Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2007 z dne 28. 9. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2007 z dne 28. 9. 2007, Kazalo


MINISTRSTVA

4350. Pravilnik o delovanju oseb, ki opravljajo vročanje v pravdnem postopku
4351. Pravilnik o določitvi osnove za odmero štipendij in o načinu njihovega usklajevanja
4352. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o fitosanitarnih ukrepih za preprečevanje vnosa in širjenja glive Phytophthora ramorum
4353. Spremembe in dopolnitve Seznama registriranih fitofarmacevtskih sredstev v Republiki Sloveniji

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

4354. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, avgust 2007
4383. Akt o spremembi Akta o določitvi omrežnine za prenosno omrežje zemeljskega plina

OBČINE

Jesenice

4355. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev (PUP) za mesto Jesenice (planska celota J1, J2, J3 in J4)
4356. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja zemljišč za gradnjo in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Jesenice

Kranjska Gora

4357. Odlok o Ureditvenem načrtu za območje urejanja: Kranjska Gora–sotočje Save in Pišnice KG - R 7/1(del), KG - R 7/2 in KG - R 7/3
4358. Odlok o (tretjih) spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu ŠPC Bezje

Ljubljana

4359. Odredba o določitvi območij za pešce
4360. Odredba o spremembi in dopolnitvi Odredbe o določitvi javnih parkirnih površin, kjer se plačuje parkirnina

Mislinja

4361. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Mislinja za leto 2006

Naklo

4362. Statut Občine Naklo
4363. Sklep o ukinitvi statusa družbene lastnine v splošni rabi
4364. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Pivka

4365. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o predkupni pravici Občine Pivka
4366. Pravilnik o spremembi Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov

Ravne na Koroškem

4367. Obvezna razlaga 88. člena Odloka o Prostorskih ureditvenih pogojih za ureditveno območje Kotlje, dolinskega območja naselja Brdinje do ureditvenega območja naselja Kotlje, območja ob cesti Kotlje–Slovenj Gradec do občinske meje, športno-rekreacijskega območja Ivarčko-Ošven

Sevnica

4368. Odlok o rebalansu B proračuna Občine Sevnica za leto 2007
4369. Odlok o programu opremljanja zemljišč na območju OLN za gradnjo individualnih stanovanjskih hiš s spremljajočimi objekti Drožanjska cesta v Sevnici
4370. Odlok o določitvi plovbnega režima na reki Savi na območju akumulacijskega bazena HE Boštanj
4371. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o zazidalnem načrtu naselja Šmarje
4372. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o zazidalnih načrtih naselij pri Ribniku, Sevnica-Center in v Florjanski ulici
4373. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ureditvenem načrtu Boštanj
4374. Pravilnik o spremembi Pravilnika o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Sevnica

Slovenska Bistrica

4375. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi – javno dobro

Škocjan

4376. Odlok o spremembah Odloka o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora za Obrtno-servisno cono Logiče

Šoštanj

4377. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za prostorsko ureditev skupnega pomena za blok 6 TEŠ s spremljajočimi objekti

Tržič

4378. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Tržič za leto 2006
4379. Odlok o javnem redu in miru v Občini Tržič
4380. Sklep o določitvi ekonomskih cen vzgojno-varstvenih programov v vrtcih na območju Občine Tržič

Vrhnika

4381. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjske stavbe na Lošci na Vrhniki

Železniki

4382. Pravila za izvolitev predstavnikov Občine Železniki v volilno telo za volitve člana državnega sveta in za določitev kandidata za člana državnega sveta

POPRAVKI

4384. Tehnični popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Ravne na Koroškem za obdobje 1986–2000, dopolnitev 1998 in dopolnitev 2004

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Odločbe in sklepi po Zakonu o preprečevanju omejevanja konkurence

Objave po Zakonu o medijih

Objave po Zakonu o elektronskih komunikacijah

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Sodni register, vpisi po Zakonu o gospodarskih družbah

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti