Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2007 z dne 2. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2007 z dne 2. 10. 2007

Kazalo

4395. Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Črnomelj, stran 11954.

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 35/03 – uradno prečiščeno besedilo, sprememba 106/05 in 65/07) je Občinski svet Občine Črnomelj na 7. redni seji dne 27. 9. 2007 sprejel
P R A V I L N I K
o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Črnomelj
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določajo namen, pogoji, kriteriji in postopek za dodeljevanje finančnih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Črnomelj.
2. člen
Sredstva za pospeševanje razvoja malega gospodarstva (v nadaljevanju: sredstva) se, ob upoštevanju državnih, regionalnih in občinskih razvojnih načrtov in prioritet, zagotavljajo iz občinskega proračuna in iz drugih namenskih virov. Sredstva, ki se zagotavljajo iz občinskega proračuna so v višini, ki je določena z odlokom o proračunu občine za tekoče leto. Sredstva se zagotavljajo na podlagi vsakoletnega razpisa, ki ga pripravijo strokovne službe občinske uprave. Razpis obravnava odbor pristojen za gospodarstvo in ga predlaga županu za posredovanje v objavo v Uradni list RS, in lokalni časopis.
Finančna sredstva za pospeševanje in razvoj malega gospodarstva se dodeli po pravilu »de minimis«, kot določa tretja alinea 2. člena Zakona o spremljanju državne pomoči (Uradni list RS, št. 37/04).
Skupna vrednost pomoči dodeljena istemu podjetju na podlagi pravila ''de minimis'' ne sme presegati 200.000,00 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči (v primeru podjetij, ki delujejo v cestnoprometnem sektorju, znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100.000,00 EUR).
Prejemnik pomoči mora biti obveščen, da je prejel pomoč po pravilu »de minimis«.
Z razpisom se lahko določi maksimalna vrednost pomoči za posameznika.
Pomoč se prednostno dodeli prosilcem, ki vlagajo v proizvodne in storitvene dejavnosti, ki so energetsko varčne in ne onesnažujejo okolja.
3. člen
Občina Črnomelj s tem pravilnikom usmerja finančna sredstva za posamezne ukrepe z namenom uresničevanja ciljev pospeševanja razvoja malega gospodarstva v Občini Črnomelj, ki so spodbujanje:
– naložb v dejavnosti podjetništva in obrti, ki ustvarjajo nove proizvodne in storitvene kapacitete ter povečujejo konkurenčnost malega gospodarstva;
– uvajanja novih in posodobljenih tehnologij (produktivnejših, racionalnih, energetsko varčnih, ekološko varnejših);
– večanja kakovosti proizvodov in storitev;
– ohranjanja in razvijanja malega gospodarstva;
– rasti malih podjetij ter samostojnih podjetnikov;
– odpiranja novih delovnih mest.
II. UPRAVIČENCI
4. člen
Upravičenci do sredstev iz tega pravilnika so:
1. samostojni podjetniki posamezniki,
2. podjetja v zasebni ali mešani lasti z do 50 zaposlenimi,
3. občani, ki so pri pristojnem organu vložili zahtevo za vpis v Poslovni register Slovenije, in zahtevo za izdajo dovoljenja za opravljanje dejavnosti, oziroma na pristojnemu sodišču predlog za vpis v sodni register in priložili vse predpisane dokumente za ustanovitev gospodarske družbe.
Podjetja morajo izpolnjevati pogoj za majhna podjetja iz 3. člena Zakona o podpornem okolju za podjetništvo (Uradni list RS, št. 2/07 – ZPOP-UPB1).
Pri podjetnikih posameznikih se vsi pogoji za majhna podjetja smiselno upoštevajo.
Navedeni upravičenci morajo imeti sedež, dejavnost in kraj investicije na območju Občine Črnomelj. Do sredstev je opravičena tudi gospodarska družba, ki ima sedež dejavnosti izven Občine Črnomelj, kolikor ima poslovno enoto v Črnomlju, v kateri zaposluje najmanj 2/3 oseb za nedoločen čas iz Občine Črnomelj (stalno bivališče) in investira na območju Občine Črnomelj.
