Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2007 z dne 2. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2007 z dne 2. 10. 2007

Kazalo

4402. Odlok o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom Ljutomer, stran 11967.

Na podlagi tretjega odstavka 3. člena in 8. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91-I, 55/92, 13/93, 66/93, 45/94 – odločba US, 8/96 in 36/00) in drugega odstavka 2. člena ter 5. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 36/04 – UPB1) ter 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo in 21/06 Odl. US: U-I-2/06-22, 14/07-ZSPDPO) in v skladu s statuti občin Ljutomer, Veržej, Križevci in Razkrižje, so Občinski sveti Občine Ljutomer, dne 10. 7. 2007, Občine Veržej, dne 21. 6. 2007, Občine Križevci, dne 4. 7. 2007 in Občine Razkrižje, dne 4. 9. 2007 sprejeli
O D L O K
o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom Ljutomer
I. UVODNA DOLOČILA
1. člen
Skupščina Občine Ljutomer je z odlokom o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom Ljutomer (Uradni list RS, št. 20/93 in 7/94) ustanovila javni zdravstveni zavod Zdravstveni dom Ljutomer s sedežem v Ljutomeru, Cesta I. slovenskega tabora 2, za izvajanje osnovne zdravstvene dejavnosti za območje Občine Ljutomer.
2. člen
Na podlagi Sporazuma o premoženjski delitveni bilanci (Uradni list RS, št. 57/00) prevzamejo ustanoviteljske pravice in obveznosti v Javnem zdravstvenem zavodu Zdravstveni dom Ljutomer občine Ljutomer, Križevci, Razkrižje in Občina Veržej (v nadaljevanju občine ustanoviteljice).
3. člen
Občina Ljutomer, Občina Križevci, Občina Razkrižje in Občina Veržej (občine ustanoviteljice) s tem odlokom ustanavljajo javni zdravstveni zavod Zdravstveni dom Ljutomer (v nadaljevanju: zavod) za izvajanje osnovne zdravstvene dejavnosti v navedenih občinah in s tem prevzemajo ustanoviteljske pravice bivše Občine Ljutomer v javnem zdravstvenem zavodu Zdravstveni dom Ljutomer v naslednjem razmerju:
– Občina Ljutomer 66,05 delež
– Občina Križevci 19,25 delež
– Občina Razkrižje 7,21 delež
– Občina Veržej 7,49 delež.
4. člen
S tem odlokom se urejajo status, organiziranost zavoda in vsebina dela zavoda, dejavnost zavoda, organi zavoda, premoženje, viri in način pridobivanja sredstev za delo zavoda, nastopanje v pravnem prometu, splošni akti zavoda ter medsebojne pravice in obveznosti med zavodom in občinami ustanoviteljicami.
II. IME, SEDEŽ IN PRAVNI STATUS ZAVODA
5. člen
Ime zavoda je Zdravstveni dom Ljutomer.
Skrajšano ime zavoda: ZD Ljutomer.
Sedež zavoda je: Ljutomer, Cesta I. slovenskega tabora 2.
Zavod je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču v Murski Soboti pod številko reg. vložka 1020320.
Zavod ima in uporablja pečat okrogle oblike, v katerem v sredini piše ZDRAVSTVENI DOM LJUTOMER in v zgornjem delu pečata JAVNI ZDRAVSTVENI ZAVOD.
III. DEJAVNOST ZAVODA
6. člen
Zavod opravlja osnovno zdravstveno dejavnost, razen v tistem delu, kjer so podeljene koncesije. Medsebojno sodelovanje s koncesionarji se zagotovi na podlagi zakona, odločb in sklenjenih pogodb.
