Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2007 z dne 5. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2007 z dne 5. 10. 2007

Kazalo

4483. Pravilnik o dodeljevanju sredstev iz naslova finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Žužemberk za programsko obdobje 2007–2013, stran 12133.

Na podlagi 36. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 51/06 – UPB1) in 17. člena Statuta Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 37/99, 63/00, 93/00) je Občinski svet Občine Žužemberk na 7. seji dne 20. 9. 2007 sprejel
P R A V I L N I K
o dodeljevanju sredstev iz naslova finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Žužemberk za programsko obdobje 2007–2013
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina pravilnika)
(1) Ta pravilnik določa področje uporabe, pogoje ter vrste državnih pomoči za kmetijska gospodarstva v skladu z Uredbo komisije (ES) št. 1857/2006 z dne 15. 12. 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri državni pomoči za majhna in srednje velika podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo kmetijskih proizvodov, in spremembi Uredbe (ES) št. 70/2001 – skupinske izjeme (UL L št. 358, z dne 16. 12. 2006 str. 3–21), za primarno kmetijsko proizvodnjo in v skladu z Uredbo komisije (ES) št. 1998/2006 z dne 15. 12. 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri pomoči de minimis (UL L št. 379 z dne 28. 12. 2006 str. 5–10) – za investicije v dopolnilne in nekmetijske dejavnosti na kmetijah. Dopolnilne dejavnosti na kmetijah opredeljuje Uredba o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji (Uradni list RS, št. 61/05).
(2) Za majhna in srednja velika podjetja se po tem pravilniku štejejo podjetja skladno s Prilogo 1 Uredbe (ES) 70/ 2001 z dne 12. 1. 2001 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe ES pri pomoči za majhna in srednje velika podjetja (UL L št. 10 z dne 13. 1. 2001, str. 33 z vsemi spremembami).
(3) Prav tako se s tem pravilnikom določajo namen, upravičenci, pogoji in merila za dodelitev proračunskih sredstev za ukrepe, ki ne predstavljajo državno pomoč.
2. člen
(način zagotavljanja sredstev)
Sredstva za izvedbo ukrepov ohranjanja in razvoja kmetijstva v Občini Žužemberk se zagotovijo v proračunu občine. Višina sredstev se določi z odlokom o proračunu za tekoče leto.
3. člen
(oblika pomoči)
Sredstva za ukrepe po tem pravilniku se dodeljujejo kot nepovratna sredstva v določeni višini za posamezne namene v obliki donacij in v obliki subvencioniranih storitev.
4. člen
(izrazi)
Izrazi uporabljeni v tem pravilniku imajo naslednji pomen:
(1) »pomoč« pomeni vsak ukrep, ki izpolnjuje merila iz člena 87 (1) Pogodbe,
(2) »kmetijski proizvod« pomeni: proizvode iz seznama v Prilogi I pogodbe ES, razen ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva, zajetih v Uredbi Sveta (ES) št. 104/2000, proizvode, ki se uvrščajo v oznake KN 4502, 4503 in 4504 (plutasti izdelki), proizvode, ki posnemajo ali nadomeščajo mleko in mlečne proizvode, kakor je navedeno v členu 3(2) Uredbe EGS št. 1898/87;
(3) »predelava kmetijskih proizvodov« pomeni vsak postopek na kmetijskem proizvodu po katerem proizvod ostane kmetijski proizvod, razen dejavnosti na kmetijah za pripravo živalskega ali rastlinskega proizvoda za prvo prodajo;
(4) »trženje kmetijskih proizvodov« pomeni imeti na zalogi ali razstavljati z namenom prodaje, ponudbe za prodajo, dobave ali katerega koli drugega načina dajanja v promet razen prve prodaje primarnega proizvajalca prodajnemu posredniku ali predelovalcu in vsake dejavnosti priprave proizvoda za tako prvo prodajo; prodaja, ki jo opravi primarni proizvajalec končnemu potrošniku, se šteje za trženje, če se opravlja v ločenih, za to namenjenih prostorih;
(5) »mikropodjetje« pomeni podjetje, ki ima manj kot 10 zaposlenih in manj kot 2 milijona EUR letnega prometa;
(6) »kakovost proizvodov« je proizvod, ki izpolnjuje merila, določena v skladu s členom 32 Uredbe (ES) št. 1698/ 2005.
