Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2007 z dne 28. 9. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2007 z dne 28. 9. 2007

Kazalo

4381. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjske stavbe na Lošci na Vrhniki, stran 11938.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) ter 33. člena Statuta Občine Vrhnika (Uradni list RS, št. 99/99, 39/00, 36/01, 77/06) sprejme župan Občine Vrhnika
S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjske stavbe na Lošci na Vrhniki
1. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo prostorskega načrta)
(1) Dne 28. 4. 2007 je začel veljati Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07; v nadaljnjem besedilu: ZPNačrt), ki v 98. členu določa, da se postopki za sprejem občinskega lokacijskega načrta, začeti pred uveljavitvijo tega zakona na podlagi določb Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03-popr., 85/03-ZZK-1; v nadaljnjem besedilu: ZUreP-1), v okviru katerih ta še ni bil javno razgrnjen, nadaljujejo in končajo po določbah tega zakona kot občinski podrobni prostorski načrt (v nadaljnjem besedilu: OPPN).
(2) V postopku priprave občinskega lokacijskega načrta za stanovanjske stavbe na Lošci na Vrhniki, ki je potekal po ZUreP-1, so bila opravljena naslednja uradna dejanja:
– prva prostorska konferenca, 16. 12. 2005,
– Ministrstvo za okolje in prostor je 27. 12. 2005 in 15. 1. 2007 izdalo odločbi, ki določata, da ni potrebno izvesti postopka celovite presoje vplivov na okolje,
– objava programa priprave v Uradnem listu RS, št. 7/06, 24. 1. 2006 in Našem časopisu, št. 322/06, 23. 1. 2006,
– pridobitev smernic za načrtovanje, 3. 2. 2006 – 9. 3. 2006,
– izbira variantne rešitve, 20. 6. 2006,
– pridobitev dodatnih smernic, 4. 12. 2006 – 24. 1. 2007,
– objava spremembe in dopolnitve programa priprave v Našem časopisu, št. 336/07, 26. 3. 2007,
– priprava predloga OLN, 2. 4. 2007,
– druga prostorska konferenca, 10. 4. 2007,
– stališča do pripomb, 23. 5. 2007.
(3) Dopolnjen osnutek OPPN s tipom objektov vila-bloki je bil javno razgrnjen od dne 12. 7. do 24. 8. 2007. Na javni obravnavi dne 21. 8. 2007 je bila predstavljena nova varianta pozidave s tipom objektov vrstne hiše, na podlagi katere bo pripravljen predlog OPPN. Na podlagi 50. člena ZPNačrt, ki pravi, da mora biti dopolnjen osnutek OPPN javno razgrnjen za najmanj 30 dni, in zahteve javnosti podane na javni obravnavi, da se dopolnjen osnutek OPPN popravi v celoti in ponovno razgrne, se dopolnjen osnutek OPPN (v varianti vrstne hiše) ponovno javno razgrne za 30 dni in v tem času javno obravnava. Pripombe, ki so bile podane v času javne razgrnitve od 12. 7. do 24. 8. 2007 se ne upoštevajo. Občina bo preučila pripombe in predloge, ki jih bo javnost podala v času nove javne razgrnitve, ter do njih zavzela stališča.
2. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
V postopku priprave OPPN so bile izdelane variantne rešitve prostorske ureditve. Izbrana je bila varianta z vrstnimi hišami kot ustrezna strokovna rešitev.
3. člen
(roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz)
(1) Postopek priprave OPPN se nadaljuje po ZPNačrt, in sicer v naslednjih fazah:
+----------------------------------------------+---------------+
|Faza                     |Rok      |
+----------------------------------------------+---------------+
|Sklep o začetku priprave OPPN         |september 2007 |
+----------------------------------------------+---------------+
|Dopolnitev osnutka OPPN            |september,   |
|                       |oktober 2007  |
+----------------------------------------------+---------------+
|Javno naznanilo                |7 dni pred   |
|                       |začetkom javne |
|                       |razgrnitve   |
+----------------------------------------------+---------------+
|Javna razgrnitev in javna obravnava      |oktober,    |
|                       |november 2007 |
|                       |30 dni     |
+----------------------------------------------+---------------+
|Priprava stališč do pripomb in predlogov   |november,   |
|javnosti                   |december 2007 |
+----------------------------------------------+---------------+
|Priprava predloga OPPN            |december 2007 |
+----------------------------------------------+---------------+
|Zbiranje mnenj nosilcev urejanja prostora   |januar, februar|
|                       |2008      |
|                       |30 dni     |
+----------------------------------------------+---------------+
|Predložitev usklajenega predloga OPPN     |marec 2008   |
|občinskemu svetu v sprejem          |        |
+----------------------------------------------+---------------+
|Sprejem OPPN z odlokom in objava v uradnem  |marec 2008   |
|glasilu                    |        |
+----------------------------------------------+---------------+
(2) Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi se pošlje članom Odbora za urejanje prostora ter varstvo naravne in kulturne dediščine ter članom Sveta Krajevne skupnosti Vrhnika-Center.
4. člen
(nosilci urejanja prostora)
Nosilci urejanja prostora, ki so podali smernice za načrtovanje prostorske ureditve iz njihove pristojnosti so:
1. Direkcija RS za ceste, Sektor za upravljanje, vzdrževanje in varstvo cest, Območje Ljubljana, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana, dne 4. 12. 2006
2. Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Ljubljana, Prule 27, 1000 Ljubljana, dne 20. 2. 2006
3. Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana, dne 27. 2. 2006
4. Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Einspilerjeva 6, p.p. 2608, 1109 Ljubljana, dne 9. 3. 2006 in 24. 1. 2007
5. Zavod RS za varstvo narave, OE Ljubljana, Cankarjeva 10, 1000 Ljubljana, dne 14. 2. 2006
6. Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Ljubljana okolica, Slovenska cesta 58, 1516 Ljubljana, dne 2. 3. 2006
7. Telekom Slovenije d.d., Regionalna enota TK Omrežje Zahod, Stegne 19, 1547 Ljubljana, dne 3. 2. 2006
8. Komunalno podjetje Vrhnika d.d., Javna kanalizacija, Javna higiena, Javna razsvetljava, Javni vodovod, Plin, Pot na Tojnice 40, 1360 Vrhnika, dne 7. 2. 2006
9. Občina Vrhnika, Oddelek za okolje, prostor in komunalo, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika, dne 20. 2. 2006
10. drugi nosilci urejanja prostora, v kolikor bi se v postopku priprave OPPN izkazalo, da so njihove smernice potrebne.
5. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN)
Finančna sredstva za izdelavo OPPN ter za stroške smernic, mnenj in objav zagotavlja investitor OPPN Župnijski urad Vrhnika, Voljčeva cesta 21, 1360 Vrhnika.
6. člen
(objava)
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi. Sklep se objavi tudi na spletni strani Občine Vrhnika ter se pošlje Ministrstvu za okolje in prostor.
Št. 350-05-11/2005 (5-08)
Vrhnika, dne 11. septembra 2007
Župan
Občine Vrhnika
dr. Marjan Rihar l.r.

AAA Zlata odličnost