Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2007 z dne 5. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2007 z dne 5. 10. 2007

Kazalo

Št. 0106-16/2007-1 Ob-26757/07 , Stran 6697
1. Naziv in sedež naročnika: Varuh človekovih pravic, Dunajska cesta 56, 1000 Ljubljana, tel. 01/475-00-50, faks 01/475-00-40, elektronski naslov: info@varuh-rs.si. 2. Predmet javnega razpisa: sodelovanje nevladnih organizacij, registriranih v Republiki Sloveniji in organizacij, ki so pridobile status humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju: organizacije) z Varuhom človekovih pravic pri izvajanju pristojnosti in nalog državnega preventivnega mehanizma po Opcijskem protokolu h Konvenciji proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali ravnanju. Naloge in pooblastila državnega preventivnega mehanizma po opcijskem protokolu, skladno s 17. členom protokola v zvezi s 4. členom Zakona o ratifikaciji Opcijskega protokola h Konvenciji proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali ravnanju izvršuje Varuh človekovih pravic, v dogovoru z njim pa tudi nevladne organizacije, registrirane v Republiki Sloveniji ter organizacije, ki so pridobile status humanitarne organizacije v Republiki Sloveniji, ki se ukvarjajo z varstvom človekovih pravic ali temeljnih svoboščin, zlasti s področja preprečevanja mučenja ali drugih krutih, nečloveških ali poniževalnih kazni ali ravnanj. 3. Namen razpisa: izbor organizacij, ki bodo sodelovale z Varuhom človekovih pravic pri izvajanju pristojnosti in nalog državnega preventivnega mehanizma po Opcijskem protokolu h Konvenciji proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali ravnanju. Organizacije bodo izbrane na javnem razpisu, katerega izvede varuh, ki bo tudi odločil o izbiri organizacije. Izbrane organizacije bodo naloge in pooblastila pri opravljanju nadzora opravljale s svojimi pripadniki ali pripadnicami, usposobljenimi za posamezna področja nadzora, kot člani skupine, ki jo bo določil Varuh za opravljanje nadzora na krajih odvzema prostosti ter preverjanja ravnanja z osebami, ki jim je bila odvzeta prostost. Po izvedenem nadzoru po določbah Opcijskega protokola, katerega bodo po navodilih Varuha človekovih pravic izvajali pripadniki in pripadnice izbranih nevladnih ali humanitarnih organizacij, bodo predstavniki oziroma predstavnice izdelali tudi poročilo o opravljenem nadzoru. 4. Orientacijska vrednost razpisa: osebe iz organizacij, ki bodo izbrane in bodo opravljale nadzor po določbah Opcijskega protokola bodo dobile povrnjene potne stroške, stroške za prehrano in prenočišče, nagrado za izdelavo poročila o opravljenem nadzoru, nadomestila plače ali nadomestilo za izgubljeni zaslužek in simbolično nagrado po Pravilniku o povračilu stroškov in o nagradah osebam iz organizacij, ki opravljajo naloge oziroma izvršujejo pooblastila po določbah Opcijskega protokola h Konvenciji proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim in poniževalnim kaznim ali ravnanju, ki bo objavljen v Uradnem listu RS. 5. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji Na javni razpis se lahko prijavijo nevladne organizacije, registrirane v Republiki Sloveniji ter organizacije, ki so pridobile status humanitarne organizacije v Republiki Sloveniji po Zakonu o humanitarnih organizacijah (Uradni list RS, št. 98/03), ki se ukvarjajo z varstvom človekovih pravic ali temeljnih svoboščin, zlasti s področja preprečevanja mučenja ali drugih krutih, nečloveških ali poniževalnih kazni ali ravnanj. K svoji prijavi priložijo kratko predstavitev dela na področju varstva človekovih pravic ali temeljnih svoboščin, zlasti s področja preprečevanja mučenja ali drugih krutih, nečloveških ali poniževalnih kazni ali ravnanj, nevladne organizacije izjavo o registraciji, humanitarne organizacije pa izjavo o podelitvi statusa humanitarne organizacije in o vpisu v razvid humanitarnih organizacij. Organizacija, ki želi sodelovati pri opravljanju nadzora mora predložiti izjavo, da pri opravljanju nadzora ne bodo sodelovale pripadnice ali pripadniki, ki so bili pravnomočno obsojeni za kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti oziroma pravnomočno obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot 3 mesece oziroma oseba, zoper katero je vložena pravnomočna obtožba zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti (dokazilo – potrdilo). 6. Merila za izbor: prednost pri izbiri za sodelovanje bodo imele organizacije z več izkušnjami na področju varstva človekovih pravic ali temeljnih svoboščin, zlasti s področja preprečevanja mučenja ali drugih krutih, nečloveških ali poniževalnih kazni ali ravnanj (dokazilo: opis najpomembnejšega delovanja, zlasti na področju preprečevanja mučenja ali drugih krutih, nečloveških ali poniževalnih kazni ali ravnanj). 7. Ostali pogoji: pripadniki oziroma pripadnice izbrane organizacije, ki bodo sodelovale pri izvajanju nalog in pooblastil po določbah prvega odstavka 5. člena Zakona o ratifikaciji Opcijskega protokola h Konvenciji proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali ravnanju bodo morale v skladu s tretjim odstavkom 5. člena tega zakona podati predhodno pisno izjavo, da bodo pri opravljanju nalog in pooblastil sodelovale po navodilih Varuha človekovih pravic in delovale po predpisih o varovanju tajnosti osebnih in tajnih podatkov, tako kot to velja za varuha, njegove namestnike in uslužbence. Pripadnik izbrane organizacije, ki ne bo podal predhodne pisne izjave ne more sodelovati pri opravljanju nadzora. 8. Z izbranimi organizacijami bo Varuh človekovih pravic RS sklenil pogodbo o sodelovanju za obdobje do 31. 12. 2008. 9. Rok za oddajo pisne prijave je 15 dni od dneva objave razpisa v Uradnem listu RS. 10. Prijave morajo biti oddane v zaprtih kuvertah z navedbo »Za javni razpis« na naslov: Varuh človekovih pravic, Dunajska cesta 56, 1000 Ljubljana. 11. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v 15 dneh po opravljeni izbiri. 12. Dodatne informacije posreduje Ivan Šelih, tel. 01/475-00-19, e-mail: Ivan.Selih@varuh-rs.si. 13. Razpis se objavi v Uradnem listu RS in na spletnih straneh Varuha človekovih pravic. Vprašanja in odgovori se objavijo na spletnih straneh Varuha človekovih pravic.

AAA Zlata odličnost