5. člen
(vrste pomoči)
Za uresničevanje ciljev ohranjanja in razvoja kmetijstva v občini se finančna sredstva usmerjajo preko sektorskih pravil za državne pomoči, ki imajo podlago v uredbah komisije (ES), navedenih v točki 1 tega pravilnika in omogočajo izvedbo naslednjih vrst pomoči oziroma ukrepov:
+-------------------------------------+------------------------+
|Pravila za državne pomoči v     |Vrste pomoči – ukrepi  |
|kmetijstvu              |            |
+-------------------------------------+------------------------+
|Skupinske izjeme v kmetijstvu (na  |UKREP 1: Investicije v |
|podlagi Uredbe komisije (ES) št.   |kmetijska gospodarstva |
|1857/2006 z dne 15. 12. 2006 o    |(4. člen)        |
|uporabi členov 87 in 88 Pogodbe ES  |UKREP 2: Varstvo    |
|pri državni pomoči za majhna in   |tradicionalne krajine in|
|srednje velika podjetja, ki se    |stavb (5. člen)     |
|ukvarjajo s proizvodnjo kmetijskih  |UKREP 3: Pomoč za    |
|proizvodov)             |plačilo         |
|                   |zavarovalnih premij (12.|
|                   |člen)          |
|                   |UKREP 4: Pomoč za    |
|                   |zaokrožitev zemljišč  |
|                   |(13. člen)       |
|                   |UKREP 5: Pomoč za    |
|                   |spodbujanje proizvodnje |
|                   |kakovostnih       |
|                   |kmetijskih proizvodov  |
|                   |(14. člen)       |
|                   |UKREP 6: Zagotavljanje |
|                   |tehnične podpore v   |
|                   |kmetijstvu       |
|                   |(15. člen)       |
+-------------------------------------+------------------------+
|De minimis pomoči (na podlagi Uredbe |UKREP 7: Investicije v |
|komisije (ES) št. 1998/2006 z dne  |dopolnilne dejavnosti na|
|15. 12. 2006 o uporabi členov 87 in |kmetijah        |
|88 Pogodbe ES pri pomoči de minimis) |(2. člen)        |
|                   |UKREP 8: Investicije v |
|                   |opravljanje storitev in |
|                   |trženje         |
|                   |proizvodov in storitev s|
|                   |kmetij         |
|                   |(2. člen)        |
+-------------------------------------+------------------------+
|Ostali ukrepi občine         |UKREP 9: Izvajanje   |
|                   |lokalne razvojne    |
|                   |strategije (Leader) (63.|
|                   |člen Uredbe Sveta (ES) |
|                   |št. 1698/2005 z dne 20. |
|                   |9. 2005)        |
|                   |UKREP 10: Štipendije  |
|                   |bodočih nosilcev kmetij |
+-------------------------------------+------------------------+
6. člen
(upravičenci do pomoči)
Upravičenci do pomoči so:
– pravne in fizične osebe, majhna in srednje velika podjetja, kot je opredeljeno v Prilogi I. državljani Republike Slovenije, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, imajo stalno prebivališče oziroma sedež v občini, so vpisani v register kmetijskih gospodarstev (MID) in imajo v lasti oziroma v zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju Občine Žužemberk,
– člani kmetijskega gospodinjstva, ki imajo stalno prebivališče na naslovu nosilca dejavnosti – na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano v register kmetijskih gospodarstev in ima sedež in kmetijske površine na območju občine,
– organizacije, ki so registrirane za opravljanje storitev na področju kmetijstva,
– registrirana stanovska in interesna združenja in zveze, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva, in prehrane na območju občine.
7. člen
(način, pogoji in merila za dodeljevanje pomoči)
(1) Državne pomoči se dodeljujejo upravičencem na podlagi izvedenega javnega razpisa, objavljenega v Uradnem listu RS, skladno s pogoji in po postopkih, določenih v tem pravilniku in javnem razpisu.
(2) V javnem razpisu se opredelijo posamezni ukrepi in višina razpoložljivi sredstev za posamezen ukrep kot to določa odlok o proračunu občine za tekoče leto.
8. člen
(javni razpis)
(1) Javni razpis mora vsebovati:
– predmet pomoči (vrsta ukrepa),
– namene za katere se dodeljujejo sredstva,
– znesek sredstev za posamezne namene,
– pogoje in merila za pridobitev sredstev,
– pogoje, ki jih mora prosilec izpolnjevati,
– navedbo dokumentacije, ki jo morajo upravičenci priložiti k vlogi,
– naslov, na katerega upravičenci vložijo vloge,
– rok za vložitev vlog,
– način reševanja vlog,
– rok, do katerega bodo prosilci obveščeni o izidu razpisa.
(2) Upravičenci uveljavljajo pravico do pomoči na podlagi vloge na javni razpis in prilog, ki so opredeljene v javnem razpisu.
