Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2007 z dne 28. 9. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2007 z dne 28. 9. 2007

Kazalo

Št. 430-44/2007/2 Ob-26456/07 , Stran 6552
1. Neposredni uporabnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Trg OF 13, Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo). 2. Predmet razpisa Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov, ki spodbujajo mednarodno sodelovanje med malimi ter srednje velikimi podjetji (MSP) in raziskovalno-razvojnimi organizacijami (RRO) na področju raziskav, razvoja, demonstracij in inovacij. Razpis je odprt za predloge sodelovanja na vseh tehnoloških področjih – sodelujoči projekti se lahko osredotočajo na posamezna tehnološka področja. Skupaj z ostalimi vključenimi partnerskimi ministrstvi ter agencijami izvaja ministrstvo v projektu EraSME v okviru pogodbe z Evropsko komisijo usklajevanje politik spodbujanja raziskav in tehnološkega razvoja, pomembnega zlasti za MSP. Ta razpis se navezuje na ustrezni mednarodni razpis projekta EraSME z imenom »3. skupni razpis EraSME za nadnarodne predloge projektov, financiranje RR projektov vezanih na MSP« (v izvirniku: »3rd EraSME tran-national call for proposals, funding of SME related R&D projects«), objavljenem 15. 12. 2006 na spletnem naslovu: http://www.era-sme.net (v angleščini) pod “3rd Call”. Možnost financiranja bo ponujena nad-narodnim sodelovalnim projektom. Ta razpis je namenjen slovenskim udeležencem v teh projektih. Poleg slovenskih podjetij lahko sodelujejo podjetja iz naslednjih držav ali območij, ki izrecno sodelujejo v ustreznem mednarodnem razpisu: Avstrije, Danske, Flandrije (Belgija), Francije, Nemčije, Islandije, Irske, Toskane (Italija), Nizozemske, Norveške, Španije in Švedske. 3. Pogoji sodelovanja Na javni razpis se lahko prijavijo mala in srednje velika podjetja (definicija MSP je npr. v Zakonu o podpornem okolju za podjetništvo, uradno prečiščeno besedilo – ZPOP, UPB1, Uradni list RS, št. 2, z dne 9. 1. 2007 oziroma v Priporočilu Evropske komisije št. 2003/361/EC, objavljenem v Uradnem listu EU št. L 124, z dne 20. 5. 2003). Na razpis se lahko prijavijo MSP s sedežem v Republiki Sloveniji, ki: – niso v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije, – niso bila na dan 31. 12. v letu pred objavo javnega razpisa v stanju kapitalske neustreznosti, kot jo opredeljuje 10. člen Zakona o finančnem poslovanju podjetij (Uradni list RS, št. 54/99, 110/99, 97/00, 50/02 in 93/02), – niso od leta 2000 pridobila in niso v postopku pridobivanja državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah, – niso za iste stroške pridobila niti niso v postopku pridobivanja sofinanciranja iz drugih sredstev državnega ali lokalnega proračuna in – imajo poravnane vse obveznosti do države. Na ta razpis se lahko prijavi podjetje, ki je partner v mednarodni projektni skupini, katero se je pravočasno in upoštevaje vse druge pogoje in zahteve prijavilo na 3. skupni razpis EraSME za nadnarodne predloge projektov, naveden v drugem odstavku 2. točke tega razpisa. Vse ostale točke objave tega javnega razpisa so natančneje obrazložene v razpisni dokumentaciji. 