Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2007 z dne 28. 9. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2007 z dne 28. 9. 2007

Kazalo

Št. 711-0011/2006-06 Ob-26334/07 , Stran 6573
1. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Prevalje, Trg 2a, 2391 Prevalje. 2. Predmet javne ponudbe: parc. št. 529/1 – travnik v izmeri 620 m2, parc. št. 529/3 – travnik v izmeri 978 m2, parc. št. 529/4 – travnik v izmeri 45 m2, parc. št. 529/5 – travnik v izmeri 344 m2, parc. št. 529/6 – travnik v izmeri 728 m2 in parc. št. 529/7 – travnik v izmeri 56 m2, vse vpisane pri k.o. Dolga brda. Zemljišča se na podlagi Odloka o ureditvenem načrtu za infrastrukturne objekte in naprave in dopolnilno gradnjo za stanovanjsko zazidavo Malinek – Dolga brda (Ur. l. RS, št. 60/02) nahajajo znotraj ureditvenega območja »Malinek«, izklicna cena za zemljišča znaša 54.632,11 EUR (v izklicno ceno je vključen 20% DDV). Navedena zemljišča se prodajajo v paketu. 3. Navedene parc. št. iz prejšnje točke tega razpisa se nahajajo znotraj ureditvenega načrta za infrastrukturne objekte in naprave in dopolnilno gradnjo za stanovanjsko-poslovno zazidavo Malinek – Dolga brda. Navedene parc. št. bodo komunalno opremljene na podlagi Sklepa o sprejemu programa opremljanja zemljišč na območju ureditvenega načrta »Malinek« (Ur. l. RS, št. 100/03) na podlagi izvedbe del, ki jih izvaja investitor komunalne opreme. Kolikor je najugodnejši ponudnik različen od investitorja komunalne opreme, mora stroške komunalne opreme poravnati investitorju najkasneje v roku 90 dni od dneva nakupa predmetnih nepremičnin. 4. Rok sklenitve pogodbe: – v roku 15 delovnih dni od poziva prodajalca mora izbrani ponudnik skleniti s prodajalcem kupoprodajno pogodbo, ki jo pripravi prodajalec, v nasprotnem primeru lahko lastnik k podpisu pogodbe pozove naslednjega najugodnejšega ponudnika in zadrži varščino ponudnika, ki pogodbe noče podpisati. 5. Način in rok plačila: – najugodnejši ponudnik je dolžan plačati kupnino v roku 8 dni od podpisa pogodbe na TRR št.: 01375-0100010242, sklic na številko (navede spodaj!). Plačilo celotne kupnine v roku, ki je določen, je bistvena sestavina pravnega posla. 6. Prehod lastništva: – lastništvo preide na kupca po plačilu celotne kupnine in vseh stroškov ter ob vpisu v zemljiško knjigo. 7. Višina kavcije: je 10% od izklicne cene. Kavcijo ponudnik nakaže na TRR Občine Prevalje št. 01375-0100010242 z navedbo »Plačilo kavcije«. Uspelemu ponudniku bo plačana varščina všteta v kupnino, neuspelim pa brez obresti vrnjena v 8 dneh po opravljeni javni ponudbi. 8. Način, mesto in čas oddaje ponudbe: – ponudniki morajo ponudbe predložiti najkasneje do 15. 10. 2007 v zaprti ovojnici na naslov: Občina Prevalje, Trg 2a, Prevalje, z ustrezno oznako predmeta javne ponudbe: »Ponudba za nakup stavbnega zemljišča »Malinek« – ne odpiraj«. Na zadnji strani kuverte mora biti naveden naziv in naslov ponudnika. Ponudbe lahko predložijo fizične in pravne osebe. Odpiranje ponudb bo komisijsko dne 16. 10. 2007 ob 9. uri v sejni sobi Občine Prevalje. V primeru, da bo ponudbo za nakup iste nepremičnine poslalo dva ali več ponudnikov s ponujenim istim najvišjim zneskom kupnine, se bo med ponudniki, ki bodo izpolnjevali pogoje, opravila ustna licitacija. Najmanjši dvig ponudbene cene za nepremičnine je 500 EUR. Morebitna ustna licitacija bo na naslovu: Občina Prevalje, Trg 2a, Prevalje – sejna soba, dne 17. 10. 2007 ob 9. uri. 9. Pogoji za oddajo ponudbe: – naziv oziroma ime in priimek ter naslov ponudnika in telefonska številka; – potrdilo o vplačilu 10% kavcije (original) ter celotno številko računa (št. banke in št. računa) za primer vračila kavcije; – ponudniki morajo v ponudbi navesti naslov objekta in predmet javne ponudbe za katerega izkazujejo interes; – potrdilo o plačanih davkih in prispevkih (tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske državljane, kolikor takega potrdila ne more pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane davke in prispevke). Potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni; – potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih ponudnik ni imel blokade TRR (velja za pravne osebe in s.p); – tuja pravna oseba mora predložiti potrdila, ki jih izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahtevajo potrdila za slovenske pravne osebe, kolikor takega potrdila ne more pridobiti pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni imel blokade TRR); – fotokopijo potrdila o državljanstvu za fizične osebe oziroma izpisek iz sodnega registra za pravne osebe oziroma priglasitveni list za samostojne podjetnike (DURS), ki ne smeta biti starejša od 30 dni; – pooblastilo za sodelovanje na ponudbi, če je oseba zastopnik ter – natančna navedba ponujene cene. 10. Ostale določbe: – nepremičnina se prodaja po načelu videno-kupljeno, ogled je možen po predhodnem dogovoru; – ponudbe, ki bodo nižje od izklicne cene, ali ki bodo prispele po preteku razpisnega roka ali s pogoji v nasprotju s tem razpisom in ponudb, za katero ne bo vplačana varščina, se ne bodo upoštevale; – upoštevane bodo samo ponudbe, ki bodo enake ali višje od izhodiščne cene. Prednost pri izbiri bo imel tisti ponudnik, ki bo ponudil najvišjo ceno; – izbrani ponudnik nosi vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (plačilo davka, stroški notarskih storitev, vpis v zemljiško knjigo) ter stroške plačila takse za izdajo morebitnega potrdila o rabi zemljišča oziroma lokacijske informacije in stroške cenitve ter ostale stroške; – ponudbe bo obravnavala posebna komisija; – vsi ponudniki bodo o izboru obveščeni v roku 8 dni od javnega zbiranja ponudb, o eventualni javni dražbi pa nemudoma; – obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše pogoje je izključena oziroma lahko komisija oziroma pooblaščena oseba s soglasjem osebe, ki jo je imenovala, ustavi začeti postopek. Prodajalec lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do sklenitve pravnega posla prekine oziroma ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedel razloge. Ob morebitni ustavitvi postopka se vplačane varščine vrnejo ponudnikom; – podrobnejše informacije dobite pri tajniku Občine Prevalje Stanku Kumpreju na tel. 02/824-61-14.

AAA Zlata odličnost