(3) Strokovna komisija, ki jo imenuje župan, opravi pregled prispelih vlog in pripravi predlog prejemnikov sredstev.
9. člen
(dodelitev sredstev)
(1) O dodelitvi sredstev opravičencem po tem pravilniku odloča na predlog občinskega upravnega organa, pristojnega za kmetijstvo, direktor občinske uprave ali druga od direktorja pooblaščena oseba s sklepom. Upravičencem se izda sklep v višini odobrenih sredstev za posamezen ukrep.
(2) Zoper odločitev iz prejšnjega odstavka lahko upravičenec vloži pritožbo županu v roku 8 dni od prejema sklepa. Odločitev župana je dokončna.
(3) Medsebojne obveznosti med občino in prejemnikom pomoči se uredijo s pogodbo.
10. člen
(izplačila sredstev)
Upravičencem se sredstva iz proračuna občine izplačajo na podlagi zahtevka posameznega upravičenca. Zahtevek mora vsebovati naslednjo dokumentacijo:
– dokazila o plačilu obveznosti (originalni računi),
– poročilo o opravljenem delu.
II. UKREPI
SKUPINSKE IZJEME
11. člen
(Ukrepi v skladu z Uredbo komisije (ES) št. 1857/ 2006)
UKREP 1: Investicije v kmetijska gospodarstva
Namen ukrepa:
Namen ukrepa je posodabljanje in prestrukturiranje primarne kmetijske proizvodnje, dvig dodatne vrednosti in kakovosti v pridelavi, povečanje zaposlenosti v kmetijstvu in ohranjanje obdelanosti kmetijskih površin v občini.
Cilj ukrepa:
– zmanjšanje proizvodnih stroškov,
– izboljšanje ali preusmeritev proizvodnje,
– izboljšanje kakovosti,
– ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja, izboljšanje higienskih razmer.
Upravičeni stroški ukrepa:
– izdelava projektne dokumentacije, študije izvedljivosti,
– nakup strojev in opreme,
– agromelioracijska dela,
– postavitev večletnih nasadov: za nakup večletnega sadilnega materiala, pripravo zemljišča in postavitev opore ter ograje, postavitev proti točne zaščite (za trajne nasade nad 0,3 ha površine),
– nakup kmetijskih zemljišč do višine 10% upravičenih stroškov investicije, če je nakup zemljišča sestavni del celotne investicije.
Podpore se ne dodelijo za:
– stroške zavarovanja,
– investicije povezane z namakanjem in drenažami kmetijskih zemljišč,
– davke, razne takse, režijske stroške,
– za že izvedena dela, razen za izdelavo projektne dokumentacije,
– stroške za refinanciranje obresti,
– nakup proizvodnih pravic,
– nakup živali in samostojen nakup kmetijskih zemljišč,
– nakup enoletnih rastlin,
– investicije, ki so financirane iz drugih javnih sredstev Republike Slovenije in EU,
– investicije, ki se izvajajo izven območja občine,
– investicije v naložbe trgovin.
K vlogi mora upravičenec predložiti še dodatno dokumentacijo:
– mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ga pripravi pristojna strokovna služba,
– ponudbo oziroma predračun za nameravano investicijo, za projektno dokumentacijo pa račun o izvedbi,
– v primeru agromelioracijskih del pa tudi kopijo katastrskega načrta in program del, ki ga pripravi pristojna strokovna služba,
– v primeru investicij povezanih z graditvijo objektov ustrezno prostorsko dokumentacijo.
Upravičenci do sredstev so:
– do sredstev so upravičena kmetijska gospodarstva, majhna in srednje velika podjetja, kot je opredeljeno v Prilogi I in Uredbi (ES) št. 70/2001, vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki ga vodi pristojno ministrstvo za kmetijstvo in imajo sedež v občini.
Splošni pogoji upravičenosti:
– kmetijsko gospodarstvo mora biti vpisano v evidenco kmetijskih gospodarstev, ki ga vodi pristojno ministrstvo za kmetijstvo,
– kmetijsko gospodarstvo mora z investicijo prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od navedenih ciljev ukrepa,
– kmetijsko gospodarstvo ne sme biti podjetje v težavah.