4. Priprava projekta Podjetje, ki se prijavlja na razpis, mora biti član mednarodne projektne skupine, in sicer na enega od dveh možnih načinov, glede na vrsto projekta, ki ga prijavljajo. Na razpis EraSME je možno prijaviti naslednji dve vrsti projekta: – konzorcijski projekt, z najmanjšo sestavo: vsaj 4 MSP iz dveh različnih držav ali območij ter vsaj 2 RRO, po ena iz vpletenih držav ali območij ali – mali sodelovalski projekt, z najmanjšo sestavo: vsaj 2 MSP iz dveh različnih držav ali območij ter vsaj 1 RRO, iz ene od vpletenih držav ali območij. Način sestave mednarodne projektne skupine, projektnega predloga in druge podrobnosti so podane v Navodilih za prijavitelje (»Guidelines for applicants« – v angleščini), dostopnih na naslednji spletni strani projekta EraSME: http://www.era-sme.net. 5. Prijava projekta: če slovensko podjetje na javnem razpisu nastopa v vlogi koordinatorja, mora v predpisanem roku posredovati projekt upravnemu odboru EraSME in tudi ministrstvu. Če slovenski partner nastopa kot narodni prijavitelj, mora poskrbeti za dostavo vloge na ministrstvo po določilih tega razpisa in na način, veljaven za ustrezni skupni mednarodni razpis EraSME. 6. Upravičeni stroški: ministrstvo bo iz svojega proračuna v sprejetih projektih sofinanciralo zgolj slovenske udeležence, ne pa tujih; te bodo sofinancirale njihove države oziroma regije. Financiral se bo del prijavljenih in dokazanih upravičenih stroškov, delež sofinanciranja in vrsta upravičenih stroškov sta podrobneje navedena v 6. točki razpisne dokumentacije. 7. Ocenjevanje projektov Vloge, ki uspešno prestanejo preverjanja na odpiranju, ki so popolne (bodisi že v osnovni vlogi, bodisi da so ustrezno dopolnjene po pozivu) in ki izpolnjujejo formalne pogoje v skladu z določbami razpisa, se uvrstijo v nadaljnje ocenjevanje. Vloge, ki so se uvrstile v nadaljnje ocenjevanje, ocenijo mednarodni izvedenci v skladu z določbami razpisa. Poleg mednarodnega ocenjevanja, se v skladu s pogoji razpisa izvede tudi domače ocenjevanje. To ocenjevanje izpelje strokovna komisija ministrstva. Strokovna komisija lahko po potrebi v postopek ocenjevanja vključi tudi zunanje strokovnjake. 7.1 Mednarodno ocenjevanje Mednarodna komisija ocenjuje po naslednjih merilih: – znanstveni in tehnološki vidiki (tehnološki izziv in izvedljivost projekta, raven inovativnosti oziroma novosti, znanstvena odličnost, strategija pravic intelektualne lastnine in načrt njihove porazdelitve, jasni cilji in mejniki) – 25%; – potrebe tržišča in gospodarski učinek (zmožnosti tržišča, gospodarske zmožnosti projekta, vpliv na konkurenčnost in rast MSP, stroškovna koristnost, načrt trženja in dosegljivost tržišča) – 25%; – projektni načrt (celotni proračun, delovni načrt in razdelitev nalog, upravljanje projekta, nad-narodna dodana vrednost, delitev dela po vsem konzorciju) – 15%; – sestava konzorcija (sposobnosti vključenih ustanov znanja, sposobnosti vključenih podjetij, človeški in tehnični viri, finančni viri, uravnotežene koristi, kakovost konzorcija) – 25%; – učinek na občestvo (gospodarski učinek, razširjanje znanja in izidov, usklajenost z narodnimi prednostmi, učinek na družbo, zdravje in okolje) – 10%. Merila se uporabljajo za celotni projekt. 7.2 Domače ocenjevanje: slovenska komisija ocenjuje po enakih merilih, kot so navedena v prejšnji točki, vendar uporabljenih na slovenskih udeležencih in njihovem delu projekta ter z vidika smiselne uporabe meril v Sloveniji. 