odločilo, da v postopku priprave in sprejemanja Občinskega lokacijskega načrta za gradnjo za prostorsko ureditev trgovsko poslovne cone »Slavček« celovite presoje vplivov na okolje (CPVO) je potrebno izvesti.
– Dne 25. 7. 2005 je Mestna Občina Koper v skladu z 28. členom ZureP-1 sklicala prvo prostorsko konferenco z namenom, da se pridobijo in uskladijo priporočila, usmeritve in legitimni interesi lokalne skupnosti, gospodarstva in interesnih združenj ter organizirane javnosti glede priprave prostorskega akta oziroma predvidene prostorske ureditve.
– Na podlagi zakonskih določil in utemeljenih priporočil iz prostorske konference je župan Mestne občine Koper sprejel Program priprave za spremembe in dopolnitve ZN »Ob Slavčku« (Uradni list RS, št. 97/05 z dne 4. 11. 2005) in z dopolnitvijo in spremembo programa priprave preimenovali v lokacijskega načrta »Slavček« (Uradni list RS, št. 18/07 z dne 28. 2. 2007)
– V skladu z ZUreP-1 so bile do sedaj v postopku priprave OPPN izvedene naslednje aktivnosti:
– pridobljena je bila odločbe, da CPVO je potrebno izvesti (16. 6. 2006),
– izvedena je bila prva prostorska konferenca (25. 7. 2005),
– objavljen je bil Program priprave (Uradni list RS, št. 97/05 in 18/07),
– pridobljene so bile smernice nosilcev urejanja prostora (november 2005) in dopolnitev smernic marec 2007),
– izdelan je bil osnutek predloga OPPN (september 2007).
– Na podlagi navedenih uradnih dejanj je postopek priprave prostorskega akta v fazi dopolnjenega osnutka.
2. Način pridobitve strokovnih rešitev
Kot način pridobitve strokovnih rešitev ostaja v veljavi 4. točka Programa priprave LN po ZUreP-1.
3. Roki za pripravo OPPN
+-----------------------------------------+--------------------+
|Faza                   |Termin       |
+-----------------------------------------+--------------------+
|Pobuda o pripravi LN           |April 2005     |
+-----------------------------------------+--------------------+
|Sprejem programa priprave        |November 2005 in  |
|                     |februar 2007    |
+-----------------------------------------+--------------------+
|1. prostorska konferenca         |Julij 2005     |
+-----------------------------------------+--------------------+
|Pridobitev smernic nosilcev urejanja   |September 2005 in  |
|prostora in dopolnitev smernic      |marec 2007     |
+-----------------------------------------+--------------------+
|Oblikovanje dopolnjenega osnutka     |April 2007     |
+-----------------------------------------+--------------------+
|Priprava dopolnjenega osnutka OPPN    |          |
+-----------------------------------------+--------------------+
|– Izdelava okoljskega poročila      |September 2007   |
+-----------------------------------------+--------------------+
|– Izdelava dopolnjenega osnutka OPPN   |September 2007   |
+-----------------------------------------+--------------------+
+-------------------------------------------------------------+
| Sprejem Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) 13. 4. |
|              2007               |
+-------------------------------------------------------------+
+-------------------------------------------+------------------+
|Priprava dopolnjenega osnutka OPPN     |         |
+-------------------------------------------+------------------+
|– Preverba kakovosti izdelanega okoljskega |15 dni      |
|poročila                  |         |
+-------------------------------------------+------------------+
|Sprejem Sklepa o pričetku priprave OPPN  |September 2007  |
|oziroma Sklepa o ugotovitvi stanja OPPN  |         |
+-------------------------------------------+------------------+
|Sodelovanje javnosti            |         |
+-------------------------------------------+------------------+
|– Obvestilo javnosti o javni razgrnitvi  |7 dni       |
+-------------------------------------------+------------------+
|– Javna razgrnitev in javna obravnava OPPN |30 dni      |
|in okoljskega poročila           |         |
+-------------------------------------------+------------------+
|Priprava predloga OPPN           |         |
+-------------------------------------------+------------------+
|– Stališča do pripomb iz javne razgrnitve, |15 dni      |
|objava stališč in seznanitev lastnikov   |         |
|zemljišč                  |         |
+-------------------------------------------+------------------+
|– Izdelava predloga z upoštevanjem stališč |15 dni      |
|do pripomb                 |         |
+-------------------------------------------+------------------+
|Mnenje nosilcev urejanja prostora NUP   |60 dni      |
