Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2007 z dne 5. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2007 z dne 5. 10. 2007

Kazalo

4478. Pravila za izvolitev predstavnikov Občine Tišina v volilno telo za volitve člana državnega sveta ter za določitev kandidata za člana državnega sveta, stran 12127.

Na podlagi 14. in 15. člena Zakona o državnem svetu (Uradni list RS, št. 44/92 in 76/05) in 16. člena Statuta Občine Tišina (Uradni list RS, št. 38/07) je Občinski svet Občine Tišina na 7. redni seji dne 28. 9. 2007 sprejel
P R A V I L A
za izvolitev predstavnikov Občine Tišina v volilno telo za volitve člana državnega sveta ter za določitev kandidata za člana državnega sveta
1. člen
S temi pravili se ureja postopek izvolitve predstavnikov Občine Tišina v telo 8. volilne enote za izvolitev člana državnega sveta (v nadaljevanju: predstavniki) ter postopek določitve kandidata za člana državnega sveta.
2. člen
Glede na določbe 40. in 41. člena Zakona o državnem svetu izvoli občinski svet v volilno telo za volitve člana državnega sveta 1. predstavnika ter lahko določi enega kandidata za člana državnega sveta.
3. člen
Postopek obsega predlaganje kandidatov za predstavnika ter izvolitev oziroma predlaganje kandidatov za člana državnega sveta in določitev kandidata.
4. člen
Kandidata za predstavnika lahko predlaga skupina najmanj treh članov občinskega sveta. Vsaka skupina lahko predlaga največ toliko kandidatov, kot se jih voli.
5. člen
Predlagatelji iz prejšnjega člena lahko predlagajo enega kandidata za člana državnega sveta. Predlogu morajo predložiti tudi soglasje kandidata.
6. člen
Predlagatelji posredujejo predlog kandidatov za predstavnike oziroma člane državnega sveta komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja v 15 dneh od dneva, določenega za izvedbo volilnih opravil v razpisu volitev. Predlog mora vsebovati osebne podatke kandidatov za predstavnike oziroma za kandidata za člana državnega sveta.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja sestavi seznam predlaganih kandidatov za predstavnike in kandidatov za člane državnega sveta po abecednem vrstnem redu in ga pošlje županu.
7. člen
Predstavnike se voli na seji občinskega sveta s tajnim glasovanjem. Glasuje se z glasovnicami. Na glasovnici so kandidati napisani po vrstnem redu, ki ga je določila komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Voli se en predstavnik.
Član občinskega sveta glasuje za posameznega kandidata tako, da obkroži zaporedno številko pred imeni največ toliko kandidatov, kot se voli predstavnikov.
Izvoljen je kandidat, ki je prejel največ glasov.
8. člen
Kandidata za člana državnega sveta se določi s tajnim glasovanjem.
Glasuje se z glasovnicami. Na glasovnici so kandidati napisani po vrstnem redu, ki ga je določila komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Član občinskega sveta glasuje za posameznega kandidata državnega sveta tako, da obkroži zaporedno številko pred imenom kandidata.
Določen je kandidat, ki je prejel največje število glasov.
9. člen
V primeru, ko sta dva ali več kandidatov za predstavnike oziroma člana državnega sveta pri glasovanju prejela enako najvišje oziroma enako najnižje za izvolitev potrebno število glasov, odloči o izvolitvi oziroma določitvi žreb, ki se opravi takoj na seji občinskega sveta.
10. člen
Predstavnik kandidature za člana državnega sveta je župan. Če je za kandidata za člana državnega sveta določen župan, se za predstavnika kandidature določi podžupana oziroma člana občinskega sveta.
11. člen
Pooblaščeni delavec občinske uprave mora najpozneje 30 dni pred dnem glasovanja predložiti pristojni volilni komisiji seznam izvoljenih predstavnikov ter kandidaturo z osebnimi podatki in pisnim soglasjem kandidata za člana državnega sveta.
12. člen
Ker ta pravila vsebujejo določbe poslovniške narave, jih sprejema občinski svet z dvotretjinsko večino navzočih članov občinskega sveta.
13. člen
Ta pravila začnejo veljati z dnem sprejema na občinskem svetu, objavijo pa se v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0030/2007
Tišina, dne 1. oktobra 2007
Župan
Občine Tišina
Jožef Poredoš l.r.

AAA Zlata odličnost