7. člen
Zavod opravlja osnovno zdravstveno dejavnost kot javno službo, katere izvajanje je v javnem interesu in ki obsega:
– spremljanje zdravstvenega stanja prebivalcev in predlaganje ukrepov za varovanje, krepitev in zboljšanje zdravja ter preprečevanje, odkrivanje, zdravljenje in rehabilitacijo bolnikov in poškodovancev;
– preventivno zdravstveno varstvo rizičnih skupin in drugih prebivalcev, v skladu s programom preventivnega zdravstvenega varstva in z mednarodnimi konvencijami;
– zdravstveno vzgojo ter svetovanje za ohranitev in krepitev zdravja;
– preprečevanje, odkrivanje in zdravljenje ustnih in zobnih bolezni ter rehabilitacijo;
– zdravstveno rehabilitacijo otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem razvoju;
– patronažne obiske, zdravstveno nego, zdravljenje in rehabilitacijo bolnikov na domu ter oskrbovancev v socialnovarstvenih in drugih zavodih;
– nujno medicinsko pomoč in reševalno službo;
– zdravstveno varstvo žensk, otrok in mladine;
– zdravstvene preglede športnikov;
– zdravstvene preglede nabornikov;
– zdravstvene preglede za področje zaščite in reševanja;
– ugotavljanje začasne nezmožnosti za delo;
– laboratorijske in druge diagnostične ter terapevtske storitve;
– povezovanje in sodelovanje z drugimi zdravstvenimi, vzgojnoizobraževalnimi in drugimi zavodi, podjetji, organizacijami ter posamezniki za oblikovanje in izvajanje programov za krepitev, ohranitev in povrnitev zdravja.
Dejavnost zavoda je v skladu z Uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti razvrščena v:
85.121 Splošna izvenbolnišnična zdravstvena dejavnost
85.122 Specialistična izvenbolnišnična zdravstvena dejavnost
85.130 Zobozdravstvena dejavnost
85.141 Samostojne zdravstvene dejavnosti, ki jih ne opravljajo zdravniki.
Dejavnost zavod izvaja v sodelovanju z zasebnimi zdravstvenimi delavci in sodelavci, ki na podlagi koncesije opravljajo javno službo.
IV. ORGANIZIRANOST ZAVODA
8. člen
Zavod opravlja dejavnost za potrebe občanov občin ustanoviteljic v naslednjih enotah:
– dejavnost splošne medicine v splošnih ambulantah,
– dejavnost nujne medicinske pomoči v službi nujne medicinske pomoči,
– dejavnost reševalnih prevozov v reševalni službi,
– laboratorijska dejavnost v kliničnem laboratoriju,
– dejavnost medicine dela, prometa in športa v dispanzerju medicine dela, prometa in športa,
– dejavnost zdravstvenega varstva predšolskih otrok v otroškem dispanzerju,
– dejavnost zdravstvenega varstva šolskih otrok in mladine v dispanzerju za šolske otroke in mladino,
– dejavnost zdravstvenega varstva žensk v dispanzerju za ženske,
– dejavnost zdravljenja, rehabilitacije in nege na domu v patronažni službi,
– pnevmofiziološka dejavnost z ultrazvokom v dispanzerju za pljučne bolezni in tuberkolozo,
– dejavnost splošnega zobozdravstvenega varstva v splošnih zobnih ambulantah,
– dejavnost zobozdravstvenega varstva otrok, šolskih otrok in mladine v zobnih ambulantah za otroke, šolske otroke in mladostnike,
– specialistična ortodontska dejavnost v specialistični ortodontski ambulanti,
– psihiatrična dejavnost v dispanzerju za psihiatrijo,
– dejavnost za mentalno zdravje v dispanzerju za mentalno zdravje otrok in mladostnikov.
Dejavnosti iz prvega odstavka tega člena opravlja zavod v zdravstvenem domu na sedežu zavoda ter v zunanjih dislociranih enotah.
Zavod lahko organizira nove enote v skladu z mrežo javne zdravstvene službe in v soglasju z ustanoviteljico, na območju katere želi ustanoviti ali ukiniti obstoječo enoto.
V. ORGANI ZAVODA
9. člen
Organi zavoda so:
– svet zavoda,
– direktor zavoda in
– strokovni svet zavoda.
Zavod ima lahko tudi druge organe, ki jih določa zakon ali statut zavoda.
