Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2007 z dne 28. 9. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2007 z dne 28. 9. 2007

Kazalo

4355. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev (PUP) za mesto Jesenice (planska celota J1, J2, J3 in J4), stran 11894.

Na podlagi 61. člena Zakona prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) ter 13. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 1/06) je Občinski svet Občine Jesenice na 9. seji dne 20. 9. 2007 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev (PUP) za mesto Jesenice (planska celota J1, J2, J3 in J4)
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ob upoštevanju usmeritev dolgoročnega plana Občine Jesenice za obdobje 1986–1995/2000 (Uradni vestnik Gorenjske, št. 20/86, 2/88 in 22/90, 31/90, 30/96, 46/97, 51/98, 41/99 in 113/04) in v skladu z odločitvami družbenega plana občine Jesenice za obdobje 1986–1990 (Uradni vestnik Gorenjske, št. 8/86, 15/89, 4/90 in Uradni list RS, št. 28/90, 31/90, 26/91, 1/93, 30/96, 46/96, 9/97, 51/98, 41/99, 113/04) ter Odloku o prostorskih ureditvenih pogojev za Mesto Jesenice (planska celota J1, J2, J3 in J4) (Uradni list RS, št. 131/04, 27/05) sprejema spremembe in dopolnitve prostorskih ureditvenih pogojev za Mesto Jesenice (planska celota J1, J2, J3 in J4).
Spremembe in dopolnitve prostorskih ureditvenih pogojev za Mesto Jesenice (planska celota J1, J2, J3 in J4) je izdelal Atelje PRIZMA, d.o.o., Jesenice pod št. 430-39/2007 in v nebistvenih določilih spreminja in dopolnjuje Odlok o prostorskih ureditvenih pogojev za Mesto Jesenice (planska celota J1, J2, J3 in J4) (Uradni list RS, št. 131/04, 27/05).
2. člen
Spremembe in dopolnitve Odloka o prostorskih ureditvenih pogojev za Mesto Jesenice iz 1. člena obsegajo:
1. Odlok z obrazložitvijo,
2. Soglasja pristojnih organov in organizacij k spremembi in dopolnitvi PUP.
Spremembe in dopolnitve imajo značaj nebistvenih sprememb in se veljavne grafične priloge PUP ne spreminjajo. Zato grafičnih prilog pri spremembah in dopolnitvah PUP ni.
II. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
3. člen
V 6. členu desetega odstavka, ki določa dopustne dejavnosti v območjih za rekreacijo, se nadomesti izraz koristna etažna površina z izrazom: »neto etažna površina«.
4. člen
V 9. členu v prvem odstavku, ki določa dopustne posege v prostor, se pred prvo alinejo doda nova, ki se glasi:
»nadomestna gradnja, s katero se dopolnjuje dopustne vrste posegov«.
Vse ostale alineje se ustrezno preštevilčijo.
V 9. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»V vseh območjih urejanja, ki so namenjena poselitvi, v katerih so dopustna stanovanja, so dopustne tudi spremembe namembnosti poslovnih prostorov v stanovanja«.
5. člen
V 10. členu, ki določa ostale dopustne vrste posegov določene za posamezne tipe ureditvenih enot, se na koncu dugega odstavka pri navedbi dopustnih posegov v ureditveni enoti e – enodružinska zazidava doda nov stavek, ki se glasi:
»V enem objektu so lahko do največ 4 stanovanjske enote, ob pogoju, da objekt izpolnjuje tudi ostale pogoje, kot so: parkirišča in urejenost ostalih prometnih površin, zelene površine, zbiranje in odvoz odpadkov, intervencijski dovozi, v sklopu gradbene parcele objekta«.
V 10. členu, ki določa ostale dopustne vrste posegov določene za posamezne tipe ureditvenih enot, se v tretjem odstavku pri navedbi dopustnih posegov v ureditveni enoti ve – vaška enodružinska zazidava doda nova četrta alineja, ki se glasi:
»– za gospodarska poslopja dopustna:
– vzdrževalna dela, adaptacije,
– rekonstrukcije,
– dozidave in nadzidave,
– nove gradnje,
– spremembe namembnosti objektov ali delov objektov za oskrbne in storitvene dejavnosti ter za obrtno dejavnost in
– odstranitve objektov.«
V šestem odstavku 10. člena se v drugi alineji, ki določa dopustne posege za objekte terciarnih in kvartarnih dejavnosti v ureditveni enoti stanovanjski bloki, stolpiči in stolpnice (sb), prva podalinea dopolni z besedo »rekonstrukcije«, tako da se ta podalinea glasi:
– »vzdrževalna dela, adaptacije in rekonstrukcije«.
V 10. členu, ki določa ostale dopustne vrste posegov določene za posamezne tipe ureditvenih enot, se osmemu odstavku doda nova šesta podalinea, ki se glasi:
– »spremembe namembnosti«.
V 10. členu, ki določa ostale dopustne vrste posegov določene za posamezne tipe ureditvenih enot, se devetemu odstavku doda drugi alineji nova sedma podalinea, ki se glasi:
– »v posameznih območjih (p) so dovoljene spremembe namembnosti poslovnih prostorov delavnic, skladišč in garaž za dejavnosti navedene v 6. členu Odloka, če so zagotovljene tudi ostale prostorske zahteve«.
6. člen