+-------------------------------------------+------------------+
|Vloga za mnenje              |         |
+-------------------------------------------+------------------+
|Pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora|30 dni      |
|(NUP)                   |         |
+-------------------------------------------+------------------+
|Opredelitev NUP o sprejemljivosti vplivov |60 dni      |
|OPPN s stališča pristojnosti        |         |
+-------------------------------------------+------------------+
|– Sklep o sprejemljivosti vplivov izvedbe |         |
|OPPN                    |         |
+-------------------------------------------+------------------+
|Izdelava usklajenega predloga       |         |
+-------------------------------------------+------------------+
|Sprejem odloka in objava          |Januar–februar  |
|                      |2008       |
+-------------------------------------------+------------------+
4. Navedba nosilcev urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovano prostorsko ureditev skupnega pomena
Nosilci urejanja prostora, ki pripravijo smernice in strokovne podlage za OPPN so ministrstva in njihovi organi v sestavi, ter nosilci javnih pooblastil, ki sodelujejo pri pripravi OPPN in so bili določeni s Programom priprave. Nosilci urejanja prostora so:
– Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, ARSO, Območna pisarna Koper, Pristaniška 12, Koper,
– Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Piran, Tartinijev trg 12, Piran,
– Zavod RS za varstvo kulturne dediščine, Trg bratstva 1, Piran,
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Kardeljeva ploščad 21, Ljubljana,
– državne ceste: Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, Ljubljana,
– Družba za avtoceste RS, Dunajska 7, 1000 Ljubljana,
– Rižanski vodovod, Koper, Ulica 15. maja 13, Koper,
– Komunala Koper, Ulica 15. maja 14, Koper,
– MO Koper, Urad za gospodarske javne službe in promet, Verdijeva 10, Koper,
– Telekom Slovenije, PE Koper, Kolodvorska 9, Koper,
– Elektro Primorska, PE Koper, Ulica 15. maja 15, Koper,
Smernice po ZUreP-1 so podali vsi navedeni nosilci urejanja prostora in nosilci javnih pooblastil.
5. Objava sklepa o začetku priprave OPPN
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, spletnih straneh Mestne občine Koper in začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-1/2007
Koper, dne 13. septembra 2007
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Ai sensi dell’articolo 97 della Legge sulla pianificazione territoriale (ZPNačrt; G.U. della RS, n. 33/07), in virtù dell’articolo 42 dello Statuto del Comune città di Capodistria, (Bollettino uff. n. 40/2000, 30/01, 29/03 e la G.U. della RS, n. 90/05 e 67/06), il sindaco ha accolto la
D E L I B E R A R I C O G N I T I V A
relativa allo stato di avanzamento del piano regolatore particolareggiato comunale della zona commerciale e direzionale »Slavček« (proseguimento della procedura di predisposizione del PS riferito alla zona commerciale e direzionale »Slavček«)
1. Stato di avanzamento del piano regolatore particolareggiato comunale della zona commerciale e direzionale »Slavček«
1.1 Riscontri fondamentali
In data del 28. 4. 2007 è entrata in vigore la Legge sulla pianificazione territoriale (ZPNačrt, G.U. della RS, n. 33/07), in seguito alla quale è stata invalidata la legge che fino ad allora disciplinava tale settore (ZUreP-1, G.U. della RS, n. 110/02, 8/03 – rettifica, e 58/03 – ZZK-1), nella parte riguardante la pianificazione territoriale.
– In data del 28. 4. 2007 è entrata in vigore la Legge sulla pianificazione territoriale (ZPNačrt – G.U. della RS, n. 33/07).
– Predisposizione dello strumento urbanistico, avviata secondo la legge precedente (ZUreP-1), prosegue in armonia con l’articolo 98 della nuova legge ossia la ZPNačrt.
– Visto che l’esposizione al pubblico non ha ancora avuto luogo, il proseguimento della procedura si svolgerà secondo le disposizioni previste per l’adozione del piano regolatore particolareggiato comunale (PRPC).
1.2 Stato di cose presenti
– La procedura di elaborazione del piano in oggetto è stata avviata con il Programma di predisposizione delle modifiche ed integrazioni al piano di sito riferito alla zona direzionale e commerciale » Slavček «, e con il programma di predisposizione del piano di sito riguardante la pianificazione territoriale della zona commerciale e direzionale »Slavček«, entrambi accolti dal Sindaco del Comune città di Capodistria in virtù della legge allora in vigore (G. U. della RS, n. 110/02, 8/03 – rettifica, e 58/03 – ZZK-1).