Finančne določbe:
– finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev,
– najvišja stopnja pomoči znaša do 50% upravičenih stroškov naložb v OMD, ali 40% upravičenih stroškov na ostalih območjih
– najvišji znesek dodeljene pomoči posameznemu podjetju ne sme preseči 400.000 EUR v obdobju treh proračunskih let, ali 500.000 EUR, če je podjetje na območju z omejenimi dejavniki
12. člen
UKREP 2: Varstvo tradicionalne krajine in stavb
Namen ukrepa:
– z ukrepom želimo ohranjati proizvodno in neproizvodno dediščino na podeželju – objekte/ tradicionalne stavbe, ki bi lahko služile skupnemu pomenu ter prispevati k privlačnosti vaškega okolja kot bivalnega prostora in potenciala za razvoj drugih dejavnosti. V okviru ukrepa se bodo izvajale podpore investicijam, ki imajo poseben pomen za ohranjanje naravne in kulturne dediščine na podeželju.
Cilji ukrepa:
– ohranjanje naravne in kulturne dediščine na podeželju,
– prispevki k izboljšanju kvalitete bivanja na podeželju,
– ureditev skupnih površin in objektov za različne namene,
– ohranitev naravne in kulturne dediščine na podeželju.
Predmet podpore:
Predmet podpore je sofinanciranje obnove objektov na kmetijah, ki so vpisani v Register nepremičnine kulturne dediščine (RKD), ki ga vodi ministrstvo, pristojno za kulturo. Pomoč se odobri:
– za investicije ali prizadevanja, namenjena ohranjanju značilnosti neproizvodne dediščine, ki se nahajajo na kmetijskih gospodarstvih;
– za investicije ali prizadevanja za varstvo dediščine proizvodnih sredstev na kmetijah kot so kmetijska poslopja, če naložba ne povzroči povečanja zmogljivosti kmetije.
Upravičeni stroški:
– stroški za pripravo dokumentacije za rekonstrukcijo (ponovno postavitev) ali obnovo oziroma sanacijo objekta (posnetek stanja, arhitekturni in statični načrt), projekt gradnje ali obnove, popis del, konservatorski program,
– stroški za nabavo materiala za obnovo.
Podpore se ne dodelijo za:
– davke, razne takse, in režijske stroške,
– stroške zavarovanja,
– stroške za refinancirane obresti,
– za že izvedena dela, razen za izdelavo projektne dokumentacije,
– investicije, ki se izvajajo izven območja občine,
– investicije, ki so financirane iz drugih javnih sredstev Republike Slovenije in EU.
Upravičenci do sredstev:
– upravičenci do dodelitve državne pomoči za ohranjanje tradicionalnih stavb so nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so vpisani v register kmetijskih gospodarstev, tradicionalna stavba (objekt) pa leži na območju občine.
Splošni pogoji upravičenosti:
– objekt mora biti vpisan v register nepremičnine kulturne dediščine (RKD), ki ga vodi ministrstvo, pristojno za področje kulture;
– obnova objekta mora potekati v skladu s kulturno varstvenimi pogoji in kulturno varstvenim soglasjem Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije;
– kmetijsko gospodarstvo mora biti vpisano v evidenco kmetijskih gospodarstev, ki ga vodi pristojno ministrstvo za kmetijstvo;
– kmetijsko gospodarstvo ne sme biti podjetje v težavah;
– investicija mora prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od navedenih ciljev ukrepa.
Finančne določbe:
– do 100% dejanskih stroškov za naložbe namenjene za ohranjanje neproizvodne dediščine (arheološke ali zgodovinske znamenitosti),
– za proizvodna sredstva na kmetijah do 75% na OMD dejanskih stroškov ali do 60% na ostalih območjih, pod pogojem, da naložba ne povzroči povečanja proizvodne zmogljivosti kmetije,
– dodatna pomoč se lahko odobri v višini 100% za pokritje dodatnih stroškov, ki nastanejo zaradi porabe tradicionalnih vrst materiala, ki je potreben za ohranitev značilnosti kulturne dediščine na stavbah.
13. člen
UKREP 3: pomoč za plačilo zavarovalnih premij
Namen ukrepa:
– namen ukrepa je s povečanjem obsega zavarovanj zmanjšati posledice in tveganja, ki jih na plodovih in posevkih naredijo neugodni vremenski pogoji, ki jih lahko izenačimo z naravnimi nesrečami kot so spomladanska pozeba, toča, požar, udar strele, vihar in poplave ter zmanjšati izgube nastale zaradi bolezni domačih živali.
Cilj ukrepa:
– zmanjšanje tveganja pred neugodnimi vremenskimi razmerami in bolezni živali v kmetijski proizvodnji.
Upravičeni stroški:
Sofinancira se zavarovalna premija v tekočem koledarskem letu kot to določa uredba o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje na nacionalnem nivoju za posamezno leto za:
– zavarovanje posevkov pred spomladansko pozebo, točo, požarom, udarom strele, viharjem in poplavam,
– zavarovanje plodov pred spomladansko pozebo, točo, požarom, udarom strele, viharjem in poplavam.
