Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2007 z dne 5. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2007 z dne 5. 10. 2007

Kazalo

SV 33/2007 Ob-27334/07 , Stran 6733
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Janje Luin iz Kopra, opr. št. SV 33/2007 z dne 28. 9. 2007, je bila nepremičnina, dvosobno stanovanje v IV. nadstropju, stanovanjska raba 42,10 m2, shramba 5 m2 in parkirno mesto 2/67, v stanovanjsko-poslovnem objektu v Kopru, parcelna številka 1975/9, na naslovu Dolinska cesta 1 J, Koper, katastrska občina Semedela, ki je po podatkih iz prodajnih pogodb označeno z identifikacijsko številko 2606-5373 109 in oznako 4. N/26 / I, s pripadajočo shrambo 4.26 in parkirno mesto št. 2/67, v skupni izmeri 60,59 m2, v stanovanjsko-poslovnem objektu v Kopru, parcelna številka 1975/9, katastrska občina Semedela in je last zastavitelja Kruhoberec Stjepana, EMŠO 0412965321043, Dolinska cesta 1 J, in sicer do 1/2, na podlagi notarskega zapisa, prodajne pogodbe notarja Andreja Škrka iz Ljubljane, opr. št. SV 529/04 z dne 7. 4. 2004, sklenjene med prodajalcem Stanovanjskim skladom Republike Slovenije in kupcema Kodrič Božico, Turki 4, Pobegi ter zastaviteljem ter zemljiškoknjižnega dovolila Stanovanjskega sklada Republike Slovenije z dne 15. 5. 2006 in do druge polovice na podlagi prodajne pogodbe z dne 24. 9. 2007, sklenjene med prodajalko Kodrič Božico, EMŠO 0904954505312, Turki 4, Pobegi ter zemljiškoknjižnega dovolila prodajalke z dne 27. 9. 2007, zastavljena v korist upnice SKB banke d.d. Ljubljana, Ajdovščina 4, 1000 Ljubljana, mat. št. 5026237, za zavarovanje denarne terjatve v višini 55.000 EUR, s pogodbeno obrestno mero 6,80% letno, ki je spremenljiva pod pogoji iz 15. člena notarskega zapisa, hipotekarne kreditne pogodbe ter za stroške, zamudne obresti in ostale pripadke, z rokom črpanja kredita do 18. 10. 2007 in z končnim rokom zapadlosti terjatve 18. 10. 2032 ter drugimi pogoji plačila, kot izhajajo iz notarskega zapisa hipotekarne kreditne pogodbe št. 192810-001 ter sporazuma o zavarovanju denarne terjatve s hipoteko, opr. št. SV 32/2007 z dne 28. 9. 2007.

AAA Zlata odličnost