Do finančnih sredstev ne morejo biti upravičena podjetja v težavah (podjetje je v težavah, če tekoča izguba in izguba iz prejšnjih let dosega polovico osnovnega kapitala, ki je izkazan v bilanci predhodnega leta ali je podjetje v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije) ali dobivajo državno pomoč za reševanje in prestrukturiranje.
Do sredstev po tem pravilniku niso upravičena podjetja iz naslednjih sektorjev: ribištva in ribogojstva, premogovništva, primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov, predelava in trženje kmetijskih proizvodov, če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg in tudi, če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce.
Prav tako se pomoč ne dodeli podjetjem z izvozom povezanimi dejavnostmi v tretje države ali države članice, kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženimi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo. Predmet pomoči prav tako ne more biti nabava vozil za cestni prevoz tovora in dejavnost podjetij, ki opravljajo cestne prevoze blaga za najem ali plačilo. Pomoč ne sme biti pogojena s prednostjo rabe domačega blaga pred rabo uvoženega blaga.
Do finančnih sredstev po tem pravilniku niso upravičeni tudi tisti subjekti, ki nimajo poravnanih zapadlih obveznosti do Občine Črnomelj.
5. člen
Finančno pomoč, ki jo prištevamo med državne pomoči, je možno podeliti v primeru, kadar ta predstavlja potrebno vzpodbudo za izvedbo zastavljenega namena oziroma je zanj nujno potrebna. Sredstva se lahko dodelijo le, če imajo stimulativni učinek in niso namenjena samo zniževanju stroškov podjetja ter takrat, ko pozitivni učinki prevladujejo nad negativnimi.
6. člen
Finančna sredstva za pospeševanje razvoja malega gospodarstva se dodeljujejo glede na vrsto intervencij kot nepovratna sredstva, v višini kot so zagotovljena z vsakoletnim proračunom Občine Črnomelj. Navedena sredstva se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa, v skladu s tem pravilnikom in s predpisi, ki urejajo izvrševanje proračuna. Javni razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, skladno s pogoji in po postopkih, določenimi v veljavnih predpisih. Javni razpis se lahko objavi za vse ali za posamezne vrste ukrepov določene v tem pravilniku.
III. JAVNI RAZPIS
7. člen
Javni razpis mora vsebovati:
– predmet javnega razpisa z navedbo osnovnih pogojev in meril, po katerih se izberejo upravičenci do finančnih sredstev za razvoj malega gospodarstva,
– višino razpisanih sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa po posameznem namenu,
– opredelitev upravičencev za pridobivanje sredstev za razvoj,
– navedbo dokumentacije, ki jo mora prosilec priložiti vlogi,
– rok za oddajo vlog in datum odpiranja vlog,
– rok v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu javnega razpisa,
– kraj, čas ter osebo, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo in
– naslov na katerega se pošiljajo vloge.
8. člen
Župan Občine Črnomelj s sklepom imenuje komisijo za obravnavo prispelih vlog na javni razpis. Komisija, ki jo predlaga župan, šteje tri člane:
– en predstavnik pristojnega odbora za gospodarstvo,
– en predstavnik območne obrtne zbornice,
– en predstavnik občinske uprave, zadolžen za področje malega gospodarstva.
Komisija na podlagi pravilnika in javnega razpisa obravnava pravočasno prispele popolne vloge, pripravi predlog o dodelitvi sredstev in ga posreduje v obravnavo pristojnemu odboru za gospodarstvo. Odbor na osnovi predloga komisije pripravi predlog dodelitve razpisanih sredstev in ga posreduje županu v odločitev. Župan odloči o dodelitvi sredstev s sklepom, ki ga posreduje prosilcem najpozneje v 15 dneh po sprejemu odločitve.
Zoper odločitev župana iz prejšnjega odstavka lahko upravičenec vloži pritožbo na župana v roku 8 dni od prejema sklepa. Odločitev župana je dokončna.