– Lo strumento urbanistico è stato denominato Piano di sito riferito alla zona commerciale e direzionale »Slavček«.
– Alla fine di aprile del 2007 è divenuta operativa la Legge sulla pianificazione territoriale (ZPNačrt) nelle cui disposizioni transitorie e finali (articolo 98) è previsto il proseguimento ed il perfezionamento delle procedure di predisposizione degli atti territoriali comunali, avviate secondo la legge precedente, in applicazione della nuova legge e sotto forma di piani particolareggiati comunali, purchè previa entrata in vigore di tale legge non abbia ancora avuto luogo l’esposizione al pubblico del detto piano.
– Con delibera n. 35409-42/2007 del 10. 4. 2007, il Ministero per l’ambiente ed il territorio ha disposto l’esclusione dall’obbligo della valutazione dell’impatto ambientale durante la procedura di predisposizione del Piano di sito comunale riferito alla zona commerciale e direzionale »Slavček«.
– In data del 25. 7. 2005, il Comune città di Capodistria, in attuazione dell’articolo 28 della ZUreP-1, ha convocato la prima conferenza dei servizi allo scopo di acquisire e concertare le raccomandazioni, gli indirizzi e gli interessi legittimi della comunità locale, del settore economico e delle associazioni d’interesse, come pure del pubblico interessato alla predisposizione dello strumento urbanistico ovvero della prevista sistemazione del territorio.
– In virtù delle disposizioni normative e nel rispetto delle raccomandazioni scaturite dalla conferenza dei servizi, il Sindaco del Comune città di Capodistria ha accolto il Programma di predisposizione del piano di sito finalizzato alla sistemazione della zona commerciale e direzionale » Presso Slavček «, (G.U. della RS, n. 97/2005 del 4. 11. 2005), seguite dalle modifiche ed integrazioni al programma di predisposizione, con le quali è stata modificata la denominazione in Piano di sito “Slavček” (Gazzetta ufficiale della RS, n. 18/2007 del 28. 2. 2007).
– In conformità della legge denominata “ZUreP-1” sono state svolte nell’ambito della procedura di predisposizione del PRPC le seguenti attività:
– Accoglimento della delibera circa l’esclusione dell’obbligo della valutazione dell’impatto ambientale (16. 6. 2006),
– Convocazione della prima conferenza dei servizi (25. 7. 2005),
– Pubblicazione del Programma di predisposizione (G. U. della RS, n. 97/2005 e 18/2007),
– Acquisizione delle direttrici da parte degli enti preposti alla pianificazione territoriale
(novembre 2005) e l’integrazione delle direttrici (marzo 2007),
– Stesura della bozza della proposta del PRPC (settembre 2007).
– In seguito ai succitati atti ufficiali la procedura di predisposizione dello strumento urbanistico è in fase di elaborazione della bozza integrata.
2. Procedura di acquisizione delle soluzioni tecniche
A tale proposito rimane in vigore il punto 4 del Programma di predisposizione del PS ai sensi della legge denominata “ZUreP-1”.