– zavarovanje domačih živali pred nevarnostjo pogina zaradi bolezni.
Podpore se ne dodelijo:
– za tiste deleže pomoči, kot jih z Uredbo o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje za tekoče leto določi Vlada Republike Slovenije,
– kmetijskim gospodarstvom, ki niso vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki ga vodi pristojno ministrstvo za kmetijstvo,
– kmetijskim gospodarstvom, ki imajo sedež in pretežni del površin, ki so predmet zavarovanja, izven območja občine.
Splošni pogoji upravičenosti:
– kmetijsko gospodarstvo mora biti vpisano v evidenco kmetijskih gospodarstev, ki ga vodi pristojno ministrstvo za kmetijstvo,
– kmetijsko gospodarstvo ne sme biti podjetje v težavah.
Upravičeni do sredstev:
– upravičenci do sofinanciranja zavarovalne premije za zavarovanje kmetijske proizvodnje so kmetijska gospodarstva, ki sklenejo zavarovalno pogodbo za tekoče leto.
Finančne določbe:
– finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev,
– z upoštevanjem Uredbe o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje za tekoče leto, ki jo sprejme Vlada Republike Slovenije, znaša najvišji delež – razliko pomoči do 50% upravičenih stroškov.
14. člen
UKREP 4: pomoč za zaokrožitev zemljišč
Namen ukrepa:
– zaradi velikega števila majhnih in razpršenih parcel in neugodne posestne strukture, je namen ukrepa spodbuditi večje izvajanje združevanj in menjav kmetijskih zemljišč na območju občine.
Cilj ukrepa:
– s sofinanciranjem združevanj in menjav kmetijskih zemljišč omogočiti večjo racionalnost pri obdelavi kmetijskih zemljišč in s tem zmanjšati stroške pridelave.
Upravičeni stroški:
– stroški pravnih in upravnih postopkov.
Podpore se ne dodelijo:
– za aktivnosti, ki so financirane iz drugih javnih sredstev Republike Slovenije in EU,
– za aktivnosti, ki se izvajajo izven območja občine.
Upravičenci do sredstev:
– do sredstev so upravičena kmetijska gospodarstva, ki so vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki ga vodi pristojno ministrstvo za kmetijstvo in imajo sedež na območju občine.
Finančne določbe:
– finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev do 100% nastalih upravičenih stroškov za pravne in upravne postopke.
15. člen
UKREP 5: pomoč za spodbujanje proizvodnje kakovostnih kmetijskih proizvodov
Namen ukrepa:
– namen ukrepa je spodbujati proizvodnjo kakovostnih kmetijskih proizvodov in s tem potrošnikom omogočiti večjo možnost dostopa do prehranskih proizvodov višje kakovosti. Prav tako je namen ukrepa promovirati območje pridelave kakovostnih kmetijskih proizvodov in s tem posledično širjenje in uveljavljanje podjetniških iniciativ.
Cilj ukrepa:
– utrjevanje tržnega položaja kmetov,
– izboljšanje dohodkovnega položaja kmetov,
– doseganje višje dodane vrednosti za osnove kmetijske proizvode,
– povečanje števila kmetijskih gospodarstev, ki proizvajajo kakovostne kmetijske proizvode in so vključena v sheme kakovosti.
Upravičeni stroški:
– stroški za tržne raziskave, zasnovo in oblikovanje proizvoda, vključno s pomočjo za pripravo vlog za priznavanje geografskih označb porekla in označb porekla ali potrdil o posebni naravi proizvoda skladno z ustreznimi uredbami Skupnosti,
– stroški za uvedbo sistema zagotavljanja kakovosti, sistemov na temelju analize tveganj in kritičnih nadzornih točk, sistemov sledljivosti, sistemov za zagotavljanje upoštevanja prisotnosti in tržnih normativov ali programov presoje vplivov na okolje, vključno s stroški usposabljanja,
– stroški, ki jih zaračunavajo priznani certifikacijski organi za prvo potrditev sistemov zagotavljanja kakovosti in podobnih sistemov,
– stroški nadzornih ukrepov, skladno z zakonodajo, razen, če jih opravljajo kmetijska gospodarstva sama.
Podpore se ne dodelijo:
– za aktivnosti, ki se izvajajo izven območja občine,
– za aktivnosti, ki so financirane iz drugih javnih sredstev Republike Slovenije in EU,
– za stroške, ki nastanejo ob izvajanju intervencij,
– za stroške, ki nastanejo ob nadzoru, ki ga opravi sam kmet ali proizvajalec ali če zakonodaja EU predpisuje, da stroške nadzora nosijo proizvajalci sami.
