Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2007 z dne 5. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2007 z dne 5. 10. 2007

Kazalo

4458. Odlok o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Log - Dragomer, stran 12087.

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Log - Dragomer (Uradni list RS, št. 33/07) je Občinski svet Občine Log - Dragomer na 5. izredni seji dne 26. 9. 2007 sprejel
O D L O K
o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Log - Dragomer
1. člen
Ta odlok ureja dodeljevanje enkratne denarne pomoči za novorojence družinam z območja Občine Log - Dragomer, določa upravičence, višino enkratne pomoči, pogoje in postopek za uveljavljanje dodelitve enkratne pomoči.
2. člen
Enkratna denarna pomoč za novorojenca (v nadaljevanju: enkratna pomoč) je enkratna denarna pomoč novorojenemu otroku, s katero se družini zagotovijo dodatna denarna sredstva za pokrivanje stroškov, ki nastanejo z rojstvom otroka.
Sredstva za izplačilo enkratne pomoči se zagotovijo v proračunu Občine Log - Dragomer.
3. člen
Upravičenec do enkratne denarne pomoči je eden od staršev novorojenca pod pogojem, da ima stalno prebivališče v Občini Log - Dragomer. Če starša živita ločeno, uveljavlja pravico do pomoči eden od staršev ne podlagi medsebojnega sporazuma.
4. člen
Pravica do enkratne denarne pomoči za novorojenca se uveljavlja s pisno vlogo na predpisanem obrazcu na Občini Log - Dragomer. O dodelitvi enkratne denarne pomoči se odloči s sklepom. Sredstva se izplača na transakcijski račun upravičenca v 30 dneh po vročitvi sklepa.
Rok za vložitev pisne vloge je najkasneje šest mesecev po rojstvu otroka, za katerega se enkratna pomoč uveljavlja. Po preteku tega roka se vloga kot prepozno vložena, s sklepom zavrže. Ta omejitev ne velja za leto 2007.
5. člen
Vlogi iz prejšnjega člena je potrebno priložiti:
– izpisek iz rojstne matične knjige,
– potrdilo o stalnem prebivališču starša, ki ureja pravico do prispevka,
– davčno številko upravičenca,
– številko transakcijskega računa upravičenca.
6. člen
Z uveljavitvijo tega odloka znaša za leto 2007 enkratna pomoč 200 EUR neto in se usklajuje z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin na 1. seji občinskega sveta v tekočem letu.
7. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se uporablja od 1. 1. 2007 dalje.
Št. 121-1/2007
Dragomer, dne 26. septembra 2007
Župan
Občine Log - Dragomer
Mladen Sumina l.r.

AAA Zlata odličnost