Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2007 z dne 5. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2007 z dne 5. 10. 2007

Kazalo

4442. Obvezna razlaga Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Območje Občine Gorenja vas - Poljane, stran 12070.

Na podlagi 16. člena Statuta Občine (UVG št. 22/99, Uradni list RS, št. 80/01) ter 87. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Gorenja vas - Poljane (UVG 47/99, Uradni list RS, št. 80/01) je Občinski svet Občine Gorenja vas - Poljane na 6. redni seji dne 27. 9. 2007 sprejel
O B V E Z N O R A Z L A G O
Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Območje Občine Gorenja vas - Poljane (Uradni list RS, št. 47/93, 71/93, 11/99, 24/99, 17/00, 67/01, 102/01, 132/04, 92/06, 34/07)
1.
K šeštem odstavku 28. člena odloka, ki obravnava območje P2 – ureditveno območje Industrijska cona Poljane, se glede prve alinee, ki se glasi: »– obsega površine obstoječe industrije in površine za nadaljnji razvoj.«, podaja naslednja obrazložitev te navedbe: pri površinah za nadaljnji razvoj cone je v že obstoječem nizu stanovanjskih hiš znotraj cone, ki je od preostalega dela cone ločen z lokalno cesto, možna gradnja stanovanjskih oziroma stanovanjskih objektov s poslovno dejavnostjo.
2.
Glede druge alinee v predhodni točki navedenega šestega odstavka 28. člena odloka, ki določa vrste dovoljenih posegov, se glede na obrazložitev iz prejšnje točke te obvezne razlage kot dovoljene upošteva vse posege skladno z 8 in 9.B členom tega odloka.
3.
Glede tretje alinee v prvi točki te obvezne razlage navedenega šestega odstavka 28. člena odloka, ki se glasi: »– Posegi na nove površine so dovoljeni na podlagi predhodno izdelanih strokovnih osnov in vpliva posega na okolje oziroma skladno z določili 6. člena tega odloka.«, se podaja naslednja obrazložitev te navedbe: v primeru gradnje stanovanjskih oziroma stanovanjsko-poslovnih objektov se za predhodno izdelano strokovno osnovo s študijo vpliva posega na okolje šteje tudi izdelan zazidalni preizkus.
4.
Glede 54. člena odloka se k točki 1.4.2. Proizvodno poslovni objekti, ki se glasi: »– Pri oblikovanju objektov za obrtno dejavnost se morajo upoštevati pogoji kot za stanovanjsko gradnjo, s tem da se vsi elementi, ki jih zahteva določena dejavnost, prilagodi merskim razmerjem, materialom in obdelavi ipd. (tipologiji), ki je značilna za konkretno naselje.«, podaja naslednja obrazložitev te navedbe: pri prilagoditvi merskega razmerja med stranicami 1:1,3 do 1: 1,5, so možna tudi večja odstopanja, v primeru, kadar poslovnega objekta zaradi konfiguracije terena ali specifike tehnoloških zahtev proizvodnega procesa, ki mu je objekt namenjen, tega objekta ni mogoče oblikovati drugače, vendar le pod pogojem, da se upošteva osnovne morfološke značilnosti posameznega naselja, navedene v tem odloku.
5.
Obvezna razlaga je sestavni del odloka.
6.
Obvezna razlaga se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 3505-001/2007-001
Gorenja vas, dne 27. septembra 2007
Župan
Občine Gorenja vas - Poljane
Milan Čadež l.r.

AAA Zlata odličnost