Upravičenci do sredstev so:
– izvajalci, skladno z nameni upravičenih stroškov.
Obrazložitev: Je že pri finančnih določbah navedeno, da se pomoč ne dodeli v denarju kmetijskim proizvajalcem.
Finančne določbe:
– finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev, do 100% nastalih stroškov oziroma dejavnosti, če so v zvezi z izboljšanjem kakovostnih proizvodov,
– pomoč je dostopna vsem upravičencem, ne glede na njihovo tržno organiziranost oziroma članstvo v intervencijskih združenjih,
– pomoč se dodeli v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju kmetijskim gospodarstvom.
16. člen
UKREP 6: zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu
Namen ukrepa:
– namen ukrepa je omogočiti tehnično pomoč primarnim kmetijskim proizvajalcem za pridobivanje novih znanj za zagotavljanje ustrezne usposobljenosti in možnosti koriščenja storitev svetovanja, kar je temeljni pogoj za izvajanje primarne kmetijske dejavnosti.
Cilji ukrepa:
– povečevanje konkurenčnosti kmetijskih gospodarstev skozi izobraževanje oziroma strokovno usposabljanje njihovih nosilcev.
Upravičeni stroški:
– stroški izobraževanja in usposabljanja kmetov in delavcev na kmetijskem gospodarstvu,
– stroški storitev nadomeščanja mikropodjetjem, ustanovljenim za nudenje tovrstnih storitev, skladno s programom razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007/2013: dejanski stroški nadomeščanja kmeta,kmetovega partnerja ali delavca na kmetijskem gospodarstvu med boleznijo in dopustom,
– stroški svetovalnih storitev: stroški honorarjev za storitev, ki ne spadajo med trajne ali občasne dejavnosti kot je to rutinsko davčno svetovanje, redne pravne storitve ali oglaševanje,
– stroški organizacije forumov za izmenjavo znanj med kmetijskimi gospodarstvi, tekmovanj, razstav, in sejmov ter sodelovanja na njih: stroški udeležbe, potni stroški, stroški publikacij, najemnine razstavnih prostorov,
– stroški na področju širjenja znanstvenih dognanj (prikazi in demonstracijski poskusi, delavnice, forumi, in predavanja za širšo javnost) pod pogojem, da posamezna podjetja, znamke ali poreklo niso poimenovani, z izjemo proizvodov iz Uredbe Sveta (ES) št. 510/2006 in Uredbe Sveta (ES) št. 1493/1999, kjer so posamezna podjetja, znamke in poreklo imenovani,
– stroški publikacij kot so katalogi ali spletišča, ki predstavljajo dejanske podatke o proizvajalcih iz dne regije ali proizvajalcih danega proizvoda, če so informacije in predstavitev nevtralne in imajo zadevni proizvajalci enake možnosti, da so predstavljeni v publikaciji.
Podpore se ne dodelijo:
– za že izvedene aktivnosti,
– za aktivnosti, ki se izvajajo izven območja občine,
– za aktivnosti razširjanja znanstvenih dognanj, kakovosti za proizvode iz drugih držav,
– za stroške za storitve povezane z običajnimi operativnimi stroški podjetja, na primer rutinsko davčno svetovanje, redne pravne storitve ali oglaševanje.
Upravičenci do sredstev:
– do sredstev so upravičene nevladne organizacije in organizacije, ki so registrirane za izvajanje aktivnosti tega ukrepa in opravljajo dejavnost na območju občine.
Finančne določbe:
– finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev,
– pomoč se dodeli do 100% upravičenih stroškov v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju kmetijskim gospodarstvom,
– pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem na območju občine,
– članstvo v nevladnih organizacijah ne sme biti pogoj za dostop do sredstev.
POMOČI DE MINIMIS
17. člen
(Ukrepi v skladu z Uredbo komisije (ES) št. 1998/2006)
UKREP 7: investicije v dopolnilne dejavnosti na kmetijah
Namen ukrepa:
Namen ukrepa je ustvariti pogoje in možnosti za začetek opravljanja dopolnilne dejavnosti na kmetiji ali za posodobitev in modernizacijo že obstoječe dopolnilne dejavnosti, skozi sofinanciranje investicij, usmerjenih v:
– predelavo kmetijskih proizvodov, opredeljenih v Prilogi 1 Uredbe o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji (Uradni list RS, št. 61/05),
– predelavo kmetijskih proizvodov, ki niso zajeti v Prilogi 1 Uredbe o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji (Uradni list RS, št. 61/05),
– turizem na kmetiji,
– dejavnosti (storitve in izdelki), povezane s tradicionalnimi znanji na kmetiji,
– pridobivanje in prodaja energije iz obnovljivih virov,
– kompostiranje organskih snovi.
