Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2007 z dne 5. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2007 z dne 5. 10. 2007

Kazalo

4446. Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Kamnik za programsko obdobje 2007–2013, stran 12072.

Na podlagi 36. člena Zakona o kmetijstvu – uradno prečiščeno besedilo (ZKme-UPB1) (Uradni list RS, št. 51/06) in 16. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 47/99, 40/01 in 68/03) je Občinski svet Občine Kamnik na 8. seji 26. 9. 2007 sprejel
P R A V I L N I K
o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Kamnik za programsko obdobje 2007–2013
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa področja uporabe, pogoje ter vrste pomoči za kmetijska gospodarstva, ki so vpisana v register kmetijskih gospodarstev, mikropodjetja, kot je opredeljeno v prilogi I k Uredbi Komisije (ES) št. 70/2001 z dne 12. januarja 2001 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe Evropske skupnosti pri pomoči za majhna in srednje velika podjetja (UL L št. 10 z dne 13. 1. 2001, str. 33, z vsemi spremembami), v skladu z Uredbo komisije (ES) št. 1857/2006 z dne 15. decembra 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe ES pri državni pomoči za majhna in srednje velika podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo kmetijskih proizvodov in o spremembi Uredbe (ES) št. 70/2001 (UL L št. 358 z dne 16. 12. 2006, str. 3) – za primarno kmetijsko proizvodnjo in v skladu z Uredbo komisije (ES) št. 1998/2006 z dne 15. 12. 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri pomoči »de minimis« (UL L št. 379 z dne 28. 12. 2006) – za investicije v dopolnilne in nekmetijske dejavnosti na kmetijah. Dopolnilne dejavnosti na kmetijah opredeljuje Uredba o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji (Uradni list RS, št. 61/05).
S tem pravilnikom se določijo tudi: namen, upravičenci, pogoji in merila za dodelitev proračunskih sredstev za ukrepe, ki niso državna pomoč.
2. člen
(način zagotavljanja sredstev)
Sredstva za državne pomoči (v nadaljevanju: pomoči) izvajanja programa ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja se zagotavljajo iz občinskega proračuna v višini, ki jo za tekoče leto določi občinski svet z Odlokom o proračunu Občine Kamnik.
3. člen
(oblika pomoči)
Pomoči po tem pravilniku se dodeljujejo kot nepovratna sredstva.
4. člen
(vrste pomoči)
+-----------------------------------+--------------------------+
|Pravila za državne pomoči v    |Vrste pomoči – ukrepi   |
|kmetijstvu             |             |
+-----------------------------------+--------------------------+
|Skupinske izjeme za kmetijstvo (na |– Naložbe v kmetijska   |
|podlagi Uredbe komisije (ES) št.  |gospodarstva za primarno |
|1857/2006 z dne 15. 12. 2006 o   |proizvodnjo (4. člen)   |
|uporabi členov 87 in 88 Pogodbe  |– Pomoč za spodbujanje  |
|pri državni pomoči za majhna in  |proizvodnje kakovostnih  |
|srednje velika podjetja, ki se   |kmetijskih proizvodov (14.|
|ukvarjajo s proizvodnjo kmetijskih |člen)           |
|proizvodov)            |– Zagotavljanje tehnične |
|                  |podpore v kmetijstvu (15. |
|                  |člen)           |
+-----------------------------------+--------------------------+
|Splošna pravila za gospodarstvo  |– Naložbe za opravljanje |
|                  |dopolnilne dejavnosti na |
|                  |kmetijah (2. člen)    |
|                  |– Naložbe v opravljanje  |
|                  |storitev in trženje    |
|                  |proizvodov in storitev s |
|                  |kmetij (2. člen)     |
+-----------------------------------+--------------------------+
|Ostali ukrepi občine        |– Šolanje v srednješolskih|
|                  |kmetijskih programih   |
|                  |– Delovanje društev s   |
|                  |področja kmetijstva in  |
|                  |podeželja (sofinanciranje |
|                  |društev je urejeno s   |
|                  |posebnim pravilnikom)   |
+-----------------------------------+--------------------------+
5. člen
(upravičenci do pomoči)
– fizične in pravne osebe, mikropodjetja, kot je opredeljeno v prilogi I k Uredbi Komisije (ES) št. 70/2001, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, imajo stalno bivališče oziroma sedež v občini, so vpisani v register kmetijskih gospodarstev in imajo v lasti oziroma v zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju občine;
– člani kmetijskega gospodinjstva, ki imajo stalno prebivališče na naslovu nosilca dejavnosti;
– organizacije, ki so registrirane za izvajanje tehnične pomoči na področju kmetijstva;
– registrirana stanovska in interesna združenja in zveze, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane na območju občine oziroma na območju več občin sorazmerno v odvisnosti od števila članov z območja Občine Kamnik;
– dijaki, ki se šolajo v srednješolskih kmetijskih programih.
