Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2007 z dne 28. 9. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2007 z dne 28. 9. 2007

Kazalo

Ob-26929/07 , Stran 6594
1. Izvajalec javnega poziva Izvajalec javnega poziva je agent: Firma: Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo Skrajšana firma: Slovenski podjetniški sklad Sedež: 2000 Maribor, Trubarjeva 11. 2. Pravna podlaga za izvedbo javnega poziva: Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju: Sklad) objavlja javni poziv na podlagi Dopolnitve dopolnjenega programa ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2007–2008, ki ga je Vlada sprejela 27. 9. 2007 (št. Sklepa 31001-1/2007 z dne 27. 9. 2007) in priglašene sheme »de minimis« pomoči »Program ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2007–2013«, de minimis. 3. Namen in predmet javnega poziva: namen in predmet javnega poziva je pomoč v obliki nepovratnih sredstev podjetjem, ki so utrpeli škodo kot posledico naravne nesreče 18. 9. 2007. Pomoč bo dodeljena po pravilu »de minimis.« 4. Pogoji za prijavo na javni poziv Na poziv se lahko prijavijo podjetja (to so gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki – v nadaljevanju upravičenci) s sedežem v Republiki Sloveniji, ki so utrpeli škodo kot posledico naravne nesreče 18. 9. 2007. Pomoč v obliki nepovratnih sredstev se odobri za upravičene stroške nastale v elementarni nesreči 18. 9. 2007. Višina pomoči: maksimalna višina pomoči je največ: – 50% upravičenih stroškov – čiste škode v primeru, da prijavitelj ni zavaroval objektov in opreme; – 70% upravičenih stroškov – čiste škode v primeru, da je prijavitelj zavaroval objekte in opremo ali prejel sredstva za povrnitev škode tudi iz drugih javnih virov; – 80% upravičenih stroškov – čiste škode v primeru, da je prijavitelj imel zavarovane objekte in opremo in je prejel sredstva za povrnitev škode tudi iz drugih javnih virov. Skupni znesek pomoči, dodeljen istemu upravičencu na podlagi pravila de minimis ne sme presegati 200.000 EUR v obdobju treh let od zadnjega prejema takšne pomoči, ne glede na obliko ali namen pomoči. Omenjeni znesek se zniža na vrednost 100.000 EUR za upravičence, ki delujejo v cestno prometnem sektorju. 5. Pregled prijav za izbor upravičencev, ki izpolnjujejo pogoje Vse popolne prijave, ki bodo izpolnjevale pogoje za kandidiranje in bodo skladne z nameni javnega poziva, bo pregledala komisija za dodelitev nepovratnih sredstev. Komisija za dodelitev nepovratnih sredstev pripravi predlog upravičencev sredstev za vse popolne prijave in ga poda Upravi Sklada za sprejetje sklepa o dodelitvi sredstev. Na podlagi sklepa o odobritvi sredstev prejme upravičenec pomoč skladno z zaprošenimi sredstvi in s točko 4. Pogoji za kandidiranje na javnem pozivu ter točko 7. Upravičeni stroški tega poziva. Kolikor se bo po končanem pregledu prejetih vlog ugotovilo, da skupna vrednost zaprošene pomoči presega razpoložljiva sredstva pomoči, bo pomoč izplačana v sorazmerju razpoložljivih sredstev do zaprošene pomoči. 