9. člen
Občina Črnomelj z izbranimi upravičenci sklene pogodbo, v kateri se opredeli:
– višina in namen za katera so sredstva dodeljena,
– terminski plan porabe sredstev,
– način nadzora nad porabo dodeljenih sredstev,
– možnost za preverjanje namenske porabe sredstev,
– način zavarovanja,
– določilo, da mora prejemnik ob ugotovljeni nenamenski porabi sredstev vrniti sredstva z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
IV. UKREPI
10. člen
Sredstva za razvoj in pomoč ter upravičeni stroški za dodelitev pomoči za majhna podjetja oziroma samostojne podjetnike posameznike se dodeljujejo v naslednjih oblikah:
1. subvencioniranje obrestne mere za dodeljevanje posojil,
2. subvencioniranje najemnin poslovnih prostorov v starem mestnem jedru in
3. subvencioniranje stroškov investicijske in razpisne dokumentacije.
Splošni pogoji za pridobitev sredstev:
Upravičenci oddajo vloge na podlagi javnega razpisa v razpisnem roku z izpolnjeno razpisno dokumentacijo, kateri priložijo obvezna dokazila kot so:
– podpisana in izpolnjena izjava, da se strinja z danimi pogoji,
– dokazilo o registraciji obrtnika, samostojnega podjetnika posameznika oziroma družbe, ki ne sme biti starejše od 30 dni (za gospodarske družbe izpisek iz sodnega registra, za samostojne podjetnike posameznike izpis iz Poslovnega registra Slovenije – AJPES, za fizične osebe potrdilo o stalnem bivališču, ki ni starejše od 30 dni,
– odločbo pristojnega organa o izpolnjevanju pogojev za opravljanje dejavnosti,
– dokazilo o poravnanih davkih in prispevkih,
– finančni izkazi o poslovanju,
– pisna izjava o prejeti višini državne pomoči z drugih javnih virov,
– ostala dokazila, ki so zahtevana pod posameznimi ukrepi,
– pisna izjava, da za iste upravičene stroške, za katere uveljavlja subvencijo, ne prejema pomoči po drugih predpisih oziroma da s predvidenim zneskom pomoči ''de minimis'' niso presežene predpisane vrednosti.
1. Subvencioniranje obrestne mere za dodeljevanje posojil
Namen ukrepa:
Občina Črnomelj bo dodeljevala sredstva občinskega proračuna upravičencem iz 4. člena tega pravilnika, ki bodo v skladu s posojilno pogodbo posojilodajalca, pridobljena sredstva vložili v tekočem letu v razvoj in razširitev poslovanja v občini, in sicer za naslednje namene:
– nakup zemljišč za poslovne prostore,
– nakup, graditev, prenovo in adaptacijo poslovnih prostorov;
– nakup opreme za opravljanje dejavnosti,
– nakup opreme, ki je povezana z uvajanjem sodobnih tehnologij v enote malega gospodarstva,
– odpiranje novih delovnih mest.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– investicija, ki je predmet subvencije, se mora ohraniti v Občini Črnomelj vsaj 3 (tri) leta po končani investiciji oziroma se lahko nadomesti z novo sodobnejšo opremo za enako dejavnost,
– pomoč za nove zaposlitve se lahko dodeli za zaposlovanje ljudi, ki še niso bili zaposleni, so ostali brez zaposlitve ali so v postopku izgubljanja dosedanje zaposlitve,
– izpolnitev kriterijev novih zaposlitev se ugotavlja na osnovi dodatnih zaposlitev v podjetju v primerjavi s povprečjem preteklih 12 mesecev. Nove zaposlitve morajo biti ohranjene vsaj tri leta po prejeti pomoči.
Višina pomoči:
Višina pomoči se lahko dodeli do višine 4,62-odstotne točke dogovorjene obrestne mere posojila za tekoče leto in se lahko izračuna bodisi na podlagi podatkov posojilne pogodbe ali na osnovi upravičenih stroškov investicije ali na podlagi stroškov odpiranja novih delovnih mest.
Upravičeni stroški:
– stroški materialnih investicij, kot so stroški nakupa zemljišč za poslovne prostore, stroški nakupa, graditve, prenove oziroma adaptacije poslovnih prostorov, stroški nakupa opreme za opravljanje dejavnosti in stroški nakupa opreme, ki je povezana z uvajanjem sodobnih tehnologij v enote malega gospodarstva;
– stroški nematerialnih investicij z namenom odpiranja novih delovnih mest.