II. NAČINI, MERILA IN KRITERIJI ZA DODELJEVANJE POMOČI
6. člen
(način dodeljevanja pomoči)
– Vloge za dodelitev sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter razvoj podeželja vložijo upravičenci na osnovi razpisa ali javne objave.
– Upravičenci uveljavljajo pravico do pomoči na osnovi izkazanih dokazil o upravičenih stroških na osnovi in pod pogoji določenimi z razpisom občine.
– V primeru, da višina dodeljenih pomoči popolnih vlog presega razpoložljiva sredstva za posamezen ukrep, se višina odobrenih sredstev upravičencem sorazmerno zniža.
– O upravičenosti zahtevkov odloča za področje kmetijstva pristojni organ občinske uprave v upravnem postopku. O dodelitvi sredstev upravičencem po tem pravilniku se izda sklep o višini odobrenih sredstev za posamezen ukrep.
– Zoper odločitev iz prejšnje alineje lahko upravičenec vloži pritožbo županu v roku 8 dni od prejema sklepa. Odločitev župana je dokončna.
– Medsebojne obveznosti med občino in prejemnikom pomoči se uredijo s pogodbo.
7. člen
(javni razpis)
Razpis, natečaj ali javna objava mora vsebovati:
– namene, za katere se dodeljujejo sredstva,
– znesek sredstev za posamezne namene,
– pogoje in merila za pridobitev sredstev z navedbo dokumentacije, ki jo morajo upravičenci priložiti k vlogi,
– rok za vložitev vlog, ki ne sme biti krajši od 30 dni od dneva objave ter naslov, na katerega se vložijo zahtevki.
Vloge morajo vsebovati naslednje podatke:
– osnovne podatke o prosilcu (ime, naziv, sedež), KMGMID, davčno številko, in številko računa za nakazilo sredstev,
– namen zahtevka,
– izjavo o točnosti navedenih podatkov,
– izjavo, da upravičenec za ta namen v tekočem letu ni prejel sredstev iz državnega, občinskega proračuna ali drugih virov,
– drugo dokumentacijo iz katere je razvidna upravičenost stroškov (predračuni, računi, dokazila).
III. UKREPI
8. člen
Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo (4. člen Uredbe komisije (ES) št. 1857/2006)
I. Predmet podpore:
Podpore se lahko dodelijo za naložbe na področju lastne primarne pridelave kmetijskih proizvodov, kot so: mleko, meso, jajca, med, poljščine, sadje in zelenjava, okrasne rastline in grmovnice, semena in ostali semenski material. Pomoč se ne dodeli za naložbe v proizvodnjo nadomestnih mlečnih proizvodov. Namen ukrepa je posodabljanje in prestrukturiranje primarne kmetijske proizvodnje, dvig dodane vrednosti in kakovosti v pridelavi, povečanje zaposlenosti v kmetijstvu in ohranjanje obdelanosti kmetijskih površin v občini.