V 11. členu, ki določa dopustne posege na površinah, ki niso namenjene poselitvi, se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Na zemljiščih ob avtocesti je dopustna postavitev reklamnih panojev ob upoštevanju veljavne zakonodaje ter ob predhodnem pisnem soglasju pristojnega Zavoda za varstvo kulturne dediščine in Zavoda za varstvo narave«.
7. člen
V 19. členu, ki določa gradnjo objektov na parcelni meji, se besedilo v oklepaju (Murova) popravi tako, da se glasi: »(na primer Murova, Koroška Bela …)«.
V 19. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Odmik od sosednje parcelne meje je lahko tudi manjši od sicer predpisanega ob predhodnem pisnem soglasju soseda. Tako dogovorjeni odmik se v tem primeru določa oziroma meri od najbolj izpostavljenega roba objekta«.
8. člen
Na koncu prvega odstavka 23. člena, ki določa izrabo prostorov druge mansarde, se doda nov drugi stavek, ki se glasi:
»Kadar se izvede kolenčni zid pri maksimalno dovoljeni višini, je višina kolenčnega zidu višina, merjena od gotovega tlaka zadnje etaže do točke loma vertikale v poševni del zaključnega sloja strešne konstrukcije. Če pa je objekt manjši od dovoljenega se kolenčni zid ne upošteva«.
9. člen
V 24. členu, ki določa oblikovanje streh, se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Pri obstoječih objektih terciarnih in kvartarnih dejavnosti, ki imajo dvokapne strehe in ni možno izvesti trikotnih frčad, so dovoljene tudi druge rešitve«.
Ostali odstavki se ustrezno preštevilčijo.
10. člen
V 31. členu, ki določa oblikovanje objektov v tipih ureditvenih enot, se tretji, sedmi in sedemnajsti odstavek, ki določajo oblikovanje streh prizidkov, spremenijo tako, da se glasijo:
»Prizidki so lahko prekriti s podaljški obstoječih strešin ali z enokapnicami«.
11. člen
V 31. členu, ki določa oblikovanje objektov v tipih ureditvenih enot, v osmem odstavku, ki določa oblikovanje v območju razpršene gradnje z,( )se določbi o oblikovanju objektov spremenita tako, da se glasita:
»Za oblikovanje objektov v območju razpršene gradnje velja:
– višina: največ P + IP, kolenčni zid ne sme biti višji od 100 cm, oziroma je lahko le enaka etažnosti obstoječih objektov
– streha: strešine v naklonu 0° do 45°.
Objekti za terciarne in kvartarne dejavnosti
– višina: do P+1, oziroma je lahko le enaka etažnosti obstoječih objektov
– streha: ravna, dvokapnica ali sestavljena večkapnica z naklonom strešin 0° do 45°
– kritina: temne neodsevne barve«.
12. člen
Na koncu 31. člena, ki določa oblikovanje objektov v tipih ureditvenih enot, se doda nov triindvajseti odstavek, ki se glasi:
»Za oblikovanje gospodarskih poslopij veljajo enake določbe kot veljajo za gospodarske poslopja v ureditveni enoti v – vaško jedro«.
13. člen
V 36. členu, ki določa posege v ureditvenem območju M, se črtajo celotni tretji, četrti in peti odstavek, ki se nanašajo na navedbe za ureditveno celoto mešane rabe (M).
14. člen
Doda se nov 36 a. člen, ki se glasi:
»Vsi objekti v območju poselitve so lahko podkleteni, ne izključuje se možnost izvedbe več etaž kleti, če to teren omogoča«.
15. člen
V 37. členu, ki določa pogoje za določitev gradbenih parcel, se v drugem odstavku velikost gradbene parcele »največ 600 m2« nadomesti z besedilom »največ 800 m2«.
16. člen
V 42. členu, ki določa tudi urejanje parkirišč, se šesti odstavek dopolni, z novim drugim stavkom, ki se glasi:
»Za gradnjo novih stanovanj se mora zagotoviti 2 parkirni mesti na stanovanje«.
17. člen
V 49. členu, ki določa pogoje za varstvo in urejanje, se četrti odstavek spremeni, tako, da se glasi:
»Za vse objekte, ki niso preko kolektorjev priključeni na čistilno napravo oziroma na območjih, kjer ni kanalizacije, je odpadne vode možno speljati v pretočno greznico po pogojih pristojnega soglasodajalca v skladu z veljavno zakonodajo in strokovnimi navodili za odvajanje odpadnih voda. Možna pa je tudi rešitev z individualno čistilno napravo ustrezno dimenzionirano na količino odpadne vode«.
18. člen
V 68. členu se v prvi alineji črta drugi stavek, ki se glasi: »Podrobna razporeditev dejavnosti po posameznih objektih je prikazana v grafičnem prikazu«.
19. člen
V poglavju Posebni pogoji za posege v prostor se doda nov 74.a člen, ki se glasi:
»V ureditvenih območjih J2/P1 in J2/P4 so dovoljene tudi terciarne in kvartarne dejavnosti«.
20. člen
V poglavju Posebni pogoji za posege v prostor se doda nov 74.b člen, ki se glasi:
»V ureditvenih območjih T1/1 in J2/T1 so dovoljene tudi terciarne in kvartarne dejavnosti«.
III. KONČNE DOLOČBE
21. člen
Spremembe in dopolnitve Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojev za Mesto Jesenice (planska celota J1, J2, J3 in J4), so stalno na vpogled pri pristojnem organu za urejanje prostora Občine Jesenice in Upravne enote Jesenice.
22. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-4/2007
Jesenice, dne 20. septembra 2007
Župan
Občine Jesenice
Tomaž Tom Mencinger l.r.

AAA Zlata odličnost