Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2007 z dne 5. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2007 z dne 5. 10. 2007

Kazalo

Ob-27367/07 , Stran 6726
Uprava družbe KD Življenje, zavarovalnica, d.d. (do dne 22. 8. 2007 Slovenice Življenje, življenjske zavarovalnice d.d.) je dne 12. 7. 2007 sprejela sklep št. 263/26-2007 o povečanju osnovnega kapitala, nadzorni svet pa je dne 19. 7. 2007 izdal soglasje k omenjenemu sklepu. Nadalje je uprava izdajatelja dne 6. 8. 2007 sprejela sklep o popravi sklepa o povečanju osnovnega kapitala št. 263/26-2007 z dne 12. 7. 2007, ki se glasi: 1. Osnovni kapital družbe se poveča z izdajo 239.530 novih navadnih kosovnih delnic za 1.999.081,96 EUR tako, da povečan osnovni kapital družbe znaša 9.480.454,02 EUR. 2. Delnice nove izdaje glasijo na ime in so prenosljive v skladu z določbami Statuta. Vsaka delnica bo imetniku dajala naslednje pravice: – pravico do udeležbe pri upravljanju družbe vključno s pravico do glasovanja imetnika delnice v skupščini po načelu ena delnica en glas; – pravico do dela ustvarjenega dobička (dividenda) v višini in rokih, kot to določi skupščina; – pravico do prednostnega nakupa naslednje emisije delnic v skladu s vsakokratnim sklepom skupščine; – pravico do izplačila ob likvidaciji družbe. 3. Emisijska vrednost ene delnice v tej izdaji je 8,35 EUR, emisijska vrednost vseh novih delnic pa 2.000.075,50 EUR. 4. Celotna izdaja delnic je namenjena izključno obstoječim delničarjem. Delničarji, ki so na dan poziva za vpis in vplačilo delnic vpisani v delniško knjigo, imajo v sorazmerju s svojimi deleži v osnovnem kapitalu prednostno pravico do vpisa novih delnic tako, da imajo prednostno pravico do vpisa 0,2672079 delnice za vsako eno delnico, katere imetniki so, pri čemer lahko vsak delničar vpiše le celo število delnic. Delničarji lahko prednostno pravico izkoristijo v roku 15 dni, šteto od objave poziva k vpisu in vplačilu. Delnice, ki po zaključku 15 dnevnega roka ne bodo vpisane, bodo imeli možnost vpisati delničarji, ki so se odzvali prvemu pozivu za vpis, in sicer proporcionalno prvemu vpisu, v roku 8 dni od dne, ko jim uprava pošlje obvestilo o dodatni možnosti vpisa in vplačila. 5. O pogojih vpisa in vplačila odloči poslovodstvo v skladu s prejšnjo točko tega sklepa in jih objavi v pozivu k vpisu in vplačilu delnic. Objava se v skladu z 11. členom Zakona o gospodarskih družbah izvrši v Uradnem listu RS in na spletni strani družbe. 6. Šteje se, da je izdaja delnic uspešna, če je v navedenem roku vplačanih 100% delnic iz 1. točke tega sklepa. V primeru, da izdaja delnic ne uspe, bo družba v roku 30 dni po ugotovitvi neuspešnosti postopka vplačila za nove vložke vrnila vplačnikom. 7. Delnice bodo izdane v nematerializirani obliki. Vpis delnic v centralni register KDD izvede uprava. 8. Nadzorni svet je pooblaščen za spremembo statuta v primeru povečanja osnovnega kapitala na podlagi 68. člena statuta družbe. 9. Sklep velja od sprejema dalje. Odpravek sklepa je podpisan v dveh izvirnih izvodih, od katerih se eden hrani v arhivu odpravkov sklepov družbe, drugi pa je namenjen vpisu povečanja osnovnega kapitala v sodni register. Nadzorni svet pa je dne 7. 8. 2007 s sklepom št. 78/6, izdal soglasje k sklepu uprave dne 6. 8. 2007 o popravi sklepa o povečanju osnovnega kapitala št. 236/26-2007 z dne 12. 7. 2007. Pogoji vpisa in vplačila delnic Vpis in vplačilo delnic za prednostne upravičence v prvem krogu se bo pričel na dan poziva za vpis in vplačilo, ki bo objavljen v Uradnem listu RS in bo trajal 15 koledarskih dni. Vpis in vplačilo za upravičence v drugem krogu se bo pričel naslednji dan po tem, ko bo uprava pisno obvestila delničarje o dodatni možnosti vpisa in vplačila in bo trajal osem koledarskih dni. Vpis in vplačilo delnic bosta za vse upravičence potekala na vpisnem mestu Deželna banka Slovenije d.d., Kolodvorska 9, 1000 Ljubljana, vsak delovni dan med delovnim časom navedene poslovalnice. Vpis in vplačilo se bo opravilo na zgoraj navedenem vpisnem mestu. Delničar, ki bo kupil delnice, jih mora še isti dan vpisati in v celoti vplačati v gotovini v polnem znesku, sicer se šteje, da je odstopil od nakupa delnic. Delnice se vplačujejo v celoti v gotovini, v polnem emisijskem znesku, na TRR št. 19100-0010118415 odprt pri Deželni banki Slovenije d.d. Postopek razdelitve in izročitve novih delnic Uprava bo prijavila sklep o povečanju osnovnega kapitala za vpis v sodni register nemudoma po ugotovitvi uspešnosti vpisa in vplačila. Nove delnice bodo izdane po vpisu povečanja osnovnega kapitala v sodnem registru v skladu z Zakonom o nematerializiranih vrednostnih papirjih in izročene v skladu s pravili KDD Centralne klirinško depotne družbe d.d. Na podlagi drugega odstavka 337. člena ZGD-1 in v skladu z zgoraj navedenim sklepom uprave družbe KD Življenje, zavarovalnica, d.d., vabimo obstoječe delničarje družbe KD Življenje, zavarovalnica, d.d., da uveljavijo prednostno pravico do nakupa novih delnic v sorazmerju z njihovimi deleži v osnovnem kapitalu zavarovalnice pred njegovim povečanjem (prednostni upravičenci). Rok za uveljavitev prednostne pravice, emisijske vrednosti novih delnic in način njihovega vpisa in vplačila so razvidni iz zgoraj navedenega sklepa uprave.

AAA Zlata odličnost