Cilji ukrepa:
– izboljšanje dohodkovnega položaja kmetijskega gospodarstva,
– ustvarjanje novih delovnih mest,
– uveljavljanje podjetniških iniciativ članov kmečkega gospodinjstva.
Upravičeni stroški ukrepa:
– vsi stroški v zvezi z izgradnjo ali obnovo objekta,
– nakup nove opreme,
– promocija,
– splošni stroški.
K vlogi mora upravičenec priložiti še dodatno dokumentacijo:
– finančno konstrukcijo investicije s planom izvedbe oziroma dokončanja le-te,
– pravočasno gradbeno dovoljenje (če gre za gradnjo objekta) oziroma lokacijsko informacijo (če gre za adaptacijo objekta),
– račune za nakup strojev ali opreme oziroma račune o izvedbenih delih,
– fotokopijo dovoljenja o registraciji dopolnilne dejavnosti ali izjavo, da bo registriral dopolnilno dejavnost najpozneje eno leto po zaključeni investiciji v primeru, če le-ta še ni registrirana.
Upravičenci do sredstev:
– nosilci kmetijskih gospodarstev in člani kmečkega gospodinjstva, ki se ukvarjajo ali se bodo ukvarjali z dopolnilnimi dejavnostmi na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano v register kmetijskih gospodarstev, ter ima sedež in kmetijske površine na območju občine.
Splošni pogoji upravičenosti:
– upravičenci morajo izpolnjevati vse pogoje za opravljanje dopolnilne dejavnosti, določene v javnem razpisu, skladno z veljavno zakonodajo in Uredbo o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji (Uradni list RS, št. 61/05),
– dejavnost se mora opravljati v okviru dopolnilne dejavnosti na kmetiji vsaj še naslednjih 5 let po zaključeni investiciji.
Finančne določbe:
– finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev,
– največji delež pomoči znaša do 50% upravičenih stroškov investicije,
– skupna pomoč »de minimis«, dodeljena kateremu koli podjetju, ne sme presegati 200.000 EUR bruto v katerem koli obdobju treh proračunskih let.
UKREP 8: investicije v opravljanje storitev in trženje proizvodov in storitev s kmetij
Namen ukrepa:
Namen ukrepa je sofinanciranje investicij v:
– neposredno prodajo kmetijskih proizvodov na kmetijah,
– neposredno prodajo kmetijskih proizvodov izven kmetije,
– storitve s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo, opremo, orodij in živalmi ter oddajo le-teh v najem,
– izobraževanje na kmetijah, povezano z gozdarstvom in dopolnilnimi dejavnostmi na kmetijah.
Cilji ukrepa:
– utrjevanje tržnega položaja kmetijskih gospodarstev,
– izboljšanje dohodkovnega položaja kmetijskih gospodarstev,
– povečanje števila kmetijskih gospodarstev, ki opravljajo storitve in trženje proizvodov in storitev s kmetij.
Upravičeni stroški ukrepa:
– nakup nove opreme,
– promocija,
– vsi stroški v zvezi z izgradnjo ali obnovo objekta,
– ostali splošni stroški.
K vlogi mora upravičenec priložiti še dodatno dokumentacijo:
– finančno konstrukcijo investicije s planom izvedbe oz dokončanja le-te,
– pravnomočno gradbeno dovoljenje (če gre za gradnjo objektov) oziroma lokacijsko informacijo (če gre za adaptacijo objekta),
– račune za nakup strojev ali opreme oziroma račune o izvedenih delih,
– fotokopijo dovoljenja o registraciji dopolnilne dejavnosti ali izjavo, da bo registriral dopolnilno dejavnost najpozneje eno leto po zaključeni investiciji v primeru, če le-ta še ni registrirana.
Upravičenci do sredstev:
– nosilci kmetijskih gospodarstev in člani kmečkega gospodinjstva, ki se ukvarjajo ali se bodo ukvarjali z dopolnilnimi dejavnostmi na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano v register kmetijskih gospodarstev ter ima sedež na območju občine.
Splošni pogoji upravičenosti:
– upravičenci morajo izpolnjevati vse pogoje za opravljanje dopolnilne dejavnosti, določene v javnem razpisu, skladno z veljavno zakonodajo in Uredbo o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji;
– dejavnost se mora opravljati v okviru dopolnilne dejavnosti na kmetiji vsaj še 5 let po zaključeni investiciji.