6. Višina razpoložljivih sredstev: okvirna višina nepovratnih sredstev v letu 2007 po tem pozivu znaša 20.000.000 EUR. 7. Upravičeni stroški – čista škoda Upravičeni stroški so: – stroški ocenjene škode na opremi, popisani in ocenjeni s strani uradnih popisovalcev škode, uradno priznanih cenilcev ali zavarovalnic in niso/ne bodo povrnjeni s strani zavarovalnic oziroma iz drugih javnih virov, – stroški ocenjene škode na objektih, popisani in ocenjeni s strani uradnih popisovalcev škode, cenilcev ali zavarovalnic in niso/ne bodo povrnjeni s strani zavarovalnic oziroma iz drugih javnih virov, – izpad prihodkov za čas, ko je bilo upravičencu onemogočeno poslovanje v polni zmogljivosti, vendar največ za 2 meseca in niso/ne bodo povrnjeni s strani zavarovalnic oziroma iz drugih javnih virov, – stroški ocenjene škode na zalogah materiala, nedokončane proizvodnje, proizvodov in trgovskega blaga in niso/ne bodo povrnjeni s strani zavarovalnic oziroma iz drugih javnih virov. 8. Rok za predložitev prijave Rok za predložitev prijave je 19. 10. 2007. Merilo za pravočasno prispelo prijavo je poštni žig odtisnjen na kuverti, ki za obravnavo ne sme biti starejši od datuma roka, v primeru osebne izročitve prijave pa datum vpisan na potrdilu Sklada o prejemu pošiljke. Osebno izročanje prijave na sedežu Sklada je možno vsak delovni dan v pisarni št. 05 – poslovni sekretariat med 7.30 in 15.30. Prijave, ki bodo prispele po 19. 10. 2007, bo komisija obravnavala zgolj v primeru, če vsa razpoložljiva sredstva iz tega razpisa še ne bodo porabljena. Prijave se bodo obravnavale do porabe sredstev tega poziva oziroma do preklica razpisa. 9. Obveščanje o izboru in nakazilu odobrenih sredstev Komisija bo obravnavala vse popolne prijave in o njih odločila najkasneje v 15 dneh od roka za predložitev prijave. Komisija bo najkasneje v roku 5 dni po odločitvi Uprave Sklada, dostavila vlagateljem sklep o povrnitvi višini škode. Nepovratna sredstva bodo upravičencem nakazana v roku največ 15 dni po izdaji sklepa Slovenskega podjetniškega sklada. Rezultati poziva so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletnih straneh Sklada. 10. Razpoložljivost dokumentacije in dodatne informacije Dokumentacija javnega poziva vsebuje: navodilo, besedilo javnega poziva in prijavni list. Dokumentacija javnega poziva je dosegljiva v pisni obliki na sedežu Slovenskega podjetniškega sklada, Trubarjeva 11, Maribor, v pisarni št. 1, vsak delovni dan, med 7.30 in 15.30 in na spletni strani www.podjetniskisklad.si. Vse ostale informacije dobite na tel. 02/234-12-50 in 02/234-12-52, Marjana Šipek, ali na e-pošti: marjana.sipek@podjetniskisklad.si. 11. Vsebina prijave 1. Prijavni list za zmanjšanje škode pri sanaciji posledic naravnih nesreč s prilogami: a) Dokazila o ocenjeni škodi povzročeni na objektih in opremi. b) Dokazila o vračilu ali bodočem vračilu škode s strani zavarovalnic ali cenitve zavarovalnic in dokazila o povrnitvi škode iz javnih virov, ki so podlaga za prijavo škode. c) Vsa dokazila o škodi na zalogah materiala, nedokončane proizvodnje, proizvodov, surovin in trgovskega blaga. Vsebina prijave mora biti predložena v pisni obliki. Sklad lahko od vlagatelja zahteva tudi dodatna pojasnila. Če prijava ne bo popolna, bo vlagatelj pisno pozvan k dopolnitvi prijave. Če prijava ne bo dopolnjena v določenem času, se kot nepopolna zavrže. Prijava, ki ne izpolnjuje pogojev iz poziva, se kot neustrezna zavrne. 12. Pošiljanje prijav: prijave za nepovratna sredstva pošljite na naslov: Slovenski podjetniški sklad, Trubarjeva 11, 2000 Maribor, s pripisom »Ne odpiraj – Prijava za pomoč – poplave«.

AAA Zlata odličnost