10. člen
a) Svet zavoda
Svet zavoda ima 9 članov. Sestavljajo ga:
– dva predstavnika delavcev zavoda,
– šest predstavnikov ustanoviteljic, in sicer: Občina Ljutomer trije predstavniki, Občina Križevci en predstavnik, Občina Razkrižje en predstavnik in Občina Veržej en predstavnik,
– en predstavnik zavarovancev.
Predstavnike delavcev zavoda izvolijo delavci neposredno po postopku in na način, ki ga v skladu z zakonom določi svet zavoda.
Predstavnike ustanoviteljic imenujejo občinski sveti občin ustanoviteljic.
Predstavnike zavarovancev imenuje pristojni organ Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije izmed zavarovancev, ki ne smejo biti delavci Zdravstvenega doma Ljutomer.
Predsednika sveta zavoda volijo člani sveta zavoda izmed svojih članov.
Mandat članov sveta traja štiri leta in so po preteku mandata lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni.
11. člen
Svet zavoda (v nadaljevanju: svet) ima naslednje naloge:
– sprejema statut,
– sprejema program dela s finančnim načrtom, ki vsebuje tudi kadrovski načrt, načrt nabav in odprodaje osnovnih sredstev ter investicijskega vzdrževanja,
– nadzira zakonitost dela in poslovanja zavoda,
– spremlja, analizira in ocenjuje delovanje zavoda,
– predlaga ustanovitelju revizijo poslovanja, ki jo lahko opravi tudi notranji revizor ustanovitelja,
– ocenjuje delo direktorja,
– daje soglasje k strateškemu načrtu, programu dela s finančnim načrtom, k aktom o sistemizaciji delovnih mest in organizaciji dela, h kadrovskemu načrtu, načrtu nabav,
– imenuje in razrešuje direktorja,
– sklepa pogodbo o zaposlitvi z direktorjem,
– potrjuje letno poročilo zavoda in
– opravlja ostale naloge v skladu z določili tega odloka in statuta.
12. člen
Svet zavoda lahko veljavno odloča, če je na seji navzočih več kot polovica članov sveta zavoda. Svet zavoda sprejme sklepe z večino glasov vseh članov. Svetu začne teči mandat z dnem konstituiranja.
Podrobnejše delovanje uredi svet s poslovnikom v skladu z zakonom in tem odlokom.
13. člen
b) Direktor zavoda
Direktor organizira in vodi delo ter poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod ter je odgovoren za zakonitost in strokovnost dela zavoda.
Direktorja zavoda imenuje in razrešuje svet zavoda s soglasjem ustanoviteljic. Za direktorja zavoda je lahko imenovan kandidat na podlagi javnega razpisa, če izpolnjuje pogoje, določene s statutom, v skladu z zakonom.
Svet zavod si mora pred imenovanjem direktorja pridobiti soglasja občin ustanoviteljic. Če občine ustanoviteljice ne odločijo o vlogi sveta zavoda za soglasje k imenovanju direktorja v roku 60 dni od prejema, se šteje, da so bila soglasja podana.
Mandat direktorja traja štiri leta in je po poteku lahko ponovno imenovan.
Na podlagi sklepa o imenovanju direktorja sklene z njim pogodbo o zaposlitvi v imenu sveta zavoda njegov predsednik.
14. člen
Naloge direktorja so:
– organizira delo zavoda,
– sprejema akt o organizaciji dela po predhodnem mnenju reprezentativnih sindikatov v zavodu,
– sprejema akt o sistemizaciji delovnih mest po predhodnem mnenju reprezentativnih sindikatov v zavodu,
– sprejema akte o varstvu pri delu in požarni varnosti,
– sprejema druge akte, ki urejajo pomembna vprašanja v zvezi z delovanjem zavoda,
– poroča občinam ustanoviteljicam in svetu zavoda o zadevah, ki lahko pomembno vplivajo na delovanje zavoda,
– pripravi letno poročilo in
– druge naloge, določene z ustanovitvenim aktom in statutom.
K aktom iz druge, tretje, četrte in sedme alinee prejšnjega odstavka daje soglasje svet zavoda.