Obvezna dodatna dokazila, ki jih mora upravičenec priložiti k vlogi oziroma z vložitvijo vloge pooblasti občinski organ za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc:
– kratek opis namena najema posojil, če le-ta ni razviden iz posojilne pogodbe,
– kupoprodajno pogodbo, predračune ali račune, če gre za nakup zemljišč, prostorov ali opreme,
– gradbeno dovoljenje ali priglasitev del, če gre za gradnjo ali adaptacijo poslovnih prostorov,
– s strani posojilodajalca overjeno fotokopijo ali original posojilne pogodbe,
– amortizacijski načrt za odobreno posojilo, ki je predmet vloge,
– fotokopije obrazcev prijav delavcev v zavarovanje, če gre za odpiranje novih delovnih mest,
– kopije dokazil ali potrdila posojilodajalca o že plačanih obrestih v obravnavnem letu.
Prednost pri dodelitvi sredstev imajo prosilci, ki:
– razširjajo obseg poslovanja in odpirajo nova delovna mesta v proizvodnih in storitvenih dejavnostih v Občini Črnomelj,
– imajo proizvodnjo, ki je usmerjena v doseganje višje kvalitete proizvodov in storitev ter zagotavlja okolju prijaznejši proizvodni proces,
– zagotavljajo boljšo oskrbo in kvalitetnejše storitve občanom,
– bodo z izvedbo projekta pomembno vplivali na razvoj občine.
Merila za določanje prednosti morajo biti sestavni del razpisne dokumentacije.
2. Subvencioniranje najemnin poslovnih prostorov v starem mestnem jedru
Namen ukrepa:
– povečati gospodarsko moč in s tem zaposlitvene možnosti v občini, s ciljem zaustavitve demografskega praznjenja mestnega središča, večanja konkurenčnosti gospodarstva ter večanja števila delovnih mest z višjo dodano vrednostjo in delovnih mest za visoko izobražen kader.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– subvencija se dodeli za najem poslovnih prostorov v starem mestnem jedru, in sicer za naslednje dejavnosti: trgovina na drobno s tekstilom in obutvijo; dejavnost knjigarn, trgovina na drobno z umetniškimi izdelki – dejavnost prodajnih galerij; trgovina na drobno z rabljenim blagom; popravilo obutve in drugih usnjenih izdelkov, popravila ur in nakita; izposojanje izdelkov široke porabe (npr. izposojevalnica koles, čolnov, ipd.); fotografska dejavnost; dejavnost kemičnih čistilnic, prirejanje iger na srečo in trgovina na drobno z živili. Dopustni so tudi dopolnilni programi in sicer: informacijski center, poslovno storitveni in gostinski lokali (okrepčevalnice, kavarne ipd.),
– niso dopustne hrupne dejavnosti in dejavnosti, ki potrebujejo veliko skladiščnih površin (npr. trgovina z gradbenimi materiali, ipd.).
Višina pomoči:
Maksimalna možna višina pomoči je lahko do 50% vrednosti osnove za dodelitev pomoči, ki izhaja iz višine ekonomske cene izračunane na velikost uporabnih površin poslovnega prostora.
Višina osnove za dodelitev pomoči se lahko izračuna bodisi z vsakoletno določitvijo cene poslovnega prostora na m2, ali na podlagi izračuna najemnine za vsak poslovni prostor posebej po veljavnem Pravilniku o merilih in načinu za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih hiš ter sistem točkovanja.
Upravičeni stroški:
– stroški dela najemnine.
Kriteriji za izbiro upravičencev za subvencijo so:
– prioritetno se obravnavajo vloge, pri katerih dejavnosti se opravljajo v ožjem zavarovanem območju mestnega jedra. Merila za določanje prednosti morajo biti sestavni del razpisne dokumentacije,
– primernost dejavnosti.
Obvezna dodatna dokazila, ki jih mora upravičenec priložiti k vlogi:
– najemno pogodbo za poslovni prostor in
– poslovni načrt, ki mora vsebovati točne podatke o upravičencu, podjetju, dosedanjem in bodočem poslovanju ipd.
Upravičenec, ki je pridobil subvencijo po tem ukrepu, mora opravljati dejavnost ter ohraniti število in strukturo zaposlenih, predvidenih v poslovnem načrtu, vsaj še tri leta po zadnji pridobitvi subvencije. V primeru kršenja tega določila, je upravičenec dolžan vrniti dodeljeno subvencijo, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva pridobitve do dneva plačila.