II. Splošni pogoji upravičenosti:
– kmetijsko gospodarstvo mora biti vpisano v evidenco kmetijskih gospodarstev,
– gradbena dela morajo biti izvedena v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi objektov, urejanju prostora in varstvu okolja,
– program del potrdi pristojna kmetijsko svetovalna služba,
– predračun o predvidenih delih in nakupu opreme v primeru kreditiranja,
– kmetijsko gospodarstvo mora prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od ciljev: zmanjšanje proizvodnih stroškov, izboljšanje in preusmeritev proizvodnje, izboljšanje kakovosti, ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja ali izboljšanje higienskih razmer ali standardov za dobro počutje živali. (kar mora biti razvidno iz vloge).
III. Finančne določbe:
– bruto znesek pomoči:
– do 50% upravičenih stroškov na območjih z omejenimi dejavniki,
– do 40% upravičenih stroškov za ostala območja,
– če naložbo izvajajo mladi kmetje, v petih letih od vzpostavitve kmetijskega gospodarstva in izpolnjujejo pogoje 22. člena Uredbe Komisije (ES) št. 1698/2005 je pomoč 60% upravičenih stroškov naložbe na območjih z omejenimi dejavniki in 50% upravičenih stroškov naložbe na ostalih območjih.
– najmanjši/največji znesek dodeljene pomoči:
Najmanjši znesek dodeljene pomoči je 200 €, najvišji znesek pa 5.000 € na kmetijsko gospodarstvo na leto, razen za naložbe v pašnike, kjer na hektar višina pomoči ne sme presegati 130 € in 50% na območjih z omejenimi dejavniki ali 40% na ostalih območjih. V primeru mladega kmeta se upošteva tretja alineja III. točke tega člena.
Pomoč se lahko dodeli, kot podpora naložbam s katerimi se omogoči doseganje minimalnih standardov glede varstva okolja, higiene in dobrega počutja živali.
Najvišji znesek dodeljen pomoči posameznemu prosilcu ne sme presegati 400.000 € v obdobju treh proračunskih let oziroma 500.000 € na območjih z omejenimi dejavniki.
Pri subvencioniranju obrestne mere se do 48.000 € vrednosti naložbe sofinancira obrestna mera.
Predmet podpore so naložbe v:
1. Posodabljanje kmetijskih gospodarstev
– naložbe v hleve s pripadajočo opremo (oprema za krmljenje, molžo in izločke) za prirejo mleka, jajc in mesa;
– naložbe v gospodarska poslopja za skladiščenje krme s pripadajočo opremo ter izgradnja pomožnih objektov;
– nakup kmetijske mehanizacije in opreme, predvsem specialne mehanizacije in opreme za obdelavo in pridelavo na hribovitih območjih;
– nakup kmetijskih zemljišč, v vrednosti do 10% celotne naložbe, če je nakup kmetijskega zemljišča sestavni del celotne investicije;
– prva postavitev oziroma prestrukturiranje obstoječih trajnih nasadov;
– nakup in postavitev rastlinjakov s pripadajočo opremo.
Pomoči se dodelijo za naložbe v živinoreji, rejo perutnine vzgojene pretežno z lastno krmo, rastlinsko in gozdarsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih, razen za rejo toplokrvnih pasem konj, perutnine na dokupljeni hrani in kuncev. Za rejo drobnice se pomoči dodelijo na območjih z omejenimi dejavniki.
Pomoč se lahko dodeli le kmetijskim gospodarstvom, ki niso podjetja v težavah.
A) Posebni pogoji:
Upravičenci za pridobitev pomoči morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– imeti morajo ustrezno dovoljenje za izvedbo investicije;
– predložiti morajo načrt ureditve hleva s popisom del, opreme in tehnologijo reje;
– rastlinjak mora biti montažno demontažnega tipa, minimalne površine 200 m2;
– za razširitev obstoječih trajnih nasadov minimalne površine 0,2 ha;
– za razširitev obstoječih nasadov špargljev in jagodičevja minimalne površine 0,1 ha;
– splošne pogoje povezane z opravljanjem kmetijske dejavnosti.