Direktor je dolžan o svojih ugotovitvah v zvezi s strokovnim delom obveščati strokovni svet zavoda ter sprejemati ukrepe za odpravo pomanjkljivosti in za napredek strokovnega dela.
Direktor je samostojen pri opravljanju poslov iz svojega delovnega področja.
Direktor je za svoje delo odgovoren svetu zavoda. Direktor mora pri vodenju poslov ravnati z javnimi sredstvi s skrbnostjo dobrega gospodarja.
V pravnem prometu zastopa in predstavlja zavod direktor neomejeno in je pooblaščen za sklepanje pogodb v okviru potrjenega finančnega načrta (letnega izvedbenega načrta), razen:
– pogodb o investicijah, ki morajo biti vključene v načrt razvojnih programov občine in za katere je potreben sklep sveta zavoda,
– pogodb, ki se nanašajo na nepremičnine, ki jih ima zavod v upravljanju, za katere je potrebno soglasje lastnika, v skladu z zakoni in predpisi.
15. člen
Direktor sklene delovno razmerje za določen čas, za čas trajanja mandata.
Delavca, ki je bil pred imenovanjem za direktorja zaposlen v istem zavodu za nedoločen čas, se po prenehanju funkcije premesti v skladu s sistemizacijo delovnih mest in kadrovskim načrtom na prosto delovno mesto, ki ustreza njegovi strokovni izobrazbi in za katero izpolnjuje predpisane pogoje.
Pravice in dolžnosti delodajalca v razmerju do direktorja zavoda izvaja svet zavoda.
16. člen
Če direktorju predčasno preneha mandat, oziroma če nihče izmed prijavljenih kandidatov za direktorja ni imenovan, svet zavoda imenuje vršilca dolžnosti direktorja izmed strokovnih delavcev zavoda, oziroma izmed prijavljenih kandidatov, vendar največ za eno leto.
17. člen
c) Strokovni svet zavoda
Strokovni svet zavoda je kolegijski organ zavoda. Naloge, sestavo in način oblikovanja strokovnega sveta zavoda se določi s statutom zavoda, v skladu z zakonom.
VI. PREMOŽENJE
18. člen
Nepremično premoženje, s katerim upravlja zavod, je last občin po teritorialnem principu. Premično premoženje je last občin ustanoviteljic po deležih vloženih sredstev. Z vsem premoženjem upravlja zavod. Za upravljanje s premoženjem je zavod odgovoren vsaki od občin ustanoviteljic.
VII. VIRI IN NAČIN PRIDOBIVANJA SREDSTEV ZA DELO ZAVODA
19. člen
Sredstva za izvajanje dejavnosti pa pridobi zavod:
– na osnovi pogodbe za opravljanje osnovne zdravstvene dejavnosti od Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije,
– od zavarovalnic na osnovi prostovoljnega dodatnega zdravstvenega zavarovanja,
– iz proračuna Republike Slovenije oziroma Ministrstva za zdravje Republike Slovenije za storitve in namene, za katere je z zakonom določeno ali posebej dogovorjeno, da se financirajo iz republiškega proračuna,
– iz proračunov občin ustanoviteljic,
– s prodajo storitev drugim,
– z dotacijami, darili in iz drugih virov, na način in pod pogoji, določenimi z zakonom in statutom zavoda.
20. člen
Nadzor nad zakonitostjo dela zavoda izvajajo občine ustanoviteljice in pristojni državni organi.
21. člen
Presežek prihodkov nad odhodki zavod uporablja za izvajanje in razvoj svoje dejavnosti. O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki odloča na predlog direktorja svet zavoda v soglasju z ustanoviteljicami.
O načinu in višini pokrivanja primanjkljaja, ki nastane iz dejavnosti javne službe in ga ni moč pokriti iz razpoložljivih sredstev zavoda, odločajo občine ustanoviteljice na predlog sveta.
Če odhodki presegajo prihodke zavoda zaradi neizpolnjenih obveznosti ustanoviteljic in pogodbenih obveznosti, primanjkljaj krijejo tiste občine ustanoviteljice in pogodbene partnerice, ki svojih obveznosti niso izpolnile.
