Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2007 z dne 2. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2007 z dne 2. 10. 2007, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Drugi akti

4385. Odločba o imenovanju Rajka Kotnika za državnega pravobranilca na Državnem pravobranilstvu na sedežu v Ljubljani

MINISTRSTVA

4386. Pravilnik o vrstah podatkov o oddanih javnih naročilih v preteklem letu na podlagi Zakona o javnem naročanju in načinu njihovega zbiranja
4387. Pravilnik o vrstah podatkov o oddanih javnih naročilih v preteklem letu na podlagi Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev in načinu njihovega zbiranja
4413. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o območjih in sedežih policijskih postaj

USTAVNO SODIŠČE

4388. Odločba o razveljavitvi 2. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o državni upravi
4389. Odločba o delni razveljavitvi tretjega odstavka 22. člena Zakona o popravi krivic
4390. Odločba o razveljavitvi sodbe Vrhovnega sodišča ter vrnitvi zadeve Vrhovnemu sodišču v novo odločanje
4391. Zavrženje ponovne ustavne pritožbe

DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA

4392. Sklepi o razrešitvah in imenovanjih v okrajnih volilnih komisijah

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

4393. Sklep o oprostitvi plačevanja letnega nadomestila za nadzor
4394. Poročilo o gibanju plač za julij 2007

OBČINE

Črnomelj

4395. Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Črnomelj

Gorenja vas-Poljane

4396. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Ig

4397. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Ig za leto 2007
4398. Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Ig za programsko obdobje 2007–2013

Komen

4399. Odlok o rebalansu proračuna Občine Komen za leto 2007

Kranj

4400. Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve Mestne občine Kranj za leto 2007
4401. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o predkupni pravici Mestne občine Kranj na nepremičninah

Ljutomer

4402. Odlok o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom Ljutomer

Mislinja

4403. Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Mislinja za programsko obdobje 2007–2013

Novo mesto

4404. Sklep o pripravi Občinskega prostorskega načrta MO Novo Mesto
4405. Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta Turkov hrib
4406. Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta Grad Grm v Novem mestu
4407. Sklep o pripravi Sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta Športno-rekreacijski park Portoval v Novem mestu

Semič

4408. Odlok o rebalansu proračuna Občine Semič za leto 2007

Škocjan

4409. Poslovnik Občinskega sveta Občine Škocjan (uradno prečiščeno besedilo)
4410. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za Gospodarsko tehnološki center (GTC) Škocjan

Šmartno pri Litiji

4411. Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Šmartno pri Litiji za programsko obdobje 2007–2013

Žirovnica

4412. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Žirovnica

MEDNARODNE POGODBE

Vlada Republike Slovenije

90. Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in Ministrstvom za obrambo Češke republike o sodelovanju na področju vojaške kartografije
91. Uredba o ratifikaciji Protokola o načinu delovanja na meji med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško za sprostitev prometa in izboljšanje sodelovanja v boju proti carinskim goljufijam

Ministrstvo za zunanje zadeve

92. Obvestilo o začetku veljavnosti Dogovora med Upravo Republike Slovenije za jedrsko varnost in Zveznim ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo, okolje in upravljanje voda Republike Avstrije o sodelovanju pri varstvu pred sevanji in krepitvi medsebojne izmenjave podatkov iz merilnega sistema aerosolov
93. Obvestilo o začetku veljavnosti Protokola med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo o spremembah Konvencije o izogibanju dvojnega obdavčevanja v zvezi z davki na dohodek in premoženje
94. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Madžarsko o vzajemnem zastopanju s strani diplomatsko-konzularnih predstavništev pri obdelavi vizumov in dovoljenj za prebivanje
95. Obvestilo o začetku veljavnosti Pogodbe med Kraljevino Belgijo, Zvezno republiko Nemčijo, Kraljevino Španijo, Francosko republiko, Velikim vojvodstvom Luksemburg, Kraljevino Nizozemsko in Republiko Avstrijo o poglobitvi čezmejnega sodelovanja predvsem pri zatiranju terorizma, čezmejne kriminalitete in nezakonite migracije in Skupne izjave Kraljevine Belgije, Zvezne republike Nemčije, Kraljevine Španije, Francoske republike, Velikega vojvodstva Luksemburg, Kraljevine Nizozemske in Republike Avstrije k pogodbi z dne 27. 5. 2005 o poglobitvi čezmejnega sodelovanja, predvsem pri zatiranju terorizma, čezmejne kriminalitete in nezakonite migracije
96. Obvestilo o začetku veljavnosti Administrativnega sporazuma o izvajanju sporazuma o socialnem zavarovanju med Republiko Slovenijo in Republiko Makedonijo
97. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ukrajine o zračnem prometu
98. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Slovaške republike o sodelovanju v kombiniranem prevozu
99. Obvestilo o začetku veljavnosti Dvostranskega sporazuma o plačilu dolžniških obveznosti iz deleža zunanjega dolga nizozemskim upnikom, ki ga je Republika Slovenija prevzela kot ena od držav naslednic nekdanje Socialistične federativne republike Jugoslavije – SFRJ, nizozemskim upnikom
100. Obvestilo o prenehanju veljavnosti Sporazuma o sodelovanju pri varstvu rastlin med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Madžarske
101. Obvestilo o začetku veljavnosti Kulturnega sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Hašemitskega kraljestva Jordanije
102. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije in Ministrstvom za kmetijstvo Helenske republike o sodelovanju v kmetijstvu
103. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Helenske republike o rednem zračnem prometu
104. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Avstrijsko zvezno vlado o spremembi Sporazuma o planinskem turističnem prometu na mejnem območju
105. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Svetom ministrov Bosne in Hercegovine o sprejemu oseb, katerih bivanje je nezakonito
106. Obvestilo o začetku veljavnosti Protokola med Vlado Republike Slovenije in Svetom ministrov Bosne in Hercegovine o izvajanju Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Svetom ministrov Bosne in Hercegovine o sprejemu oseb, katerih bivanje je nezakonito
107. Obvestilo o prenehanju veljavnosti šestega in sedmega odstavka 2. člena Uredbe o ukrepih proti Liberiji
108. Obvestilo o začetku veljavnosti Garancijske pogodbe med Republiko Slovenijo in Evropsko investicijsko banko (Avtoceste VIII)
109. Obvestilo o začetku veljavnosti Spremembe št. 1 Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Slovaške republike o mednarodne cestnem prevozu
110. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Poljske o pomorskem prometu
111. Obvestilo o začetku veljavnosti Dogovora med Vlado Republike Slovenije in Svetom Evrope o statusu Informacijskega urada Sveta Evrope v Republiki Sloveniji
112. Obvestilo o začetku veljavnosti Okvirnega sporazuma o sodelovanju med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in med Zveznim ministrstvom za obrambo Republike Avstrije
113. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Češke republike o sodelovanju v mednarodnem kombiniranem prevozu
114. Obvestilo o začetku veljavnosti Memoranduma o soglasju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske o sodelovanju pri kartografiji in geodeziji ter izmenjavi kartografskih gradiv med Sektorjem za civilno obrambo Ministrstva za obrambo Republike Slovenije in Obrambno vojaško geodetsko agencijo (MIL SVY) Združenega kraljestva

Popravki

115. Popravek Obvestila o začetku veljavnosti Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Bolgarije o sodelovanju v kombiniranem prevozu

Razglasni del

Objave sodišč

Sodni register

Vpisi po Zakonu o gospodarskih družbah

Preklici

AAA Zlata odličnost