B) Upravičeni stroški:
– stroški za pripravo načrta za novogradnjo in adaptacijo hlevov;
– stroški gradnje in adaptacije hlevov;
– stroški nakupa in montaže tehnološke opreme za krmljenje, molžo in izločke;
– stroški gradnje in adaptacije gospodarskih poslopij, opreme in izgradnje pomožnih objektov (gradnje gnojnih jam ali gnojišč za namen izpolnjevanja standarda Nitratne direktive se ne sofinancira);
– nakup nove in rabljene kmetijske mehanizacije;
– razširitev obstoječih trajnih nasadov;
– stroški nakupa in postavitve rastlinjaka s pripadajočo opremo;
– pomoči se dodelijo za naložbe v rejo govedi, konj in drobnice na kmetijskih gospodarstvih, za prilagoditev novo uvedenega standarda dobrega počutja živali.
2. Urejanje pašnikov, kmetijskih in gozdnih zemljišč in dostopov:
– naložbe v postavitev pašnikov za nadzorovano pašo domačih živali;
– naložbe v izvedbo agromelioracijskih del in ureditev dostopov (poljske poti, dovozne poti, poti v trajnih nasadih na kmetiji) na kmetijskih gospodarstvih.
A) Posebni pogoji:
– načrt naložb za pašnike s popisom del, opreme, tehnologijo paše in minimalno površino 0,5 ha;
– načrt naložb za izvedbo agromelioracijskih del na zemljiščih ali naložbe dostopov (poljskih in dovoznih poti v trajne nasade).
B) Upravičeni stroški:
– stroški za nakup opreme za ograditev pašnikov in pregraditev pašnika na pašne čredinke,
– stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za živino,
– stroški izvedbe agromelioracijskih del, razen drenažna dela in material za drenažo, stroški za novo vzpostavitev travinj,
– stroški urejanja dostopov (poljske poti, dovozne poti, poti v trajnih nasadih na kmetiji) na kmetijskih gospodarstvih,
– splošni stroški, povezani s pripravo in izvedbo investicije (honorarji arhitektov, inženirjev in svetovalcev, stroški študije za izvedljivost, nakup patentov in licenc in drugi stroški v zvezi z investicijo).
Podpore se ne dodelijo za:
– davke, takse in režijske stroške,
– stroške zavarovanja,
– stroške za refinanciranje obresti,
– za že izvedena dela, razen za izdelavo projektne dokumentacije,
– nakup živali in samostojen nakup kmetijskih zemljišč,
– investicije, ki se izvajajo izven območja občine,
– investicije, ki so financirane iz drugih javnih sredstev Republike Slovenije in EU,
– nakup proizvodnih pravic,
– drenažna dela ali opremo za namakanje in namakalna dela, razen, če taka naložba vodi k zmanjšanju porabe vode za najmanj 25%.
9. člen
Pomoč za spodbujanje kakovostnih kmetijskih proizvodov (14. člen Uredbe komisije (ES) št. 1857/2006)
I. Predmet podpore:
Predmet podpore je spodbujanje proizvodnje kakovostnih kmetijskih proizvodov in s tem potrošnikom omogočiti večjo možnost dostopa do prehranskih proizvodov višje kakovosti. Kmetom je omogočeno doseganje višje dodane vrednosti za osnovne kmetijske proizvode, utrjevanje tržnega položaja kmetov, izboljšanje dohodkovnega položaja kmetov ter povečanje števila kmetijskih gospodarstev, ki proizvajajo kakovostne kmetijske proizvode in so vključena v sheme kakovosti.
II. Splošni pogoji:
– izvajalci (upravičenci) pomoči za spodbujanje proizvodnje kakovostnih kmetijskih proizvodov so organizacije, ki so registrirane za to dejavnost.
– občina z izvajalci (upravičenci) sklene pogodbo v kateri opredeli posamezne naloge, časovne roke za izvedbo le-teh ter način izvedbe plačil.