3. Fasi e tempi di predisposizione del PRPN
+------------------------------------------+-------------------+
|FASE                   |Termine previsto  |
+------------------------------------------+-------------------+
|Iniziativa per la predisposizione del PS |Aprile 2005    |
+------------------------------------------+-------------------+
|Approvazione del programma di       |Novembre 2005 e  |
|predisposizione              |febbraio 2007   |
+------------------------------------------+-------------------+
|1. conferenza dei servizi         |Luglio 2005    |
+------------------------------------------+-------------------+
|Acquisizione delle direttrici da parte  |Settembre 2005 e  |
|degli enti preposti alla pianificazione  |marzo 2007     |
|territoriale               |          |
+------------------------------------------+-------------------+
|- Stesura della bozza integrata del PRPC |Aprile 2006    |
|– Predisposizione di VIA         |Settembre 2007   |
|Elaborazione della bozza integrata del  |Settembre 2007   |
|PRPC                   |          |
+------------------------------------------+-------------------+
+-------------------------------------------------------------+
| Approvazione della Legge sulla pianificazione territoriale |
|          (ZPNačrt) 13. 4. 2007          |
+-------------------------------------------------------------+
+------------------------------------------+-------------------+
|Stesura della bozza del PRPC       |          |
+------------------------------------------+-------------------+
|– Verifica qualitativa di VIA       |15 giorni     |
+------------------------------------------+-------------------+
|Accoglimento della Delibera sull’avvio  |          |
|della predisposizione del PRPC ovvero   |Settembre 2007   |
|della Delibera sullo stato di avanzamento |          |
|del PRPC                 |          |
+------------------------------------------+-------------------+
|Partecipazione dei cittadini       |          |
+------------------------------------------+-------------------+
|– Avviso sull’esposizione pubblica    |7 giorni      |
+------------------------------------------+-------------------+
|– Esposizione al pubblico e dibattito   |30 giorni     |
|pubblico del PRPC e VIA          |          |
+------------------------------------------+-------------------+
|Elaborazione della bozza del PRPC     |          |
+------------------------------------------+-------------------+
|– Prese di posizione nei confronti delle |          |
|osservazioni scaturite dall’esposizione  |15 giorni     |
|al pubblico, pubblicazione delle medesime |          |
|ed comunicazione ai proprietari      |          |
|dei terreni                |          |
+------------------------------------------+-------------------+
|– Compilazione della proposta con il   |          |
|recepimento delle prese di posizione nei |15 giorni     |
|confronti delle osservazioni       |          |
+------------------------------------------+-------------------+
|Pareri degli enti preposti alla      |60 giorni     |
|pianificazione territoriale        |          |
+------------------------------------------+-------------------+
|Domanda di acquisizione del parere    |          |
+------------------------------------------+-------------------+
|Acquisizione dei pareri degli enti    |30 giorni     |
|preposti alla pianificazione territoriale |          |
+------------------------------------------+-------------------+
|Prese di posizione degli enti preposti  |          |
|alla pianificazione territoriale in    |60 giorni     |
|materia dell’accettabilita del PRPC per il|          |
|rispettivo settore di competenza     |          |
+------------------------------------------+-------------------+
|– Delibera sull’accettabilita dell’impatto|          |
|del PRPC                 |          |
+------------------------------------------+-------------------+
|Elaborazione della proposta integrata   |          |
+------------------------------------------+-------------------+
|Approvazione e pubblicazione del decreto |Gennaio–febbraio  |
|                     |2008        |
+------------------------------------------+-------------------+
4. Enti preposti alla sistemazione del territorio che forniscono le direttrici generali in materia dell’intervento nel territorio
Gli enti preposti alla sistemazione del territorio, cui si fa l’obbligo di fornire indirizzi ed approfondimenti tecnici per la predisposizione del PRPC, sono i ministeri ed i rispettivi organi interni, come pure altri soggetti investiti di pubblici poteri, partecipanti alla predisposizione del PRPC, individuati nel Programma di predisposizione. Si tratta dei seguenti enti:
– Ministero per l’ambiente, il territorio e l’energia, ARSO, Sede regionale di Capodistria, Strada del porto 12, Capodistria,
– Istituto nazionale per la protezione dei beni naturali, UO Pirano, Piazza Tartini 12, Pirano,
– Istituto nazionale per la tutela dei beni culturali, UE di Pirano, Piazza della Fratellanza 1, Pirano,
– Ministero della difesa, Ispettorato nazionale per la protezione da calamità naturali e da altri eventi calamitosi, Sede di Capodistria, Via Ferrara 5/b, Capodistria,
– Direzione della RS per le infrastrutture stradali, Tržaška 19, Ljubljana,
– Società per le autostrade della RS, Dunajska 7, 1000 Ljubljana,
– L’Acquedotto del Risano, Capodistria, Via 15 maggio 13,
– “Komunala Koper”, Via 15 maggio 4, Capodistria,
– L’Ufficio servizi pubblici economici e traffico del CC di Capodistria, Via Verdi 6, Capodistria,
– “Telekom Slovenije”, UO di Capodistria, Strada della Stazione 9, Capodistria,
– “Elektro Primorska”, UO di Capodistria, Via 15 maggio 15, Capodistria.
Le direttrici ai sensi della legge denominata “ZUreP-1” sono state fornite da tutti gli enti preposti alla pianificazione territoriale sopraelencati.
5. Pubblicazione della delibera sull’avvio della predisposizione del PRPC
La delibera sulla predisposizione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale e sul sito web del Comune città di Capodistria ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
N.: 3505-1/2007
Capodistria, 13. settembre 2007
Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.

AAA Zlata odličnost