Finančne določbe:
– najvišji znesek dodeljene pomoči znaša do 50% upravičenih stroškov. Skupna pomoč »de minimis«, dodeljena kateremukoli podjetju, ne sme presegati 200.000 EUR bruto v katerem koli obdobju treh proračunskih let.
OSTALE POMOČI OBČINE
18. člen
(ostali ukrepi občine)
UKREP 9: izvajanje lokalne razvojne strategije (Leader)
Sredstva bodo dodeljena za izvajanje lokalne razvojne strategije programa Leader in za delovanje Lokalne akcijske skupine.
Upravičenci do sredstev:
– lokalna akcijska skupina (LAS), priznana s strani ministrstva, pristojnega za kmetijstvo.
19. člen
UKREP 10: štipendije bodočih nosilcev kmetij
Namen ukrepa:
– namen ukrepa je finančna pomoč pri izobraževanju učencev kmetijskih programov, ki so predvideni za naslednike kmetij.
Pogoji za pridobitev pomoči:
– izjavo, da bo prosilec prevzemnik kmetije,
– kopijo zadnjega šolskega spričevala,
– potrdilo o katastrskem dohodku prosilca,
– potrdilo o višini prejemanja štipendije (če jo prosilec prejema).
Dodatni pogoji za pridobitev sredstev:
– prednost pri dodelitvi sredstev imajo prosilci, katerih edini vir dohodka izhaja iz kmetijske dejavnosti in prosilci z manjšimi dohodki na družinskega člana.
Upravičenci do sredstev:
– udeleženci izobraževanja, ki so predvideni za naslednike kmetij.
Finančne določbe:
– do 300 EUR/ učenca v tekočem letu.
III. NADZOR IN SANKCIJE
20. člen
(nadzor in sankcije)
Namensko porabo proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini, pridobljenih po tem pravilniku oziroma javnem razpisu, spremlja in preverja pri prejemnikih občinska strokovna služba, pristojna za področje kmetijstva, lahko pa tudi druga oseba, ki jo pooblasti župan. Namenskost porabe ugotavlja tudi nadzorni odbor občine.
V primeru ugotovljene nenamenske porabe sredstev je upravičenec dolžan povrniti porabljena sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki se obračunavajo od dneva plačila upravičencu do dneva vračila sredstev, in sicer v primerih, ko se ugotovi:
– da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nenamensko porabljena,
– da je upravičenec za katerikoli namen navajal neresnične podatke,
– da je upravičenec odtujil (prodal) specialno mehanizacijo in opremo, sofinancirano iz nepovratnih sredstvih proračuna občine, pred iztekom 5 let,
– druge nepravilnosti pri uporabi sredstev.
V navedenih primerih ugotovljene nenamenske porabe sredstev, upravičenec izgubi pravico do pridobitve sredstev po tem pravilniku za naslednji dve leti.
IV. KONČNE DOLOČBE
21. člen
(kumulacija) (19. člen Uredbe komisije (ES) št. 1857/ 2006)
(1) najvišji znesek pomoči po posameznih ukrepih, določeni v členu 11–16 tega pravilnika, se uporabljajo ne glede na to ali se podpora za projekt ali dejavnost v celoti financira iz državnih ali lokalnih sredstev ali pa se delno financira iz sredstev Skupnosti.
(2) v zvezi z istimi stroški se pomoč izvzeta z Uredbo ES št. 1857/2006, ne sme kumulirati z drugo državno pomočjo po členu 87(1) Pogodbe ali s finančnimi prispevki držav članic, vključno s tistimi iz drugega pod odstavka člena 88(1) Uredbe (ES) št. 1698/ 2005 ali s finančnimi sredstvi Skupnosti zvezi z nekaterimi upravičenimi stroški, če bi bila s tako kumulacijo presežena največja dovoljena intenzivnost pomoči določena z Uredbo ES št. 1857/2006.
(3) pomoč izvzeta z Uredbo (ES) št. 1857/2006 se ne sme kumulirati s podporo de minimis v smislu Uredbe (ES) št. 1860/2004, glede na iste upravičene odhodke ali naložbeni projekt, če bi bila s tako kumulacijo presežena intenzivnost pomoči, določena v Uredbi ES št. 1857/2006 in v tem pravilniku.
22. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Žužemberk (Uradni list RS, št. 55/04).
23. člen
Ta pravilnik začne veljati štirinajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se uporablja za programsko obdobje 2007–2013.
Št. 330–2136/2007–100
Žužemberk, dne 20. septembra 2007
Župan
Občine Žužemberk
Franc Škufca l.r.

AAA Zlata odličnost