III. Upravičeni stroški
Pomoč se lahko dodeli za pokritje stroškov dejavnosti, če so v zvezi z izboljšanjem kakovosti kmetijskih proizvodov:
– stroški za uvedbo sistemov zagotavljanja kakovosti po standardih ISO 9000 in 14000;
– stroški sistemov sledljivosti;
– stroški tržne raziskave, zasnove in oblikovanje proizvoda, vključno s pomočjo za pripravo vlog za priznanje geografskih označb porekla ali potrdil o posebni naravi proizvoda skladno s predpisi,
– stroški, ki jih zaračunavajo priznani certifikacijski organi za prvo potrditev sistemov zagotavljanja kakovosti in podobnih sistemov,
– stroški nadzornih ukrepov, skladno z zakonodajo, razen, če jih opravljajo kmetijska gospodarstva sama.
Podpore se ne dodelijo:
– za aktivnosti, ki se izvajajo izven območja občine,
– za aktivnosti, ki so financirane iz drugih javnih sredstev Republike Slovenije in EU,
– za stroške, ki nastanejo ob izvajanju investicij,
– za stroške, ki nastanejo ob nadzoru, ki ga opravi sam kmet ali proizvajalec ali če zakonodaja EU predpisuje, da stroške nadzora nosijo proizvajalci sami.
Upravičenci do sredstev:
Do sredstev so upravičeni izvajalci, skladno z nameni upravičenih stroškov
– bruto znesek pomoči:
– finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev, do 100% nastalih stroškov, če so v zvezi z izboljšanjem kakovosti kmetijskih proizvodov,
– pomoč se dodeli v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju kmetijskim gospodarstvom,
– pomoč je dostopna vsem upravičencem, ne glede na njihovo tržno organiziranost oziroma članstvo v interesnih združenjih,
– najmanjši/največji znesek dodeljene pomoči:
Najmanjši znesek dodeljene pomoči znaša 100 €, najvišji pa 1000 € na projekt na leto.
10. člen
Zagotavljanje tehnične podpore (15. člen Uredbe komisije (ES) št. 1857/2006)
I. Predmet podpore
V okvir zagotavljanja tehnične podpore spadajo:
– usposabljanje in izobraževanje kmetov in delavcev na kmetijskem gospodarstvu v okviru društvene dejavnosti;
– izobraževanje, usposabljanje in informiranje nosilcev registriranih kmečkih gospodarstev in njihovih članov.
Za izobraževalne programe, ki imajo na področju kmetijstva širši pomen in je pričakovati, da se bo v programe izobraževanja vključilo večje število udeležencev z območja občine, lahko občina organizira izvedbo izobraževalnih programov.
II. Splošni pogoji upravičenosti:
Upravičenci iz prejšnjega odstavka morajo k vlogi predložiti letni program dela z navedbo načrtovane aktivnosti in projektov, ki jih načrtujejo v posameznem letu.
III. Upravičeni stroški:
– za usposabljanje kmetov se pomoč dodeli za kritje stroškov organiziranja programov usposabljanja,
– stroški izmenjave znanj med gospodarstvi, tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanje na njih (najemnine razstavnih prostorov, in simbolične nagrade, podeljene na tekmovanjih do vrednosti 250 € na nagrado zmagovalca),
– stroški publikacij, katalogov, spletišč, ki predstavljajo dejanske podatke o proizvajalcih iz občine ali proizvajalcev danega proizvoda, če so informacije in predstavitve nevtralne in imajo zadevni proizvajalci enake možnosti, da se predstavijo v publikaciji (kritje stroškov priprave in tiska katalogov, kritje stroškov vzpostavitve internetne strani).
Podpore se ne dodelijo:
– za aktivnosti razširjanja znanstvenih dognanj, kakovosti za proizvode iz drugih držav, generičnih proizvodov in prehranjevalnih koristi generičnih proizvodov,
– za stroške storitev povezane z običajnimi operativnimi stroški podjetja, na primer rutinsko davčno svetovanje, redne pravne storitve ali oglaševanje.
IV. Finančne določbe:
– bruto znesek pomoči:
– pomoč se dodeli v obliki subvencioniranih storitev pooblaščenim izvajalcem izobraževanja posameznih programov, ki se jim krijejo upravičeni stroški izobraževanja do 100%;
– pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem na območju občine,
– kadar je tehnična pomoč namenjena upravičencem za dejavnost predelave in trženja kmetijskih in nekmetijskih proizvodov, se upošteva določila pravil »de minimis« za gospodarstvo,
– najmanjši/največji upravičeni stroški:
– za društva do 1.000 €/ program letno
– za organizacije do 6.000 €/program letno.
11. člen
Kumulacija (19. člen Uredbe komisije (ES) št. 1857/2006)
Najvišji zneski pomoči, določeni v členih 8 do 10 tega pravilnika, se uporabljajo ne glede na to, ali se podpora za projekt ali dejavnost v celoti financira iz državnih ali lokalnih sredstev ali pa se delno financira iz sredstev Skupnosti.
V zvezi z istimi stroški se pomoč izvzeta z Uredbo ES št. 1857/2006, ne sme seštevati z drugo državno pomočjo po členu 87(1) Pogodbe ali s finančnimi prispevki držav članic, vključno s tistimi iz drugega pododstavka člena 88(1) Uredbe (ES)št. 1698/2005, ali s finančnimi sredstvi Skupnosti zvezi z nekaterimi upravičenimi stroški, če bi bila s tako kumulacijo presežena največja dovoljena intenzivnost pomoči določena z Uredbo ES št. 1857/2006.
Pomoč izvzeta z Uredbo (ES) št. 1857/2006 se ne sme seštevati s podporo »de minimis« v smislu Uredbe (ES) številka 1860/2004 glede na iste upravičene odhodke ali naložbeni projekt, če bi bila s tako kumulacijo presežena intenzivnost pomoči, določena v Uredbi ES št. 1857/2006 in v tem pravilniku.
Splošna pravila (2. člen Uredbe komisije (ES) št. 1998/2006)
12. člen
Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah (Uredba komisije (ES) št. 1998/2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri pomoči »de minimis«)
Z ukrepom želimo ustvariti pogoje in možnosti za ustvarjanje novih delovnih mest ter realizacijo poslovnih idej članov kmečkega gospodinjstva. Namenjen je naložbam, ki so potrebne za začetek opravljanja dopolnilne dejavnosti ali za posodobitev in modernizacijo že obstoječe dopolnilne dejavnosti.
I. Predmet podpore:
Predmet sofinanciranja so naložbe za sledeče namene:
– predelava kmetijskih proizvodov, kot so sadje, zelenjava, žita, mleko, meso, zelišča, les in ostalih proizvodov,
– turizem na kmetiji,
– izvajanje dejavnosti (storitve in izdelki) vključno z varstvom tradicionalne krajine in stavb povezanih z ohranjanjem tradicionalnih znanj na kmetiji,
– izobraževanje na kmetijah, povezano s kmetijsko, gozdarsko in dopolnilno dejavnostjo na kmetiji,
– pridobivanje in prodaja energije iz obnovljivih virov na kmetiji,
– kompostiranje organskih snovi.
II. Splošni pogoji upravičenosti:
– upravičenci morajo izpolnjevati vse pogoje za opravljanje dopolnilne dejavnosti, skladno z Uredbo o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnile dejavnosti na kmetiji (Uradni list RS, št. 61/05) in pogoje, določene v javnem razpisu,
– dejavnost se mora opravljati v okviru dopolnilne dejavnosti na kmetiji še vsaj naslednjih 5 let po zaključeni investiciji.
III. Upravičeni stroški:
– stroški v zvezi z izgradnjo ali obnovo objekta;
– stroški nakupa opreme;
– stroški promocije.
