Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2007 z dne 5. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2007 z dne 5. 10. 2007

Kazalo

4474. Sklep o nadaljevanju postopka priprave lokacijskega načrta Caufovo v Vrtojbi, stran 12121.

Na podlagi 46. in 98. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) ter 30. člena Statuta Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 88/04, 74/05 in 136/06) župan Občine Šempeter - Vrtojba sprejme
S K L E P
o nadaljevanju postopka priprave lokacijskega načrta Caufovo v Vrtojbi
1. Ocena stanja
Pripravo Lokacijskega načrta Caufovo v Vrtojbi (v nadaljevanju LN) je občina pričela v aprilu 2006 po določilih takrat veljavnega Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popravek – v nadaljevanju ZureP-1). V postopku priprave lokacijskega načrta so bili izvedeni naslednji formalni koraki:
– pridobljena je bila odločba Ministrstva za okolje in prostor o tem, da celovita presoja vplivov na okolje v postopku priprave LN ni potrebna (št. 35409-122/2006 z dne 24. 5. 2006),
– dne 4. 7. 2006 je bila izvedena 1. prostorska konferenca,
– sprejet in objavljen je bil program priprave LN (Uradni list RS, št. 83/06),
– pridobljene so bile smernice za izdelavo LN.
Izdelan je bil osnutek LN, ki je bil v aprilu 2007 predstavljen lastnikom zemljišč na območju, na podlagi njihovih pripomb je v končni fazi izdelave predlog LN za javno razgrnitev.
V času izdelave predloga LN je pričel veljati Zakonu o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 – v nadaljevanju ZPNačrt).
Ker predlog LN še ni bil javno razgrnjen, bo postopek za pripravo LN Caufovo nadaljevan po določilih ZPNačrt kot postopek za pripravo Občinskega podrobnega prostorskega načrta Caufovo v Vrtojbi (v nadaljevanju OPPN Caufovo).
2. Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne rešitve so bile pridobljene v skladu z ZureP-1.
V nadaljevanju postopka bo vsebina in oblika prostorskega akta izdelana skladno z ZPNačrt in podzakonskimi akti.
3. Roki za dokončanje priprave
Predvidevamo naslednje roke za dokončanje priprave:
– javna razgrnitev dopolnjenega osnutka v oktobru 2007,
– obravnava in sprejem na seji občinskega sveta v januarju 2008.
4. Nosilci urejanja prostora, ki sodelujejo nadaljevanju priprave OPPN Caufovo
Za mnenje k predlogu OPPN Caufovo bo občina zaprosila nosilce urejanja prostora, ki so podali smernice za izdelavo osnutka.
V primeru, da se v postopku priprave dokumenta ugotovi potreba po sodelovanju dodatnih subjektov, lahko občina k sodelovanju povabi tudi druge organe in organizacije.
5. Način financiranja
Pripravljalec OPPN Caufovo je Občina Šempeter - Vrtojba, ki v celoti financira pripravo in sprejem.
6. Veljavnost sklepa
Ta sklep prične veljati dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
S tem sklepom preneha veljati program priprave Lokacijskega načrta Caufovo v Vrtojbi (Uradni list RS, št. 83/06).
Št. 35051-1/2006-71
Šempeter pri Gorici, dne 18. septembra 2007
Župan
Občine Šempeter - Vrtojba
Dragan Valenčič l.r.

AAA Zlata odličnost