VIII. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU
22. člen
Zavod je pravna oseba in nastopa v pravnem prometu v okviru svoje dejavnosti samostojno, z vsemi pravicami in obveznostmi, v svojem imenu in za svoj račun.
Za svoje obveznosti odgovarja z vsemi sredstvi, s katerimi razpolaga.
IX. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI USTANOVITELJIC IN ZAVODA
23. člen
Ustanoviteljice so dolžne zagotavljati zavodu sredstva za njegov razvoj oziroma razširjeno reprodukcijo v okviru sprejete mreže javne zdravstvene dejavnosti v občinah ter finančnih možnosti za te namene.
Zavod si mora pred pričetkom del, kolikor ustanoviteljice zagotovijo večino sredstev, pridobiti pismene pristanke ustanoviteljic-občin, glede vrste in obsega predvidenega investicijskega vzdrževanja in investicij.
Za investicije in investicijska vlaganja v zdravstvene postaje in zdravstvene ambulante, razen za zdravstveni ambulanti v Domu Lukavci in Domu starejših občanov Ljutomer, zagotavljajo sredstva občine, kjer zdravstvena postaja oziroma ambulanta leži, v celoti.
Za investicije in investicijska vlaganja v objekt zdravstvenega doma, kjer se izvajajo skupne dejavnosti za vse ustanoviteljice, pa ustanoviteljice zagotavljajo sredstva v skladu s 3. členom tega odloka.
Za vsako posamezno investicijo se lahko ustanoviteljice dogovorijo o drugačnem deležu sofinanciranja, kot je določen v 3. členu tega odloka, na podlagi sklenjene pogodbe.
24. člen
Ustanoviteljice prevzamejo odgovornost za obveznosti zavoda do višine sredstev, ki jih zagotavljajo v skladu s 23. členom.
25. člen
Zavod je dolžan izvajati poslovanje in uporabljati ter upravljati premoženje ustanoviteljic s skrbjo dobrega gospodarja.
26. člen
Zavod je dolžan vsako leto predložiti ustanoviteljicam zaključni račun, poročilo o poslovanju, letni plan razvoja, poročilo o poslovnih rezultatih, poročilo o dolgoročnem in letnem programu dela ter finančnem načrtu ter druge podatke, ki so nujni za izvrševanje ustanoviteljskih pravic in obveznosti.
27. člen
Zavod mora od ustanoviteljev pridobiti soglasje:
– k določbam statuta in njegovim spremembam,
– k imenovanju in razrešitvi direktorja,
– pri razporejanju presežka prihodkov nad odhodki.
X. SPLOŠNI AKTI ZAVODA
28. člen
Zavod ima naslednje splošne akte:
– statut zavoda,
– akt o sistemizaciji in organizaciji delovnih mest,
– akt o varstvu pri delu in požarni varnosti,
– splošne akte o knjigovodstvu, finančnem poslovanju in drugih zadevah s področja materialno finančnega poslovanja in
– druge splošne akte.
XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
29. člen
Zavod mora konstituirati svet zavoda in druge organe, uskladiti svojo organiziranost ter priglasiti spremembe vpisa v sodni register najkasneje v roku treh mesecev po uveljavitvi tega odloka.
30. člen
Direktor nadaljuje z delom do imenovanja novega direktorja v skladu s tem odlokom. Novi svet zavoda v roku treh mesecev po konstituiranju izvede postopek razpisa in imenovanja novega direktorja.
31. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom Ljutomer (Uradni list RS, št. 20/93 in 7/94).
32. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Odlok se posreduje v objavo, ko ga v enakem besedilu sprejmejo občinski sveti občin ustanoviteljic.
Št. 032-007/2007-3990
Ljutomer, dne 4. septembra 2007
Župan
Občine Ljutomer
Franc Jurša l.r.
 
Župan
Občine Križevci
Ozvald Tučič l.r.
 
Župan
Občine Razkrižje
Stanko Ivanušič l.r.
 
Župan
Občine Veržej
Slavko Petovar l.r.

AAA Zlata odličnost