3. Sofinanciranje stroškov investicijske in razpisne dokumentacije
Namen ukrepa in upravičeni stroški:
– sredstva za prijave podjetij na razpise na državni oziroma mednarodni ravni so namenjena sofinanciranju upravičenih stroškov za:
– pripravo projektov, ki so predmet prijave na državne ali mednarodne razpise, in ki so dejansko nastali, so vezani na prijavo ter za katere ima prijavitelj ustrezna dokazila.
Pogoji za pridobitev sredstev:
Subvencije se prednostno odobrijo prosilcem, ki poleg ostalih pogojev, izpolnjujejo še naslednje kriterije:
– razširjajo obseg poslovanja in odpirajo nova delovna mesta v proizvodnih in storitvenih dejavnostih,
– ustanavljajo nove proizvodne in storitvene zmogljivosti in ustvarjajo možnosti za nove zaposlitve,
– da je naložba usmerjena v doseganje višje kvalitete proizvodov in storitev ter zagotavlja ekološko neoporečen delovni proces,
– zagotavlja boljšo oskrbo občanov.
Višina pomoči:
Pomoč se lahko dodeli v višini do 50% stroškov priprave investicijske in razpisne dokumentacije, vendar ne več kot 2% od celotne vrednosti investicije.
Natančnejša merila za določanje višine pomoči morajo biti sestavni del razpisne dokumentacije.
Obvezna dodatna dokazila, ki jih mora upravičenec priložiti k vlogi:
– investicijska in razpisna dokumentacija, ki je predmet vloge za sofinanciranje in dokazila o plačilu stroškov priprave le-te,
– predstavitev projekta, ki je predmet prijave na razpis.
11. člen
V primeru morebitnega ostanka predvidenih sredstev namenjenih v posameznem ukrepu za pospeševanje razvoja malega gospodarstva, se le-ta prerazporedijo za druge ukrepe, določene v skladu z določbami tega pravilnika. Na podlagi predloga odbora pristojnega za gospodarstvo, o prerazporeditvi odloči župan s sklepom.
V. NADZOR NAD NAMENSKO PORABO SREDSTEV
12. člen
Namensko porabo sredstev, pridobljenih pod pogoji tega pravilnika preverja pristojni občinski organ.
Upravičenec je dolžan Občini Črnomelj povrniti nenamensko porabljena sredstva v enkratnem znesku skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, ki se obračunavajo od dneva plačila upravičencem do dneva vračila sredstev v primerih, ko se ugotovi:
– da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nenamensko porabljena,
– da je upravičenec za isti namen prejel sredstva iz državnih ali mednarodnih virov oziroma je preskočil dovoljeno vsoto izplačil nepovratnih sredstev,
– da je upravičenec za katerikoli namen pridobitve sredstev navajal neresnične podatke na vlogi,
– da je upravičenec odtujil (prodal) investicijsko opremo, sofinancirano iz proračunskih sredstev, pred iztekom 2 let in je ni nadomestil s sodobnejšo opremo za enako dejavnost,
– druge nepravilnosti pri uporabi sredstev.
Upravičenec, ki ustreza kateremukoli kriteriju iz prejšnjega odstavka, izgubi pravico do pridobitve sredstev po tem pravilniku za naslednjih pet let.
VI. KONČNE DOLOČBE
13. člen
Intenzivnost pomoči ne sme presegati 55% upravičenih stroškov. Zgornje višine intenzivnosti pomoči za namene, določene po tem pravilniku, veljajo ne glede na to iz katerih javnih virov (sredstva občinskih proračunov, državnega proračuna ali mednarodnih virov) je pomoč dodeljena.
Upravičenci lahko pridobijo sredstva na podlagi tega pravilnika le pod pogojem, da podajo izjavo o kumulaciji pomoči, da za posamezen namen niso prejeli sredstev iz državnih ali mednarodnih virov oziroma koliko sredstev so iz teh virov za določen namen že prejeli.
14. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o dodeljevanju sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Črnomelj (Uradni list RS, št. 86/03 in sprememba 66/05).
15. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 302-8/2007
Črnomelj, dne 27. septembra 2007
Župan
Občine Črnomelj
Andrej Fabjan l.r.

AAA Zlata odličnost