Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2007 z dne 28. 9. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2007 z dne 28. 9. 2007

Kazalo

Št. 322-299/2007 Ob-26243/07 , Stran 6571
1. Predmet razpisa: je sofinanciranje uvajanja novosti turistične ponudbe v Mestni občini Koper za leto 2008. 2. Pogoji in merila Na javni razpis se lahko prijavijo vse pravne in fizične osebe, ki: – so registrirane in imajo sedež na območju Mestne občine Koper, – katerih uvajanje novosti turistične ponudbe je vezano na območje Mestne občine Koper in povezan s spodbujanjem turizma, – niso prejele sredstev za prijavljeno aktivnost iz drugih virov Mestne občine Koper, – delujejo s ciljem pospeševanja razvoja turizma na območje Mestne občine Koper. Za ocenjevanje posameznih prijav bodo uporabljena naslednja merila: 1. Kakovost in realnost vsebine prijave: – kakovost predložene vsebine prijave (jasni cilji); – realnost izvedbe prijavljene turistične ponudbe oziroma projekta; – široka namembnost prijavljene vsebine prijave (jasno opredeljena ciljna skupina); – javna predstavitev vsebine prijave; – izvirnost in inovativnost vsebine prijave. (ocena tega merila je podana na podlagi mnenja strokovne komisije: od 20–40 točk dobijo programi, ki v celoti izpolnjujejo pričakovanja in katere prijava pomeni resno turistično pridobitev za MOK, programi, ki delno izpolnjujejo pričakovanja dobijo 10 točk, ostali 0 točk) 2. Preglednost, ekonomičnost in realnost finančne konstrukcije: – pregledna konstrukcija prihodkov in odhodkov (v finančno konstrukcijo so vključeni vsi predvideni prihodki in stroški, razviden je namen odhodkov, ki so v skladu z načrtovanimi dejavnostmi); – zagotovljeni so drugi, realni viri sofinanciranja prijavljene turistične novosti oziroma projekta. (ocena tega merila je podana na podlagi mnenja strokovne komisije: največje možno število točk je 20, ki jih dobi program, ki v celoti izpolnjuje pričakovanja, program, ki delno izpolnjuje pričakovanja dobi 10 točk, ostali 0 točk) 3. Dosedanje delo in reference prijavitelja. (ocena tega merila je podana na podlagi mnenja strokovne komisije: največje možno število točk je 20, ki jih dobi prijavitelj, ki v celoti izpolnjuje pričakovanja, program, ki delno izpolnjuje pričakovanja dobi 10 točk, ostali 0 točk) 4. Prijavitelj, ki je svoj predlog novosti turistične ponudbe najavil Banki turističnih priložnosti Sloveniji (v nadaljevanju BTPS) in dobil povabilo k oddaji časovnega, organizacijskega in finančnega načrta. (20 točk prejme prijavitelj, ki je najavil predlog BTPS, ostali 0 točk) Maksimalno skupno število točk, ki jih lahko prijavitelj doseže je 100. Mestna občina Koper ne bo sofinancirala prijav, ki bodo dosegle manj kot 70 točk. Mestna občina Koper bo sofinancirala največ do tri prijave, ki bodo po oceni komisije vsebinsko najbolj izvedljive, realne in inovativne. Komisija si pridružuje pravico, da ne sofinancira nobene izmed prejetih prijav. Predmet sofinanciranja niso prijave, katerih vsebina se nanaša na prireditve, investicijska vlaganja, akcije urejanja in ureditve okolja, enkratne aktivnosti ali projekti (kot so tiskovine, informacijske table in podobno) ter tiste prijave, ki so predmet drugih razpisov v Mestni občini Koper. 3. Okvirna višina sredstev: okvirna višina razpisanih sredstev znaša 20.000 EUR. Dokončna višina sredstev za sofinanciranje uvajanja novosti turistične ponudbe v Mestni občini Koper za leto 2008 bo opredeljena s proračunom za leto 2008. 4. Rok porabe sredstev Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2008 v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna. Rok za izvedbo prijavljene ideje, porabo odobrenih sredstev in posredovanje poročil je 28. november 2008. Kolikor prijava, kateri so bila dodeljena sredstva ne bo izvedena v celoti, prijavitelj ni upravičen do dodelitve sredstev. 5. Vsebina prijave: prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno na obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge in dokazila, ki so navedena v razpisnem obrazcu. Prijavitelj mora s podpisom izjave na razpisnem obrazcu soglašati s preverjanjem namenske porabe proračunskih sredstev, odobrenih na podlagi tega razpisa s strani pooblaščene osebe občine. 6. Rok za predložitev prijav Prijavitelji morajo prijave oddati po pošti kot priporočeno pošiljko najkasneje do 26. novembra 2007 na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, ali jo do tega dne oddati v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, pritličje desno, in sicer v času uradnih ur. Na kuverti oziroma ovitku mora biti vidna oznaka »Ne odpiraj – št. 322-299/2007«. Kuverta oziroma ovitek mora biti zapečaten, na hrbtni strani mora biti naslov pošiljatelja. Nepravočasne prijave ne bodo obravnavane in bodo vrnjene prijavitelju. Oddaja prijav pomeni, da prijavitelj sprejema pogoje, kriterije in merila javnega razpisa. 7. Datum odpiranja prijav in obvestilo o izidu javnega razpisa Odpiranje prijav bo dne 9. decembra 2007, ob 11. uri, v prostorih Turistične organizacije Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper. Pri odpiranju prijav bo strokovna komisija ugotavljala, najprej pravočasnost in nato popolnost prijav, glede na zahtevana dokazila. Če strokovna komisija ugotovi, da prijava ni popolna, v roku 10 dni od odpiranja prijav pozove prijavitelja, da vlogo v določenem roku dopolni. Če prijavitelj v tem roku prijave ne dopolni, se prijava zavrže kot nepopolna. Mestna občina Koper bo vse prijavitelje obvestila o izidu razpisa v roku 30 dni po sprejemu odločitve. 8. Dvig razpisne dokumentacije Razpisna dokumentacija je od dneva objave javnega razpisa do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Mestne občine Koper www.koper.si. Zainteresirani prijavitelji jo v tem roku lahko dvignejo tudi v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, in sicer v času uradnih ur. Dodatne informacije in razpisno dokumentacijo posreduje Turistična organizacija Koper, tel. 05/664-62-17, vsak dan v času uradnih ur.

AAA Zlata odličnost