IV. Finančne določbe:
– bruto znesek pomoči: do 50% upravičenih stroškov,
– najmanjši/največji znesek dodeljene pomoči:
Najmanjši znesek dodeljene pomoči znaša 500 €, največji pa 5.000 € na kmetijsko gospodarstvo na leto.
Skupna pomoč »de minimis«, dodeljena kateremu koli prejemniku, ne sme presegati 200.000 € bruto, v katerem koli obdobju treh proračunskih let.
13. člen
Naložbe v opravljanje storitev in trženje proizvodov in storitev s kmetij (Uredba komisije (ES) št. 1998/2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri pomoči »de minimis«)
I. Predmet podpore:
Predmet sofinanciranja so naložbe za:
– neposredno prodajo kmetijskih proizvodov na kmetijah,
– neposredno prodajo kmetijskih proizvodov izven kmetije,
– storitve s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo, opremo, orodji in živalmi ter oddaja le-teh v najem,
– izobraževanje na kmetijah, povezano s kmetijsko, gozdarsko in dopolnilno dejavnostjo na kmetiji.
II. Splošni pogoji upravičenosti:
– upravičenci morajo izpolnjevati vse pogoje za opravljanje dejavnosti, skladno z Uredbo o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnile dejavnosti na kmetiji (Uradni list RS, št. 61/05), in pogoje, določene v javnem razpisu,
– dejavnost se mora opravljati v okviru dopolnilne dejavnosti na kmetiji še vsaj naslednjih 5 let po zaključeni investiciji.
III. Upravičeni stroški:
– stroški v zvezi z izgradnjo ali obnovo objekta,
– nakup nove opreme,
– stroški promocije.
IV. Finančne določbe:
– bruto znesek pomoči: do 50% upravičenih stroškov,
– najmanjši/največji znesek dodeljene pomoči:
Najmanjši znesek dodeljene pomoči znaša 500 €, največji pa 5.000 € na kmetijsko gospodarstvo na leto.
Skupna pomoč »de minimis«, dodeljena kateremu koli podjetju, ne sme presegati 200.000 € bruto v katerem koli obdobju treh proračunskih let.
14. člen
Kumulacija (2. člen Uredbe komisije (ES) št. 1998/2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri pomoči »de minimis«)
Skupna pomoč »de minimis«, dodeljena prejemniku, ne sme presegati 100.000 € v sektorju transporta oziroma 200.000 € bruto za področje predelave in trženja v katerem koli obdobju treh proračunskih let.
IV. OSTALI UKREPI
15. člen
(Šolanje v srednješolskih kmetijskih programih)
Namen:
Zagotoviti usposobljene kadre v kmetijstvu.
Upravičenci:
Dijaki, ki se šolajo v srednješolskih kmetijskih programih.
Splošni pogoji upravičenosti:
– dijak ima stalno prebivališče v občini.
Specifični pogoji:
– potrdilo o vpisu.
Višina pomoči:
– do 400 €/dijaka (neto) v šolskem letu.
V. NADZOR IN SANKCIJE
16. člen
Nadzor nad namensko porabo sredstev po tem pravilniku opravlja Oddelek za gospodarske dejavnosti in finance Občine Kamnik in Nadzorni odbor Občine Kamnik.
V primeru nenamenske porabe sredstev, pridobljenih po tem pravilniku, mora prejemnik sredstva vrniti v celoti s pripadajočimi zakonskimi obrestmi. Prejemnik izgubi tudi pravico do pridobitve drugih sredstev po tem pravilniku za naslednji dve leti.
V. KONČNI DOLOČBI
17. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Kamnik (Uradni list RS, št. 119/02, 31/03 in 88/05).
18. člen
Ta pravilnik začne veljati štirinajsti delovni dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0044/2007-3/2
Kamnik, dne 26. septembra 2007
Župan
Občine Kamnik
Anton Tone Smolnikar l.r.

AAA Zlata odličnost