7.3 Usklajevanje ocen: po končanem ocenjevanju se na sestanku projektne skupine EraSME preveri in uskladi podpora vseh držav oziroma regij vključenih v posamezni projektni predlog. Projekt se za primeren smatra le, če ga podpirajo vse nacionalne agencije ali ministrstva v državah ali regijah partnericah, iz katerih prihajajo partnerji posameznega prijavljenega projekta. 8. Višina sredstev Za sofinanciranje projektov EraSME je na proračunski postavki 5687 (sodelovanje v evropskem raziskovalnem prostoru), konto 4102, v letu 2008 namenjenih 80.000,00 EUR, v letu 2009 pa bo namenjenih 80.000,00 EUR, če bodo v ta namen zagotovljena sredstva v proračunu za leto 2009. Projekt bo lahko prejel sredstva do višine, zaprošene v vlogi, vendar je zgornja meja največ 50.000,00 EUR v enem letu na projekt (odvisno od števila prijav). Najvišje ocenjeni in izbrani projekt bo za sofinanciranje prejel najvišji možen znesek sofinanciranja oziroma do višine prijavljenih upravičenih stroškov, naslednji pa bodo glede na vrstni red prejeli toliko sredstev, kolikor jih bo na voljo, oziroma do višine prijavljenih upravičenih stroškov, če bodo ti nižji. Trajanje projekta je največ dve leti. Trajanje projekta je največ dve leti. Sredstva za dokončanje projektov, katerih izvajanje se bo zaključilo v koledarskem letu 2010, se bodo določila glede na razpoložljiva sredstva proračuna za leto 2010, s posebnim aneksom k pogodbi. 9. Izdelava predloga sofinanciranja: glede na razpoložljiva sredstva, prejete vloge in zaprošena sredstva v njih, se bo podprlo izmed pozitivno ocenjenih projektov z zagotovljeno podporo toliko najviše uvrščenih projektov, kolikor bo razpoložljivih sredstev. Projekt je pozitivno ocenjen, če prejme vsaj 80% točk. 10. Obdobje za porabo sredstev: obdobje za porabo sredstev so proračunska leta 2008, 2009, 2010. 11. Sestava vloge: prijavitelj sestavi popolno vlogo v enem izvodu, po navodilih iz razpisne dokumentacije. 12. Rok za oddajo vlog Rok za oddajo vlog je 5. oktober 2007. Vloga mora biti do tega roka oddana na naslov: Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Trg OF 13, 1000 Ljubljana, v zaprti ovojnici pod oznako »Ne odpiraj – vloga na 4. javni razpis EaSME št. 430-44/2007«, na prednji strani ter polnim naslovom pošiljatelja na zadnji strani. Kot pravočasne se štejejo vloge, ki prispejo na ministrstvo (v delovnem času glavne pisarne) ali so oddane priporočeno na pošto do izteka roka (torej 5. 10. 2007 do 24. ure). Vlog, ki ne bodo prispele pravočasno ali ki ne bodo pravilno označene, komisija ne bo obravnavala in bodo zavržene. 13. Odpiranje vlog: odpiranje prispelih vlog ni javno in bo potekalo v prostorih Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo 9. oktobra 2007, ob 14. uri. 14. Obveščanje o izboru Predlagatelji vlog bodo o izidih razpisa obveščeni v roku 90 dni od datuma odpiranja vlog. Slovenski prijavitelj lahko v roku 8 dni od prejema sklepa o (ne)izbiri, ki ga na predlog komisije sprejme minister, vloži pritožbo. Vložena pritožba ne zadrži morebitnega podpisa pogodb z drugimi izbranimi prijavitelji. O pritožbi odloči minister. 15. Razpisna dokumentacija in dodatne informacije: razpisna dokumentacija z dodatnim pojasnili pojmov ter navodili za izdelavo dispozicije projektov se nahaja na spletni strani www.mvzt.gov.si (javni razpisi). Več informacij o projektu EraSME in posebej o mednarodnem delu razpisa je dostopnih na http://www.era-sme.net. Dodatne informacije so na voljo po tel. 01/478-46-40 ali po elektronski pošti, stična oseba: mag. Rajko Sabo, e-pošta: rajko.sabo@gov.si.

AAA Zlata odličnost