Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2007 z dne 5. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2007 z dne 5. 10. 2007

Kazalo

4466. Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta Nadomestna gospodarska cona ob Straški cesti, stran 12095.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) in 30. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/06 – uradno prečiščeno besedilo) je župan Mestne občine Novo mesto dne 28. 9. 2007 sprejel
S K L E P
o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta Nadomestna gospodarska cona ob Straški cesti
1. člen
(Ocena stanja in razlogi za pripravo)
(1) Priprava Občinskega podrobnega prostorskega načrta Nadomestna gospodarska cona ob Straški cesti (v nadaljevanju OPPN) je nadaljevanje postopka priprave občinskega lokacijskega načrta, ki se je začel pripravljati na podlagi Programa priprave za občinski lokacijski načrt Nadomestna gospodarska cona ob Straški cesti (Uradni list RS, št. 90/04; v nadaljevanju program priprave) po Zakonu o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popravek in 58/03-ZZK-1; v nadaljevanju ZUreP-1) in se bo ob upoštevanju že izvedenih postopkov po ZUreP-1 nadaljevala v skladu z Zakonom o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07; v nadaljevanju ZPNačrt).
(2) Do sprejema tega sklepa so bila izvedena naslednja uradna dejanja oziroma zaključene naslednje faze dela:
– izvedba prve prostorske konference
– sprejem in objava programa priprave
– pridobitev odločbe Ministrstva za okolje in prostor št. 35409-219/2006 z dne 15. 9. 2006, na podlagi katere je potrebno izvesti celovito presojo vplivov OPPN na okolje
– pridobitev smernic nosilcev urejanja prostora in njihova analiza
– izdelava strokovnih podlag z variantnimi strokovnimi rešitvami
– izdelava okoljskega poročila in revizije okoljskega poročila.
(3) Postopek celovite presoje vplivov na okolje se bo nadaljeval po določilih ZPNačrt.
2. člen
(Način pridobitve strokovnih rešitev)
Strokovne rešitve so bile izdelane na osnovi analize prostora, programskih izhodišč, pridobljenih smernic in njihove analize ter v skladu z veljavno zakonodajo, izbrana variantna rešitev pa bo podlaga za izdelavo dopolnjenega osnutka OPPN.
3. člen
(Roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz)
(1) Pri pripravi OPPN se upoštevajo vse v 1. členu navedene faze dela oziroma uradna dejanja, ki so bila izvedena v postopku priprave občinskega lokacijskega načrta.
(2) OPPN se začne pripravljati na podlagi tega sklepa po naslednjih fazah:
– izdelava dopolnjenega osnutka OPPN (30 dni po sprejetju tega sklepa)
– posredovanje dopolnjenega osnutka OPPN in okoljskega poročila na Ministrstvo za okolje in prostor, ki obvesti pripravljalca OPPN o ustreznosti okoljskega poročila (15 dni od prejetja)
– javna razgrnitev dopolnjenega osnutka OPPN (30 dni), javna obravnava in prva obravnava na občinskem svetu
– priprava in sprejem stališč do pripomb in predlogov z javne razgrnitve ter seznanitev z njimi lastnikov zemljišč iz tretjega odstavka 50. člena ZPNačrt (15 dni po javni razgrnitvi)
– izdelava predloga OPPN na podlagi sprejetih stališč do pripomb in predlogov z javne razgrnitve (15 dni po sprejetju stališč)
– posredovanje predloga OPPN nosilcem urejanja prostora z namenom pridobitve mnenj (30 dni) in potrdila o sprejemljivosti vplivov izvedbe OPPN na okolje
– izdelava usklajenega predloga OPPN (15 dni po pridobitvi mnenj oziroma potrdila)
– posredovanje usklajenega predloga OPPN občinskemu svetu v drugo obravnavo in sprejem (15 dni po prejetju usklajenega predloga)
– objava tekstualnega dela odloka v Uradnem listu RS.
4. člen
(Nosilci urejanja prostora)
(1) Nosilci urejanja prostora, ki so bili pozvani k izdaji smernic za načrtovanje, so navedeni v programu priprave ter bodo (razen Inšpektorata RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki ni več pristojen) v skladu s prvim odstavkom 61. člena ZPNačrt pozvani tudi k izdaji mnenja na prostorsko ureditev. V primeru, da kateri od nosilcev urejanja prostora v zakonsko določenem roku ne bo posredoval mnenja, se bo štelo, da s predlagano prostorsko ureditvijo soglaša.
(2) Če se v postopku priprave ugotovi, da je potrebno pridobiti tudi smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora, ki niso navedeni v programu priprave, se le-te pridobi naknadno v postopku.
5. člen
(Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave in izdelave OPPN)
Izdelavo OPPN v celoti financira investitor Real, d.o.o. Novo mesto.
6. člen
(Začetek veljavnosti)
Sklep o začetku priprave OPPN se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi. Sklep se objavi tudi na spletnih straneh Mestne občine Novo mesto in v vednost posreduje Ministrstvu za okolje in prostor RS.
Št. 350-05-10/2004
Novo mesto, dne 28. septembra 2007
Župan
Mestne občine Novo mesto
Alojzij Muhič l.r.

AAA Zlata odličnost